Културология

Обща информация

За специалността

Специалност „Културология” е открита като самостоятелна специалност през 1990 г. с решение на Академичния съвет (Протокол № 12 от 06. 06. 1990 г.)

Дотогава, в продължение на няколко години, културологичното образование се подържа от Центъра по културознание (самостоятелно звено при СУ „Св. Климент Охридски”) като специализация за студентите от Софийския университет, Художествената академия и НАТФИЗ.

Основният фокус на специалността е обучението по история и теория на културата, съчетано с обучението по приложно културознание.

От 1990 г. досега специалността се утвърждава като престижна и интересна сред студентите и успешна в произвеждането на кадри за пазара на труда. В рейтинговата система за висшите училища в България, в направлението „Социология, антропология и науки за културата“, обучението в Софийския университет заема най-висока позиция (за справка интернет станицата на Рейтинговата система за висшите училища, посетен последно на 25 март 2013г.).

„Културология“ е една от най-желаните от кандидатстудентите бакалавърски програми, с висок входен бал. Специалността предлага съчетание между задълбочени исторически, теоретически и приложни знания в областта на културата. Примерът на първата, водеща катедра в София е последван през 90-те години от катедри, програми и отделни курсове по история и теория на културата в Благоевград, Пловдив, Варна, Шумен. Стратегия на катедрата е да се съчетават хармонично преподавателската с научно-изследователска и практико-приложна дейност.

В момента образованието по културология включва три степени – бакалавърска, магистърска и докторска, даващи съответно професионалните квалификации: бакалавър по културология; образователно-квалификационна степен „магистър” (магистър по културна антропология; магистър по изкуства и съвременност; магистър по културология: мениджър и аниматор на културното наследство); образователна и научна степен „доктор”, научно направление „Социология, антропология и науки за културата” с шифър 3.1.

В страната единствено катедра „История и теория на културата” обучава магистри и докторанти по културология. Учебните планове на специалността биват периодично обновявани в рамките на допустимото от закона, като целта е  да се поддържа съвременно научно равнище и се осигури качествено модерно и гъвкаво образование, съобразено с нови тенденции и методи на обучение, а също така и да се създават моделни програми и за други катедри и програми в страната.

Магистърските програми в областта на изкуствата, културната антропология , културното наследство и медиите, историята на жените и пола  естествено допълват общото образование, което студентите получават в бакалавърската степен и ги ориентират към конкретни професионални области. Същевременно магистърските програми са насочени към студенти от други специалности, с което създават широк интердисциплинарен климат.

Докторантури се обявяват с оглед на важни проблеми от развиващи се научни направления на културознанието. Докторантите са интегрирани в преподавателския и научния живот на катедрата, като взимат участие в различните изследователски проекти, водят упражнения и практикуми.

Преподавателите от катедрата са и изтъкнати български учени. Те са участници, често и ръководители на важни международни изследователски проекти и професионални мрежи, някои от тях сами инициират големи международни научни екипи и разработки. Научната продукция на специалността, както и нейните научни форуми задоволяват и най-строгите международни критерии. Научните трудове на преподаватели и докторанти от катедрата намират добър прием в престижни български и чужди издателства, научни списания, международни конференции и конгреси.  Съществен акцент в научно-изследователската дейност са и изследователските практики на студентите, в които те проверяват изследователските си умения в разнообразни конкретни области, а често биват включвани в български и международни изследователски проекти. Специалността стимулира студентите за собствени инициативи в областта на науката за културата, културните политики и културния мениджмънт, обществени и творчески изяви.

Специалността отделя внимание на своето обновяване с кадри и идеи и търси начини за привличане на млади учени. Преподаватели от катедрата съвместно с колеги от катедра Социология разработиха новаторски модел на докторантско училище на английски език, което е в процес на утвърждаване и извън рамките на Катедрата и Факултета (тенденцията е да се превърне в Университетско докторантско училище).

Разработват се системи за контрол на качеството и проучване на студентското и докторантско мнение, дава се възможност на докторанти и студенти да излъчат свои представители на научни събрания на специалността.

