• ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

  1 октомври 2018 г. от 11.30 часа в Ректората, Южно крило, ет.3, аудитория 65

  Прочетете още...
 • Докторантски четения`2018

  19.09.2018г. - от 9,00 до 18,00 часа

  20.09.2018г. - от 9,00 до 16,00 часа.

  Конферентна зала, Ректорат

  Прочетете още...
 • Прием на магистри

  Сайт на приема http://ma.su-phls.info/

  Прием на документи за платени форми на обучение без изпит (само по документи) от 10.09.2018 до 26.09.2018г.

  Прочетете още...
 • Свободна позиция за административна длъжност във Философски факултет

  Срок за кандидатстване: 20 септември 2018 г.

  Кратка професионална автобиография в европейски формат  се подава на ел. поща: npivanova@phls.uni-sofia.bg

  Прочетете още...
 • Допълнителен конкурс за подбор на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през летния семестър на академичната 2018/2019 година.

  СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 

  03 септември – 10 октомври 2018 г., 

  всеки работен ден 

  от 09:00 – 12:00 и от 14:00 – 17:00 часа.

  Прочетете още...
 • КОНКУРС за набиране на нови законодателни сътрудници

  Краен срок за подаване на документите: 20.09.2018 г.

  Прочетете още...
 • Плащане чрез СУСИ на семестриални такси за зимен семестър на учебната 2018/2019 година

  от 30.07. до 21.09.2018 г.

  Прочетете още...
 • Конкурс за подбор на докторанти с цел изследователска дейност за мобилност по програма Еразъм+ с партниращите страни (извън ЕС) за академичната 2018/2019г.

  Крайният срок за предаване на документите е 21.06.2018 г.

  Прочетете още...
 • Селекция на студенти и докторанти с цел практика по програма Еразъм+ за 2018/2019 година

  Краен срок за кандидатстване: 25 юни 2018 г., 17:00 часа

  Прочетете още...
 • Marx and Dostoevsky: connections and disconnections // Маркс и Достоевский: точки пересечения и точки разрыва

  Submission deadline: 30 May 2018

  Крайний срок для подачи документов: 30 мая 2018 г.

  Прочетете още...
 • Eлектронни анкетни карти за студентска оценка

  Вашето мнение става значимо.

  Студентската оценка на преподавателите е важна част от атестацията им, която носи една шеста от общата им оценка.

  Прочетете още...
 • Лятно училище за докторанти

  гр. Китен от 9 до 16 юни 2018г.

  Прочетете още...
 • Sofia University starts a new Bachelor in Philosophy taught in English


  Прочетете още...
 • Програма за асистенти по английски език в Испания

  https://www.mecd.gob.es/bulgaria/convocatorias/convocatorias-bulgaria/Auxiliares-de-Conversaci-n.html

  The application process is entirely online through the PROFEX platform at: https://sede.educacion.gob.es/profex/

  Прочетете още...
 • Стипендии за обучение във Франция

  Стипендии за Магистратура и Докторантура

  Прочетете още...
 • Свободен достъп до бази данни

  До края на 2018 година Университетската библиотека предоставя достъп до следните бази данни

  Прочетете още...
 • СТИПЕНДИИ ДААД

  Германската служба за академичен обмен (ДААД) съвместно с Международната фондация "Св.св. Кирил и Методий" предоставят стипендии за обучение и изследователска дейност на български студенти, докторанти, университетски преподаватели и други учени. Информация за документи за кандидатстване и срокове за подаване можете да намерите на интернет страниците на МФ "Св.св. Кирил и Методий" и на ДААД.

  Прочетете още...
 • Европейско партньорство за хуманитарни действия (EUHAP)

  Ръководител на проекта за СУ “Св. Кл. Охридски": проф. дпсн Снежана Илиева

  Прочетете още...
 • Анкетно проучване за качеството на учебния процес

  ЛИНК КЪМ АНКЕТАТА:

  http://sites.uni-sofia.bg/sociologysurvey/survey.php?sid=273

  Прочетете още...
 • Насоки за разработване на курсови работи в бакалавърска и магистърска степен

  Значение и предназначение на курсовата работа

  Какво се разбира под приемлива курсова работа

  Препоръки към оформлението на курсовата работа

  Прочетете още...
 • Свободен библиотечен фонд в Студентски дискусионен клуб

  Съобщение на Студентски съвет за достъп до свободен библиотечен фонд в Студентски дискусионен клуб

  Прочетете още...
 • Нови книги

  Списъци на новополучени книги в библиотеките на Философски факултет

  Виж тук

  Прочетете още...
 • Продължаващо образование

  Философски факултет предлага различни възможности за следдипломна квалификация, преквалификация, специализации. 

  Прочетете още...

Философски факултет

Философският факултет е един от центровете на българската хуманитарна наука от основаването на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1888 г. По брой студенти, преподавателска, библиотечна, материално-техническа и информационна осигуреност факултетът е сред най-големите научни средища в Югоизточна Европа в областта на общественото и хуманитарното знание. В него преподават над 180 висококвалифицирани професори, доценти и асистенти и учат около 3000 студенти от 25 страни в трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор.

Специалностите и катедрите предлагат голям брой курсове за следдипломна квалификация, разработват проекти и извършват експертна и консултантска дейност в своите направления. Факултетът винаги се е отличавал с високо образователно равнище, ярка академична свобода и принципен граждански ангажимент.

Мисията на колегията от преподаватели, студенти и служители е да изучава, изследва, развива и препредава човешкия опит в социалната и политическата сфера чрез висока научна и практическа квалификация. Философският факултет действа като институция от национално значение и формира ядрото на българската хуманитарна интелигенция.

 За Факултета                   Какво, къде, как             Виртуална разходка "Алма Матер"

 Прием на бакалаври       Прием на магистри      ► Прием на докторанти      Прием на специализанти

►►  Система за електронна поща на Философски факултет


 • Нови книги

  Списъци на новополучени книги в библиотеките на Философски факултет

  Виж тук

  ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...
 • Занятия, графици, изпити


  ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...
 • Продължаващо образование

  Философски факултет предлага различни възможности за следдипломна квалификация, преквалификация, специализации. 

  ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...

Проектът се осъществява  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинасирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.