Катедри

Обща информация


За обучението в специалност Философия се грижат три самостоятелни катедри: Философия, История на философията и Логика, етика и естетика. Обособяването на тези катедри е следствие от неминуемата специализация в изследванията и преподаването. За студентите от бакалавърската степен на обучение обаче това разделение е без особено значение. То става по-важно едва при защитите на дипломните работи и играе известна роля по-нататък в предлаганите магистърски програми. Така специфичният профил на катедрите и тяхната самостоятелност са най-съществени едва по отношение на докторските програми, когато докторантите могат да участват между другото и в катедрени заседания.

Философия

 • Научноизследователско направление на катедра Философия
 • Преподавателски състав на катедра Философия
 • Магистърски програми на катедра Философия
 • Курсове на катедра Философия
 • Обяви и събития
 • Ресурси
 • Адрес

  Кампус "Ректорат", Южно крило, етаж 3; philos@phls.uni-sofia.bg

  Ръководител

  доц. д-р Иван Колев; Кампус "Ректорат", Южно крило, каб. 68;

  електронни адреси:  kolev@phls.uni-sofia.bg ;  ivangkolev@gmail.com

  Секретар

  Ирена Черешарова, Кампус "Ректорат", Южно крило, каб. 47, 

  електронен адрес: cheresharova@phls.uni-sofia.bg, телефон: 02/9308351, 9871046

   

     Основана през 1888 г., катедра Философия е първата катедра в Софийския университет, обособена в рамките на тогавашния Историко-филологически факултет. Ръководители на катедрата са били едни от най-значимите български философи – д-р Кръстьо Кръстев, акад. Димитър Михалчев и др. През богатата й история в нея са работили  учени от световна величина. В момента сред представителите на катедрата има отлични специалисти с признато международно участие във философски проекти и инициативи с педагогическо-образователна и изследователска насоченост. Към днешна дата катедра Философия е единствената катедра в Софийския университет, която се занимава със систематична философия и прилага съвременни изследователски методи в тази област. Сред студентите, завършили под ръководството на преподаватели от катедрата, има професори в престижни американски и европейски университети, успели предприемачи, влиятелни управници (включително първия демократично избран президент на България), признати културни дейци и др.

        Катедрата има значителен принос за развитието на философията на образованието в средното и висшето училище. С нейно активно участие беше разработена концепция за философско образование в средното училище и беше въведено задължително обучение по философските дисциплини, а също така бяха разработени стандарти за гражданско образование. Членовете на катедрата активно участват в създаването на нормативни документи, учебници и учебни помагала за училищното философско образование. Преподаватели от катедрата поставиха основите на националната ученическа олимпиада по философия, която се разви в международна олимпиада под егидата на Световната философска асоциация. През последните години катедрата представлява официално в България и световнопризнатия метод за философско изследване и обучение Сократически диалог.

  История на философията

 • Преподаватели
 • Бакалавърски курсове и държавен изпит
 • История на катедрата
 • Магистратура „История и съвременност на философията“
 • Ръководител на катедрата

  проф. дфн Александър Кънев
  ​​akunev@phls.uni-sofia.bg
  Ректорат, Южно крило, 3 етаж, стая 52

  Инспектор по учебната и научна дейност

  Росинка Тодорова
  тел. (02) 9308 245
  rtodorova@phls.uni-sofia.bg​
  Ректорат, Южно крило, 3 етаж, стая 54 

  Пощенски адрес

  Катедра „История на философията“
  Философски факултет
  Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  бул. „Цар Освободител“ 15
  София, 1504


  Администратори на сайта на катедрата

  Васил Видински - vidinsky@phls.uni-sofia.bg
  Гергана Динева - gdineva@phls.uni-sofia.bg​

  Логика, етика и естетика

 • Преподаватели
 • История на катедрата
 • Съобщения и събития
 • Гост-преподаватели
 • English
 • Ръководител на катедрата

  проф. д-р Александър Гънгов
  ел. поща: agungov@phls.uni-sofia.bg
  тел.: (02) 9711002 - 348
  приемно време: петък от 10:00 до 12:00 ч. в каб. 231, блок 4, кампус "Изток"

  Инспектор учебна и научна дейност


  тел.: (02) 9308 - 414
  приемно време: понеделник - четвъртък от 14:00 до 16:00 ч.
  Ректорат, Южно крило, каб. 62

  Пощенски адрес

  Катедра "Логика, етика и естетика"
  Философски факултет
  Софйски университет "Св. Климент Охридски"
  бул. "Цар Освободител" 15
  София 1504