Катедрата се стреми да повишава качеството на преподаването и научните разработки на специалността, съизмервайки се с международни стандарти на престижни университети. За тази цел са разработени са схеми за мобилност и обмен, преподаватели и студенти от Катедрата активно участват в програмата Еразмус–Сократес в това число Интензивни програми Еразъм, в множество разнообразни международни конгреси, конференции, работни семинари, проекти и пр. Катедрата подържа много интензивни международни партньорства, благодарение на които гост-преподаватели се включват редовно в учебния процес.

Катедра

Адрeс

виж карта

Кампус "Изток"
бул. "Цариградско шосе", № 125, блок 1, етаж 4
София 1113
h_culture@phls.uni-sofia.bg

 

Ръководител на катедрата

доц. д-р Даниела Колева
koleva@phls.uni-sofia.bg
 

Инспектори

Ваня Еленкова
секретар, каб. 408,
тел. 870 63 26
e-mail:elenkova@phls.uni-sofia.bg
e-mail: vania_elenkova@abv.bg

Елка Кибарова
бибиотека на спец. Културология
тел. 02 80 05 111/400,
e-mail: kibarova@phls.uni-sofia.bg
e-mail:ely_kibarova@abv.bg

Преподаватели

 

НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ

 

проф. д-р Александър Динов Кьосев

akiossev@gmail.com

 

проф. д.ф.н. Владимир Николаев Градев

vladimirgradev@yahoo.it

 

проф. д.ф.н. Димитър Гинев

 

проф. д.с.н. Ивайло Стефанов Дичев

ivayloditchev@gmail.com

 

проф. д.н. Иван Димов Кабаков

ivan_kabakov@abv.bg

 

проф. д.н.к. Иван Еленков Еленков

ivan_elenkov@yahoo.com

 

проф. д.ф.н. Калин Тодоров Янакиев

kalin.yanakiev@gmail.com

 

проф. д-р Райна Димитрова Гаврилова

gavrilova@phls.uni-sofia.bg

rayna.gavrilova@gmail.com

 

проф. д.н. Цветелин Йорданов Степанов

stepanov@phls.uni-sofia.bg

stepanov64@yahoo.com

 

доц. д-р Валентина Валентинова Георгиева

valentina_gueorguieva@yahoo.com

 

доц. д-р Георги Александров Вълчев

 

доц. д-р Даниела Любенова Колева

koleva@phls.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р Велислава Юриева Петрова

velislava.petrova@gmail.com

 

гл.ас. д-р Вяра Димитрова Калфина

kalfina@phls.uni-sofia.bg

viara.kalfina@gmail.com

 

гл.ас. Жана Борисова Дамянова-Асса

damjanovaa@phls.uni-sofia.bg

jdamianova@gmail.com

 

гл.ас. д-р Галина Николаевна Гончарова

goncharova@phls.uni-sofia.bg

goncharova.galina@gmail.com

 

гл. ас. Кирил Василев Василев

kirilvasilev@phls.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р Нели Стоянова Стоева

nelly.stoeva@gmail.com

 

ас. Георги Кирилов Казаков

 

 

Бакалаври

Форма на обучение

Редовна форма на обучение. Броят на ежегодно приеманите студенти в степен „бакалавър” е около 60-65 души.

Условия за прием

Студенти по културология в ОКС „Бакалавър” се приемат след:

Балообразуването при този прием включва:

 1. Успешно издържан конкурсен изпит по история или български език и литература, или западен език (френски, немски или английски).
  • удвоената оценка от входния изпит;
  • оценка от дипломата за средно образование;
  • оценка по история/български език и литература от дипломата за средно образование;
  • оценка по първи западен език от дипломата за средно образование.
 2. Специалността обявява прием на студенти без приемен изпит и извън квотите за прием по т. А от Гимназията за древни езици и култура, които са защитили дипломна работа в областта на културологията с отличен успех.
 3. От учебната 2007/2008 г. в специалността се приемат студенти и със специализиран изпит по Философия и социални науки.

Образователни цели   

Конкретните образователни цели на специалност „Културология” са да подготвя професионално-компетентни експерти и специалисти в областта на управлението, администрацията, мениджмънта на културата, в областта на пазара на културни продукти,  културния маркетинг и рекламата на културни продукти, организацията на културни събития, културните експертизи и анализи, както и в областта на изследванията на културните процеси.

