• Магистърски прием във Философски факултет за учебната 2015/16г.

  предварителна информация

  Прочетете още...
 • Дати за държавни изпити във Философски факултет

  Писмени и устни държавни изпити, защити на дипломно работи в бакалавърска и магистърска степен

  Прочетете още...
 • Лятно училище в Краков, Полша 12-19 юли 2015г.

  Студентите в магистърски и докторски програми на обучение във Философски факултет имат възможност да кандидатстват за лятното училище "Identity, democracy and power".

  Прочетете още...
 • Конкурс за студентски практики по програма ЕРАЗЪМ+ за 2015 / 2016 г.

  Обява за конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по програма Еразъм+ за 2015/2016 година

  Прочетете още...
 • Ако желаете да се включите в стаж

  Стажантската прогррама, имаща за цел да  даде шанс на мотивирани, инициативни и любознателни бъдещи специалисти в областта на маркетинговите и социални проучвания, които да придобият практически опит в реална бизнес среда.

  Прочетете още...
 • Свободен библиотечен фонд в Студентски дискусионен клуб

  Съобщение на Студентски съвет за достъп до свободен библиотечен фонд в Студентски дискусионен клуб

  Прочетете още...
 • Възможност за кандидатстване по австрийската стипендиантска програма GO STYRIA за зимния семестър на академичната 2015/16 година

  Студентите в магистърски и докторски програми на обучение имат възможност да  кандидатстват по австрийската стипендиантска програма GO STYRIA за зимния семестър на академичната 2015/16 година.

  Прочетете още...
 • Свободен достъп до колекции от електонни книги

  За определен период от време Университетската библиотека предоставя свободен достъп до електронни книги

  Прочетете още...
 • Продължаващо образование

  Философски факултет предлага различни възможности за следдипломна квалификация, преквалификация, специализации. 

  Прочетете още...
 • Нови книги

  Списъци на новополучени книги в библиотеките на Философски факултет

  Виж тук

  Прочетете още...

Философски факултет

Философският факултет е един от центровете на българската хуманитарна наука от основаването на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1888 г. По брой студенти, преподавателска, библиотечна, материално-техническа и информационна осигуреност факултетът е сред най-големите научни средища в Югоизточна Европа в областта на общественото и хуманитарното знание. В него преподават над 180 висококвалифицирани професори, доценти и асистенти и учат около 3000 студенти от 25 страни в трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор.

Специалностите и катедрите предлагат голям брой курсове за следдипломна квалификация, разработват проекти и извършват експертна и консултантска дейност в своите направления. Факултетът винаги се е отличавал с високо образователно равнище, ярка академична свобода и принципен граждански ангажимент.

Мисията на колегията от преподаватели, студенти и служители е да изучава, изследва, развива и препредава човешкия опит в ►, социалната и политическата сфера чрез висока научна и практическа квалификация. Философският факултет действа като институция от национално значение и формира ядрото на българската хуманитарна интелигенция.

 За Факултета                   Какво, къде, как             Виртуална разходка "Алма Матер"

 Прием на бакалаври       Прием на магистри      ► Прием на докторанти      Прием на специализанти

►►  Система за електронна поща на Философски факултет


 • Свободен достъп до колекции от електонни книги

  За определен период от време Университетската библиотека предоставя свободен достъп до електронни книги

  ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...
 • Erasmus+ and International students


  ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...
 • Продължаващо образование

  Философски факултет предлага различни възможности за следдипломна квалификация, преквалификация, специализации. 

  ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...

Проектът се осъществява  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинасирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.