• Трета конференция за съзнанието

  Конференциите са продължение на изследванията върху съзнанието, осъществявани в катедра Философия в продължение на десетилетия от Димитър Михалчев (1880-1967) и Аристотел Гаврилов (1921-2011).

  Прочетете още...
 • График за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи в ОКС „Бакалавър“

  График на държавните изпити в специалностите на Философски факултет

  Прочетете още...
 • Кандидатстване в магистърска степен на обучение във Философски факултет за учебната 2014/15г. (летен прием)

  Уважаеми колеги, предоставяме Ви предварителна информация, касаеща кандидатстването в магистърска степен на обучение във Философски факултет за учебната 2014/15г. (летен прием). Тя дава отговори на най-често задаваните от Вас въпроси.

  Прочетете още...
 • Софийски университет и Философски факултет получават заслужено признание и в добрите европейски класации

  http://www.stexx.eu/

  Прочетете още...
 • Разпис на занятията - зимен семестър, 2014/2015 и график на основните етапи от работата на Отдел студенти

  Вижте разписът на занятията по специалности

  Прочетете още...
 • Студентски практики по програма ЕРАЗЪМ+ за 2014 / 2015г.

  СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по програма Еразъм+ за 2014/2015 г.

  Прочетете още...
 • Продължаващо образование

  Философски факултет предлага различни възможности за следдипломна квалификация, преквалификация, специализации. 

  Прочетете още...
 • Проект СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ

  Поради достигане на лимита на индикативния брой студенти, провеждащи практическо обучение по проект BG051PO001-3.3.07-0002 "Студентски практики", определен от Министерството на образованието и науката, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ПРЕУСТАНОВЯВА ПРИЕМА И СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ между висшето училище и студентите-практиканти, организациите-работодатели и менторите, считано от 10.06.2014 г.

  Прочетете още...
 • List of courses taught in English for the First semester of the 2014-2015 academic year.


  Прочетете още...
 • Анкетно проучване „КЛЮЧ КЪМ КАЧЕСТВОТО"

  https://survey.uni-sofia.bg/ (в платформата се влиза с потребителско име и парола за СУСИ)

  Прочетете още...
 • Съобщения от Университета

  Ако ви интересува...

  Препоръчително е да следите съобщенията в сайта на Университета https://www.uni-sofia.bg/.

  Прочетете още...
 • Характеристики на интелигентния човек

  Въпросникът, който Ви предлагаме, включва списък с различни описания, поведения, характеристики. Вашата задача е да оцените доколко според Вас тези описания са характерни за интелигентния човек...

  Прочетете още...

Философски факултет

Философският факултет е един от центровете на българската хуманитарна наука от основаването на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1888 г. По брой студенти, преподавателска, библиотечна, материално-техническа и информационна осигуреност факултетът е сред най-големите научни средища в Югоизточна Европа в областта на общественото и хуманитарното знание. В него преподават над 180 висококвалифицирани професори, доценти и асистенти и учат около 3000 студенти от 25 страни в трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор.

Специалностите и катедрите предлагат голям брой курсове за следдипломна квалификация, разработват проекти и извършват експертна и консултантска дейност в своите направления. Факултетът винаги се е отличавал с високо образователно равнище, ярка академична свобода и принципен граждански ангажимент.

Мисията на колегията от преподаватели, студенти и служители е да изучава, изследва, развива и препредава човешкия опит в ►, социалната и политическата сфера чрез висока научна и практическа квалификация. Философският факултет действа като институция от национално значение и формира ядрото на българската хуманитарна интелигенция.

 За Факултета                   Какво, къде, как             Виртуална разходка "Алма Матер"

 Прием на бакалаври       Прием на магистри      ► Прием на докторанти      Прием на специализанти

►►  Система за електронна поща на Философски факултетПроектът се осъществява  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинасирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.