Европеистика

Обща информация


Специалност „Европеистика“ е българският аналог на специалността European Studies, която през последните  50 години се утвърждава като една от най-престижните и перспективните в редица висши учебни заведения от цял свят. 

Създаването на специалност „Европеистика“ бележи началото си с въвеждането на интердисциплинарната магистърска програма „Европейски изследвания“, която след началото на преговорите за членство в ЕС бе преименувана на „Европейска интеграция“. Тя е разработена в рамките на проект № 07340/1994 г. по програма ТЕМПУС при сътрудничеството между Софийския Университет, Колежа на Европа в Брюж, Европейския институт по публична администрация в Маастрихт, Университета в Лимерик и Центъра за европейски изследвания в София.

Бакалавърската програма на специалност „Европеистика“ е създадена малко след това, като началото си тя бележи през академичната 1999/2000 г. От тогава бакалавърската степен на интердисциплинарната специалност също подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на европейската интеграция в широк общообразователен и практически аспект.​

Образованието по Европеистика в Софийския Университет „Св. Климент Охридски“ провежда последователно следните принципи, които са защитени чрез инструментите на съвременното висше образование:

 • интердисциплинност на базисната подготовка;
 • многообразие на образователните профили, което позволява гъвкавост и индивидуализация на академичното развитие на студентите;
 • отворен характер на учебното съдържание и поддържане на учебния план и отделните програми и курсове в съответствие с динамиката на предмета;
 • прилагане на нови образователни подходи, въвеждане на интерактивни и интернет-базирани методи;
 • широко въвеждане на практически подходи и умения за самостоятелно решаване на реални проблеми.

 

От академичната 2008/2009 г. по инициатива на проф. Ингрид Шикова и подобно на Колежа на Европа, всеки от випуските носи името на някой от видните европейци, които са допринесли за развитието на европейската цивилизация и на идеята за обединена Европа Проф. Шикова е кръстник на випуските, като през годините следните европейски  личности са били патрони на съответните випуски:  

 • Жан Моне – 2008-2012
 • Робер Шуман – 2009-2013
 • Св.Св.Кирил и Методий – 2010-2014
 • Виктор Юго – 2011-2015
 • Проф. Иван Шишманов – 2012-2016
 • Лудвиг ван Бетовен – 2013-2017
 • Стефан Цвайг – 2014 – 2018
 • Жак Делор – 2015 – 2019
 • Уилям Шекспир – 2016-2020
 • Васил Левски - 2017-2021
 • Симон Вейл - 2018 - 2022
 • Леонардо да Винчи 2019 - 2023

 

Новини

Уважаеми студенти и докторанти,

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по програма Еразъм+ за 2020/2021 учебна година.

Подробна информация относно възможностите за провеждане на практиките, условията за кандидатстване и приложените документи:

Краен срок за кандидатстване: 15 юни 2020 г., 17:00 ч.

Катедра

 

Адрес

бул. "Цариградско шосе", № 125
Кампус "Изток", блок 4, етаж 1
europ@phls.uni-sofia.bg

Ръководител катедра

Доц. дпн Калоян Симеонов

kaloos.simeonov@gmail.com

приемно време:  

вторник от 10.00 до 12.00

кабинет 135

Секретар

Весела Кибарова

кабинет 133
+359 2 873 97 96 (факс)
 

Бакалаври

Бакалавърската програма по Европеистика предлага специализирана подготовка в областта на европейската интеграция, както по отношение на историята и съвременните практики в сферата на икономиката, правото и политиката в рамките на Европейския съюз, така и по отношение на процесите на присъединяване на страните от Югоизточна Европа.

Кадрите с това образование ще провеждат на практика административната реформа вътре в страната в условия на пълноправно членство в ЕС, както и експертна работа за успешен международен диалог, ориентиран към евроинтеграцията в условията на глобализиращия се свят.

Значима група дисциплини в учебния план и интензивното езиково обучение има за цел да гарантира знания, умения и компетенции, свързани с познаване на политическото, икономическо, социо-културно разнообразие на обединена Европа със съхраняването и развитието на културната идентичност и многообразие.

Обучение

Бакалаврите по Европеистика следва да имат познания за:

 • сближаването на националното законодателство с общностното законодателство
 • интеграционните процеси в парично-финансовата област
 • политическите процеси в европейските демокрации и в ЕС
 • да усвоят терминологията на европейските институции с цел ползване на официални документи на ЕС и на други специализирани текстове на два чужди езика (английски и френски).
 • работа с актове на ЕС в българската публична администрация, бизнес организациите и третия сектор в условията на членство в ЕС
 • работа с програмите и фондовете на ЕС на местно, регионално ниво
 • познаване и прилагане на поетите от България задължения като пълноправен член на ЕС.
 • дейности и програми насочени към съхраняване и развитието на културната идентичност и многообразие в обединена Европа

Професионални компетенции

Завършилите ОКС бакалавър по Европеистика следва да имат основни познания по:

 • икономика, право, политология и социология, международни отношения
 • европейската цивилизация и европейската политическа и културна история
 • историята на европейската интеграция и институциите на ЕС
 • развитието на отношенията България – ЕС и процеса на присъединяване
 • общите политики на ЕС, функционирането на единния пазар
 • взаимодействието на ЕС с други организации като НАТО и ОССЕ
 • въпроси, свързани с бъдещето на ЕС.

Професионална реализация

С придобитите познания и опит бакалаврите по Европеистика могат да работят в институциите на Европейския съюз, в международни институции; могат да заемат постове в в държавната администрация, провеждаща интеграционната политика на Република България, да работят като консултанти или анализатори в медиите в областта на евроинтеграцията, както и в политически, обществени и граждански организации работещи в рамките на програмите и фондовете на ЕС.

 

Добре дошли, първокурсници!

С информацията в брошурата Добре дошли първокурсници - второ издание.pdf имаме желание не само да ви пожелаем добре дошли в дома на науката за Европа и за Европейския съюз в Софийския университет, но и да ви разкрием някои от възможностите, които катедрата може и ще предостави по време на вашето обучение или за които може да ви съдейства, в т.ч. стажове, доброволчески практики, участия в конференции и дискусии, възможности за международен обмен по време на следването и за провеждане на практики в институциите на ЕС след вашето дипломиране.

 

Учебни планове

Програми на учебните занимания

График на сесията

Докторска степен

Съобразно спецификата си специалността Европеистика има за цел с обучението на докторантите да подготви:

 • Научно-изследователски кадри за нуждите на учебния процес в СУ и други университети по специалността;
 • Кадри от практиката на процесите по интеграция с ЕС със съответна научна степен, особено в областите на правото, икономиката, информационно-медийните науки, политологията;
 • Преподаватели във всички неуниверситетски образователни и квалификационни равнища, където се изучават и прилагат теми от областта на теорията и практиката на евроинтеграцията;
 • Научно квалифицирани специалисти в застъпващи се научни области, чието изучаване, преподаване и прилагане предполага изследване на историята, процесите и тенденциите в развитието на Европа.

 

Тези цели се осъществяват чрез:

 • Въвличане на докторантите в процеса на обучение чрез включването им в семинарни и лекционни занятия по специалността а) като обучаеми до полагането на съответните минимуми; б) като хонорувани преподаватели, покриващи нуждите на катедрата;
 • Участие в докторантски семинари съобразно личните им научно-изследователски планове;
 • Включване на докторантите в научно-изследователския процес и проекти с национално и международно участие;
 • Съдействие от страна на катедрата по практико-изследователски дейности в тематично, методически и практически съответни на специалността институции и организации;
 • Подпомагане на публичността на докторантските изследвания (предвижда се издаване на годишен сборник със студии, статии и съобщения на докторанти от катедрата).

Катедра Европеистика обучава редовни и задочни докторанти в следните докторски програми (съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления):

 • Политически науки (Eвропеистика – право на ЕС, 1 редовна и 1 задочна докторантура)
 • Политически науки (Eвропеистика – Икономически изследвания  - Външнотърговска политика на ЕС, 1 редовна и 1 задочна докторантура)
 • Политически науки (Eвропеистика – Медийна политика и право на ЕС, 1 редовна и 1 задочна докторантура)
 • Политически науки (Eвропеистика – Политологични иследвания на ЕС, 1 редовна и 1 задочна докторантура)
 • Политически науки (Eвропеистика – Политологични иследвания на ЕС – европейска идентичност, 1 редовна и 1 задочна докторантура)
 • Политически науки (Eвропеистика – История на европейската интеграция – източно разширяване на ЕС, 1 редовна докторантура)

 

 

Вижте повече за докторската степен в СУ тук ( активен линк https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/obrazovanie/doktoranturi)

Продължаващо обучение

СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ и ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УЧИТЕЛИ

 

Европейски измерения на средното образование в средното училище

Едногодишна професионална педагогическа специализация

 

Предназначение: За учители по български език и литература, английски език, немски език, руски език, френски език; за учители, които преподават предмети на чужд език и други учители с интерес към проблематиката и защитили четвърта професионалноквалификационна степен.

 

Тематична рамка:

Европейски политики в образованието

Европейски измерения на средното образование

Знания за Европа и ЕС в средното училище

Съвременни ИКТ в образованието - използване на дигитални и виртуални инструменти

Многоезичие и мултикултурализъм в образователен контекст

Психологически предпоставки и образователни измерения на мултикултурализма.

Интерактивността в обучението

Създаване на добри педагогически практики

Брой учебни часове: 200                           Брой кредити: 13,3

Формат: присъствено-дистанционен

Специализацията завършва със защита на дипломна разработка.

Ръководител: Проф. д-р М. Стойчева

За контакти и записване: euprojects.ma@gmail.com

 

Седма международна научна конференция на тема „Следващите седем на Европейския съюз“

Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Катедра „Европеистика“, Жан Моне Център за високи постижения и Фондация „Ханс Зайдел“ организират Седмата международна научна конференция  на тема Следващите седем на Европейския съюз

Конференцията ще се проведе в периода 28-29 май 2020 г., София

Място: Конферентна зала на Дома на Европа в България, ул. „Г.С. Раковски“, №124

 

В България, в Европа и по света е широко разпространено твърдението, че при израстването и възпитанието на едно дете са най-важни първите седем години. Тогава то се изгражда като личност и се учи да разбира и възприема света около себе си. В Европейския съюз са важни не само първите седем, но и всеки следващи седем години. В периода 2021-2027 г. предстои да се развие и приложи следващата Многогодишна финансова рамка.

