КАРАГЕОРГИЕВА, Анета

проф. дфн

Интереси: теория на познанието, философия на съзнанието, философия на езика, философия за деца, Сократически диалог

Електронни адреси: anetakarageor@yahoo.com; karageorgi@phls.uni-sofia.bg

CV

Лична информация

Име: Анета Георгиева Карагеоргиева 

Телефон: 0887954467

Националност: българка

Дата на раждане: 27.06.1957

 

Трудов стаж   

• Дати (от-до): 2000 - до момента

• Име и адрес на работодателя: СУ „Св. Климент Охридски”, ФФ, Катедра „Философия”

• Вид на дейността или сферата на работа: Висше образование

• Заемана длъжност: професор, ръководител на катедра "Философия", ръководител на Лаборатория за философски практики към ФФ на СУ

• Основни дейности и отговорности

Водене на лекционни курсове и семинарни занятия по:

Теория на познанието

Епистемология

Философия и когнитивна наука

Философия на езика

Философският метод – на английски език

Съвременна философия на съзнанието

Философия

Значение и истина – на английски език

Личностна идентичност

Експериментална философия

Философия на невронауката

Свободната воля

Научно-изследователска дейност.

Научно ръководство на дипломанти – бакалаври и магистри.

Научно ръководство на докторанти.

Административна и управленска дейност

 

• Дати (от-до): 1987 - 2000

• Име и адрес на работодателя: СУ „Св. Климент Охридски”, ФФ, Катедра „Философия”

• Вид на дейността или сферата на работа: Висше образование

• Заемана длъжност: Главен асистент

 

• Дати (от-до): 1986 - 1987

• Име и адрес на работодателя: СУ „Св. Климент Охридски”, ФФ, Катедра „Философия”

• Вид на дейността или сферата на работа: Висше образование

• Заемана длъжност: Асистент

• Основни дейности и отговорности

Водене на семинарни занятия

Научно-изследователска дейност

 

Образование и обучение

• Дати (от-до): 2009

• Име и вид на обучаващата или образователната организация: СУ „Св. Кл. Охридски”

• Основни предмети/застъпени професионални умения: Теория на познанието и Философия на съзнанието

• Наименование на придобитата квалификация: Доктор на философските науки

 

• Дати (от-до): 1980 -1986

• Име и вид на обучаващата или образователната организация: СУ „Св. Кл. Охридски”

• Основни предмети/застъпени професионални умения: Теория на познанието и Социална философия

• Наименование на придобитата квалификация: Доктор по философия

 

• Дати (от-до): 1975  - 1979

• Име и вид на обучаващата или образователната организация: СУ „Св. Кл. Охридски”

• Основни предмети/застъпени професионални умения: Философия

• Наименование на придобитата квалификация: Магистър по философия и преподавател по философи

 

• Дати (от-до): 1971 - 1975

• Име и вид на обучаващата или образователната организация: Втора математическа гимназия „Д-р П. Берон” - Варна

• Основни предмети/застъпени професионални умения: Общо образование

• Наименование на придобитата квалификация: Средно образование

 

Лични умения и компетенции

Майчин език: Български

Други езици

Английски

• Умения за четене: отлично

• Умения за писане: отлично

• Умения за разговор: отлично

Руски

• Умения за четене: отлично

• Умения за писане: отлично

• Умения за разговор: отлично

Немски

• Умения за четене: отлично

• Умения за писане: отлично

• Умения за разговор: отлично

 

Социални умения и компетенции

Научно ръководство на докторанти – Приложение 1.

Ръководство на множество научно-изследователски международни и национални проекти  - Приложение 2.

Специализации в чужбина – САЩ и Германия

Участие в международни конгреси и конференции

 

Организационни умения и компетенции

Вицепрезидент на Международната асоциация на преподавателите по философия,Председател на Сдружение за развитие на философия с деца , Ръководител на катедра, Ръководител на лаборатория за философски практики, ръководител на проекти

 

Технически умения и компетенции

Работа с компютърни програми:

* MS OFFICE – Word, Excel, Power Point

Свидетелство за управление на МПС: Да

 

Допълнителна информация:

Членство в професионални организации:

Сдружение на университетските преподаватели по философия в България

Международна асоциация на преподавателите по философия,

международна Фондация за развитие на философия с деца

СДРУЖЕНИЕ НА ЖЕНИТЕ-ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

 

Приложения

Приложение 1 – Списък на докторантите

Приложение 2 – Списък на проектите, в които участва като ръководител

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Списък на докторантите

2004 -  Манзур Елахи, Теоретични основи на философия за деца и философията на Л. Витгенщайн(докторантска програма с преподаване на английски език) - защитил

2007 - Анна Горанова, Културни модалности и език

2008 - Елена Ценкова, Философия на образователните стратегии в обществото на знанието (докторантска програма с преподаване на английски език) - защитил

2009 - Питър Борковски, Учебният план по философия в нефилософските факултети (докторантска програма с преподаване на английски език) – защитил

2009- Димитър Иванов, Теории за истината в аналитичната традиция- защитил

2010 - Уйлям Бранд, Критика на саркастическия разум (докторантска програма с преподаване на английски език) - защитил

2011 - Филип Филипов, Фрактален подход към психофизичния проблем

2011- Маргарита Лет, Квантовата природа на съзнанието (докторантска програма с преподаване на английски език)

2011- Виниций Петров, Познание и практика. Опит за приложна епистемология

2011-Нона Марик, Философията на езика и проблемът за другите съзнания

2011 – Юлиана Цветкова, (докторантска програма с преподаване на английски език)

2012 – Дарина Стоименова; Нормативността в познавателния процес

2012 – Татяна Царвуланова, Философия на компютърно базираната комуникация (докторантска програма с преподаване на английски език)

2012 – Ингрид Ширмер, Културни специфики и математика (докторантска програма с преподаване на английски език)

2013 – Арсинела Ксаро (докторантска програма с преподаване на английски език)

2013 – Невена Георгиева (докторантска програма с преподаване на английски език)

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

СПИСЪК НА ПРОЕКТИТЕ

2012 – Виртуална философска лаборатория - Участник

2011 – Диалог за диалозите: философски и психологически измерения на диалога      

            като метод за личностна трансформация в обучението – Ръководител

2009 – 2010 - Ролята на паметовите репрезентации в самопознанието – Ръководител

2008 – 2010 – Обучение на сократически фасилитатори  на английски език - Ръководител

2006 – 2007 - Философски речник на всекидневния език - Ръководител

04.2004 -10.2004 - Socratischaes Gespraech mit Schuler/innen in Sofia: “Was ist Freundschaft” und “Are Girls and Boys to be Treated Equally?” (Сократически диалог с ученици, на немски и английски език) - Ръководител

01.2004 – 12.2005 - Естетика на познанието - Ръководител

01.2002 – 07.2002 - Общуване без граници -  Ръководител

01.2001 – 01.2002 - Еко-философия с деца - Ръководител

04.1997 – 09.1998 - За самочувствие и толерантност - Ръководител