Бакалавърът трябва да получи базова широкопрофилна подготовка в областта на културата, нейната комплектност, комуникативен потенциал, различни традиции и ценности. Той трябва да притежава способност чрез самоподготовка да усъвършенства и обогатява своите знания и умения.

Корпусът от необходими знания и умения, свързани с общообразователната цел, се разделя на три основни области:

 • Подготовка в историческата област – знания и умения. Завършилият бакалавър трябва да има достатъчен обем знания по: културна история на античния свят, културна история на Средновековието и Ренесанса, културна история на Новото и Най-новото време. Специален акцент се поставя върху българската културна история и духовните постижения на нацията. Друг акцент е поставен върху формите и функционирането на съвременната култура в условията на евроинтеграция и глобализация. Предлагат се факултативни знания по  източни и неевропейски култури. Бакалаврите трябва да са в състояние да анализират историческата динамика на културата, да имат умения за  контекстуализиране на културните явления, аналитично описание на техните взаимовръзки, разбиране и реконструкция на специфичния им исторически смисъл.
 • Подготовка в общотеоретичната и методологическа област – знания и умения. Бакалаврите трябва да разполагат със систематичен корпус от знания, включващи  базови понятия и понятийни отношения, като: „култура”, „културна система и културна промяна”, „културна ценност”, „културна практика”, „културни процеси”, „културни ареали”, „национална култура”, „културно наследство”,  „традиция”, „култура и религия”, „култура и цивилизация”, „саморефлексия и критика на културата”, „култура, комуникация, медии”, „културни контакти, трансфери, хибриди, конфликти”, „интер-културен диалог”, „култура и глобализация”, „култура и идентичност” и пр. Този тип подготовка има за цел формирането на знания върху развиването на философската и социалната мисъл, различните интелектуални системи, формите на критическо и творческо мислене, формите на културна саморефлексия. Тя трябва да възпита у бакалаврите способност за самостоятелно аналитично и евристично мислене, както и начални изследователски умения спрямо проблемите на културните светове. Заедно с това тя трябва да им даде общ поглед върху различни методологически школи и учения за изучаване на културата, да ги запознае с основни понятия на „съседни” дисциплини (семиотика, антропология, теория на историята, философия, социология и пр.). Студентите трябва да придобият умения за теоретичен анализ на културни феномени в традициите на различни методологически подходи (за последното особено допринася изследователската практика на студентите).
 • Подготовка в приложната област – знания и умения. Тя създава задълбочени знания по управление и администрация на културата, културен мениджмънт, знания за пазара на културни продукти и културния маркетинг, културните политики, правни въпроси на културата, структура и функциониране на културните институции, интелектуална собственост и пр. В хода на приложната подготовка се създават умения за прилагане на посочените знания, за стратегическо планиране, умения за иницииране и ръководене на проекти, както и необходимите знания и умения в чуждоезиковата област, компютърна грамотност, знания за компютърни мрежи и виртуална комуникация.

Магистри

 • Културна антропология
 • Изкуства и съвременност. ХХ – ХХІ век
 • Мениджмънт и социализация на културното наследство
 • Медии, комуникации, култура
 • История на жените и пола
 • Специалност „Културология” предлага пет магистърски програми, две от които на чужд език, като в последните две се обучават и чуждестранни студенти.

  Програмите са създадени като естествено продължение и надграждане на бакалавърската програма на специалност „Културология”. Те пазят и развиват нейната културологична специфика, като същевременно се специализират в различни посоки. Изградени са в съответствие с търсенето на кадри на пазара на труда, със световните тенденции в науката за културата и по-слабо засегнати области  в  бакалавърската програма.

  Програмите с международно участие „Медии, комуникации и култура” и „История на жените и пола“, имат европейска акредитация в университетите партньори (Университетът Виадрина, във Франкфурт на Одер, Германия; и Университетът София-Анитиполис в Ница, Франция за маг. пр-ма „Медии, култура и комуникации; и във Виенския университет, Австрия, Университет Люмиер, Лион 2, Франция, Централно-европейски университет Будапеща, Унгария и Нотингамски университет, Великобритания за маг.пр-ма „История на жените и пола“).