През новата финансова рамка ЕС планира да продължи да финанси свои ключови приоритети като кохезионната и селскостопанската политика, изграждането на транспортните мрежи и опазването на околната среда. През следващия седем годишен период се планира да се финансират по-интензивно и приоритети като цифровизацията, науката и изследванията, отбраната и други.

Основната цел на конференцията е обмяната на идеи и стимулирането на дебат за бъдещото развитие на Европейския съюз. Четирите панела са планирани, както следва:

Идеи за бъдещото развитие на ЕС

Петата свобода в ЕС: свободата на информацията

Разширяване и политика на добросъседство на ЕС

Европейска идентичност и култура

Конференцията е предназначена основно за преподаватели и изследователи от държавите членки на ЕС, от държави - кандидатки или потенциални кандидатки за членство в ЕС или държави, които са част от Европейската политика за съседство. Събитието е отворено за представители и от други държави.

 

Важни дати:

Срок за изпращане на заявка за участие (приложена по-долу): 31 януари 2020 г.

Можете да изтеглите заявката тук

Заявилите участие ще бъдат уведомени за решението на Научния и организационен комитет до 25 февруари 2020 г.

Срок за изпращане на докладите на одобрените участници: 25 април 2020 г.

Докладите на участниците ще бъдат публикувани в специален сборник, след като бъдат рецензирани.

 

НАУЧЕН И ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Проф. д-р Ингрид Шикова, катедра „Европеистика“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – председател на Научния и организационен комитет

Доц. дпн Калоян Симеонов, катедра „Европеистика“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Доц. д-р Йован Андоновски, Факултет по право, Университет „Гоце Делчев“, Македония

Гл. ас. д-р Мируна Балосин, Факултет по европейски въпроси, Babes-Bolyai University, Клуж Напока, Румъния

Доц. д-р Теодора Калейнска, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Богдан Мирчев, ръководител на фондация „Ханс Зайдел“ – България

Гл. ас. д-р Гергана Радойкова, катедра „Политология“, Софийски университет „Св. Климент Охридски

Работни езици и други въпроси:

Работните езици на конференцията са английски и български.

Не се изисква такса за участие в конференцията.

Програма на конференцията:

Конференцията ще започне в 09.00 часа на 28 май 2020 (цял ден) и ще приключи към 13:00 часа на 29 май 2020 г. Подробна програма ще бъде изпратена до участниците няколко дни преди събитието.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ

Докладите да се подготвят за отпечатване на Word 2003 или по-висока версия.

Всеки доклад следва да включва абстракт и 5 ключови думи (за докладите на български език тази информация се подава на български и английски език, а за докладите на английски език – само на английски език). Абстрактът следва да бъде един параграф, между 100 и 200 думи, като следва да обобщава целта, методите, резултата и изводите от доклада

Максимален обем: 10 страници, включително таблици, фигури и използвана литература; междуредово разстояние – 1,5.

Page Setup: Top – 26 mm; Bottom – 20 mm; Left – 20 mm; Right – 20 mm; Paper Size – A4.

Заглавие: Font: Times New Roman; Size: 14 pt; Font style: Bold; Alignment: Centered; Effects: Capital letters; (следва 1 празен ред).

Академична длъжност, научна степен, име и фамилия на автора (съавторите): Font: Times New Roman; Size: 13 pt; Font style: Bold & Italic; Alignment: Centered.

Висше училище/Организация/Институция: Font: Times New Roman; Size: 13 pt; Font style: Bold & Italic, Alignment: Centered; (следва 1 празен ред).

Основен текст: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; First line: 12 mm; Alignment: Justified; Spacing: 1,5 lines.

Подзаглавия в основния текст: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; Font style: Bold; Alignment: Centered, (пред и след тях не се оставя празен ред).

Таблици, графики и фигури: Центрирани и номерирани отдясно с арабски цифри. Наименованията на таблиците, графиките и фигурите са центрирани, като на таблиците са над тях, а съответно на графиките и фигурите под тях.

Цитиране: Под линия, във възходящ ред, Footnote Text – 10 pt; Number format: 1, 2, …

Библиография: Следва да бъде представена по следния начин: фамилия на автора, първа буква от първото име, година на публикуването (в скоби), заглавие (италик), издателство и място на издаване, както и евентуално страница. Пример: Smith, D. (2008), The Cultural Foundations of Nations, Blackwell Publishing, Oxford, р.5.

 

CALL FOR PAPERS Seventh International conference “The next seven years of the European Union” 28-29 May 2020, Sofia

 

Call for papers

Sofia University “St. Kliment Ohridski”

European Studies Department

“Jean Monnet” Center of Excellence

with the support of

“Erasmus plus” program

 

and “Hanns Seidel” Foundation organise:

 

EU post 2020 – New Europe in a New World

Sixth International Conference

Dedicated to the 20th Anniversary of the European Studies Department

 

30-31 May 2019, Sofia

Venue: Conference Hall of the House of Europe in Bulgaria, „G.S. Rakovski” Str. 124

 

Although having in mind that it is difficult to make predictions, especially about the future, it is sure that the European Union and the world in the upcoming years will not be the same as we know it. There are many challenges the Member States and the European citizens have to face; many crucial problems are to be tackled. We can underline the need for consensus over the New Multiannual Financial Framework, the elections for European Parliament, Brexit, migration, security, human rights issues, rising populism and skepticism all over Europe, global problems that need common EU approach and decisive action, etc.

We will focus upon the EU's perspective for growth and jobs for the next decade. It is important to discuss the need for smart, sustainable and inclusive growth as a way to overcome the structural weaknesses in Europe's economy, improve its competitiveness and productivity and underpin a sustainable social market economy.

European Union Enlargement and Neighborhood Policies continue to be EU priorities. The European identity and the problems of multiculturalism are also issues that are discussed in the framework of the debate for the future of the EU.

The European Studies Department at Sofia University celebrates its 20 years’ anniversary. This is an opportunity to discuss with colleagues from other Universities in Bulgaria and abroad the current challenges and perspectives of teaching European Studies.

The main aim of the conference is to exchange ideas and to provoke debate about the future of the European Union. The four panels are planned as follows:

 

 • European Union after Europe 2020 strategy

 

 • European Union Enlargement and Neighborhood Policies

 

 • European Identity and Culture

 

 • Challenges and Perspectives for teaching European Studies

 

 

The conference is designed mainly for lecturers and researchers in European Studies from EU Member States, candidates or potential candidates for EU membership, as well as countries that are part of the European Neighbourhood Policy or EU Association process.

 

Important deadlines:

Deadline for sending an application form (attached below): 20 January 2019

Applicants will be notified of the Committee’s decision on Conference participation by 5 February 2019

Deadline for submission of the paper for the selected applications: 15 April 2019

The papers of the participants will be published in Conference proceedings after a review process.

 

SCIENTIFIC AND ORGANIZING COMMITTEE

 1. Prof. Ingrid Shikova, PhD, Sofia University, European Studies Department – Chairperson of the Scientific and Organizing Committee
 2. Prof. Georgi Dimitrov, Dr. Habil, Sofia University, European Studies Department
 3. Assoc. Prof. Jovan Andonovski, PhD, Faculty of Law, "Goce Delcev" University, Macedonia
 4. Assist. Prof. Miruna Balosin, PhD, Faculty of European Studies, Babes-Bolyai University Cluj-Napoca, Romania
 5. Assoc. Prof. Kaloyan Simeonov, Dr Habil, Sofia University, European Studies Department
 6. Assoc. Prof. Mirela Veleva, Dr Habil, Sofia University, European Studies Department
 7. Assoc. Prof. Teodora Kaleynska, PhD University of Veliko Tarnovo, Bulgaria
 8. Bogdan Mirchev, Representative “Hanns Seidel” Foundation, Bulgaria
 9. Linka Toneva-Metodieva, PhD, ‘Policies for Development”, Bulgaria
 10. Assist. Prof. Gergana Radoykova, PhD, Political Science Department, Sofia University
 11. Borislav Mavrov, PhD, European Institute in Bulgaria

 

Working languages and other issues:

The working languages of the Conference are English and Bulgarian.

No participation fee is required.

 

 

Conference Programme:

The Conferences is planned to start at 09.00 on 30 May 2019. A detailed programme will be sent to participants in due course.

 

 

 

PAPER REQUIREMENTS

 

Papers should be submitted for printing in MS Word 2003 or a newer version of the programme.

 

Each paper should include Abstract and 5 Key words in English. The abstract should be one paragraph, of 100-200 words, which summarises the purpose, methods, results and conclusions of the paper.

 

Maximum length: 10 pages, all tables, figures, and appendices included; line spacing should be set at 1.5.

Page Setup: Top – 26 mm; Bottom – 20 mm; Left – 20 mm; Right – 20 mm; Paper Size – A4.

Title: Font: Times New Roman; Size: 14 pt; Font style: Bold; Alignment: Centred; Effects: Capital letters; (Followed by a blank line).

Academic degree, name and surname of the author (or co-authors): Font: Times New Roman; Size: 13 pt; Font style: Bold & Italic; Alignment: Centred.

Higher Education Institution/Organisation: Font: Times New Roman; Size: 13 pt; Font style: Bold & Italic, Alignment: Centered; (Followed by a blank line).

Main text of the paper: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; First line: 12 mm; Alignment: Justified; Spacing: 1.5 lines.

Chapter titles in the main text: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; Font style: Bold; Alignment: Centred, (No blank lines left before or after the title)

Tables, graphs, and figures: Centred; numbered with Arabic numerals. The names of tables, graphs, and figures should be centred and positioned above tables and below graphs or figures.

Citation: Footnotes, listed in ascending order, Footnote Text – 10 pt; Number format: 1, 2, …

Bibliography: should be prepared as follows: author’s last name, initial of the first name, publication year (in parentheses), title (italics), publisher, place of publication and eventually the number of page. Example: Smith, D. (2008), The Cultural Foundations of Nations, Blackwell Publishing, Oxford, p. 5.

