Социология

Обща информация


Юбилейна научна конференция
Как живеем заедно: общности, институции, мрежи
 
посветена на 
четиридесетата годишнина от създаването на специалност 
„Социология“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 
10 МАРТ 2017 Г.Юбилейна научна конференция
Как живеем заедно: общности, институции, мрежи
 
посветена на 
четиридесетата годишнина от създаването на специалност 
„Социология“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 
10 МАРТ 2017 Г.

 

 

 

 

Предизвикателството да си Социолог - не е лесно, но е интересно!

          "...първата мъдрост на социологията е тази - нещата не са това, което  изглеждат...социалната реалност има много пластове от значения.Откриването на всеки нов пласт променя възприемането на цялото"

Питър Бъргър, "Покана за социология"

"Да се научим да мислим социологически... означава да възпитаваме въображението. Като социолози например трябва да сме в състояние да  си представим какво е преживяването на сексуалността и на брака на   хора /доскоро мнозинството от човечеството/,  за които идеалите на   романтичната любов са чужди или даже абсурдни"

Антъни Гидънс, "Социология"

В условията на динамични социални промени, на дълбока и всеобхватна социална криза, на отмиране на съществуващи и утвърждаване на нови ценности все по-належаща става необходимостта от по-дълбоко проникване и разбиране на ставащото в нашето общество и в света като цяло. Това е предизвикателство и отговорност пред всички, които поемат професионалната кариера на социолога.

Не е лесно да си социолог. Не е лесно, защото, за да имаш претенцията, че можеш да изследваш социалния живот, трябва да получиш задълбочена теоретична подготовка, умение да отхвърляш булото на привидностите, да овладееш многобройни и сложни социологически техники. Не е лесно и защото често пъти се налага да се движиш по „ръба на бръснача“, балансирайки между едни или други политически и икономически сили, и в същото време да не жертваш професионализма и безпристрастието си на социален изследовател.

Но е интересно да си социолог. Интересно е, защото социологията ти дава компетентности и умения да се ориентираш в сложността и превратностите на съвременния социален живот, да прогнозираш общeствeни тенденции, да влияеш върху общественото мнение и върху правенето на политики. Интересно е да си социолог, защото разбираш множествеността на социалните светове, в които живеем, и възможните им посоки на развитие. Интересно е и е полезно, защото това знание ти дава контрол над собствения ти живот и възможности за адекватна промяна на света около теб.

Катедра Социология ви предлага да приемете това предизвикателство и заедно да търсим разбирането и разрешаването на социалните загадки, да разкриваме многото лица на социалния свят. А че заедно добре се справяме с това предизвикателство говори фактът, че рейтинговата система на професионалните направления във всички български университети ни отрежда първо място и двата пъти, когато е провеждана. Освен курсове, обучението по социология включва и изследователски практики - работа на "терен", както ние го наричаме, и стажове в различни институции. Работим и по много проекти, затова и към Катедрата има Изследователски център по социални науки, ако искате да видите последните му изследвания, посетете сайта www.rcss.eu.  Образованието по социология включва и трите степени – бакалавърска, магистърска и докторска. Имаме контакти и с много чужди университети и голяма част от нашите студенти отиват за един семестър в тях по програма ЕРАЗЪМ.

Кои сме ние, какво преподаваме, какви изследвания сме правили, какви са магистърските ни програми - ще откриете при по-нататъшното разглеждане на сайта.

Добре дошли на сайта на специалност Социология и, надяваме се, добре дошли и в специалност Социология като наши студенти!

 

Юбилейна научна конференция „Как живеем заедно: общности, институции, мрежи“

10 и 11 март 2017 г.

Място: Нова конферентна зала, Ректорат на СУ


Имаме удоволствието да Ви поканим да участва­те в Юбилейната научна конференция, посветена на четиридесетата годишнина от създаването на специалност „Социология“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Целта й е да предостави трибуна за обсъждане на основни проблеми на съвременността, както и на свързаните с тях предизвикателства пред социологическата наука. 

