ДАФОВ, Веселин

доц. д-р

Интереси: онтология, философия за деца

Електронни адреси: dafov@hotmail.com; vhdafov@phls.uni-sofia.bg

CV

Месторабота:

Софийски университет „Св. Климент Охридски” , Философски факултет, Катедра „Филсофия”, каб. 68

   

Телефон

9308 вътр.329

мобилен телефон

 

e-mail

vhdafov@phls.uni-sofia.com

   
 
   


Детайли:
Образование и специализации:
 

доктор по философия

науки:философски
шифър на специалността:
онтология 05.01.16

година:
2002

тема на дисертационния труд: “Мислещо и действителност”

висше образование:

Специалност: философия

от:1992 г.
до: 1997 г

ВУЗ: СУ “Св. Климент Охридски” – София

средно образование:

 

от:1986 г.
до:1990 г.

училище Образцова математическа гимназия “Акад. Кирил Попов” – гр. Пловдив


Специализации:

квалификация или специализация

по какво

кога

Къде

специализация

“Философия за деца”

1995-1996 г.

Център за “Философия за деца”, ФФ, СУ “Св. Климент Охридски”

специализация

“Философско изследване”

1996-1997

Център за “Философско изследване”, Глазгоуски университет,


Заемани длъжности (по обратнохроноличен ред):
По основен трудов договор:

Месторабота

къде, от, до

Длъжност

     

ФФ, СУ “Св. Климент Охридски”

От:2013 г.
до: сега

Доцент

ФФ, СУ “Св. Климент Охридски”

От:1999 г.
до: 2013 г.

асистент, ст.асистент, главен асистент

 

 


Преподавателска дейност:

 

Заб.: Всички курсове и семинари са четени или водени единствено и само в рамките на СУ „Св. Климент Охридски)

 

Наименование на курса

Хорариум

Кога

Къде

Предметна онтология

Семинари – 30 часа

Зимен семестър

II курс, бакалавърска програма по “Философия”

Субектна онтология

Семинари – 30 часа

Летен семестър

II курс, бакалавърска програма по “Философия”

Творчество в математиката

30 лек. + 30 сем.

Зимен семестър, избираем

Факултет по математика и информатика на СУ

Мислене в математиката и информатиката

30 лек. + 30 сем.

Летен семестър, избираем

Факултет по математика и информатика на СУ

Приложна херменевтика

30 лек.

Зимен семестър

Магистърска програма “Виртуална култура”

Субектност и мислене

30 лек.

Зимен семестър

Магистърска програма “Философия”

Философия на природата

30 лек. + 30 сем.

Летен семестър, СИД

бакалавърска програма по “Философия”

Проблематизиране и философстване

30 лек.

Летен семестър, спецкурс

бакалавърска програма по “Философия”

Систематична философия

30 лек. + 15 сем.

Летен семестър, Избираем

Факултет по педагогика

Философия

30 лек. + 30 сем.

Летен семестър, СИД

Факултет по математика и информатика на СУ

Онтология

30 сем.

Летен семестър,

бакалавърска програма по “История и Философия”

Онтология и магистърски тези

30 лек.

Летен семестър, Избираем

Магистърска програма “Философия”

Философия на субектностната действителност

45 лек. + 15 сем.

Зимен семестър, СИД

Магистърска програма “Философия на английски език”

       
       
       
       
       


 
Работа по проекти:

Наименование на проекта

Продължителност (от – до)

Каква длъжност е изпълнявал в рамките на проекта

“Връзката между европейската средновековна философия и математиката след античността”.

септември 1994-юни 1995

Изследовател

“Развитие на науката”

септември 1995 -юни 1996

Изследовател

“Актът на проблематизиране и изследователската общност”.

септември 1996 - юни 1997

Изследовател

“Документиране и анализиране на занятията по програмата “Философия за деца” с деца от предучилищна възраст”

април 1996 -април 1997

координатор, водещ сесии, изследовател

“Elaborating methods of intercultural communication between minority groups and civil society in Bulgaria”; PHARE - Democracy Programme

Mart 1998-June 1999

Administrative assistant

“Подпомагане социализирането на децата от Домовете за деца и юноши в Република България чрез философско образование”, съвместен с Университета в Глазгоу.

Януари 1998 –януари 1999

Разработчик и водещ на обучителната програма

“Support for young people in transition from care to independent life”; PHARE - Lien Programme.

September 1998 –June 2000

co-trainer and social worker

“Preventive programмe for children at risk “Together and Tomorrow””,King Bаudouin Foundation - Belgium

September 2001 –Mart 2002

expert of social and educational program

“Уеб-семинарна среда за занятията по Онтология”

Септември 2000 – септември 2002

Разработчик, изследовател

“Проект BG051РО001-4.3.04-002
Усъвършенстване и развитие на вътрешната система за електронна форма на дистанционно обучение във Философски факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

декември 2012 – септември 2013

експерт за разработване на електронно съдържание


Членство в професионални сдружения и съюзи (български и международни):

“Сдружение за развитие на философия с деца”, член

“Сдружение на университетските преподаватели по философия в България”, секретар и член на управителния съвет

European Philosophical Inquiry Consultants – Association, member

 

Други професионални изяви:

  • Член на организационния комитет за Национално състезание и олимпиада по „Гражданско образование” и няколкогодишен член на националната комисия;
  • Член на екипа за изработване на програма за СИП „Антикорупция” в средното училище, назначен със заповед на министъра на образованието;
  • Член на изследователски екип за изработване на учебно пособие „Проектът” за въвеждане на проектното образование по „Гражданско образование” („Свят и личност”)
  • Проверител на държавния зрелостен изпит по „Философия”
  • Оценител на задачите за държавния зрелостен изпит по „Философия”
  • Организатор и преподавател по „Философия с деца” в детските градини, началните и основните училища в гр. София;
  • Член на експертна комисия за изработване на учебна програма по „Свят и личност” (Гражданско образование), задължителна подготовка, за средното училище
  • Член на експертна комисия за изработване на учебна програма по „Философия”, профилирана подготовка, за средното училище

 

Роден: гр. Пловдив, България; 11.04.1972 година

 

Семейно положение: женен, с две деца