 

Annex – application form (below)

 

APPLICATION FORM

 

European Studies Department, Faculty of Philosophy at Sofia University

“St Kliment Ohridski”, “Jean Monnet” Center of Excellence with the support of

“Erasmus plus” program

 and the “Hanns Seidel” Foundation

 

Sixth International Conference:

EU post 2020 – New Europe in a New World

Dedicated to the 20th Anniversary of the European Studies Department

 

30-31 May 2019 , Sofia

 

1........................................................................................................................................

/First name, Surname/

 

2........................................................................................................................................

/Academic degree/

 

3........................................................................................................................................

/Co-authors(s)/

 

4........................................................................................................................................

/Higher Education Institution, Organisation/

 

5........................................................................................................................................

/address, phone number, е-mail/

 

6........................................................................................................................................

/Title of the paper/

 

7. ........................................................................................................................................

/Proposal for the inclusion of the paper in one of the panels outlined in the conference call/

 

8. Abstract, 5 Key words in English (up to 200 words):

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

9. Application forms should be sent to the following e-mail address: eu.conference2019@gmail.com. The deadline is  20 January 2019.

 

 

Център за високи постижения „Жан Моне“ към катедра „Европеистика“

 

„Жан Моне“ Център за високи постижения към Катедра „Европеистика“ на Софийски университет “Св. Климент Охридски“ е фокусиран върху преподаването и научните изследвания в сферата на европеизацията на страните от Югоизточна Европа. Целта на проекта е да утвърди ролята и приноса на европейските изследвания в Софийския университет към международния научен и експертен дебат в областта на европеизацията, да допринесе за развитието на учебните програми в бакалавърската и магистърската степен, както и да насърчи по-активния публичен и медиен дебат в България по теми, свързани с европейската интеграция.

 

За целта инициативата предвижда разработване и редовно актуализиране на документален електронен архив върху присъединяването на България към ЕС, както и публикуването на авторски анализи по теми от текущия европейски политически и обществен дебат.

 

Дейностите по проекта включват още семинари и международни научни конференции, симулационни игри, изследвания в сферата на процеса на присъединяване към ЕС и на развитието на Икономическия и паричен съюз, както и дейности, свързани с включването на студентите от Катедра „Европеистика“ в научно-изследователска работа по въпросите на европеизацията.

 

Инициативата е с продължителност три години (септември 2016 г. – август 2019 г.) и се съфинансира от Програма „Еразъм +“ на Европейската комисия, като дейно участие в нея взимат и студенти доброволци, които участват в различните проектни дейности.

 

Повече информация за центъра и неговите дейности може да откриете на официалната страница на проекта:    http://jeanmonnetexcellence.bg/ 

Публикации на катедра „Европеистика“

Публикации на катедра „Европеистика“

 

 

 

Библиотека Европейски изследвания

Библиотека Европейски изследвания е инициатива на преподавателите от катедра „Европеистика“ на Софийския университет Св. Климент Охридски. Поредицата е посветена на многоликите теми на европейското съзидание. В европейските изследвания се преплитат история и цивилизация, политика и икономика, право и култура. Те са толкова богати и разнообразни по тематика, колкото и самият европейски континент. В тази поредица се публикуват учебници и учебни помагала, научни изследвания, успешно защитени докторски дисертации. Стремежът е да бъде интересна и полезна за всички, които са изкушени от европейските въпроси, да подпомогне развитието на европейските изследвания в България, като даде на българското общество европейски теми за размисъл и поводи за пълноценни дискусии.

 

Ингрид Шикова

Нели Огнянова

Екатерина Карамфилова

Мирела Велева-Ефтимова

Георги Димитров

Георги Димитров, съставител

Калоян Симеонов

Калоян Симеонов

15 години Катедра Европеистика

 

Други публикации, с участието на преподаватели и студенти от Катедра „Европеистика“

Европейски перспективи

Ингрид Шикова

Ингрид Шикова

Александър Геров, Алина Тошева, Анна Погорелчук, Мария Юрукова

Калоян Симеонов

Калоян Симеонов, Анна Печева, Лилиан Никифорова и Славея Бижева

 

Международни научни конференции на катедра Европеистика

Петата международна научна конференция на Катедра „Европеистика“ към Философския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ се състоя на 31 май – 1 юни 2018 г. в София, под надслов „Съединението прави силата“

Провеждането на ежегодна международна конференция се превърна в чудесна традиция на катедрата, която всяка година се доразвива и обогатява. Събитието се реализира благодарение на подкрепата на Фондация „Ханс Зайдел“ и любезното домакинство на Представителството на Европейската комисия в България. Конференцията и издаването на сборника се осъществяват и с подкрепата на проекта на специалност „Европеистика“ в СУ „Св. Климент Охридски“: „Жан Моне“ Център за високи постижения в преподаването и научните изследвания върху европеизацията на държавите от Югоизточна Европа (2016-2019), който е съфинансиран от Програма „Еразъм+“. 

На 1 януари 2018 г. България пое ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз  в сложен и динамичен период, в който трябваше да бъдат взети важни решения. Нашата страна се стремеше да постигне целите си като ротационен председател  посредством три лесно запомнящи се подхода. Те обхващат трите най-важни сфери, от които зависи бъдещето на Европейския съюз – както вече придобиха популярност сред българското общество „трите К“ – консенсус – конкурентоспособност – кохезия. Конкурентоспособността е определяща за икономическия просперитет на гражданите, кохезията е предпоставка за социално стабилен Европейски съюз, а консенсусът е необходим за единството и напредъка на нашия съюз. Не бива да забравяме и четвъртото „К“ – културата, защото именно тя отличава Европа като мярка за цивилизация.

Основната цел на конференцията бе да представи иновативни решения на проблемите и предизвикателствата, пред които е изправен ЕС и да допринесе за дискусиите по приоритетите на Българското председателството на Съвета на Европейския съюз.

Какво бъдеще да изберем за Европа, как да продължим заедно, какви решения да вземем, какви конкретни стъпки да направим, за да бъдем обединени и силни? Това бяха само част от въпросите, на които търсиха отговор в дискусиите университетски преподаватели, експерти и студенти. В петото издание на конференцията презентациите бяха организирани под формата на кръгли маси, което даде възможност за по-оживен дебат и обмяна на идеи между панелистите и останалите участници.

В събитието участваха лектори от водещи университети в Германия, Италия, Нидерландия, Унгария, Румъния, Черна гора, Турция, Македония и България.

Четирите раздела в сборника съответстват на четирите кръгли маси, в рамките на които преподавателите и изследователите представиха своите доклади: „Бъдещето на Европейския съюз и младите хора – икономически растеж и социално сближаване?“, „Европейска перспектива за Западните Балкани“, „Сигурност и стабилност в обединена Европа“ и не на последно място „Научените уроци: разширяване, комуникиране, ротационно председателство“.

 

Сборникът с докладите от международната научна конференция ​„Съединението прави силата“​​ можете да изтеглите от тук

 

 

 

 

Четвъртата международна научна конференция на Катедра „Европеистика“ към Философския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ се състоя на 11-12 май 2017 г. в София, под надслов „​Да преосмислим Европейския съюз?“​

Провеждането на ежегодна международна конференция е вече добре утвърдено академично събитие на катедрата, което всяка година се развива и обогатява съдържателно.  Конференцията и издаването на сборника се осъществяват с подкрепата на проекта на специалност „Европеистика“ в СУ „Св. Климент Охридски“: „Жан Моне“ Център за високи постижения в преподаването и научните изследвания върху европеизацията на държавите от Югоизточна Европа (2016-2019), който е съфинансиран от Програма „Еразъм+“. Конференцията се реализира благодарение и на подкрепата на Фондация „Ханс Зайдел“ и съдействието на Представителството на Европейската комисия в България.

Последните няколко години от развитието на Европейския съюз бяха белязани от възникването на редица кризи, като повечето от тях все още не са преодолени и дори имат потенциала да се задълбочат допълнително. Като примери можем да посочим световната икономическа и финансова криза, възхода на радикалните националистически движения в някои държави членки на ЕС, намаляването на доверието към европейските институции и структури, вероятността за т.нар. Грекзит, референдумът за Брекзит и подаването на молба от Великобритания за оттегляне от ЕС, както и дискусиите за други бъдещи възможни „екзити“.

Кризата на много нива в Европейския съюз провокира въпроси относно ефективността на политиките на Съюза и готовността на държавите членки да следват общите правила. На дневен ред са също така дискусиите за „повече или по-малко Европа“. Стана ясно, че има нужда от нови идеи за реорганизиране на ЕС, за да може той да си върне доверието и да възстанови връзката си с европейските граждани.

Основната цел на организираната международна конференция бе да засили този дебат и да ангажира вниманието на участниците и публиката с най-актуалните проблеми на европейската интеграция и бъдещето на ЕС. Участниците имаха възможността да обсъдят иновативни и устойчиви решения на стратегическите предизвикателства, пред които е изправен ЕС. В четвъртото издание на конференцията презентациите бяха организирани под формата на кръгли маси, което даде възможност за по-активен дебат и обмяна на идеи между панелистите и публиката.

В събитието участваха лектори от водещи университети в Германия, Ирландия, Румъния, Турция, Македония, Сърбия и България.

Петте раздела в сборника съответстват на петте кръгли маси, в рамките на които преподавателите и изследователите представиха своите доклади: „Да преосмислим Европейския съюз?“, „Последни развития в Европейския съюз – пътят напред“, „България и Румъния – десет години в Европейския съюз?“, „Разширяване, асоцииране, добросъседство“ и „От търговия и инвестиции към европейска идентичност“.

 

Сборникът с докладите от международната научна конференция ​„​Да преосмислим Европейския съюз?“​ можете да изтеглите от тук

 

 

 

 

Третата международна научна конференция на катедра „Европеистика“ се състоя на 19-20 май 2016 г. в София под надслов „Има ли достатъчно Европа и съюз в Европейския съюз?“. И тази година конференцията се проведе дни след честването на Деня на Европа на 9 май и предостави възможност за разглеждане на актуални и значими за Европейския съюз и България въпроси. Конференцията беше организирана със съвместните усилия на катедра Европеистика, Философски факултет към Софийски университет Св. Климент Охридски и Фондация Ханс Зайдел. Мястото на провеждане на събитието бе Дома на Европа в София.

По време на конференцията бяха дискутирани актуални теми, свързани с проблемите и перспективите пред Европейския съюз, като в същото време бяха представени изследвания и анализи, разискващи важни въпроси от ЕС. Темите засягаха както макроикономическите политики на ЕС, културните предизвикателства, така и въшната политика, разширяването на Съюза и случая Brexit.

