КОЛЕВ, Иван

доц. д-р 

Интереси: философска антропология, философия на изкуството, метафизика
Приемно време: 

понеделник - 12-13 ч.

петък - 11-12 ч.

каб. 68, Ректорат.


Елeктронен адрес: ivangkolev@gmail.com

CV

Роден в гр. Бургас.

Завършил философия в СУ „Свети Климент Охридски”

От 1987 г. и до днес е преподавател по философия в Катедра Философия на ФФ.

 

Чел съм лекции по:

 • Генезис на философската антропология – Философски факултет
 • Философия на изкуството – Факултет класически и нови филологии
 • Философията във Франция – Факултет класически и нови филологии
 • Философията в Германия – Факултет класически и нови филологии
 • Философия на правото – Юридически факултет

 

Водил съм семинари по:

 • Философска антропология – Философски факултет
 • Естетика - Философски факултет
 • Философия на природата - Философски факултет
 • Философия на модерното изкуство - Философски факултет
 • Съвременна философия във Франция – Философски факултет

 

Водил съм спецсеминари по:

 • Философия на модерното изкуство – Философски факултет
 • Метафизика - Философски факултет

 

 

 

ЧЛЕН НА РЕДКОЛЕГИИ

 

Наименование на изданието

ISSN

Кога

Къде (държава)

Filosofia

 

1991 - 1993

България

Философия

 

1992 - 2001

България

Сократ

 

2003 - 2006

България

 

ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ ОБЩНОСТИ:

 • Metaphysical Society of America
 • International Merleau-Ponty Cercle;
 • Society for Phenomenology and Existential Philosophy;
 • Nicolai Hartman Society;
 • Steering board member of International Philosophy Olympiad;

 

НЕУЧАСТИЯ

 • В политическа партия не съм членувал,
 • Не съм кандидатствал за членство,
 • Не съм присъствал на партийно събрание;
 • На структури на ДС не съм сътрудничил.

 

ПУБЛИКАЦИИ

 

 

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

 

2006 - Философия. Електронен учебник (с Райчо Пожарлиев)

2006 - Свят и личност. Електронен учебник

2006 - Етика и право. Електронен учебник (с Райчо Пожарлиев)

2004 - Философия на изкуството. Тематична антология

2004 - Свят и личност. Работна тетрадка

2002 - Свят и личност. Учебно помагало

2002 - Етика и право. Философия. Книга за учителя (с Райчо Пожарлиев).

2002 - Етика и право. Антология по право.

2002 - Етика и право. Антология по етика.

2001 - Философия. Хронологична антология. От Талес до Дерида. (с Димка Гичева и Хари Паницидис).

2001 - Философия. Учебник (с Райчо Пожарлиев).

2001 - Философия. Систематична антология.

2001 - Етика и право. Учебник (с Райчо Пожарлиев).

1996 - Философия. Систематична антология (с Райчо Пожарлиев)

1996 - Философия на изкуството. Тематична антология.

1995 - Философия. Въведение. Учебник (с Пламен Макариев и Райчо Пожарлиев).

1995 - Философия на правото. Учебник (с Димитър Тафков).

1995 - Философия на правото. Антология (с Димитър Тафков).

1994 - Философия. Учебник (с Пламен Макариев и Райчо Пожарлиев).

1992 - Философия. Антология [хронологична] (с Димка Гичева и Александър Гънгов).

1991 - Философия. Тематична антология (с Д. Денков).

 

 

СТАТИИ

 

Граждански добродетели и автентичност в епохата на Интернет. – В: Моралът в българските медии. ИФИ-БАН. София: 2009.

 

За изначалното - Хегел и Шелер. - В: Хегел и съвременното философстване. Сборник материали от научна конференция, посветена на 80-годишнината на Генчо Дончев. София: Университетско издателство "Св. Кл. Охридски".

 

Изначалното и последното. - В: По пътя към Битие и време. Сборник статии. НБУ. 2008.

 

Rethinking modality: Nicholas of Cusa and Martin Heidegger (Abstract). - In: 16th Days of Frane Petric. Zagreb: Hrvatsco filozofsco drustvo. 2007.

 

Heidegger's Ontology and Rethinking Modality. - In: Being and Knowledge.  2007..

 

Феноменология и антропология в Хегеловата систематика. - В: 200 г. Феноменология на духа. Сборник статии. 2007. (под печат)

 

Към онтология на спомена. - В: Онтологични ситуации. Сборник в чест на проф. Александър Андонов. С., 2006.

 

Кант и Мондриан. - В: Кант и трансценденталната философия. Съставител Иван Стефанов. Изд. ЛИК, С., 2000 г.

 

 

ДОКЛАДИ НА МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ

 

 

Ivan Kolev (2009) Overcomming of Metaphysics. – In: The Stakes of Contemporary Ontological Thinking - Sofia International Conference on Ontology – Юни, 18-20 - 2009

 

Ivan Kolev (2008) Modal Thinking in Philosophical Anthropology. – In: XXII World Congress of Philosophy - Seoul, Korea, 30 July - 5 August 2008.

