Библиотечно-информационни науки и културна политика

  Срок на обучение: 2 семестъра (специалисти)

  Форма на обучение: задочна  и дистанционна

  Ръководител: проф. д-р Цветанка Панчева (tsvetanka_pancheva@phls.uni-sofia.bg)

  Инспектор: Мария Богданова (bogdanova@phls.uni-sofia.bg)

  Телефон: 02 8704236

В магистърска програма „Библиотечно-информационни науки и културна политика“ (БИНКП) се приемат студенти за обучение в задочна форма. Обучението е с продължителност два семестъра.

Кандидатите трябва да отговарят на едно от следните условия:

 1. Да имат завършено висше образование (бакалавърска или магистърска степен) в следните професионалните направления: 3.5 Обществени комуникации и информационни науки или 4.6 Информатика и компютърни науки.

Кандидатите трябва да са завършили някоя от следните специалности:

 • Библиотекознание и библиография,
 • Библиотечен мениджмънт,
 • Библиотечно-информационни науки,
 • Библиотечно-информационни дейности,
 • Комуникации и информиране,
 • Печатни комуникации,
 • Култура и медии, 
 • Медии и журналистика,
 • Архивистика и документалистика,
 • Информационни фондове на културно-историческото наследство,
 • Информационни технологии,
 • Информационно брокерство,
 • Информатика и информационни технологии.

 

 1. Да имат завършена степен „професионален бакалавър” като „библиотекар/библиограф” и задължително каквато и да е друга бакалавърска или магистърска степен.
 2. Кандидатите могат да имат бакалавърска (магистърската) степен различна от изискуемата по т. 1., но трябва да имат стаж като „Библиотекар/библиограф” в библиотека, не по-малък от 3 години, който могат да удостоверят със служебна бележка от работодателя.

 

Кандидатите трябва да се явят на събеседване по предварително обявен въпросник.

Класирането се извършва въз основа на средния успех от дипломата и оценката от събеседването.

Обучението в магистърска програма „Библиотечно-информационни науки и културна политика“ (БИНКП) се провежда съобразно съвременните национални и международни изисквания.

С него се цели да бъдат надградени знания върху фундамента на библиотечно-информационните и сроднитe им науки, изучавани от студентите в бакалавърската степен. Отделя се сериозно внимание и на съвременните културно-информационни процеси, интеграцията между основните културни институции – библиотеки, музеи, архиви; развитието на умения и навици за работа със съвременните информационни технологии, за качествено информационно обслужване.

Застъпени са  следните научни направления: библиотечен мениджмънт, управление и финансиране на културните институции, интеграция на културните институции на регионално равнище, писмено наследство и неговото представяне в международни дигитални портали и библиотеки, електронни колекции, облачни технологии, информационна култура, музейна култура, културна памет и национална идентичност, библиотеките и електронното правителство,музеите и културното наследство, културологични аспекти на информационното общество, културна и информационна политика на ЕС.

 • Завършилите магистърската програма могат да се реализират успешно в: библиотеки, информационни центрове, читалища, музеи и други научни и културни институции; в документационни служби към издателства и редакции на средства за масова комуникация; в центрове за информационно обслужване и международен информационен обмен;
 • Завършилите магистърската програма получават професионални компетентности за: управление на културно-информационни институции на национално и регионално ниво; информационното осигуряване на науката, образованието и културата; координиране на информационните връзки и мрежи между културните институции на национално и регионално равнище; експертни анализи и оценки на проекти, гарантиращи достъп до информационните ресурси в страната и чужбина, както и в информационния обмен на България с други държави.
 • Завършилите магистърската програма могат да кандидатстват за докторантура, а също да се занимават с научноизследователска и преподавателска дейност.

Квалификационна характеристика

Учебен план БИНКП

Въпроси за събеседване за прием в магистърска програма „Библиотечно-информационни науки и културна политика“

1.   Доколко книгата е средство за комуникация в съвременното информационно общество?

2.   Какви според вас са съвременните проблеми на културната политика на Република България?

3. Имате ли читателска карта за библиотека?

-       Ако имате читателска карта, какви библиотечни услуги използвате най-често?

-       Ако нямате читателска карта, защо?

4. Според вас вярно ли е, че библиотеките у нас предлагат информационно обслужване на съвременно ниво?

-       Ако отговорът ви е „да“, дайте поне три примера.

-       Ако отговорът ви е „не“, защо?

5. Каква е вашата представа за библиотека в съвременното информационно общество?

6. Какви по-конкретно са вашите мотиви за кандидатстване в магистърска програма „Библиотечно-информационни науки и културна политика“?

Преподаватели в магистърска програма БИНКП

проф. дфн Боряна Христова

проф. д.изк. Симеон Недков

проф. дфн Оля Харизанова

проф. дпн Нели Огнянова

проф. дн Цветанка Панчева

доц. д-р Милена Миланова

доц. д-р Елица Лозанова-Белчева

доц. д-р Ели Янакиева

доц. д-р Мария Стойчева

доц. д-р Ели Попова

доц. д-р Анета Дончева

гл. ас. д-р Силвия Станчева