Участници в конференцията бяха преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски“, Университета за национално и световно стопанство, Нов български университет, Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“ и Русенски университет „Ангел Кънчев“. Международното участие в конференцията беше от преподаватели в университети в Румъния, Гърция, Македония, Косово и Китай. За пръв път в рамките на международната конференция със своите изследвания участваха и два екипа студенти от четвърти курс от бакалавърската програма на специалност „Европеистика“, под научното ръководство на докторант от специалността.

Презентациите и дискусиите се проведоха в различни тематични панели, като: „Има ли достатъчно Европа и cъюз в Европейския съюз?“, „Културни и идентичностни предизвикателства пред ЕС“ и „Разширяване, добросъседство, асоцииране – приоритетни ли са те днес за ЕС?“

Сборникът с докладите от международната научна конференция Има ли достатъчно Европа и съюз в Европейския съюз? можете да изтеглите от тук

 

 

Втората международна конференция на катедра „Европеистика“, озаглавена Европейският съюз - нов старт?, се проведе в периода 20-21 май 2015 г. в София.

Конференцията се проведе дни след

поредното честване в България на Деня на Европа на 9 май и предостави възможност за обсъждане на актуални и значими за Европейския съюз и България въпроси. Има ли нов старт в Европейския съюз, или наблюдаваме рестартиране на познати предизвикателства; какви са културните и идентичностни предизвикателства пред ЕС; приоритетни ли са днес за ЕС процесите на разширяване, добросъседство, асоцииране - това са само част от въпросите, на които докладите от втората международна конференция се опитват да отговорят. Важен аспект в обсъжданията по време на конференцията бе също така и професионалната реализация на студентите от специалност Европеистика в СУ „Св. Климент Охридски”.

Участници в конференцията бяха автори от СУ „Св. Климент Охридски”, Университета за национално и световно стопанство, Българската академия на науките, университети от Велико Търново и Варна. Международното участие в конференцията бе от преподаватели в университети от Румъния, Турция, Полша и Република Македония. Активно участие в конференцията, в т.ч. и с цел обсъждане на професионалната реализация на студентите от специалност Европеистика на СУ „Св. Климент Охридски”, взеха представители на Дипломатическия институт към Министерство на външните работи, Представителството на Европейската комисия в България и Информационния център на Европейския съюз, Института за икономическа политика, Фондация „Европейски институт” и други.

Сборникът с докладите от международната научна конференция Европейският съюз - нов старт? можете да изтеглите от тук

 

Първата международна конференция на катедра „Европеистика“, озаглавена Европейският съюз на кръстопът, се проведе в периода 14-15 май 2014 г. в София. Конференцията премина под знака на 15-ата годишнина от създаването на Катедрата.

Конференцията се проведе дни преди последните избори за Европейски парламент в края на май 2014 г. и се превърна в част от дискусиите за бъдещето на обединена Европа. По какъв начин ще продължи да се развива ЕС между запазването на суверенитета и задълбочаването на интеграцията? Ще има ли Европа на две или повече скорости? Гарантира ли членството в Европейския съюз повече свобода и повече демокрация на гражданите? Какви са предизвикателствата пред България седем години след членството в ЕС? Какви са бъдещите перспективи пред разширяването на ЕС?

Докладите, изнесени на конференцията, бяха групирани в три панела. Първият панел бе фокусиран върху основната тема на конференцията: Европейският съюз на кръстопът - накъде и как да продължим. Вторият панел се концентрира върху процесите на разширяване, асоцииране и добросъседство, възможностите и предизвикателствата пред тях. Акцентът на третия панел бе върху тенденциите в преподаването по европеистика при изучаването на съвременна Европа. Обсъдени бяха стандартите, ролята

и качеството на университетското образование по европеистика. Участници в конференцията бяха автори от СУ „Св. Климент Охридски”, Българската академия на науките, университети от София, Велико Търново, Русе и Бургас, както и от държави от региона на Балканския полуостров. Презентациите и дебатите по време на конференцията дадоха отговор на много въпроси, но поставиха и нови, които ще бъдат предмет на бъдещи изследвания.

Сборникът с докладите от международната научна конференция Европейският съюз на кръстопът можете да изтеглите

 

Докторантски научни конференции на катедра Европеистика

Трета докторантска научна конференция на катедрите „Европеистика“ и „Политология“ към Философски факултет

На 21 ноември 2018 г. в Нова конферентна зала на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе третата съвместна докторантска конференция на катедрите „Европеистика“ и „Политология“ на тема „Новата перспектива на ЕС – приоритети и политики“.

Участие взеха и докторанти по политически науки от Юридическия факултет на Софийския университет и Университета за национално и световно стопанство. 

На събитието бяха представени 11 доклада. Докторантите представиха задълбочени анализи по ключови за ЕС теми, като икономическата и финансовата политика, иновациите, политиката на сигурност, перспективите за бъдещо разширяване и не на последно място – необходимостта от адекватни мерки и единен европейски глас в борбата с популизма, крайния национализъм,  дезинформацията онлайн и фалшивите новини.

Представянето на докладите бе съчетано с активна дискусия на „отвореното пространство“, в която се включиха студенти и преподаватели. Те допълнително обогатиха обсъжданията, като коментираха съвместно сложни и многоаспектни въпроси, свързани с необходимостта от подобряване на комуникирането на европейските теми сред гражданското общество.

Конференцията се организира с подкрепата на Фондация за свободата „Фридрих Науман“.

 

 

Сборник от докладите, представени на съвместната докторантска научна конференция на специалностите „Европеистика“ и „Политология“ към Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ на тема: „Новата перспектива на ЕС – приоритети и политики“, проведена през ноември 2018 г.

 

 

Втора докторантска научна конференция на катедрите „Европеистика“ и „Политология“ към Философски факултет

На 20 април 2017 г. в Нова конферентна зала на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе съвместна докторантска конференция на катедрите „Европеистика“ и „Политология“ на тема „България и Европейският съюз десет години по-късно – какво (не) постигнахме?“.

Участие в събитието взеха и докторанти по политически науки от Юридическия факултет на Софийски университет, БАН, Университета за национално и световно стопанство, Нов български университет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Централноевропейски университет в Будапеща и други. 

На събитието бяха представени 23 доклада, обединени в три раздела: България в Европейския съюз - пътят дотук и новите предизвикателства; България и регионът - десет години по-късно; Европейският съюз след 2017 година - пътят напред.

В последвалата интерактивна и задълбочена дискусия докторанти, студенти и преподаватели успяха да се обединят около редица ключови послания, в които бяха предложени отговори и възможни решения на основните проблеми за бъдещото развитие на ЕС и мястото на България в него.

Събитието се организира с подкрепата на Фондация за свободата „Фридрих Науман“.

Сборник от докладите, представени на съвместната докторантска научна конференция на специалностите „Европеистика“ и „Политология“ към Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ на тема: „България и Европейският съюз десет години по-късно – какво (не) постигнахме?“, проведена през април 2017 г.

 

Сборник от докладите, представени на съвместната докторантска научна конференция на специалностите „Европеистика“ и „Политология“ към Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ на тема: „България и Европейският съюз десет години по-късно – какво (не) постигнахме?“, проведена през април 2017 г.

 

 

Докторантска конференция на катедрите „Европеистика“ и „Политология“ към Философски факултет

phd15

На 13 април 2016 г. в Нова конферентна зала на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе обща докторантска конференция на катедрите „Европеистика“ и „Политология“, Философски факултет, на тема „Бъдещето на Европейския съюз – ново начало или предизвестен край?“

phd14

На събитието бяха представени общо 12 доклада, като беше обсъден широк спектър от интересни и актуални теми - въпросът за общата европейска идентичност, специфики на процеса на вземане на решения в Съвета на ЕС, трансформиращата сила на ЕС, изграждането на банков съюз в ЕС, защитата на потребителите на финансови услуги в ЕС, цифовият дневен ред, борбата срещу социалното изключване на деца, ролята на емоциите в политиката и други.

 

phd11

Във втората част на конференцията активно се включиха и останалите гости на събитието – преподаватели и студенти, които в рамките на т.нар. „дискусия на отвореното пространство“ обсъдиха три ключови въпроса, свързани с бъдещото развитие на ЕС – перспективите пред политиката на разширяване на ЕС, суверенитет и интеграция в рамките на европейското обединение, както и темата за възможностите за противодействие на радикалните партии в Европа.

Докладите от конференцията, както и основните тези от дискусията ще бъдат публикувани в специален сборник.

 

Събитието се организира с подкрепата на Фондация за свободата „Фридрих Науман“.

Сборник от докладите, представени на съвместната докторантска научна конференция на специалностите „Европеистика“ и „Политология“ към Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ на тема: „Бъдещето на ЕС - ново начало или предизвестен край?“, проведена през април 2016 г.

Студентски научни конференции на катедра Европеистика

Катедра „Европеистика“ организира ежегодно студентска научна конференция. Катедрата издава сертификати на участвалите студенти и докторанти от катедра Европеистика и публикува докладите на успешно класираните участници.

 

 

Девета годишна научна студентска конференция "Европа на живо - горещите теми"

  
Девета годишна научна студентска конференция "Европа на живо - горещите теми"

Софийският университет бе домакин на Деветата научна студентска конференция, озаглавена "Европа на живо - горещите теми". Тя е организирана от студентите от випуск "Васил Левски", специалност "Европеистика" във Философския факултет, подкрепени от Фондация "Ханс Зайдел".

Сред гостите на научния форум бяха Теодор Стойчев, ръководител на Бюрото на Европейския парламент в България, Огнян Златев, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, Майкъл Форбс, посланик на Република Ирландия.

Конференцията бе открита от проф. Ингрид Шикова, която поздрави гостите и участниците във форума и подчерта, че събитието е традиционно, „звездният миг“ на студентите от втори курс.

2

В приветствието си проф. Шикова отбеляза, че този път конференцията е по-различна. Първо, защото това е випуск с патрон Васил Левски. „Когато носиш името на Левски, това означава не само голяма чест, това означава голяма отговорност“, каза проф. Шикова и заяви, че второкурсниците са подходили точно по този начин за настоящата конференция. Тя специално се обърна към 20-годишните студенти и отбеляза, че точно когато те са се раждали, се е родила и катедра „Европеистика“ и подчерта, че днешната конференция е посветена и на този юбилей.

