Управление на електронно съдържание

  Срок на обучение: 2 семестъра (специалисти)

  Форма на обучение: задочна и дистанционна

  Ръководител: проф. дфн Оля Харизанова (oharizanova@phls.uni-sofia.bg)

  Инспектор: Мария Богданова (bogdanova@phls.uni-sofia.bg)

  Телефон: 02 8704236

 

В магистърска програма „Управление на електронно съдържание“ (УЕС) се приемат студенти за обучение в задочна или дистанционна форма. Обучението е с продължителност два семестъра.

Кандидатите трябва да имат завършено висше образование (бакалавърска или магистърска степен) в следните професионални направления:

  • 3.5 Обществени комуникации и информационни науки,
  • 4.6 Информатика и компютърни науки.

Кандидатите трябва да са завършили някоя от следните специалности:

-       Печатни комуникации,

-       Книгоиздаване,

-       Библиотекознание и библиография,

-       Библиотечен мениджмънт,

-       Библиотечно-информационни науки,

-       Библиотечно-информационни дейности,

-       Комуникации и информиране,

-       Архивистика и документалистика,

-       Информационни фондове на културно-историческото наследство,

-       Култура и медии,

-       Информационни ресурси на туризма,

-       Информационни технологии в съдебната администрация,

-       Медии и журналистика,

-       Информационни технологии,

-       Информационно брокерство,

-       Информатика и информационни технологии.

Кандидатите трябва да се явят на събеседване по предварително обявен въпросник.

Класирането се извършва въз основа на средния успех от дипломата и оценката от събеседването.

Обучението в магистърска програма „Управление на електронно съдържание“ (УЕС) се провежда съобразно съвременните национални и международни изисквания.  Програмата се основана на интердисциплинарен подход и подготвя специалисти в нова и перспективна област – създаване, разпространение и анализ на електронни ресурси чрез компютърни мрежи и най-вече интернет. Застъпени са няколко научни направления: организация и управление на информацията, информационни и комуникационни технологии (ИКТ), история на средствата за комуникация, музеология, културна политика. Обучението е изградено на модулен принцип, като се постига баланс между знанията и уменията в изброените направления.

В съдържателен план програмата обхваща процеса на подготовка на електронни и онлайн издания, контент маркетинга и новите бизнес модели за разпространение на електронно съдържание, а също така тематиката, структурата на електронните информационни ресурси и начините на достъп до тях. Студентите придобиват ключови умения за: работа с пълнотекстови информационни ресурси и извличане на информация, необходима за тяхната професионална реализация и/или образование; използване на различни формати за подготовка на текстове за електронно публикуване; оценка и анализ на моделите за подготовка и разпространение на електронно съдържание; организиране и участие в дискусии, делови срещи, презентации и други форми на делово общуване.

Завършилите УЕС могат да се реализират успешно и в: библиотеки – обществени, научни, училищни и университетски, специални; информационни центрове към различни институции и организации с изследователски, производствени, брокерски или дистрибуторски функции; издателства и редакции на средства за масова комуникация; центрове за информационно обслужване и международен информационен обмен; организации за разпространение и търговия на информационни ресурси.

Завършилите магистърската програма могат да кандидатстват за докторантура, а също да се занимават с научноизследователска и преподавателска дейност.

Квалификационна характеристика

Въпроси за събеседване за прием в магистърска програма „Управление на електронно съдържание“

1. Кои според вас са основните средства за достъп до информация днес?

2. Използвате ли интернет за търсене на информация?

-       Ако отговорът ви е „да“, каква по-точно информация търсите най-често?

-       Ако отговорът ви е „не“, но все пак използвате интернет, за какво по-точно?

-       Ако изобщо не използвате интернет, защо?

3. Каква според вас е разликата между електронно съдържание и електронен информационен ресурс?

4. Използвате ли средство за четене на електронен контент?

-       Ако отговорът ви е „да“, какъв по-точно?

-       Ако отговорът ви е „не“, защо?

5. Според вас колко издателства в България разпространяват електронни книги?

6. Според вас кои са водещите световни организации в разпространението на електронно съдържание?

7. Според вас кои са водещите разпространители на електронно съдържание в България?

8. Каква е вашата представа за съвременно информационно общество?

9. Какви по-конкретно са вашите мотиви за кандидатстване в магистърска програма „Управление на електронно съдържание“?

10. Какви знания и умения очаквате да придобиете по време на обучението ви в магистърска програма „Управление на електронно съдържание“?

 

Преподаватели в магистърска програма УЕС

проф. д-р инж. Елена Павловска

проф. д.изк. Симеон Недков

проф. дфн Иванка Мавродиева

проф. дфн Оля Харизанова

доц. д-р Милена Миланова

доц. д-р Елица Лозанова-Белчева

доц. д-р Георги Димитров

гл. ас. д-р Силвия Станчева

д-р Марина Миланова

д-р Валентин Събев

Мира Бозева