 

Ivan Kolev (2008) Possibilia as modal being. – In: 100 Years Merleau-Ponty. Sofia University. 14-16 March 2008.

 

Ivan Kolev (2007) Rethinking modality: Nicholas of Cusa and Martin Heidegger (Abstract). – In: 16th Days of Frane Petric. Zagreb: Hrvatsco

 

 

ДОКЛАДИ НА НАЦИОНАЛНИ КОНФЕРЕНЦИИ

 

Иван Колев (2011) Diligentia – една нужна добродетел. – В: Етиката в българската наука. Седма национална конференцияяя по етика. БАН/УНСС. 4-5 ноември 2011.

 

Иван Колев (2009) Хусерл, Ясперс и Шелер – читатели на Битие и време. – На конференция: Езикът на битието. ИФИ, БАН. 2009.

 

Иван Колев (2009) Свобода и(ли) Солидарност. – На конференция: Българският преход – 20 години по-късно. БАН. 2009.

 

Иван Колев (2009) Преодолима ли е метафизиката. – На конференция: Трансценденталните езици на метафизиката. Философски факултет на ЮЗУ, Благоевград. 2009, Май, 19

 

Иван Колев (2008) Разтворената книга. – На конференция по случай 190-годишнината от рождението на Крал Маркс. СУ, 23-24 октомври. 2008

 

Иван Колев (2008) Отношение и интенционалност. – На конференция 2008, Юни, 20 – Съзнанието. Конференция в чест на Аристотел Гаврилов - СУ, Ректорат, зала 1.

 

Иван Колев (2008) Гражданскидобродетели и автентичност в епохата на Интернет. – На конференция Моралът в българските медии. Пета национална конференция по етика. БАН.

 

Иван Колев (2008) Религия и образование (За философията в Концепцията за обучение по религия на Обществения съвет). – На конференцията: Вяра и разум за гражданско общество у нас. Научна конференция в СУ.

 

Иван Колев (2008) За изначалното – Хегел и Шелер. – На конференцията: Хегел и съвременното философстване. Конференция в чест на 80-годишнината на Генчо Дончев СУ.

 

Иван Колев (2007) Михалчев и метафизиката. – На конференцията: Димитър Михалчев и хоризонтите в българската философия. Конференция по случай 40 години от смъртта на Димитър Михалчев. СУ.

 

Иван Колев (2007) Изначалното и последното. – На конференция по повод българския превод на "Битие и време" и 80 годишнината от публикуването на книгата. - Нов български университет.

 

Иван Колев (2006) Феноменология и антропология в Хегеловата систематика. – На конференция по случай 200 г. от публикуването на "Феноменология на духа" на Хегел. СУ.

 

Иван Колев (2006) Към онтология на спомена. – На конференцията: Онтологически ситуации. По случай 60 г. от рождението на проф. Александър Андонов.

 

 

НАУЧЕН РЕДАКТОР НА КНИГИ

 

Библиотека КАСТАЛИЯ в издателство ЛИК

 

2003 - Дарвин, За изразяването на емоциите при човека и животните. Прев. Константин Янакиев. - Касталия № 29.

1999 - Декарт, Разсъждение за метода. Прев. Донка Меламед. - Касталия №26.

1999 - Декарт, Метафизични размишления. Прев. Атанас Драгиев. - Касталия № 24.

1998 - Ханслик, За музикално красивото. Прев. Мария Добревска. - Касталия № 32.

1998 - Дилтай, Философия на светогледите. Прев. Карл Сабитаев. - Касталия № 22.

1997 - Дворжак, Историята на изкуството като история на духа. Прев. Хариета Браун.  - Касталия № 31.

1996 - Рикьор, Живата метафора. Прев. Васил Пенчев. - Касталия № 30.

1996 - Ясперс, Духовната ситуация на времето. Прев. Никола Георгиев. - Касталия № 25.

1996 - Елеати, Фрагменти. Прев. Любомира Радоилска. - Касталия № 23.

1996 - Бахтин, Философия на словесността. Прев. Никола Маринов. - Касталия № 20.

1995 - Леонардо, Трактат за живописта. Прев. Владимир Свинтила.  - Касталия № 14.

1995 - Гьоте, Максими, размисли, фрагменти. Прев. Недялка Попова. - Касталия № 11.

1995 - Кандински, За духовното в изкуството. Прев. Хариета Константинова. - Касталия № 19.

1995 - Стоици, Фрагменти. Прев. Силвия Минева. - Касталия № 18.

1995 - Кандински, Точка и линия в равнината. Прев. Никола Георгиев.  - Касталия № 27.

1995 - Шатобриан, Геният на християнството. Прев. Лидия Сталева.  - Касталия № 17.

1995 - Прокъл, Първооснови на теологията. Прев. Нора Димитрова.  - Касталия № 16.

