• Втора международна конференция по Публична администрация

  26-27.04.2018г.

  още информация

  Прочетете още...
 • Информационна Еразъм среща

  на 20-ти февруари 2018 г. от 15:00 ч. в Аулата 

  Прочетете още...
 • Покана за научна конференция

   Крайният срок за подаване на заявките е 12 март 2018 г.

  Прочетете още...
 • Конкурс за подбор на студенти и докторанти за мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ за страни от ЕС за академичната 2018/2019 г.

  Срок за кандидатстване чрез електронната платформа20 февруари – 06 март 2018 г. (17.00 часа)

  Прочетете още...
 • Плащане на семестриални такси чрез СУСИ

  от 02.02.2018 до 23.02.2018 за редовна форма

  Прочетете още...
 • Следдипломна квалификация

  кандидатстване: от 1 до 23 февруари 2018 

  Прочетете още...
 • ПРОГРАМА ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

  Документи се приемат от 23.01.2018 г. до. 28.02.2018г.

  Прочетете още...
 • Стартира проект „Проектиране и разработване на прототип на информационна система „Указател за цитируемост на публикации от български автори (обществени науки)“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ (2017).


  Прочетете още...
 • Информационна среща в Димитровград с участието на наши студенти

  Представители на СУ участваха в информационна среща за записване в българските университети.

  Прочетете още...
 • Стипендии за обучение във Франция

  Стипендии за Магистратура и Докторантура

  Прочетете още...
 • Пета международна конференция на тема: Съединението прави силата - покана за участие

  Срок за изпращане на заявки: 28 февруари 2018 г.

  Прочетете още...
 • Eлектронни анкетни карти за студентска оценка

  Вашето мнение става значимо.

  Студентската оценка на преподавателите е важна част от атестацията им, която носи една шеста от общата им оценка.

  Прочетете още...
 • Семинар на тема „Апробиране на елементи от научно изследване“

  Семинарът се проведе на 15 декември 2017 г. в зала „Яйцето”, ет. 1 в бл. 4, кампус „Изток“, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски”.

  Прочетете още...
 • Европейският университетски институт предоставя за първи път стипендия за обучение на докторанти - за академичната 2018/19

  https://www.eui.eu/

  Кандидатстването е до 31 януари 2018 г.

  Прочетете още...
 • НОВ ПРИЕМ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО


  Прочетете още...
 • Свободен достъп до бази данни

  До края на 2018 година Университетската библиотека предоставя достъп до следните бази данни

  Прочетете още...
 • СТИПЕНДИИ ДААД

  Германската служба за академичен обмен (ДААД) съвместно с Международната фондация "Св.св. Кирил и Методий" предоставят стипендии за обучение и изследователска дейност на български студенти, докторанти, университетски преподаватели и други учени. Информация за документи за кандидатстване и срокове за подаване можете да намерите на интернет страниците на МФ "Св.св. Кирил и Методий" и на ДААД.

  Прочетете още...
 • Европейско партньорство за хуманитарни действия (EUHAP)

  Ръководител на проекта за СУ “Св. Кл. Охридски": проф. дпсн Снежана Илиева

  Прочетете още...
 • Анкетно проучване за качеството на учебния процес

  ЛИНК КЪМ АНКЕТАТА:

  http://sites.uni-sofia.bg/sociologysurvey/survey.php?sid=273

  Прочетете още...
 • Оценяване работата на преподавателите по дисциплините от учебния план

  Електронните анкетни карти за студентска оценка

  в http://elearn.uni-sofia.bg/.

  Прочетете още...
 • Насоки за разработване на курсови работи в бакалавърска и магистърска степен

  Значение и предназначение на курсовата работа

  Какво се разбира под приемлива курсова работа

  Препоръки към оформлението на курсовата работа

  Прочетете още...
 • Свободен библиотечен фонд в Студентски дискусионен клуб

  Съобщение на Студентски съвет за достъп до свободен библиотечен фонд в Студентски дискусионен клуб

  Прочетете още...
 • Нови книги

  Списъци на новополучени книги в библиотеките на Философски факултет

  Виж тук

  Прочетете още...
 • Продължаващо образование

  Философски факултет предлага различни възможности за следдипломна квалификация, преквалификация, специализации. 

  Прочетете още...

Философски факултет

Философският факултет е един от центровете на българската хуманитарна наука от основаването на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1888 г. По брой студенти, преподавателска, библиотечна, материално-техническа и информационна осигуреност факултетът е сред най-големите научни средища в Югоизточна Европа в областта на общественото и хуманитарното знание. В него преподават над 180 висококвалифицирани професори, доценти и асистенти и учат около 3000 студенти от 25 страни в трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор.

Специалностите и катедрите предлагат голям брой курсове за следдипломна квалификация, разработват проекти и извършват експертна и консултантска дейност в своите направления. Факултетът винаги се е отличавал с високо образователно равнище, ярка академична свобода и принципен граждански ангажимент.

Мисията на колегията от преподаватели, студенти и служители е да изучава, изследва, развива и препредава човешкия опит в ►, социалната и политическата сфера чрез висока научна и практическа квалификация. Философският факултет действа като институция от национално значение и формира ядрото на българската хуманитарна интелигенция.

 За Факултета                   Какво, къде, как             Виртуална разходка "Алма Матер"

 Прием на бакалаври       Прием на магистри      ► Прием на докторанти      Прием на специализанти

►►  Система за електронна поща на Философски факултет


 • Свободен достъп до бази данни

  До края на 2018 година Университетската библиотека предоставя достъп до следните бази данни

  ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...
 • Програми на учебните занимания, графици, изпити


  ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...
 • Продължаващо образование

  Философски факултет предлага различни възможности за следдипломна квалификация, преквалификация, специализации. 

  ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...

Проектът се осъществява  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинасирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.