  Формата на обучение в ОКС „магистър” при специалност „Културология” е само редовна. Срокът на обучение е между 2 и 3 семестъра. Средно броят на ежегодно приеманите студенти с държавна субсидия в магистърска степен е:

  • в магистърска програма „Мениджмънт и социализация на културното наследство” – между 8-10 души;
  • в магистърска програма „Културна антропология” – между 8-10 души;
  • в магистърска програма „Изкуства и съвременност. ХХ – ХХІ век” – около 10 души;
  • в магистърска програма „Медии, комуникации, култура” – около 5-7 души български студенти, включени в общ поток от международни студенти (средно 20-25 души).
  • в магистърска програма „История на жените и пола“ – около 3-5 души.

  Докторанти

  Списък на докторантите в катедра „История и теория на културата” 2008-2013 г.

  Година на зачисляване: 2013

  1. Зорница Минчева Драганова

  научен ръководител: доц. д-р Даниела Колева
  15.01.2013 – 15.01.2016
  редовна
  действаща

  2. Невена Николаева Добрева

  научен ръководител: доц. д-р Иван Кабаков
  15.01.2013 – 15.01.2016
  редовна
  действаща

  3. Диляна Петрова Филипова

  научен ръководител: проф. д.ф.н. Владимир Градев
  15.01.2013 – 15.01.2016
  редовна
  действаща

  4. Яна Михайлова Тодорова

  научен ръководител: доц. д-р Георги Вълчев
  15.01.2013 – 15.01.2016
  редовна
  действаща

  5. Николай Иванов Нешков

  научен ръководител: проф.д.ф.н. Калин Янакиев
  15.01.2013 – 15.01.2016
  редовна
  действаща

  6. Зузана Пиптова

  научен ръководител: проф. д-р Красимира Даскалова
  15.01.2013 – 5.01.2016
  редовна
  действаща

  Година на зачисляване: 2012

  7. Йоана Димитрова Панкова

  тема: Жанрове в американското кино. Социо-културни аспекти
  научен ръководител: доц. д-р Александър Кьосев
  10.01.2012 – 10.01.2015
  редовна
  действаща

  8. Елина Пламенова Велинова

  тема: Социалистическият интериор като сценография на индивида
  научен ръководител: проф. д.с.н. Ивайло Дичев
  10.01.2012 – 10.01.2015
  редовна
  действаща

  9. Моника Илкова Вакарелова

  тема: Архив и репрезентации на памет в съвременното изкуство
  научен ръководител:  доц. д-р Александър Кьосев
  10.01.2012 – 10.01.2015
  редовна
  действаща

  Година на зачисляване: 2011

  11. Славка Илиева Каракушева

  научен ръководител:  проф. д.с.н. Ивайло Дичев
  26.01.2011 – 26.01.2014
  редовна
  действаща

  12. Антон Владимиров Ангелов

  тема: „Масова култура и култура за масите" (Неформални вкусове, ценностни ориентации, поведение, места на проявление, взаимодействия и взаимовлияния с официалните културни норми и институции през времето на комунизма в България)
  научен ръководител:  проф. д.н.к. Иван Еленков
  26.01.2011 – 26.01.2014
  редовна
  действащ

  13. Ивайло Любомиров Александров

  тема: Рекламата през социализма в НРБ - идеология, изкуство, социални функции" (1946 - 1971 г.)
  научен ръководител:  проф. д.н.к. Иван Еленков
  26.01.2011 – 26.01.2014
  редовна
  действащ

  Година на зачисляване: 2010

  14. Ивайла Владимирова Богданова

  научен ръководител:  проф. д-р Аксиния Джурова
  действаща

  15. Ирина Владимирова Симова

  тема: Романът „Доброжелателните” като пробив в консенсуса за границите на репрезентацията”
  научен ръководител:  доц. д-р Даниела Колева
  09.07.2010 –09.07.2013
  редовна
  действаща

  16. Ралица Кирилова Найденова

  тема: Заводът на социализма като част от националното културно богатство. Индустриално наследство в София от 50-те и 60-те години на XX век
  научен ръководител:  доц.д-р Райна Гаврилова
  25.01.2010 – 25 .01.2013
  редовна
  действаща