1995 - Тома от Аквино, За човека. Прев. Цочо Бояджиев. - Касталия № 15.

1995 - Шпенглер, Залезът на Запада, Т. 1, 2. Прев. Лазарова. - Касталия № 5.

1994 - Камю, Разбунтуваният човек. Прев. Рени Мъглова. - Касталия № 12.

1994 - Бергсон, Интуиция и интелект. Прев. Розалия Йорданова. - Касталия № 10.

1994 - Сартр, Бодлер. Прев. Лидия Сталева. - Касталия № 9.

1994 - Питагор и питагорейците. Прев. Александър Кашъмов, Илия Панчовски, Стоян Терзийски. - Касталия № 8.

1994 - Ницше, Писма. Прев. Георги Кайтазов. - Касталия № 7.

1994 - Шлайермахер, За религията. Прев. Карл Сабитаев.  - Касталия № 6.

1994 - Флоренски, Иконостас - Касталия № 4.

1993 - Кант, Пролегомени. Прев. Валентина Топузова. - Касталия № 3. Преиздание.

1993 - Новалис, Учениците от Саис. Прев. Никола Георгиев - Касталия № 2.

1993 - Шекспир, Сонети. Прев. Владимир Свинтила - Касталия № 1.

 

Под печат:

 • Нютон, Математически начала на натуралната философия. Касталия № 21.
 • Хилдебрант, Проблемът за формата. Прев. Галя Баева. Касталия № 28.

 

 

УНИВЕРСИТЕТСКИ ИНИЦИАТИВИ И ПРОЕКТИ

 

2012 – Българско философско общество

2011 – Изследователски семинар на Катедра Философия

2010 – Създаване на Съвет за стопански инициативи към Ректора на СУ

2009 – Честване 110 г. от рождението на Цеко Торбов 

2008 – Международна конференция – 100 г. от рождението на Мерло-Понти 

2007 – Философски клуб към специалност Философия

2006 - Проект за Нов учебен план на специалност Философия в 2 варианта.

2005 - Инициатива за създаване на Научен съвет към специалност Философия на СУ.

2004 - Иницииране и ръководство на проект Преподавателски код и публичен регистър на дипломите (финансиран от Американската агенция за международно развитие - USAID).

2003  

 • проект Университетска правна база (финансиран от Американската агенция за международно развитие - USAID).
 • магистърска програма ГЛОБАЛИСТИКА.
 • Иницииране на магистърски програми Съвременна философия (продължена от Хари Паницидис) и Социална философия (с Райчо Пожарлиев). 

2002 

 • Участие в екип на МОН, разработил Проектозакон за научните степени и звания
 • Инициатива за създаване на БИБЛИОТЕЧЕН СЪВЕТ на специалност Философия.
 • Иницииране и участие в написването (заедно с доц. Нели Огнянова, доц. Татяна Буруджиева, доц. Недялка Видева, доц. Милена Стефанова) на ПРАВИЛНИК ЗА ОБУЧЕНИЕТО В МАГИСТЪРСКАТА СТЕПЕН. Основната идея: авторско-мениджърски тип организация на обучението, организационна и финансова автономия на всяка програма.

2001 

 • Предложение (заедно с Павел Павлов) към Лютви Местан, депутат от ДПС, за въвеждане на свободен платен прием в Магистърската степен
 • магистърска програма ВИРТУАЛНА КУЛТУРА. 
 • Предложение за създаване на СТОПАНСКИ СЪВЕТ, включваш преподаватели и студенти, към всяка от университетските сгради с оглед на нейното по-добро стопанисване.

1999 - Инициатива за издаване (заедно с Николай Гочев, Тодор Ялъмов, Павел Павлов и Огнян Ковачев) на ВЕСТНИК за университетски реформи АЛМА МАТЕР.

1997 - Инициатива за създаване на АСИСТЕНТСКИ КОЛЕГИУМ в СУ "Свети Климент Охридски" (заедно със Сергей Игнатов и Николай Гочев).

1994  - Предложение за въвеждане на дисциплина ФИЛОСОФСКА АНТРОПОЛОГИЯ в специалност Философия.

1993 - Предложение за създаване на Колегиум в специалност Философия.

1991 - Предложение за НОВ УЧЕБЕН ПЛАН на специалност Философия, основан на принципа на разграничението между Дисциплина и Курс (покриване хорариума на учебните дисциплини чрез предлагане на няколко, вкл. алтернативни и допълващи се, курсове от по 30 ч.).

1990 - Участие в колектив (с Александър Андонов и Стоян Асенов), създаване на проект и организация за въвеждане на предметен цикъл Философия в средното образование.

1989 - Образователна икономическа игра БизнесБорсаБанки (по аналогия с играта Monopoly). Едно издание през февруари 1990 г.

1988 - Идея, инициатива и съосновател (заедно с Александър Андонов и Стоян Асенов) на Олимпиада по философия за ученици.