ПРОГРАМАТА на конференцията можете да свалите тук.

Тематична насоченост

Диагнозата, че формите на съвместния живот, както и формите на познанието му са в криза, днес е споделена по безпрецедентен начин и обединява социални и хуманитарни учени от различни школи и традиции. Тази едновременно социална и епистемологическа криза може да се опише многоизмерно, но в сърцевината й е невъзможността да се даде стабилен отговор на въпроса кое генерира съвместността на социалния живот днес, кое свързва множеството визии за добър живот отвъд техническата рационалност на администрацията, кое прави от тази множественост плуралистично общество, а не архипелаг от мимолетни и самозатворени социални форми. Нещо повече, самата идея за плуралистично общество изглежда поставена на изпитание от нови разломи като този между глобалния север и глобалния юг.

Предизвикателствата пред съвместния живот могат да бъдат определени като криза – нарастване на бедността и неравенството, блокаж на постнационалните форми на обществена организация, делегитимиране на политическите елити и институциите на представителната демокрация, отслабване на публичността, но същевременно и като шанс, който днес свързваме например с глобалните протестни социални движения.

Как социологията откликва на тези кризи и шансове и как определя мястото и ролите си в един флуиден социален свят? Катедрата по социология към СУ „Св. Климент Охридски“ Ви кани да мислим заедно над предизвикателствата пред съвместния живот и формите на познанието му. Очакваме емпирични и концептуални доклади по разнообразни теми, включително:

 • Институции, организации и мрежи: форми на познание на флуидни социални феномени;
 • Бедност и неравенство в постнационален контекст;
 • Институции на представителната демокрация и форми на контрадемокрация;
 • Изражения на социалната несигурност и уязвимост;
 • Миграция, асимилация, интеграция, включване;
 • Общности, идентичности и индивидуализация на социалния живот;
 • Ускоряването на социалното време и съвременният капитализъм; 
 • Новите глобални протестни движения.

Докладите от конференцията ще бъдат издадени онлайн в реферирания Годишник на СУ, Книга Социология. Избрани доклади ще бъдат публикувани на английски език в специален брой на списание "Социологически проблеми".

Краен срок за получаване на докладите: 10 май 2017 

Технически указания за оформление на докладите:

Докладите трябва да се депозират във формат на Word 2003 или по-висо­ка версия.
Обемът на един доклад е между 25,000 и 35,000 знака (with spaces), включително резюме, фигури, таблици и библиография.

Оформлението на доклада трябва да следва посочените по-долу указния:

 • Полета на страниците: отляво – 2,5 см, отдясно – 2,5 см, отгоре – 2,5 см, отдолу – 2,5 см.
 • Заглавие на доклада: шрифт Times New Roman, 14 pt, bold, centered (следва един празен ред);
 • Научно звание, степен, име и фамилия на автора, месторабота, имейл адрес: шрифт Times New Roman, 12 pt, bold, centered (следва един празен ред);
 • Резюме: до 500 думи, шрифт Times New Roman, 12 pt, italic, justified (следва един празен ред);
 • Основен текст с шрифт на доклада: Times New Roman, 12 pt, normal, justified; междуре­дие: 1; разстояние преди параграфа 0.6 pt; разстояние след параграфа - 0 pt
 • Таблиците и фигурите да са центрирани на страницата, а заглавията им да са центрирани спрямо самите таблици и фигури. Под таблиците и фигурите да бъде посочен източникът им, подравнен отляво, шрифт Times New Roman, 10 pt, normal.
 • При цитиране под линия, в текста и изписване на библиографията в списъка с цитирана литература, моля, спазвайте изискванията на сп. Социологически проблеми, вж. http://www.sp-bg.eu/index.php/bg/ukazaniya

В конферентната публикация ще бъдат включени само докладите, предадени в срок и оформени съгласно указанията. Научният борд си запазва правото да не публикува доклади от автори, които не изпълнят препоръките на научния редактор.

