• Официално връчване на дипломите на завършилите бакалаври и магистри от Философски факултет на 28.11.2017г.

  Бакалаври и магистри ще получат дипломите си на 28.11.2017г.

  Дипломантите ще се регистрират от 9.00 ч. до 10.30 ч. пред Аулата; регистрацията е на две места – за дипломи и за тоги. Официалната церемония ще започне в 11.00 часа.

  Прочетете още...
 • Научната конференция „Скритото и Откритото"

  28-29 ноември 2017 г. 

  Ректорат, Нова конферентна зала

  Прочетете още...
 • Европейският университетски институт предоставя за първи път стипендия за обучение на докторанти - за академичната 2018/19

  https://www.eui.eu/

  Кандидатстването е до 31 януари 2018 г.

  Прочетете още...
 • Годишник с докторантски разработки '2016

  Излезе от печат том 1 на Годишник на докторантите (Философски факултет).

  Прочетете още...
 • Предложение за зимно училище

  https://ssce.upol.cz/en/

  Прочетете още...
 • Втора селекция за практики по програма Еразъм+ за академичната 2017-2018 г

  Информацията е качена на сайта на СУ -
  https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/blog/2017/10/23/mobility_traineeship/

  Прочетете още...
 • Курс „Аутизъм - психологическа оценка и терапевтична програма

  Кандидатстване от 16.10.2017 до 10.12.2017 г. в Ректората , южно крило, ет. 3, каб. 47 или на ел.адрес: npivanova@phls.uni-sofia.bg

  Прочетете още...
 • НОВ ПРИЕМ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО


  Прочетете още...
 • СТИПЕНДИИ ДААД

  Германската служба за академичен обмен (ДААД) съвместно с Международната фондация "Св.св. Кирил и Методий" предоставят стипендии за обучение и изследователска дейност на български студенти, докторанти, университетски преподаватели и други учени. Информация за документи за кандидатстване и срокове за подаване можете да намерите на интернет страниците на МФ "Св.св. Кирил и Методий" и на ДААД.

  Прочетете още...
 • Извънреден конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел обучение по Програма “Еразъм+” за летен семестър на учебната 2017/2018 г.

  Указания за кандидатстване

  Заявление за кандидатстване – Образец 1

  Прочетете още...
 • Европейско партньорство за хуманитарни действия (EUHAP)

  Ръководител на проекта за СУ “Св. Кл. Охридски": проф. дпсн Снежана Илиева

  Прочетете още...
 • Eлектронни анкетни карти за студентска оценка

  Вашето мнение става значимо.

  Студентската оценка на преподавателите е важна част от атестацията им, която носи една шеста от общата им оценка.

  Прочетете още...
 • Оценяване работата на преподавателите по дисциплините от учебния план

  Електронните анкетни карти за студентска оценка

  в http://elearn.uni-sofia.bg/.

  Прочетете още...
 • Анкетно проучване за качеството на учебния процес

  ЛИНК КЪМ АНКЕТАТА:

  http://sites.uni-sofia.bg/sociologysurvey/survey.php?sid=273

  Прочетете още...
 • Насоки за разработване на курсови работи в бакалавърска и магистърска степен

  Значение и предназначение на курсовата работа

  Какво се разбира под приемлива курсова работа

  Препоръки към оформлението на курсовата работа

  Прочетете още...
 • Свободен достъп до бази данни

  За определен период от време Университетската библиотека предоставя пробен достъп до:

  – електронните списания на академичното издателство De Gruyter

  – пълната колекция от списания на издателство Oxford

  – електронната колекция от книги на издателство Artech House
  Прочетете още...
 • Свободен библиотечен фонд в Студентски дискусионен клуб

  Съобщение на Студентски съвет за достъп до свободен библиотечен фонд в Студентски дискусионен клуб

  Прочетете още...
 • Нови книги

  Списъци на новополучени книги в библиотеките на Философски факултет

  Виж тук

  Прочетете още...
 • Продължаващо образование

  Философски факултет предлага различни възможности за следдипломна квалификация, преквалификация, специализации. 

  Прочетете още...

Философски факултет

Философският факултет е един от центровете на българската хуманитарна наука от основаването на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1888 г. По брой студенти, преподавателска, библиотечна, материално-техническа и информационна осигуреност факултетът е сред най-големите научни средища в Югоизточна Европа в областта на общественото и хуманитарното знание. В него преподават над 180 висококвалифицирани професори, доценти и асистенти и учат около 3000 студенти от 25 страни в трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор.

Специалностите и катедрите предлагат голям брой курсове за следдипломна квалификация, разработват проекти и извършват експертна и консултантска дейност в своите направления. Факултетът винаги се е отличавал с високо образователно равнище, ярка академична свобода и принципен граждански ангажимент.

Мисията на колегията от преподаватели, студенти и служители е да изучава, изследва, развива и препредава човешкия опит в ►, социалната и политическата сфера чрез висока научна и практическа квалификация. Философският факултет действа като институция от национално значение и формира ядрото на българската хуманитарна интелигенция.

 За Факултета                   Какво, къде, как             Виртуална разходка "Алма Матер"

 Прием на бакалаври       Прием на магистри      ► Прием на докторанти      Прием на специализанти

►►  Система за електронна поща на Философски факултет


 • Свободен достъп до бази данни

  За определен период от време Университетската библиотека предоставя пробен достъп до:

  – електронните списания на академичното издателство De Gruyter

  – пълната колекция от списания на издателство Oxford

  – електронната колекция от книги на издателство Artech House
  ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...
 • Програми на учебните занимания, графици, изпити


  ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...
 • Продължаващо образование

  Философски факултет предлага различни възможности за следдипломна квалификация, преквалификация, специализации. 

  ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...

Проектът се осъществява  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинасирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.