Цветанка Христова Панчева

Научна област и интереси: Краезнание и краеведска електронна информация; Краеведска библиография; Ретроспективна национална библиография; Персонална библиография; Дигитализация на библиотечни документи и стандарти за информационно разкриване на дигитализираните източници.

Списък на публикациите

Tsvetanka_pancheva@phls.uni-sofia.bg

Автобиография

http://phls.uni-sofia.bg/documents/users/14/Pancheva_CV_april_2016.pdf