ДРОСЕВ, Дарин; гл.ас. д-р

Философия с преподаване на английски език

интереси: феноменология, логика, социална философия, киноизкуство
приемно време: сряда от 10:00 до 11:00 ч. в каб. 502, блок 4, кампус "Изкок"
ел. поща: drossev@phls.uni-sofia.bg

CV

 

Образование


 • Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ – юни 2013

Доктор по философия. Завършил програмата „Философия с преподаване на английски език“ (държавна поръчка)

Тема на дисертацията: „Хетерономия и безкрайност във философията на Еманюел Левинас“

Научен ръководител: Проф. д-р Александър Гънгов

 • Софийски Университет „Св. Климент Охридски” октомври 2001 – декември 2002

Магистър по философия с преподаване на английски език (държавна поръчка)

Тема на дипломната работа: „Понятията за смирение и свобода в работите на Бердяев и Достоевски на фона на християнската философия“

Научен ръководител: Проф. д-р Александър Гънгов

 • Американски университет в България: януари 1996 –май 1999

Бакалавърска степен по „Политология – международни отношения“

Бакалавърска степен по „Бизнес администрация“

 • Гимназия с преподаване на чужди езици „Васил Карагьозов“, гр. Ямбол: септ. 1989 – май 1994

Писмено и говоримо владеене на езици: английски, руски, италиански (начално ниво)

 

Професионален опит


Хоноруван преподавател в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ – септември 2012 –октомври 2013, Катедра „Логика, етика, естетика“

Главен асистент в катедра „Логика, етика, естетика”, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ – ноември 2013 – до сега.

Водене на упражнения и лекции по:

 • „Техники на логическата манипулация в публичния дискурс“ – на български език
 •  „Континентална философия“ – на английски език
 • „Философия на културата – въведение към четенето на Хегел“ – на английски език

 

Конференции и презентации


 • FISI – Международен летен институт – Фулбрайт: август 2008
 • Конференция: „Вътрешната и външна политика на ЕС – de jure и de facto“ – септември 2008

Презентация: „Демонтирането на националната държава“

 • Конференция „Съвременна философия“ – октомври 2008

Презентация: „Демонтирането на националната държава“

 

Участия в академични форуми


Център за хуманитарни и социални изследвания, Институт за изследване на обществата и знанието – БАН, Секция „Онтологически и епистемологически изследвания“:

 • Проект: „Идентичност и продуктивност“ – модул на тема:

„Етическата концептология на Левинас като основание за нов прочит на Хайдегеровата онтология“

Публикации

 

Drossev, D.: „Ways of Achieving Knowledge“, в: Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски, 2003

Drossev, D.: „The Grotesque “I” Before the Face of the Other: The Eschatology of the Grotesque,“ in: Sofia Philosophical Review, Vol. VI, No.1, 2012

Дросев, Д.: „Лицето и другият във виртуалната реалност“, в: ел. сп. Виртуална култура, 2013

English

 

 • Areas of research: phenomenology, logic, social philosophy, film art

 

Contact
Campus "Iztok", bl. 4, office 502
Office hours: Mon. 10 a.m. – 11 a.m.


 
Postal address
Faculty of Philosophy
Sofia University "St. Kliment Ohridski"
15 "Tsar Osvoboditel" Blvd.
1504 Sofia
Bulgaria

 

Contact
Campus "Iztok", bl. 4, office 231
Office hours: Fri. 11 a.m. – 1 p.m.
Phone: +359 2 - 971 1002-348

 
Postal address
Faculty of Philosophy
Sofia University "St. Kliment Ohridski"
15 "Tsar Osvoboditel" Blvd.
1504 Sofia
Bulgaria