Организация и научен борд

Конференцията се организира от комитет на Катедра „Социология“, СУ „Св. Кл. Охридски“ в състав: Таня Чавдарова (председател), Петя Кабакчиева, Боян Знеполски, Милена Якимова, Вероника Димитрова и координатор: Снежа Тилкиджиева. 
Научен борд: Таня Чавдарова, Петя Кабакчиева, Боян Знеполски, Милена Якимова. 

Място на провеждане

Нова конферентна зала в Ректората на СУ „Св. Кл. Охридски“, северно крило, ет. 2

Контакти

Координатор: Симеонка Станкушева
Телефон:  0888 643249
Имейл: sociology@phls.uni-sofia.bg
Адрес за кореспонденция: бул. „Цариградско шосе“ 125, бл. 4, Катедра „Социология“, СУ „Св. Климент Охридски“

(Обратно към страницата на специалност Социология)

Катедра

Ръководител катедра

Проф.д.с.н. Таня Бойчева Чавдарова
България, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125
Кампус "Изток", бл.4, ет.4, к. 422;
​tchavdarova@phls.uni-sofia.bg  

Секретар на катедра

Снежа Богоева- Тилкиджиева
България, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125
Кампус "Изток", бл.4, ет.4, к.402;
тел.: (+359 2) 8706260
tilkidzhieva@phls.uni-sofia.bg

Адрес

Кампус "Изток"
бул. "Цариградско шосе" 125, блок 4
София 1113
 

Преподаватели

Бакалаври

 • Учебен план и учебни програми
 • Провеждане на стаж
 • Текущи програми и изпити
 • Завършване на ОКС бакалавър
 • Дипломни работи 2011-2015
 • Дипломни работи 2010-2014
 • Дипломни работи 2012-2016
 • Дипломни работи 2005-2009
 • Дипломни работи 2000-2004
 • КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
  »квалификационна характеристика 3.1. социология, антропология и науки за културата 4 години
  (8 семестъра)
    ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  
    Бакалавър по социология  
  Записването за Спорт се извършва чрез страниците на Университета и Департамента по спорт./http://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/departamenti/departament_po_sport/izbor_na_sport В зависимост от учебната програма и предпочитанията си студентите могат да избират измежду над 20 вида спорт

  Магистри

 • Трудови пазари и развитие на човешките ресурси
 • Градски изследвания
 • Политическа социология
 • Писменият държавен изпит на студенти от магистърска програма „Трудови пазари и развитие на човешките ресурси”  ще се проведе на 9 март (петък) 2018 г. от 9,30  до 10,30 часа тест (в комп. зала 530); от 10,45 ч. до 13,45 ч. решаване на казус (в зала 407).
  Защитата на магистърски тези на студенти от магистърска програма „Трудови пазари и развитие на човешките ресурси”  ще се проведе на 9 март (петък) 2018 г. от 9,30  в зала 423. 
  Комисията е в състав: Председател: проф. д.с.н. Таня Чавдарова; Членове: доц. д-р Калоян Харалампиев, доц. д-р Благовест Георгиев, доц д-р Петя Славова.
  Молби за определяне на рецензент се подават до 9 февруари 2018 г. в каб. 402 при инсп. С. Тилкиджиева. Приемно време: всеки работен ден от 10,00 до 12,00 и от 14,30 до 17,00 ч. Тел. 02 870 62 60. Може да се изпратят и по имейла: tilkidzhieva@phls.uni-sofia.bg.
  Молби за включване в протокола за държавен изпит/защити се подават в сектор "Студенти" при инсп. Р. Тончева, каб. 237 до 23 февруари 2018 г. Приемно време: понеделник, сряда и петък от 9,00 до 12,00 ч., вторник и четвъртък - от 13,00 до 16,00 ч. Телефон: 02 80 05 170.​
  До 26 февруари 2018 г. студентите трябва да депозират екземпляр от магистърската си теза при инсп. С. Тилкиджиева.
  Студентите се явяват на държавни изпити или защита със студентската си книжка.