5

Проф. Шикова обърна внимание и на още една годишнина. Точно преди 30 години беше създадена една много важна за европеистите програма на ЕС – програмата „Жан Моне“, посочи тя и добави, че тази програма изключително много им е помагала през годините. По думите й, още една причина да се отбележи днешната конференция като по-особена е и фактът, че 2019 година е изключително важна година – годината на избора. Проф. Шикова подчерта, че става дума генерално за важните решения, които предстоят да бъдат вземани: „Убедена съм, че на днешната конференция ще се докоснем до тези горещи теми, които ще бъдат обсъждани през годината“.

6

Доц. Калоян Симеонов, ръководител на Катедра „Европеистика“, също благодари на гостите и на всички присъстващи на конференцията и говори за съвместната работа с всеки от тях. Той се обърна и към студентите като им благодари, че работят заедно, пожела им да бъдат смели в мечтите си и да имат успешна конференция.

7

Ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Огнян Златев посочи, че се възхищава на енергията на проф. Ингрид Шикова. Той изтъкна успешната работа през годините с ръководството на Катедра „Европеистика“ и нейните студенти. В изказването си той обърна внимание на предстоящите европейски избори и срещата на върха, провела се преди дни в румънския град Сибиу. В края на изказването си Огнян Златев пожела на студентите да мислят смело и мащабно, защото бъдещето е тяхно и да не забравят, че могат да разчитат на своите учители.

8

Ръководителят на Бюрото на Европейския парламент в България Теодор Стойчев също приветства присъстващите и отбеляза, че ЕС винаги минава от криза в криза, но от големите кризи излизат хубави неща и изрази надежда тези трудни моменти също да бъдат преодолени успешно. В изказването си той обърна внимание на важността на предстоящите европейски избори и пожела на всички да запазят своя ентусиазъм, успешна конференция и изрази надежда да се видят като колеги в бъдеще.

10

Проф. Ингрид Шикова изтъкна дългогодишното ползотворно сътрудничество с ОББ, което допринася за практическите познания на студентите, които провеждат стаж в банката. Тя благодари за подкрепата на г-жа Десислава Симеонова, изпълнителен директор на ОББ, която обяви победителите в конкурса за пост и колаж под мотото „Защо избирам Европейския съюз“. Виктория Иванова бе наградена за колажа си с акцент към опазването на околната среда, а за пост отличие получиха Мартина Динкова и Алекс Дачев.

11

Десислава Симеонова призова студентите да инвестират в бъдещето и образованието си, много успехи и вдъхновение по темите, за които учат и в които ще се реализират успешно.

12

Посланикът на Република Ирландия Майкъл Форбс благодари за поканата и изрази радостта си да бъде на събитието. Той изнесе лекция по въпроса за Брекзит и Ирландия.

9

В рамките на форума бяха обсъдени едни от най-актуалните теми в европейския дневен ред. Бяха поставени въпроси, чиито отговори ще продължават да се търсят и в рамките на бъдещата европейска политическа конфигурация. Дискусията се фокусира върху следните тематични области: околна среда, климат и икономика; младежка безработица и образование; миграция и интеграция; популизъм, политически партии, обществени нагласи.

3

 

На 22 май 2018 г. в Конферентната зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе осмата студентска научна конференция – „wE the yoUth” - „Ние младите, ние Европа“, организирана от студентите от випуск „Уилям Шекспир“, катедра „Европеистика“ към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, „Жан Моне Център за високи постижения“, програмата Еразъм+, с подкрепата на фондация „Ханс Зайдел“.

Един от приоритетите на българското председателство на Съвета на Европейския съюз е бъдещето на Европейския съюз и младите хора и именно в тази насока бе и фокусът на събитието, поставен изцяло върху младежта и нейния принос за развитието на Европейския съюз. Основната цел бе да се даде платформа на студентите, чрез която да изразят мнението си по важни въпроси, отнасящи се до настоящето и бъдещето на Съюза. Обсъдени бяха важни теми: младежки политики, образование и икономика, изкуствения интелект и дигитализацията, Брекзит, сепаратизма, истанбулската конвенция и др.

Основните акценти на конференцията бяха разпределени в следните 3 панела: Младежки и социални политики; Образование, информация, икономика; Европейският съюз – горещите теми.

Докладите, представени на конференцията бяха публикувани в сборник с подкрепата на фондация „Ханс Зайдел“.

Поради интереса на студентите към конференцията и положителните резултати за подобряване качеството на обучението, катедра Европеистика планира да продължи тази успешна практика.

 

Сборник от доклади, представени на студентска конференция на специалност Европеистика, випуск „Уилям Шекспир“ на тема “wE the yoUth” - Ние младите, ние Европа, проведена през месец май 2018 г.

 

Тук можете да изтеглите сборниците от студентските конференции на катедра „Европеистика“:

Събития

Трета международна конференция на Катедра „Европеистика“ на тема: „Има ли достатъчно Европа и съюз в Европейския съюз?“

 

На 19 и 20 май 2016 г., за трета поредна година, се проведе международна научна конференция на тема: Има ли достатъчно Европа и съюз в Европейския съюз?. Конференцията беше организирана със съвместните усилия на катедра Европеистика, Философски факултет към Софийски университет Св. Климент Охридски и Фондация Ханс Зайдел. Мястото на провеждане на събитието бе Дома на Европа в София.

По време на конференцията бяха дискутирани актуални теми, свързани с проблемите и перспективите пред Европейския съюз, като в същото време бяха представени изследвания и анализи, разискващи важни въпроси от ЕС. Темите засягаха както макроикономическите политики на ЕС, културните предизвикателства, така и въшната политика, разширяването на Съюза и случая Brexit.

IMG_1076

В конференцията взеха участие редица преподаватели от специалност Европеистика, от други университети в София и страната, участници от Гърция, Румъния, Македония, Косово и Китай, както и самите студенти от катедра „Европеистика“, които представиха свои доклади и изследвания.

Презентациите и дискусиите се проведоха в различни тематични панели, като „ Има ли достатъчно Европа и съюз в Европейския съюз?“, „Културни и идентичностни предизвикателства пред ЕС“ и „Разширяване, добросъседство, асоцииране – приоритетни ли са те днес за ЕС?“.

Дискусиите след края на панелите провокираха много дебати и въпроси.

 

 

 

 

Студентска научна конференция на специалност „Европеистика“, випуск „Стефан Цвайг“

 

13239473_1301399563207108_1595144120485092001_nНа 16 май 2016 г. в Огледалната конферентна зала в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“, се проведе ежегодната студентска научна конференция на специалност „Европеистика“, випуск „Стефан Цвайг“. Тя протече под мотото „Събуди се, Европа!“. Конференцията откри Мария Габриел, зам.-председател на Групата на ЕНП в Европейския парламент. Друг специален гост бе евродепутатът Андрей Ковачев, а студентите имаха възможността да чуят и послания от българските евродепутати Ангел Джамбазки, Андрей Новаков, Ева Паунова и Светослав Малинов.
13087675_1194929510539451_7132945820661103581_n

Представяйки предварително разработените си и одобрени доклади, студентите засегнаха най-актуалните европейски теми. Презентациите и дискусиите се проведоха в следните тематично озаглавени панели: „Събужда ли се Европа за света?“, „Европейският съюз и САЩ – ще се обедини ли Западът?“, „Будна ли е Европа в окото на бурята ?“, „Будни ли са гражданите на Европейския съюз?“.

 

Най-добре представилите се второкурсници с най-интересни доклади бяха наградени с участие в International Academy “Paving Youth’s Way”, организирана съвместно с Института за икономическа политика.

13254389_1194930223872713_7535562253179526203_n

 

В рамките на конференцията бе проведен и конкурс за есе на тема „Събуди се, Европа!“, като в края на програмата бяха наградени тримата победители в него.

 

 

 

 

 

Докторантска конференция на катедрите „Европеистика“ и „Политология“ към Философски факултет

 

phd11На 13 април 2016 г. в Нова конферентна зала на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе обща докторантска конференция на катедрите „Европеистика“ и „Политология“, Философски факултет, на тема „Бъдещето на Европейския съюз – ново начало или предизвестен край?“

phd15

 

На събитието бяха представени общо 12 доклада, като беше обсъден широк спектър от интересни и актуални теми - въпросът за общата европейска идентичност, специфики на процеса на вземане на решения в Съвета на ЕС, трансформиращата сила на ЕС, изграждането на банков съюз в ЕС, защитата на потребителите на финансови услуги в ЕС, цифовият дневен ред, борбата срещу социалното изключване на деца, ролята на емоциите в политиката и други.

 

phd14Във втората част на конференцията активно се включиха и останалите гости на събитието – преподаватели и студенти, които в рамките на т.нар. „дискусия на отвореното пространство“ обсъдиха три ключови въпроса, свързани с бъдещото развитие на ЕС – перспективите пред политиката на разширяване на ЕС, суверенитет и интеграция в рамките на европейското обединение, както и темата за възможностите за противодействие на радикалните партии в Европа.

 

Докладите от конференцията, както и основните тези от дискусията ще бъдат публикувани в специален сборник.

Събитието се организира с подкрепата на Фондация за свободата „Фридрих Науман“.

 

Студенти от Катедра „Европеистика“ посетиха европейските институции

 

20151028_164713

В периода 27-29 октомври 2015 г. се проведе посещение на европейските институции в Брюксел с основна цел посещение на Европейския парламент. Участие взеха бакалаври и магистри от катедра „Европеистика“, Философски факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Програмата включваше следните елементи: представяне на ролята и дейността на ЕП, последвано от сесия за въпроси и отговори; посещение на Парламентариума и ролева игра, както и посещение на Европейската комисия.

20151027_120837

 

Студентите присъстваха на лекция, по време на която бяха запознати с възникването и развитието на Европейския парламент, организацията и начина на работа, правомощията и процедурите за вземане на решения. Обсъдени бяха въпроси от дневния ред като миграционната криза, отмяната на таксите за роуминг и подписването на споразумение за асоцииране с Косово. Посетена беше пленарната зала. Студентите научиха как протича една пленарна сесия и какво е значението на езиковото многообразие.

