Избираеми курсове

Философия на културата (проф. дфн Сергей Герджиков)

Свят, езици, онтологии (проф. дфн Сегей Герджиков)

Методика на преподаването на философските дисциплини с хоспетиране (проф. дфн Сергей Герджиков)

Магическото мислене на политическия човек (проф. дфн Димитър Тафков)

Философия на политиката (проф. дфн Пламен Макариев)

Философско консултиране (доц. д-р Веселин Дафов)