  Защитата на магистърски тези на студенти от магистърска програма „Политическа социология“ ще се проведе на 7 март (сряда) 2018 г. от 9,30 часа в зала 411.
  Комисията е в състав: Председател: проф. д-р Петя Кабакчиева; Членове: проф. д.с.н. Майя Грекова и проф. д-р Боян Знеполски.
  Молби за определяне на рецензент се подават до 7 февруари 2018 г. в каб. 402 при инсп. С. Тилкиджиева. Приемно време: всеки работен ден от 10,00 до 12,00 и от 14,30 до 17,00 ч. Тел. 02 870 62 60. Може да се изпратят и по имейла: tilkidzhieva@phls.uni-sofia.bg.
  ​ Молби за включване в протокола за защити се подават при инсп. Р. Тончева, каб. 237 до 23 февруари 2018 г. Приемно време: понеделник, сряда и петък от 9,00 до 12,00 ч., вторник и четвъртък - от 13,00 до 16,00 ч. Телефон: 02 80 05 170.​
  До 23 февруари 2018 г. студентите трябва да депозират екземпляр от магистърската си теза при инсп. С. Тилкиджиева. 
  Студентите се явяват на защита със студентската си книжка.

  Изследователски център по социални науки

 • Контакти
 • Новини и конкурси
 • Екип
 •  

  „Изследователски център по социални науки” наследява създадената през 1990г. „Учебно-изследователска лаборатория по социология на всекидневието” към катедра „Социология"  на СУ „Св.  Климент Охридски".  От 2005 г. лабораторията работи по проект „Изследователски център по социални науки", финансиран от Фонд „Научни изследвания” към МОН, , който префункционализира дейностите на „Учебно-изследователската лаборатория по социология на всекидневието” и я преименова. Ръководител на лабораторията до 2009 г. е доц. Лиляна Деянова, а основната част от екипа се състои от гл. ас. Мила Минева, гл. ас. д-р Милена Якимова и гл. ас. д-р Светла Маринова. През 2009 г. ръководител на „Изследователски център по социални науки” става проф. Майя Грекова, а екипът се състои от гл. ас. Мила Минева, гл. ас. д-р Милена Якимова и гл. ас. д-р Светла Маринова, доц. Боян Знеполски, доц. Петя Кабакчиева, проф. Ивайло Дичев, проф. Иван Еленков, доц. Ирина Генова, Момчил Христов, Гергана Мирчева, Елица Станоева.

  Проведените изследвания в рамките на Учебно-изследователската лаборатория по социология на всекидневието са: Микро-социологически практики (с рък. проф. ДСН Майя Грекова); "Новите елити" (рък. гл. ас. Ж. Георгиев); "Моделът за новия тип личност в социалистическия роман 1945-1956 г." (с рък. доц. Л. Деянова); "Семейни генеалогии и семейни разкази" (рък. проф. Е.Михайловска); и др. Реализирани са и съвместни изследвания с ИКСИ: "Модерно публично пространство и училище" (рък. гл.ас. Деян Деянов); "Модерна публичност и жизнен свят" (рък. ст.н.с. Кольо Коев), "Пренаписването на историята в учебниците за гимназиите"(рък.гл.ас.Деян Деянов); "Етнометодология на политическото погребение" (с рък. доц.А. Бунджулов) и др.

