Политология

Обща информация


Специалност "Политология" към Философски факултет на СУ "Св. Кл. Охридски" е открита през 1986 г. и от създаването си досега предоставя на своите студенти системни познания както за вътрешно-политическите, така и за международните политически явления и процеси, и възможност за придобиване на умения за анализиране, оценяване и управление на политическите събития и реалности.

Основната цел е да се подготвят висококвалифицирани кадри, които да могат да се реализират както в публичния, така и в частния сектор. Завършилите и трите степени на специалността могат да практикуват разнообразен кръг от професии, включващи служители в рамките на държавната администрация, в органите на законодателната и изпълнителната власт, политически консултанти към различни държавни институции, служители в бюджетни организации за публични услуги, политически ализатори в печатните и електронните медии, служители в недържавни публични органи или т.нар. "неправителствени организации", консултанти към политически партии или в рамките на частния сектор.

В процеса на обучение както в бакалавърска, така и на магистърска и докторска степен, е застъпен интердисциплинарният подход и са включени курсове от различни научни области. Обучението по специалността се провежда от катедра "Политология".

Катедра


доц. д-р Румяна Петрова Коларова
ръководител катедра

България, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125,
Кампус "Изток", бл. 4, ет. 3, к. 321; тел.: (+359 2) 800 51 11
kolarova@phls.uni-sofia.bg


д-р Милен Тодоров Любенов
научен секретар

България, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125
Кампус "Изток", бл. 4, ет. 3, к. 328; тел. (+359 2) 800 51 11
mljubenov@phls.uni-sofia.bg


доц. Татяна Иванова Буруджиева
ръководител м.пр. Политически мениджмънт; отговорник по трансфер и признаване на кредити

България, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125
Кампус "Изток", бл. 4, ет. 3, к. 327; тел. (+359 2) 800 51 11
burudzhiev@phls.uni-sofia.bg


доц. Любов Григорова Минчева
ръководител на м.пр. Международни отношения и проблеми на сигурността

България, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125
Кампус "Изток", бл. 4, ет. 5, к. 509; тел. (+359 2) 800 51 11
hristovami@phls.uni-sofia.bg


доц. д-р Мария Андонова Пиргова
ръководител на м.пр. Политическо консутиране

България, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125
Кампус "Изток", бл.4, ет. 3, к.301; тел. (+359 2) 800 51 11
mpirgovape@phls.uni-sofia.bg


Бека Аврам Натан
секретар катедра; координатор ОКС Бакалавър и ОКС Доктор

България, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125
Кампус "Изток", бл. 4, ет. 3, к. 302; тел.: (+359 2) 8701193, 800 51 11, в. 276
natan@phls.uni-sofia.bg


Антоанета Димитрова Димитрова
координатор магистърски програми; администратор на сайта на катедрата

България, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125​
Кампус "Изток", бл. 4, ет. 3, к. 323; тел.: (+359 2) 8701193, 800 51 11, в. 241
dimitrovab@phls.uni-sofia.bg


 

Преподаватели

Бакалаври

 • Учебен план
 • Текущи програми и изпити
 • Прием
 • Държавен изпит
 •   ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
   

  Бакалавър по политология

    ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
    Редовна
    СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
    4 години (8 семестъра)

  Обучението в бакалавърска степен на специалност "Политология" цели да формира способност за свободно и съзнателно осмисляне на обществото като реалност, която би следвало да бъде подреждана и управлявана от самите нас. Основава се на широко, интердисциплинарно знание за обществото, отворено към нови идеи и последните тенденции в съвременната политическа наука.

  Специалността подготвя широкопрофилни кадри, които могат да се реализират в различни сфери на обществения живот, в това число политически анализатори, медийни коментатори, политически журналисти и преподватели по обществени науки в училищата. Възпитаниците на специалността са особено подходящи както за постове, изискващи познания за управление на публичния сектор, така и за постове в международни публични организации и дипломатически мисии, които изискват комбинация от владеене на чужди езици и познания за обществените процеси в други страни. Могат успешно да практикуват различни видове консултантски дейности, като заемат експертни позиции както в различни политически организации и обществени институции, така и в частния сектор. Разполагат с професионална компетентност за работа и в неправителствения сектор. Могат да участват в управлението на специфични програми и проекти с обществена полза.

  Курсът на обучение завършва с писмен и устен държавен изпит, който се провежда от назначена със заповед на Ректора на СУ "Св.Кл.Охридски" изпитна комисия, в чийто състав по предложение на катедрата се включват хабилитирани преподаватели, работещи в различни области на политологията.

  Магистри

 • Международни отношения и проблеми на сигурността
 • Политически мениджмънт
 • Политическо консултиране
 • Защити
 • Завършили студенти
 • В магистърските програми на специалност "Политология" се обучават студенти, придобили бакалавърска или магистърска степен по различни програми от български и чуждестранни университети и висши училища. Разработването им се базира на такива характеристики на образователния процес като интерактивност, гъвкавост, прагматизъм и приложение на новите информационни и комуникационни технологии и изразява стремежа на специалността да отговори по най-пълен начин на изискванията на Болонския процес. Тяхната философия се крепи на няколко основни принципа:

  • максимална изборност на дисциплини, в резултат на което студентите могат да изградят собствения си магистърски профил;
  • специализация в дадена област, в резултат на което студентите могат да надградят знанията си придобити в рамките на предходното си образование;
  • достатъчно широка подготовка, която да гарантира на завършилите висока адаптивност към динамичните изисквания на пазара на труда и успешен трансфер от един негов сектор към друг.​

  Курсът на обучение завършва с разработване и публична защита на магистърска теза по тема предварително одобрена на заседание на Съвета на катедра "Политология".

  Докторанти

  Информацията ще бъде публикувана скоро

  Продължаващо обучение

  Информацията ще бъде публикувана скоро