Библиотечно-информационни науки на руски език

  Срок на обучение: 2 семестъра (специалисти)

  Форма на обучение: редовна

  Ръководител: доц. д-р Цветанка Панчева     (tsvetanka_panchevа@phls.uni-sofia.bg)

  Инспектор: Мария Богданова (bogdanova@phls.uni-sofia.bg)

  Телефон: 02 8704236

 

В магистърска програма „Библиотечно-информационни науки на руски език“ (БИН) се приемат български и чуждестранни рускоговорящи студенти за обучение в редовна форма. Обучението е с продължителност два семестъра.

Кандидатите трябва да имат завършено висше образование (бакалавърска или магистърска степен) в сферите на библиотечно-информационните науки.

Класирането се извършва въз основа на средния успех от дипломата за завършено висше образование.

Основните цели на обучението са: развитие на знания и умения за работа със съвременните информационни технологии; придобиване на компетентности за качествено информационно обслужване в различните области на науката, образованието и бизнеса.

Завършилите магистърската програма получават професионални компетентности за: работа в библиотеки, информационни центрове, музеи, читалища и други научни и културни институции; ръководство и управление на културно-информационни институции на национално и регионално ниво; координиране на информационните връзки и мрежи между културните институти и звена на национално и регионално равнище; информационното осигуряване на науката, образованието и културата; информационното обслужване на бизнеса; експертни анализи и оценки на проекти, гарантиращи достъп до информационните ресурси в страната и чужбина и информационен обмен между различни държави.

Завършилите магистърската програма могат да кандидатстват за докторантура, а също да се занимават с научноизследователска и преподавателска дейност.