  В рамките на лабораторията са проведени редица семинари и конференции: Четиригодишен преподавателско-студентски семинар "Изграждане и разграждане на символния свят на комунизма" (съвместно с Катедрата по теория и история на културатa; изследване и едноименна публикация под ръководството на Александър Кьосев); Международна конференция на тема "Биография и биографични разкази", проведена в Созопол през 1995 година (организирана съвместно с AISLF и екипа на Даниел Берто); Международна конференция с участието на най-добрите студентски разработки от четири практики в рамките на изследването "Микро-социологически практики", 2001 година (с участие на студенти от Македония). Съвместно с ИКСИ и Люблянския университет е организирана конференция на тема “Парадигми в социология на всекидневието”, септември 2002 година.

  Лабораторията има архив от интервюта по изследването "Новите елити" /над 60 интервюта/, "Социалното положение на българските художници" /над 500 интервюта/, "Семейните генеалогии и семейните разкази", "Травматични места на колективната памет" /разкази за Народния съд, спасяването на евреите, лагерите в Белене и др./, видеокасети от 250 кинопрегледа за периода 1944 - 1981 г., интервюта направени в рамките на финансираните от фондация "Отворено общество" практики; както и още много документални материали по история на българския социализъм, история на всекидневието и стиловете на живот и др. централни за работата на лабораторията проблеми/.

  През периода 2005 – 2009 г. в рамките на проекта „Изследователски център по социални науки” са проведени седем изследвания на прф. Ивайло Дичев, д-р Тодор Христов, доц. Петя Кабакчиева, проф. Майя Грекова, д-р Тодор Галев, гл. Ас. Светла Маринова, гл. ас. Калоян Харалампиев. Те са реализирани като учебни практики и изследователски семинари със студентите по социология. През 2008 г. е организирана международната конференция „Критически изследвания на новите социални неравенства”.  

  В момента  в Изследователски център по социални науки се работи по три проекта: „Градски изследвания: интердисциплинарни изследвания за млади учени", "Националното като публичен репертоар" и "Нация и гражданство".

  Към центъра е създадена библиотека, в която могат да се ползват електронните ресурси на Софийския университет, както и натрупаните книги и архиви по проведените изследвания.
   

  Новини

 •  

  Програма „Еразъм+” 2017 - 2018

  ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +” 2017-2018

  ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

  Кандидатстването по програма Еразъм+се осъществява чрез електронната платформа:http://erasmus.uni-sofia.bg, бутон "Регистрирай се сега" на заглавната страница. За достъп до системата студентът/докторантът  вписва потребителското си име и парола, които ползва в СУСИ. Системата ще бъде отворена за кандидатстване на 22 февруари 2017 г. и ще бъде затворена на 6 март 2017 г. в 12,00 часа. 

  Събеседването с кандидатите е на 13 март 2017,  10,300 ч. в каб. 411, бл.4,  4 етаж. 

  Комисията е в състав: председател: доц. д-р Светла Маринова; членове - гл. ас. д-р Момчил Христов и ас. д-р Мила Минева

  Критерии за допустимост на кандидатите:

  1. Кандидатите трябва да са студенти или докторанти, които към момента на кандидатстване, са записани в СУ за получаване на ОКС „Бакалавър“, „Магистър“ или „Доктор“, независимо от формата на обучение и да имат студентски права.

  2. Към момента на кандидатстване за мобилност с цел обучение студентите в ОКС „Бакалавър“ трябва да имат успешно завършени минимум два семестъра от следването си. Студентите в първи курс на ОКС „Магистър“ и новозачислените докторанти са легитимни участници в мобилност с цел обучение по Програма Еразъм+.

  3. Да владеят езика, на който ще се проведе обучението в приемащия университет, съгласно споразумението с приемащия университет.

  4. Да отговарят на изискването - всеки кандидат има право на максимум 12 месеца мобилност по програма Еразъм+ (общо обучение и практика) за всяка ОКС - бакалавър, магистър, докторант. За специалности, завършващи с присъждане на магистърска степен (напр. Право и Медицина) е допустима мобилност с обща продължителност до 24 месеца. Продължителността на мобилността зависи и от срока, посочен в споразумението с приемащия университет.