  17. Вероника Евстатиева Келбечева

  тема: Римският сакрален календар и религиозните реформи на Август
  научен ръководител:  проф. д.ф.н. Владимир Градев
  01.02.2010 – 01.02.2013
  редовна
  действаща

  18. Даниела Петрова Симеонова-Коруджиева

  тема: Употреби и управление на дисонантно културно наследство (Паметници на монументалното изкуство, 1944-1989 г.)
  научен ръководител:  доц. д-р Александър Кьосев
  02.02.2010 – 02.02.2013
  редовна
  действаща (удължен срок)

  19. Десисислава Красимирова Гайдарова

  тема: Апофатичният дискурс и предефиниране полето на съвременнатафилософия
  научен ръководител:  проф. д.ф.н. Владимир Градев
  25.01.2010 – 25.01.2010
  редовна
  действаща (удължен срок)

  Година на зачисляване: 2009

  20. Диляна Любомирова Минчева

  тема: Авторитетът под въпрос: религия и критика в евро-ислямската публична сфера (Изследване на ислямския интелектуален дискурс в арабски, български и западни медии)
  научен ръководител:  доц. д-р Александър Кьосев
  редовна
  действаща

  21. Вяра Димитрова Калфина

  тема: Ритуални аспекти на митологичните мотиви за насилствена смърт в древногръцки културен контекст
  научен ръководител:  доц. д-р Виолета Герджикова
  редовна
  защитила

  22. Атина Хараламбос Хадзохполу

  тема: Употреби на езика и културни влияния в контекста на формиране на българската национална идентичност – XIX век
  научен ръководител:  доц. д-р Райна Гаврилова
  26.01.2009 – 26.01.2011
  редовна
  отчислена с право на защита

  23. Щони Райчев Кокудев

  тема: Евхаристия и католичност на църквата. Константинопол и Рим – дебатът от XIII век
  научен ръководител:  проф.д.ф.н. Калин Янакиев
  01.02.2009  – 01.02.2011
  редовна
  процедура за защита

  24. Ивайло Минков Атанасов

  научен ръководител:  проф.д.ф.н. Калин Янакиев
  01.02.2009 – 01.02.2011
  редовна
  действащ (удължен срок)

  Година на зачисляване: 2008

  25. Любчо Спаско Атанасовски

  тема: Да бъдеш верен на себе си: Свобода и езотеризъм в Телема и Златната Зора
  научен ръководител:  проф. д.ф.н. Владимир Градев
  20.02.2008- 20.02.2011
  редовна
  действащ

  26. Красимир Георгиев Терзиев

  тема: Автор, медия и произведение в епохата на дигиталното възпроизводство
  научен ръководител:  проф.д.н. Ивайло Дичев
  защитил

  27. Маргарита Любомирова Радева

  тема: Мобилността на киното през ХХ и ХХІ век (Мениджърски практики на киноразпространение и българската ситуация)
  научен ръководител:  доц. д-р Любен Попов
  редовна
  прекратена

  28. Лилия Златкова Узлова

  тема: Развитие на туризма и някои аспекти на ежедневието в ГДР от 1950 до 1990 през погледа насъвременниците, посетили България
  научен ръководител:  проф. д.н.к. Иван Еленков?
  свободна
  прекратена

  29. Гергана Костадинова Куцева

  тема: Синкретизъм и автентичност: новият Олимп в българския медиен дискурс
  научен ръководител:  проф. д.н. Ивайло Знеполски
  редовна
  отчислена с право на защита

  30. Емануил Георгиев Георгиев

  тема: Специфика на мистичния опит в християнската средновековна традиция
  научен ръководител:  проф.д.ф.н. Калин Янакиев
  20.02.2008 –20.02.2011
  редовна
  отчислен с право на защита

  31. Кирил Василев Василев

  научен ръководител:  проф. д.ф.н. Владимир Градев
  20.02.2008 –20.02.2011
  редовна
  процедура за защита

  32. Ния Славчева Нейкова-Атанасова

  тема: Нови форми на комуникация - нови форми на общност (Мобилните телефони и съвременните младежки култури в България)
  научен ръководител:  проф.д.н. Ивайло Дичев
  14.02.2008 – 14.02.2011
  редовна
  отчислена с право на защита

