АСЕНОВ, Стоян

доц. д-р

Интереси: екзистенциализъм

Електронни адреси: johny60@abv.bg; asenov@phls.uni-sofia.bg

CV

1. Име

Стоян Иванов Асенов

2. Роден

15.07.1960 г., гр. Радомир

3. Живущ

София, район Студентски, ул. „Университетски парк”, №7, ет. 2, ап. 7.

4. Образование

 

Висше:

 

Средно:

1985 – СУ “Св. Климент Охридски”

Специалност философия

 1978 – СПТУ ”Христо Смирненски”

Гр. Перник

Висше

1985 – СУ “Св. Климент Охридски”

Специалност философия

Средно

 1978 – СПТУ ”Христо Смирненски”

Гр. Перник

5. Професионална биография

 

1985 – учител по философия в Езикова гимназия – Перник

1986 – следдипломна специализация в СУ “Св. Климент Охридски”

1987 – 1990 – асистент по философия в СУ “Св. Климент Охридски”

1990 – 1992 – старши асистент по философия в СУ “Св. Климент Охридски”

1992 – до сега – главен асистент по философия в СУ “Св. Климент Охридски”

1998 – 1999 – преподавал философия в НГДЕК – София

1997 – 2002 – Ръководител на студ. клуб Дебати към СУ  

2005 – 2008 – Научен секретар на катедра “Философия”

6. Лекционни курсове и семинари

-Въведение във философията – семинарни занятия, І курс, специалност философия

-Увод във философията – семинари І курс, специалност социология

-Систематична философия – семинари І курс, специалност психология

7. Публикации

-Логика и аргументация – учебно помагало за ср. у-ще, в съавт., изд. “Нова звезда”, С., 2000

-Логика - учебник за ср. у-ще в съавт., изд. “Нова звезда”, С., 2001

-Ст. “Априоризмът при Кант като условие за съществуването на културните форми” в сб. “Кант и кантовата традиция в България”, изд. “Лик”, 2001

        -Проблемът за фрагментарността у Блез Паскал“ в сб.                 Философски семинари, изд. Изток-Запад, 2004 г.

-„Тяло и време“в сп. Християнство и култура, бр. 13, 2006 г.

- „Случката с Талес” в сб. Философия и философска антропология, юбилеен сборник по случай 90-год. на проф.  Панчо Русев,изд. АртГраф, София, 2012

- „Тъга и отсъствие” в сп. „Християнство и култура”, бр. 73, 2012 г.

- „Присъда и съдба” в сп. „Философия”, кн. 1., 2013

8. Научно-изследователска дейност

-Член на Комисията по изработването на стандартите по предметите от философския цикъл за средното училище

-Председател на Комисията по изработването на програмите по психология и логика и етика и право за средното училище – ДОИ

-Участие в проект “Използването на съвременните информационни технологии в образованието по философия и гражданско образование” към Фондация “Отворено общество - София”, 2000-2001

-Член на научен екип по проекти, финансирани от фонд „Научни изследвания” („Памет и безпаметство”, 2011 г. и „Модалности на отсъствието”, 2012 г.)

9. Участие в конференции

-Участие с доклади във ежегодната конференция на Философски факултет в Гюлечица

-Участие в националните ежегодни конференции на преподавателите по философия във висшето училище, Китен

-Други