 

Програмата продължи с посещение на Парламентариума и ролева игра. Студентите влязоха в ролята на евродепутати и по интерактивен начин научиха повече за приемането на законодателни актове. Те бяха разпределени в четири политически групи, които впоследствие сформираха две комисии. Всяка от тях получи виртуално досие, което да разгледа. Студентите трябваше да разговарят с експерти, лобисти, граждани и журналисти, да формират коалиции с членове на другите политически групи и да водят преговори със Съвета на ЕС. Изправени пред редица предизвикателства, те трябваше да правят компромиси с цел постигането на решения, отразяващи интереса на европейските граждани. За участието си в ролевата игра всеки от тях получи сертификат.

20151027_115539

 

Накрая студентите посетиха Европейската комисия. Разгледаха една от заседателните зали, помещението за пресконференции и предназначения за медиите салон. Студентите имаха възможността да видят отблизо Нобеловата награда на мир за 2012 г., присъдена на Европейския съюз заради приноса му за постигането на мир и помирение, демокрацията и човешките права в продължение на повече от шест десетилетия.

 

Посещението на бакалаврите и магистрите от Катедра „Европеистика“ в институциите на ЕС е част от усилията на катедрата да направи обучението в бакалавърската и магистърските програми по-практически ориентирано и свързано с актуалните и реални проблеми, пред които е изправен Европейският съюз.

 

Проекти

 

Участието на преподавателите от катедра Европеистика“ в различни национални и международни проекти, финансирани от различни фондове и програми на ЕС, осигурява непрестанно обновление на прилаганите обучителни методи и разнообразяване на формите на провеждане на учебния процес. Те предоставят възможност за обмяна на опит с водещи специалисти в различни области от различни европейски страни и не на последно място мотивират студентите за активно и творческо участие в различни аудиторни и извън аудиторни форми.

 

Проект по програма Жан Моне за Centre of Excellence

През 2016 г катедра Европеистика разработи и спечели проект по програма Еразъм + Jean-Monnet Center of Excellence for Teaching and Research on the Europeanization of the Countries of South-Eastern Europe (JM-ESEE 2016-2020). Целта на проекта е да създаде съдържателни и организационни предпоставки за стратегическо развитие на образованието по европеистика в СУ чрез синергията между следните основни дейности – а) създаване на архив на всички документи, отнасящи се до евроинтеграционните процеси в България (стратегически и програмни документи на страната, доклади от мониторинг или оценки за въздействието, аналитични материали и доклади от изследвания, мас-медиини публикации и др.) които ще са предпоставка за б) провеждане на ежегодни съпоставителни проучвания върху евроинтеграцията на обществата от Югоизточна Европа, които да се представят пред в) международни академични конференции, с разширено и качествено повишено равнище на чуждестранно участие, чрез които ще се подобри включеността на катедра Европеистика в международни академични мрежи за научни изследвания и академичен обмен, като същевременно г) ще се използват резултатите от провежданите проучвания за актуализация на учебния процес и привличането на студентите от бакалавърските и магистръските програми към изследователска дейност с оглед по-висока степен на интерес към докторалната програма от нашите студенти, но също и д) периодично разясняване на протичащите в ЕС процеси за широката общественост за подобряване на масовата осведоменост относно социално-политическата значимост на фактите в хода на протичащата актуална събитийност, допринасяйки за утвърждаване на катедра Европеистика като център на академична експертиза по евроинтеграционните проблеми.

 

EURASIA - European Studies Revitalized across Asian Universities (585968-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA2-CBHE-JP, Erasmus +)

Ръководител: проф. д-р М. Стойчева, участват: доц. д-р Н. Цветкова,  гл. ас. д-р Вихър Георгиев

 

#ShiftingWalls - №2019-1-DE03-KA201-059960 (European Commission – German National Agency “Pädagogischer Austauschdienst der Kultusministerkonferenz, Nationale Agentur für EU-Programme im Schulbereich (PA)”)

Участва: доц. д-р Н. Цветкова, 

Европейски перспективи на висшето образование в контекста на новия програмен период (ФНИ, СУ „Св. Кл. Охридски“, 2019)

ъководител: доц. д-р Н. Цветкова, участват: проф. д-р М. Стойчева, гл. ас. д-р Десислава Караасенова

Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяни от НИП (Договор № BG05SFOP001-3.002-0002-C01/12.09.2017, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ, ОПДУ, дейност 4 „Създаване на самообучителни ресурси – наръчници и помагала, подпомагащи магистратите и служителите на съдебната администрация в развиването на компетентности и умения“)

Участва: доц. д-р Станислав Костов

Усъвършенстване и развитие на вътрешната система за електронна форма на дистанционно обучение във Философски факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

В рамките на проект BG051PO001-4.3.04-002 Усъвършенстване и развитие на вътрешната система за електронна форма на дистанционно обучение във Философски факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ голям брой преподаватели от специалност Европеистика получи възможност да трансформира своето курсово пространство в платформата за електронно обучение на СУ „Св. Кл. Охридски“ и да създаде цялостни курсове, предназначени за дистанционно обучение по съответните дисциплини. Преподавателите бяха обучени да използват всички функционалности на платформата и да планират дизайн на обучение по своите дисциплини съответно на най-съвременните тенденции за дистанционното електронно учене.

ФОРМИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТОСТИ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ И МЕТОДИКИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ОТ МЛАДИ УЧЕНИ (2016-2018)

Участват: гл. ас. д-р Н. Цветкова, докт. Надя Бирежакли, докт. С. Конакчиева, маг. П. Станкова.

 

EURAXESS TOP III (2015-2018)

Участва: гл. ас. д-р Н. Цветкова 

 

BG05M20P001-2.002-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза Студентски практики – Фаза 1 (2016-2017) 

Участват:  гл. ас.д-р Н. Цветкова - функционален експерт за ФФ, проф. д-р И. Шикова – академичен наставник

 

Европа започва в училище - Европа и ЕС - образи и послания в български учебници (2017),  СУ

Ръководител: проф. д-р М Стойчева, участват: гл. ас.д-р Н. Цветкова, ас. Д. Караасенова, докт. Н. Бирежакли, докт. Д. Тюркеджиева, маг. Ю. Коджаюмер, маг. Е. Боянова

 

Подкрепа за разработване и изпълнение на програма за обучение и развитие в областта на обществените поръчки в България в контекста на Плана за действие по предварителните условия на ЕСИФ на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Института за публична администрация на Република България.

Участва: гл. ас. д-р Вихър Георгиев

 

Работим за хората – укрепване на капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики на Института за публична администрация на Република България.

Участва: гл. ас. д-р Вихър Георгиев

 

Assessing the risk for media pluralism in EU and beyond: application of the Media Pluralism Monitor tool (MPM2017) in 30 European countries  - European University Institute Florence, Italy (funded by the European Commission)

Участва: проф. дпн Нели Огнянова

 

Междукултурна комуникация в процеса на обучение в докторска степен (2016), СУ

Ръководител гл. ас. д-р Н. Цветкова, докт. С. Конакчиева, докт. Н. Бирежакли, докт. Д. Петрова, докт. М. Демирева, маг. П. Станкова, бак. Д. Николова, бак. В. Паскова

 

How to Communicate with the Public in the Context of the EU Integration Дипломатическия институт към Министерство на външните работи на Република България, с подкрепата на Фондация „Ханс Зайдел“ 

Участва: доц дпн Калоян Симеонов

 

Да учим Европа чрез дейност "Learning by doing Europe"

357758-LLP-2011-BG-AJM-ICS-Learning Europe at School

Проектът е разработен от катедра „Европеистика” към Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, в парньорство с Националната асоциация на българските европейските клубове. Осъществен е по програмата „Учене през целия живот” – подпрограма Жан Моне – „Европа в училище”.

Основната цел на проекта е да изработи подходящи интерактивни методи и техники, с които да улесни изучаването на въпросите на Европейския съюз в учебния план и в извънкласните форми като стимулира активното участие на учениците. За тази цел е разработено учебно помагало, съдържащо актуална информация за Европейския съюз, както и методология за организиране на симулационни игри относно вземането на решения в Европейския съюз, визуализация, атрактивни презентации, ролеви игри, дискусии и т.н.

Проектът се разви около следните групи дейности:

1. Разработване и публикуване на помагало „Аз съм европейски гражданин”;

2. Обучаване на учителите как да прилагат новата методология на помагалото;

3. Национално състезание- олимпиада за ученици по европейски въпроси;

4. Заключителна конференция.

Очакваният положителен ефект от реазлизацията на проекта се изразява в подобряване на преподаването на въпросите на европейската интеграция в България чрез засилване на връзките между средните училища и университетите.

Ръководител на проекта: проф. д-р Ингрид Шикова

 

ЖАН МОНЕ МРЕЖА: ЕВРОПЕЙСКА ИДЕНТИЧНОСТ, КУЛТУРА, ОБМЕНИ И МНОГОЕЗИЧИЕ (EUROMEC)

553397-EPP-1-2014-1-BG-EPPJMO-NETWORK

JEAN MONNET CHAIR OF IDENTITY AND MULTILINGUALISM

Проектът има за цел създаване на мрежа от международни институции, които да си струдничат в изследвания в области като европейска идентичност, култура, европейско гражданство, обмени и многоезичие.

https://jmonnetmst.wordpress.com/

Ръководител на проекта: доц. д-р Мария Стойчева

 

История на Източното разширяване на ЕС

Проект „История на Източното разширяване на ЕС“, финансиран по Програма „Жан Моне“ на Европейския съюз се реализира с участие на магистрите. История на Източното разширяване на ЕС е тригодишен проект (септември 2012-август 2015), финансиран от ЕК по програма Жан Моне модул. Основната цел е въвеждане и институционализиране на нов курс в областта на европейските изследвания за студенти от ФФ. В изпълнение на тази цел се изпълняват следните задачи: съставяне на студентски наръчник от базисни за дисциплината текстове и качването им като електронни ресурси в сайта на университетска библиотека, организиране на дискусионни групи по проблеми на Източното разширяване, резултатите от чиято работа е представяна на открити семинари под формата на кръгла маса, провеждане на проучване относно най-новата научна литература третираща въпроси на Източното разширяване чрез пребиваване в европейски университет с интензивно преподаване на европейски изследвания.

