Философска антропология

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководител: доц. д-р Иван Колев

е-mail: ivankolev.bg@gmail.com

web site: suphilosophicalanthropology.wordpress.com

 

Магистърска програма Философска антропология е предназначена за студенти, завършили бакалавърска или магистърска степен по философия или друга хуманитарна бакалавърска или магистърска програма. Целта на програмата е да представи философията като „познание за цялостния човек“ (der ganze Mensch). Студентите се запознават с основни философски теории за същността на човека, за неговите способности и за специфики на човешкото съществуване.

Характерно за програмата е, че голяма част от темите на философската антропология се изясняват чрез изкуството: история на изкуството, теория на изкуството и философия на изкуството.

 

Условия за прием:

I. Приемът на кандидатите за платена форма на обучение се осъществява без полагане на конкурсни изпити, само въз основа на успеха от дипломата им за завършена степен на висше образование (бакалавър или магистър) при условие, че този успех е не по-нисък от добър 4.00, и в зависимост от утвърдените места за прием.

II. За кандидатстващите за прием в субсидираните от държавата места условията за прием са:

1. Завършили бакалавърска степен;

2. Среден успех от семестриалните и държавните изпити над мн. добър 4.50;

3. При равен успех предимство ще имат завършилите СУ „Св. Климент Охридски“;

4. Събеседване с подалите документи кандидати по приложената програма, от която кандидатите подготвят по свой избор една от темите и по нея се явяват пред нарочна комисия. Като оценка от събеседването може да бъде зачетена оценка от конкурсен изпит в друга магистърска програма на Философски факултет от същата година.

 

Балът за класиране в програмата се образува от средноаритметичната оценка от семестриалните и държавни изпити и оценката от събеседването.

 

Програма за събеседване

  1. Предмет и задача на философската антропология (Шелер, Мястото на човека в Космоса)
  2. Учението за душата при Аристотел (За душата).
  3. Способностите на човека в антропологията на Кант (Антропология от прагматично гледище).
  4. Растението, животното, човекът (Мястото на човека в Космоса).
  5. Разумът и сърцето (Ordo amoris).

 

Литература

Аристотел (1979) За душата. Прев. М. Марков. София: Наука и изкуство.

Кант (1986) Антропология от прагматично гледище. Прев. В. Топузова. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.

Шелер, М. (1991) Мястото на човека в Космоса. Прев. Ренета Килева. София: Евразия-Абагар.

Шелер, М. (1994) Нормативното и дескриптивното значение на “Ordo amoris”. – Във: Философският ерос. Големите текстове на платоническата любов. Съст. Лидия Денкова. София: Рива.