  5. Да имат минимален успех от обучението си в СУ „Св. Климент Охридски“ – Мн. добър (4.50). За бакалаври и магистри се взема средния успех до момента на кандидатстването за мобилността. За новозаписани  магистри (през месец февруари 2017 г.) се взема успеха, с който кандидатът е приет в съответната Магистърска програма. За докторанти се взема среден успех от приемните изпити и/или успеха от докторантските минимуми.

  Важно:

  1. Не се допуска едновременно провеждане на мобилност с цел обучение и мобилност с цел практика по програма Еразъм+.

  2. Студентите и докторантите, които желаят да участват в програма Еразъм+, трябва да имат студентски права към момента на кандидатстване и за цялостния период на мобилността през академичната 2017-2018 г.

  ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ

  Приемно време на преподавателите от катедра „Социология”

  ЗИМЕН семестър – уч. 2016-2017г

  Щатни преподаватели Приемно време mail

  Доц.дсн. Таня Бойчева Чавдарова

  ръководител на Катедра „Социология"

  Каб.422

  Вторник
  13.30-15.30

  tchavdarova@phls.uni-sofia.bg

  Доц. д-р Петя Любомирова Кабакчиева –

   406 каб.

  Понеделник
   15,00 - 17,00 

  petiakab2001@yahoo.com

  Проф.дсн. Майя Димитрова Грекова

  каб. 426
  Вторник
  11,00 -13,00 

   

  grekova@phls.uni-sofia.bg

  Доц. д-р Благовест Атанасов Георгиев

  каб. 402

  Понеделник
   12,30  - 13,30 

  bag@online.bg

  Доц..д-р Боян Ивайлов Знеполски

  каб. 401

  В творчески отпуск –

  уч. 2016-2017

  bznepolski@hotmail.com

  Доц. д-р Калоян Валентинов Харалампиев

  каб. 413
  Вторник
  11:00-12:00 в каб. 127 в 4 блок;
  Четвъртък
  11:30-13:30
  в каб. 48 в Ректората

  k_haralampiev@hotmail.com

  Доц. д-р Милена Якимова Якимова

  каб.401

  Понеделник
   13,00 - 15,00 

  milena_i@mail.orbitel.bg

  Доц.д-р Светла Маринова Маринова

  Каб. 513 А
  Сряда
  13,00  – 15,00

  svetla_marrinova@yahoo.com

  Доц.д-р Мартин Иванов

  Каб. 424

  В неплатен отпуск 

  hadjimartin@abv.bg

  Гл.ас.д-р Петя Иванова Славова

   каб. 425.
  Понеделник  
  13,30-15,30 
  p_slavova@yahoo.com

  Гл.ас. д-р Светла Чавдарова Стоева

  Каб. 425

  За уч.2016-17–
  в отпуск

  svetla.stoeva@gmail.com

  Гл.ас.д-р Елена Стойкова Доганова

  416 каб.

  В творчески отпуск –

  уч. 2016-2017

  e.stoykova@gmail.com

  Гл.ас.д-р Момчил Емилов Христов

  427 каб.

  Четвъртък
   15,00 17,00.

  momchilhrist@yahoo.com

  Гл.ас.д-р Вероника Симеонова Димитрова

  каб. 416

  Вторник
   11,00 -  13,00.

  vdimm@abv.bg

  ас. Живко Петров Георгиев

  422 каб.
  Четвъртък  
  11,00 -13,00

  i.tzenkova@gmail.com

  ас. Димитър Благоев Димитров

  каб. 417
  Сряда
  13,00 -15,00 

  d_blagoev@abv.bg

  ас. Виржиния Вергова Вергова

  каб. 424

  Пeтък
   13,00 - 15,00

  vvergova@sclg.uni-sofia.bg

  ас.. Мила Петрова Минева

  каб. 513 А  

  Вторник
   13,00 – 15,00

  mineva.milla@gmail.com

  ас. Емил Георгиев

  Каб.425
  Вторник
  10,00 - 12,00
  еmo.georgiev@hotmail.com

  Леа Вайсова

  Каб. 406
  Четвъртък
  15,00 -17,00
  lea_vajsova@abv.bg
  Преподаватели от други специалности на СУ
  Проф.д.пс.н. Ирина Зиновиева Сряда
  13,00 -15,00
  Ректорат, 49 каб.