Ръководител на проекта: доц. д-р Мирела Велева

 

Promoting excellence in teaching and research in EU Studies at primary and secondary school level through digital and virtualisation tools (EU PETR) (2013-2015).

Проектът има за цел да подобри взаимодействието между преподаватели от висшето, средното и началното образование и работещите в училищните библиотеки в процеса на обмен на добри практики по отношение преподаването на теми, свързани с ЕС.

Предвижда се използването на ИКТ за виртуализация на комуникационните канали и учебни пространства.

Участват проф. д-р И. Шикова, доц. д-р М. Стойчева, гл. ас. д-р Н. Цветкова.

 

Образът на България във водещи европейски медии – изследване и анализ за периода 1 януари – 31 декември 2013 година

Проект под ръководството на проф. дпн Огнянова и студенти от магистърските програми на катедрата 2014, Фонд Научни изследвания 066/08.05.2014 г.

 

Maximizing the integration capacity of the European Union:Lessons and prospects for enlargement and beyond (MAXCAP) 2013 – 2016 г. по 7РП.

Участват проф. дсн Г. Димитров и докторант Анна Плачкова.

 

LeTeEm: Learners, Teachers and Employers

LLP – Comenius

№539723-LLP-1-2013-1-UK-COMENIUS-CMP (2013-2015 г.)

Участва гл.ас. д-р Николина Цветкова

 

aPlaNet – Autonomous Personal Learning Networks for Language Teachers (Лични обучителни мрежи в помощ на професионалното израстване на учители по чужд език).

LLP, Transversal, KA3

№ 511460-LLP-1-2010-1-TR-KA2-KA2MP (2010-2012 г.)

Участват доц. д-р Мария Стойчева, гл.ас. д-р Николина Цветкова

 

Promoting Intercultural Competence in Translators 517871-LLP-1-2011-1-UK-ERASMUS-EMCR (2012-2013)

Целите на проекта „Насърчаване на междукултурната компетентност при преводачите” (PICT) са: първо, да оцени настоящото състояние на преподаването на междукултурна комуникация в магистърските преводачески програми в ЕС, както и бъдещите очаквания в тази област и, второ, да създаде набор от обучителни материали и материали за оценяване, които да са лесно достъпни за всички университетски институции в ЕС, позволявайки им да интегрират лесно Междукултурната комуникация в своите магистърски програми. Дизайнът на материалите, който да позволи преподаването на междукултурна комуникация, е особено необходим при наличието на липса на лесно достъпни учебни материали или изследователски публикации в тази област. Създадена и апробирана в преподавателската практика беше теоретична Рамка за курикулум, както и пакет обучителни материали и материали за оценяване. Студентите имаха възможност да дискутират върху значението на междукултурната комуникация в контекста на обединена Европа, както и да повишат собствената си междукултурна компетентност. Поради положителната реакция на студентите и активното и мотивирано участие в тези дискусии екипът по проекта ще продължи да използва създадените материали, които са пригодени за гъвкаво приложение, редом с останалите обучителни материали по специализиран английски език, Терминология на ЕС и Проектна терминология.

Участват доц. д-р М. Стойчева, гл. ас. д-р Н. Цветкова, ас. Десислава Караасенова

Клуб Европеистика

 

Клуб „Европеистика“ е неформално обединение на студентите от специалността. Основната му цел е да изгради форум, който представлява студентите по европеистика, защитава интересите им, осигурявайки има поле за реализация на техните различни идеи. Сред главните функции на клуба са поддръжката и развиването на сайта на специалността (http://www.eustudies.eu ), посредничество между катедра „Европеистика“ и сту-дентите, между отделните курсове, както и осъществяването на инициативи, предложени от колегите.

 

От създаването си насам клубът може да се похвали с организирането на дискусии с важни за европейската интеграция личности – евродепутати, преподаватели, политици; провеждане на конкурси – включително за излъчването на студенти, които да посетят Брюксел; коледни партита на специалността и подобряване на учебните условия в и пред втори блок, както и други инициативи.

 

Това е мястото, където не само можете да се запознаете с интересни хора, ставайки част от студентската общност, и да намерите подкрепа за реализация на идеите си, но и да участвате активно в живота на катедрата, възползвайки се от възможностите, които ви осигурява, и влияейки върху нейното настояще и бъдеще.
Очакваме вашите въпроси, предложения и идеи към Клуб „Европеистика” на адрес: klub_evropeistika@abv.bg.

Програма Еразъм+

 

 • Какво представлява програмата „Еразъм+”?

 

„Еразъм +” e програмата на Европейския съюз, насочена към студентите и младите хора. В рамките на програмата младежите имат огромни възможности за участие в инициативи, обмени и други дейности в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. През новия програмен период (2014-2020 г) програмата обединява 7 действали досега поотделно образователни програми на ЕС.

 

„Еразъм+“ предоставя възможности за обучение, обмен, доброволческа дейност, стаж и работа в различни европейски страни, както членки на ЕС, така и страни-партньори по програмата (Македония, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция и други). Програмата има за цел да допринесе за повишаването на конкурентоспособността и заетостта в ЕС като предостави по-добри възможности на младите хора да добият практически опит в реална работна среда да развият междукултурните взаимоотношения, да разнообразят и обогатят образованието си чрез досег с други образователни системи.

 

 • Кой може да участва в програмата „Еразъм+”?

 

В програмата могат да вземат участие ученици, студенти, възрастни учащи, учители, университетски преподаватели, младежи доброволци и др.

 

За студентите, обучаващи се в български университети, програмата предоставя възможност за обучение в чужд университет в рамките на 3 - 12 месеца за всяка образователна степен (бакалавър, магистър, доктор ). Студентите имат възможността сами да изберат университет и държава за своя студентски обмен, в зависимост от сключените договори на университета. Софийският университет „Св. Климент Охридски” има сключени договори за обмен с много и различни университети в държави-членки на ЕС, а също така и с партниращите по програмата държави.

 

За участието си по програмата, студентите трябва да владеят на добро ниво поне един от официалните езици на ЕС, различен от български (за предпочитане официалния език на страната, в която искат да отидат). Преди да бъдат одобрени за програмата, те трябва да преминат успешно интервю, което да валидира способността им да комуникират свободно на съответния език, който се изисква от приемащият университет, за който кандидатстват.

 

По време на студентския обмен, студентът полага семестриални изпити в чуждестранния университет, които впоследствие могат да му бъдат признати в зависимост от степента на съответствие на предметите по програмата на двата университета за съответния период на обучение. Те трябва да запишат съответния брой курсове, за да получат изискваните кредити. Обикновено тази бройка е 30 кредита, но различните приемащи университети имат свои собствени изисквания, с които е добре да се запознаете, когато изготвяте програмата си за престоя там. (минималният изискван брой кредити в някои университети е 20 кредита, а в други 30).

 

При реализирането на своята образователна мобилност, студентът не заплаща университетска такса на приемащия университет, а заплаща таксата в изпращащия университет, но трябва сам да предвиди индивидуалните си разходи по престоя, включително таксата за общежитие и консумативи. За да бъде улеснен престоят, всеки студент получава определена сума, наречена „грант”, която му се предоставя безвъзмездно от Програма „Еразъм +“. Тази сума се определя в зависимост от социално-икономическия стандарт на живот в съответната държава и има за цел да подпомогне престоя му .

 

„Еразъм +“ предлага и нова възможност на студентите – да проведат стаж в друга държава, като приемаща организация може да бъде както друг университет, така и държавна или общинска институция, НПО и други. Студентът отново получава грант, с който да подпомогне финансово престоя си по време на стажа. Стажът може да бъде проведен както по време на следването, така и в месеците, последващи завършването, като задължително условие е да сте кандидатствали, докато все още имате пълни студентски права.

 

Програма „Еразъм +“ е изключително популярна сред младите европейци. Повече информация за нея може да намерите на официалния сайт на Европейската комисия (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_bg.htm).

 

 • Към кого да се обърна за програма „Еразъм+“ и участие в образователен обмен, който планувам?

 

Координатор на програма „Еразъм+“ за специалност „Европеистика“ е гл. ас. д-р. Даниела Дечева (daniela.decheva@gmail.com). Кредитен координатор (човекът, който може да Ви каже кои предмети и оценки биха могли да се признаят след завръщането Ви) е ас. Радостина Захариева (rzaharieva@hotmail.com).

 

Отдел „Международна дейност“ на СУ е вашето място що се касае до „Еразъм+“ и връзките на Софийския университет с други университети. Тях можете да ги откриете на първия етаж, каб. 5, в ректорския коридор на Ректората. Вижте повече за програма Еразъм тук (активен линк https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/mezhdunarodna_dejnost/programa_eraz_m2 )

Стажове

Провеждане на задължителни стажове в катедра „Европеистика“

В отговор на необходимостта от по-голяма практическа насоченост на образованието, в учебния план е предвиден задължителен стаж с продължителност 3 седмици, който обикновено се провежда след трети курс в държавни институции, медии, банки и др. Стажът се оценява и носи кредити, без които студентите не могат да бъдат допуснати до държавен изпит и не могат да завършат висшето си образование.

Отговорник, заверяващ стажа, е проф. дпн Нели Огнянова в екип с гл.ас. д-р Даниела Дечева.

При организирането на стажа студентите могат да изберат една от следните три опции:

 

 

Стаж, организиран от катедрата

Обикновено, но не задължително, стажът се провежда през първите три седмици на юли в трети курс (веднага след края на сесията). Ако стажът е в държавната администрация, той се провежда съгласно Наредбата за студентските стажове в държавната администрация. Държавните институции, медии, банки и неправителствени организации, с които обикновено работим, са: Българска народна банка, Народно събрание, МТСП, МВР, МВнР, МИ, МТ, МРРБ, МК, МЗХ, МОМН, а също НАП, Европейски институт, търговски банки, бизнес организации, непра-вителствени организации и различни медии. Списъкът на нашите партньори се обновява и допълва непрекъснато. През 2014 г. беше въведен в експлоатация Портал за студентски стажове в държавната администрация (http://staj.government.bg/), на който всеки студент се регистрира и кандидатства за стаж в институция или звено на държавната администрация.

В зависимост от броя и заявените желания на студентите, за които търсим позиции, изпращаме писма до ведомствата и организациите. След получаване на отговор от тяхна страна оповестяваме таблица на местата, от които можете да избирате (обикновено таблицата е в интернет, за да следите разпределението). Студентите заявяват две желания, които се вземат предвид при разпределението на стажовете.

