Философия

Обща информация


Специалност "Философия" обхваща в своята бакалавърска програма широк и разнообразен спектър от специализирани дисциплини, които покриват на практика както цялата история на философията, така и най-важните области на съвременните систематични изследвания. За по-нататъшно обучение тя предлага девет различни магистратури. Тя може да се похвали и с една от най-многобройните и интензивно развиващи се докторски програми в Софийския университет. Нашият стремеж е да поддържаме високо качество на обучение и в трите образователни степени, за което свидетелства и независимата оценка на Националната агенция за оценяване и акредитация: в България най-доброто място за учене на философия е именно в Софийския университет.

Преподаването в областта на философските дисциплини в България започва още със създаването на първото Висше училище в гр. София през 1888 година. Специалност Философия в сегашния й вид е продължител на тази над 120-годишна традиция. В образователната и научно-изследователска дейност колегията на специалност Философия се води от най-добрите образци в дългогодишната история на преподаването на Философия в СУ “Св. Климент Охридски”; от друга страна - както се вижда от разнообразните магистратури и множеството избираеми курсове - специалността е място за нови и съвсем актуални проблеми, теми и теории.

Актуално — студенти

 Летен семестър 2016/17


 

Зимен семестър 2016/17


 

Летен семестър 2015/2016


 

Зимен семестър 2015/16


 

Летен семестър 2014/15


 

Зимен семестър 2014/15


 

Поправителни изпити през септ. сесия 2013/214 г.


 

Летен семестър 2013/14


Катедри

 • Философия
 • История на философията
 • Логика, етика и естетика
 • За обучението в специалност Философия се грижат три самостоятелни катедри: Философия, История на философията и Логика, етика и естетика. Обособяването на тези катедри е следствие от неминуемата специализация в изследванията и преподаването. За студентите от бакалавърската степен на обучение обаче това разделение е без особено значение. То става по-важно едва при защитите на дипломните работи и играе известна роля по-нататък в предлаганите магистърски програми. Така специфичният профил на катедрите и тяхната самостоятелност са най-съществени едва по отношение на докторските програми, когато докторантите могат да участват между другото и в катедрени заседания.

  Преподаватели

  Преподавателите в специалност Философия са разделени в три катедри. Повече информация за тях можете да намерите, като изберете съответното име по-долу в списъците.*

   

  Катедра "Философия"

   

  проф. дфн Сергей ГЕРДЖИКОВ   gerdzhikov@phls.uni-sofia.bg
  проф. дфн Красимир ДЕЛЧЕВ   delchev@phls.uni-sofia.bg
  проф. дфн Мария ДИМИТРОВА    midimitrov@phls.uni-sofia.bg
  проф. дфн Анета КАРАГЕОРГИЕВА  —  karageorgi@phls.uni-sofia.bg
  проф. дфн Пламен МАКАРИЕВ   makariev@phls.uni-sofia.bg
  проф. д-р Райчо ПОЖАРЛИЕВ   pozharliev@phls.uni-sofia.bg
  проф. дфн Русен РУСЕНОВ   rusenov@phls.uni-sofia.bg
  доц. д-р Веселин ДАФОВ   vhdafov@phls.uni-sofia.bg
  доц. д-р Иван КОЛЕВ  —  ivangkolev@gmail.com
  доц. д-р Владимир ТЕОХАРОВ   teoharov@phls.uni-sofia.bg
  доц. д-р Здравко ПОПОВ   zvpopov@phls.uni-sofia.bg
  доц. д-р Константин ЯНАКИЕВ   kjanakiev@phls.uni-sofia.bg
  доц. д-р Димитър ЕЛЧИНОВ   dgivanov@phls.uni-sofia.bg
  доц. д-р Стоян АСЕНОВ  asenov@phls.uni-sofia.bg
  доц. д-р Христо СТОЕВ - christo.stoev@gmail.com 
  гл.ас. д-р Цветина РАЧЕВА  cracheva@phls.uni-sofia.bg
  гл. ас. Стефан Петров - stephan_petrov@abv.bg
  асистент Цена Желязкова -  zhelyazkova@gmail.com
  асистент Николета Николова - nikoletanikolova1@gmail.com
  асистент Давид Пеев - davidpeev_pk@abv.bg

   

  Катедра "История на философията"