  33. Румяна Юриева Дечева

  научен ръководител:  проф.д.н. Аксиния Джурова
  задочна
  действаща (удължен срок)

  34. Никифор Стефанов Харалампиев

  научен ръководител:  проф.д.н. Аксиния Джурова
  редовна
  действащ (удължен срок)

  Година на зачисляване: 2007

  35. Владия Владимирова Миайлова

  тема: Проблемът за история на изкуството през втората половина на 20 век. Източна Европа след 1989 г. - Случаят България.
  научен ръководител:  доц. д-р Александър Кьосев
  01.02.2007- 01.02.2010
  редовна
  отчислена с право на защита

  36. Дияна Петкова Папазова

  тема: Визуално, виртуално, телесно. Технологични виртуализации на тялото в изкуството на новите медии –средата на 20­ти и началото на 21 век
  научен ръководител:  доц. д-р Александър Кьосев
  01.02.2007 –01.02.2010
  редовна
  отчислена с право на защита

  37. Десислава Зафирова Зафирова-Монева

  тема: Музей на съвременното изкуство в България. Проектиране и план за реализация
  научен ръководител:  доц. д-р Любен Попов
  01.02.2007 –01.02.2010
  редовна
  отчислена с право на защита

  38. Борис Николаев Живков

  тема: Интегративни и дезинтегративни тенденции в Хазарския каганат кр. IX-X век
  крайна дата - 06. 2007
  свободна
  защитил

  Година на зачисляване: 2006

  39. Робърт Моис Леви

  тема: Феноменът „субкултура”: антропологическо изследване на хипи- и други български субкултури
  научен ръководител:  поц. д-р Даниела Колева
  10.02.2006 – 10.02.2009
  редовна
  отчислен с право на защита

  40. Мая Пламенова Минчева

  тема: Преводът в постструктуралистка перспектива (Пол де Ман, Дерида)
  научен ръководител:  проф. д.ф.н. Димитри Гинем
  10.02.2006 – 10.02.2009
  редовна
  отчислена с право на защита

  Година на зачисляване: 2005

  41. Нели Стоянова Стоева

  тема: Информационни ресурси и информационна инфрастуктура за културни политики ?
  научен ръководител:  доц. д-р Любен Попов
  20.01.2005- 20.01.2009
  редовна
  отчислена с право на защита

  42. Илия Димитров Мечков

  тема: Участие на българите във формиране на културни общности в Източна Европа V-Х в. (Фактори и аспекти на културната динамика)
  научен ръководител:  ст.н.с. II ст.Маргарита Ваклинова
  20.01.2005- 20.01.2008
  редовна
  защитил

  43. Боряна Ангелова Янкова

  научен ръководител:  ст.н.с. II ст.Маргарита Ваклинова
  01.03.2005 - 01.03.2008
  редовна
  отчислена с право на защита

  44. София Николова Николова

  тема: Наративни анализи в литературата и киното. Наратологични интепретации на „Франкенщайн”
  научен ръководител:  проф. д.ф.н.Ивайло Знеполски
  20.01.2005 –20.01.2008
  редовна
  отчислена с право на защита

  46. Асен Добринов Канев

  тема: Проблемът за културното наследство в дигиталната епоха – теоретични и културно-политически измерения
  научен ръководител:  доц. д-р Александър Кьосев
  01.02.2005 –01.02.2008
  редовна
  отчислен с право на защита

  47. Велислава Юриева Петрова

  тема: Изследване на културата, възникването и консолидирането на пазарните места в градското пространство
  научен ръководител:  проф. д.с.н. Ивайло Дичев
  20.01.2005 –20.01.2008
  редовна
  защитила

  Година на зачисляване: 2004

  48. Мартин Николаев Осиковски

  тема: Проблемът за общия събор на църквата при Марсилий от Падуа и Уилям от Окам
  научен ръководител:  проф. д.ф.н. Калин Янакиев
  01.02.2004 – 01.02. 2008
  редовна
  защитил

  49. Мария Христова Сантулова

  тема: Културни асиметрии в градското пространство на София
  научен ръководител:  доц. д-р Александър Кьосев
  10.10.2004 – 10.10.2008
  редовна
  отчислена с право на защита

  Продължаващо обучение

  Статията е в процес на създаване