 

Самостоятелно организиран стаж

В случай, че желаете сам(а) да организирате стажа си, трябва да подадете молба до отговорника за стажовете – проф. дпн Нели Огнянова и писмо за съгласие от приемащата организация, в която се описват периодът на стажуване и задълженията на стажанта.

Разглеждат се молби за самостоятелно организиран задължителен стаж само ако той е тематично свързан с обучението по Европеистика (това трябва да става ясно от молбата и писмото за съгласие).

Сроковете за подаване на молби за самостоятелно провеждане се обявяват предварително, а студентите биват своевременно уведомени за решението за признаването на стажа.

 

Признаване на предварително проведен стаж

Катедрата предвижда като изключение и възможност за признаване на вече проведен стаж. В този случай са необходими молба за признаване на самостоятелно организиран стаж, служебна бележка за проведения стаж, карта на стажанта, както и отчет на стажанта. Молбата отново се подава до отговорника за стажа, като в нея се съдържа обосновка за връзката на проведения стаж с обучението по Европеистика.

Независимо как сте организирали стажа, за да бъде той зачетен, са необходими следните документи:

1. Служебна бележка / удостоверение от съответната организация за проведен стаж;

2. Карта за оценка на стажанта – в нея прекият ръководител отбелязва какви задачи са възлагани на стажанта и оценява изпълнението им;

3. Карта за отчет на стажанта.

Срокът за представяне на документите в катедрата е обикновено началото на следващата учебна година, до месец ноември в началото на четвърти курс.

Двете карти можете да изтеглите от тук. ( http://www.eustudies.eu/show.php?storyid=2641718)

За въпроси относно задължителния стаж може да се обръщате към проф. дпн Нели Огнянова,nelly.ognyanova@gmail.com и гл. ас. д-р Даниела Дечева, daniela.decheva@gmail.com.

 

Допълнителни стажове

В катедрата винаги насърчаваме студентите да търсят и други, допълнителни възможности за стажове, свързани с учебния план, които ще са полезни в бъдещото им професионално развитие. Тъй като в началото вероятно ще ви е трудно да се ориентирате в спецификата на стажовете, в следващите редове събрахме няколко практически съвета:

 • Опитайте се да преминете през възможно най-разнообразни стажове, за да придобиете по-ясна представа за възможната ви реализация след като завършите и за това в каква посока желаете да продължите развитието си. За тази цел е добре да натрупате опит както в различни държавни институции, така и в неправителствения сектор, а защо не и частния. По този начин ще направите осъзнат и информиран избор по отношения на вашия профил в трети курс. Ще имате по-реална визия за това с какво искате да се занимавате в бъдеще.
 • Добре е стажът да е с продължителност минимум 4 седмици, за да навлезете в работата на организацията, в която стажувате и да придобиете полезен опит. Въпреки това, ви съветваме да търсите по-дългосрочни стажове, тъй като при кандидатстване за работа в Европейските институции за трудов стаж се приема заетост, продължила минимум 6 седмици.
 • Винаги изисквайте служебна бележка/препоръка, удостоверяваща проведения стаж, периода на провеждането му и описание на задълженията ви като стажант.

На сайта на катедра „Европеистика“ имаме намерение да публикуваме актуален списък с отворени стажантски позиции.

 

Къде студенти европеисти от СУ са провеждали обикновено своите стажове

Таблицата предоставя информация за организациите, в които студентите от катедра „Европеистика“ са провеждали своите стажове в продължение на 8 академични години: от 2006/2007 до 2013/2014 г. През този период студентите са провели стажове в общо 76 организации. В три институции студентите са провели между 20-25 стажа за този период, а в други три, между 10-19 стажа. Данните показват, че катедра „Европеистика“ е успяла да изгради добри партньорски отношения за провеждане на стажове именно с институции, които имат пряко отношение по европейските въпроси и биха могли да допринесат за бъдещата реализация на студентите.

Разпределение на работодателските организации по брой проведени стажове с бакалаври от катедра „Европеистика“ на СУ

 

Брой проведени стажове

 

 

Име на организацията

 

 

20-25

 

Най-висока активност

 

Министерство на външните работи
Българска народна банка
Представителство на ЕК в България

10-19

Много висока активност

Министерство на земеделието и храните
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
Фондация "Европейски институт"

 

5-9

 

Висока активност

 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на образованието, младежта и науката
Министерство на културата
Министерство на труда и социалната политика
Народно събрание
Атлантически клуб – България
Българска национална телевизия
Българско национално радио
Медийна група „България он ер”
„Икономедиа”

 

3-4

 

Средна активност

 

Министерски съвет
Министерство на вътрешните работи
Министерство на финансите
Национална агенция по приходите
Община Попово
„Медиа Холдинг” АД
Радио „Реакция”

1-2

Ниска активност

Всички останали организации

 

 

Department of European Studies

General Information

This BA Program is the Bulgarian version of European Studies, which over the past 50 years has established itself as one of the most prestigious and promising majors at a number of universities in the world. Established back in the 1999/2000 academic year, this interdisciplinary program trains highly qualified professionals in the field of European integration in a broad educational and practical aspect.

Education in European Studies at Sofia University ‘St. Kliment Ohridski’ observes a number of principles which are protected through the instruments of the modern higher education:

Interdisciplinarity of basic training;

Variety of educational profiles allowing for flexibility and individualization of students’ academic growth;

Providing an open nature of the academic content and maintaining the curriculum and the separate programs and courses in accordance with the dynamics of the subjects;

Implementing new educational approaches, introducing interactive and internet-based methods;

Introducing practical approaches and developing skills for independent real-life problem-solving.

 

 

 

Contacts

 

      Department Address

125 Tsarigradsko Shosse Blvd. 

Campus East, block 4, floor 1

 

Head of Department

Kaloyan Simeonov, Assoc. Prof., Dr Habil

kaloos.simeonov@gmail.com

Room 135

Tuesdays 10am-12am

 

Secretary

Vessela Kibarova

       Room 133
      +359 2 873 97 96 (tel/fax)

Bachelor's Degree

 

 

The European Studies bachelor’s programme offers specialized training in the field of European integration. It introduces students to the history of the European Union and places a special focus on the current developments in the fields of Law, Economics and Politics in the European Union as well as on the accession of the South- East European countries to the EU.

 

Graduates will carry out the administrative reform in the country as it enjoys its full-fledged EU membership as well as work for a successful international dialogue in a globalizing world.

 

The large number of disciplines in the curriculum and the intensive language training aim to guarantee the attainment of knowledge, skills and competences regarding the political, economic and socio-cultural aspects of united Europe, and, thereby, contribute to the preservation and development of its cultural identity and diversity.

The European Studies graduates acquire knowledge about:

 • The adoption and implementation of the Acquis communautaire.
 • The integration processes in the monetary/financial sector.
 • The political processes in the European democracies and in the European Union.
 • The terminology of the European institutions and the EU legislation in two foreign languages.
 • How to apply the EU legislation in the Bulgarian public administration, business organizations and the third sector.
 • How to use EU funds and implement EU programmes at a local level.
 • Bulgaria’s membership obligations and their implementation.
 • Activities and programmes designed for the preservation and development of the cultural identity and diversity in a united Europe.

 

Professional competences

The European Studies graduates are knowledgeable of:

 • Economics, Law, Political Science and Sociology, International relations
 • The European civilization and the European political and cultural history
 • The history of the European integration and the EU institutions
 • The Bulgaria - EU relationship and the process of  accession to the EU
 • The common EU policies, the functioning of the European Single Market
 • EU cooperation with organizations like NATO and OSCE
 • Issues related to the future of the European Union

 

Career opportunities

The knowledge and the skills the European Studies graduates have acquired provide career opportunities in the European institutions, other international institutions, the Bulgarian public administration, consultancies, the media, as well as in other political, public and civil society organizations implementing EU programmes and funds.

Doctoral Program

 

The European Studies doctoral program aims at:

 • Training researchers and lecturers for the needs of the European Studies Department at Sofia University as well as of relevant departments at other universities.
 • Training European integration specialists, particularly in the fields of law, economics, information and media studies, cultural studies, political science.
 • Training teachers for the needs of non-university education institutions where European integration is studied.
 • Training specialists for the needs of overlapping scientific fields where the educational process requires that history and the current developments in Europe be taught. 

 

These aims are accomplished by:

 • Involving doctoral students: a) in the learning process as students until they pass the required doctoral minima; b) in the teaching process as part-time lecturers in the department.
 • Providing participation in doctoral seminars as part of the students’ curricula.
 • Involving doctoral students in national and international projects.
 • Providing assistance to students to conduct research activities in thematically relevant institutions and organizations.
 • Publication of doctoral research papers.

 

The European Studies Department offers the following full - time and part-time doctoral programs:

 • Political Science (European Studies - EU Law, one full-time and one part-time)
 • Political Science (European Studies - Economic Studies - EU Trade Policy, one full-time and one part-time)
 • Political Science (European Studies - Media Policies and EU Law, one full-time and one part-time)
 • Political Science (European Studies - Political Studies of the EU, one full-time and one part-time)
 • Political Science (European Studies - Political Studies of the EU - European Identity, one full - time and one part-time)
 • Political Science (European Studies - History of the European Integration - The Eastern Enlargement, one full - time)

 

Currently, there are 16 students pursuing a doctoral degree at the European Studies Department. Detailed information on the thesis topics is provided in the table below.

European Studies Club

 

The European Studies Club is an informal association of students majoring in European Studies. Its main objective is to create a forum which represents and defends students’ interests as well as provides a place for them to launch and realize their ideas. Among the main functions of the club are the maintenance and development of the internet site www.eustudies.eu, provision of a common space where the Department and students interact, implementation of student initiatives.

The Club hosts discussion forums with members of the European Parliament, local politicians, academics; conducts academic competitions; organizes Christmas parties for the students; launches initiatives to improve the teaching premises as well as the area around the department building.

This is the place where you can meet interesting people, find support for your ideas and initiatives, actively participate in the life of the Department and the opportunities it provides, and, therefore, shape its present and future development.    

We welcome your questions, suggestions and ideas at the following email address: klub_evropeistika@abv.bg