  zinovieva@phls.uni-sofia.bg

  Гл.ас. д-р Даниел Петров         Вторник
  11,00 -13,00
  Петък
  18,00 -20,00 в Кампус Изток, ІV блок, 233 каб

  daniellp@phls.uni-sofia.bg

  Проф.д-р  С. Петранов             

  spetranov@yahoo.com

  ас. М. Велушев

    mvelushev@abv.bg
  Проф.д-р Райчо Пожарлиев     pozharliev@phls.uni-sofia.bg
  Гл.ас.С.Асенов   asenov@phls.uni-sofia.bg
  Гл.ас. Ж.Балев          Понеделник
  10,00 -11,00
  Вторник
  12,00 -14,00

  balev@phls.uni-sofia.bg

  Проф. д-р Пламен Макариев           makariev@phls.uni-sofia.bg
  Гл.ас. Д. Дросев   drossev@phls.uni-sofia.bg

  Проф. А.Гънгов 

    agungov@phls.uni-sofia.bg

  Доц. д-р В. Радева

    virginiaradeva@mail.bg
  ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
  Проф. д.ф.н. Иван Стефанов   stefanovivan@abv.bg

  Ас. Антоанета Георгиева Гетова 
  Каб. 424

  Вторник
  17,00 - 18,00 
  Четвъртък
  . 16,00 - 17,00

  tony22a@gbg.bg

  Доц. д-р Светла Колева            svetlakoleva2002@yahoo.com

   

  Проф. д.с.н. Пепка Бояджиева

    pepka7@gmail.com
  Доц. д-р Мария Желязкова   perspekt@tradel.net

  Проф.. д-р Иво Христов

    ihristov@netbg.com
  Доц д-р Алексей Пампоров   apamporov@gmail.com
  ДОКТОРАНТИ

  Докт. Симеон Кюркчиев

    simeonkalinov@gmail.com
  Докт.Стоян Михайлов   s_michaylov@lycos.com
   

  In Memoriam

   

  Напусна ни проф. д.ф.н. Кръстьо Петков (1943 – 2016)

   

  Нашият обичан, почитан и уважаван колега проф. Кръстьо Петков почина на 23. 12. 2016 г. на 73-годишна възраст.

  Проф. Петков  е бил преподавател в специалност „Социология“,  СУ „Св. Кл. Охридски“ и е неразделна значима част от нейната история, както и от съвременната българска социология. Със своите над 500 научни публикации той бе безспорен авторитет в областта на социология на труда и трудовите отношения, на социалната политика и икономическото развитие. Научният му принос бе оценен от редица международни организации като ЕК, МОТ, Световната банка, МВФ и др., към който е бил привличан за експерт.  

  Проф. Петков допринесе за институционалното развитие на катедра „Социология“ не само като преподавател, но и като инициатор и ръководител за България на европейския научен проект TEMPUS, благодарение на който още през 2000 г. бе създадена първата магистърска програма на катедрата, функционираща и до днес.

  Проф. Петков притежаваше заразяваща енергия, креативност, позитивен дух и способност да свързва хората. Неговата работа до последен дъх защити думите, които написа малко преди смъртта си:

  "Всъщност, смъртта има смисъл само като апотеоз на живота. Нямаме право да умираме преди да сме раздали на света цялата си човешка безценност."

  Проф. Петков успя да раздаде човешката си безценност на хилядите свои студенти,  колеги, близки и приятели, читатели!

  Дълбок поклон пред светлата памет на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков!

   

  Катедра „Социология“