  проф. дфн Цочо БОЯДЖИЕВ  —  cbojadzhie@phls.uni-sofia.bg​
  проф. дфн Олег ГЕОРГИЕВ  —  georgiev@phls.uni-sofia.bg
  проф. дфн Стилиян ЙОТОВ  —  sjotov@phls.uni-sofia.bg
  проф. дфн Георги КАПРИЕВ  —  gkapriev@phls.uni-sofia.bg
  проф. дфн Александър КЪНЕВ  —  akunev@phls.uni-sofia.bg
  проф. д-р Димитър ДЕНКОВ  —  denkov@phls.uni-sofia.bg
  проф. д-р Иван КАМБУРОВ  —  iikamburov@phls.uni-sofia.bg
  проф. д-р Хараламби ПАНИЦИДИС  —  panacidis@phls.uni-sofia.bg
  доц. д-р Тодор ТОДОРОВ  —  todorpt@phls.uni-sofia.bg
  доц. д-р Васил ВИДИНСКИ  —  vidinsky@phls.uni-sofia.bg
  гл. ас. д-р Десислава ДАМЯНОВА  —  damyanova@phls.uni-sofia.bg
  гл. ас. д-р Димитър БОЖКОВ  —  d.bozhkov@phls.uni-sofia.bg
  гл. ас. д-р Гергана ДИНЕВА  —  gdineva@phls.uni-sofia.bg​

   

  Катедра "Логика, етика и естетика"


  проф. д-р Александър ГЪНГОВ  —  agungov@phls.uni-sofia.bg
  проф. д-р Силвия МИНЕВА  —  smineva@phls.uni-sofia.bg
  доц. дфн Евгени ЛАТИНОВ  —  elatinov@phls.uni-sofia.bg
  доц. д-р Анна БЕШКОВА  —  abeshkova@phls.uni-sofia.bg
  доц. д-р Огнян КАСАБОВ  —  kassabov@phls.uni-sofia.bg
  доц. д-р Валентина КЪНЕВА  —  vkaneva@phls.uni-sofia.bg
  доц. д-р Тодор ПОЛИМЕНОВ  —  todor.polimenov@phls.uni-sofia.bg
  гл. ас. д-р Петър ГОРАНОВ  —   pgoranov@phls.uni-sofia.bg​
  гл. ас. д-р Дарин ДРОСЕВ — drossev@phls.uni-sofia.bg
  гл. ас. д-р Петър ПЛАМЕНОВ  —  plamenov_p@phls.uni-sofia.bg

   

  ​____________

  * Самостоятелни информационни сайтове имат засега само преподавателите от катедра "Логика, етика и естетика".

  Бакалавърска степен

  Учебен план - кредити и дисциплини

  Съгласно учебния план обучението в специалност Философия, бакалавърска степен, се осъществява в рамките на 8 семестъра. Общият хорариум е 3000 часа. Включените в учебния план дисциплини са разпределени в три блока: Задължителни дисциплини, Избираеми дисциплини и Факултативни дисциплини. Съгласно учебния план студентите са длъжни да набират от задължителни и избираеми дисциплини 60 кредита за всяка учебна година.

  Задължителни дисциплини

  Предлагат се 23 задължителни курса с общ хорариум 2370 часа. Обучението във всяка от тях завършва с полагане на изпит.

  Избираеми дисциплини

  В учебния план са включени 26 курса (т.нар. "СИД-дове"), които имат хорариум от по 120 ч., разделени на лекции и упражнения, и които носят по 9 кредита след успешно положен изпит. Студентите трябва да изберат от тях задължително поне 4 дисциплини от І до VІ сем. Същевременно в началото на всеки семестър се предлагат специализирани дисциплини (т.нар. "спецкурсове"), които имат хорариум от по 30 ч. лекции или упражнения и които носят по 2,5 кредита след успешно положен изпит. Студентите трябва да изберат от тях най-малко 5 за целия курс на обучение. Общият хорариум на избираемите дисциплини е 630 ч.

  Факултативни дисциплини

  1. Специализация за придобиване на учителска правоспособност;
  2. Специализация Философия за деца;
  3. Чуждоезиково обучение;
  4. Спорт.

  Кредитите от факултативните дисциплини не се включват в общия брой задължителни 60 кредита за всяка учебна година.

  Обучението в специалност Философия завършва с полагането на държавни изпити или защита на дипломна работа при успех мн.добър 5.00, изчисляван до VІІ сем. включително. Първа държавна сесия за дипломиране - от 1 до 10 юли. Втора държавна сесия - от 1 до 10 февруари. Успешно взет държавен изпит или защита на дипломна работа носят 10 кредита.

  Завършилите успешно специалност Философия придобиват професионална квалификация бакалавър по философия.

  Учебни планове

   

  Магистърска степен

  Специалност Философия предлага голямо разнообразие от магистратури - и за специалисти (имащи бакалавърска степен по Философия), и за неспециалисти. Те обхващат както съвременни проблеми (културни, етични, научни), така и изключително задълбочено и специализирано познание върху традиционни философски теми.

   

   

  СУСИ / Мудъл

   

  • За да влезете в СУСИ през входа за студенти, натиснeте тук!
  • За да влезете в СУСИ през входа за преподаватели и служители, натиснeте тук!
  • За да влезете в Системата за електронно обучение (Мудъл), натиснете тук!

   

  Facebook

   

  Последвайте ни на официалната страница на специалност Философия във Facebook, където публикуваме новини, актуална информация за нашите дейности и съобщения за предстоящи събития: тук.