Философия

Обща информация


Адрес

Кампус "Ректорат", Южно крило, етаж 3; philos@phls.uni-sofia.bg

Ръководител

доц. д-р Иван Колев; Кампус "Ректорат", Южно крило, каб. 68;

електронни адреси:  kolev@phls.uni-sofia.bg ;  ivangkolev@gmail.com

Секретар

Ирена Черешарова, Кампус "Ректорат", Южно крило, каб. 47, 

електронен адрес: cheresharova@phls.uni-sofia.bg, телефон: 02/9308351, 9871046

 

   Основана през 1888 г., катедра Философия е първата катедра в Софийския университет, обособена в рамките на тогавашния Историко-филологически факултет. Ръководители на катедрата са били едни от най-значимите български философи – д-р Кръстьо Кръстев, акад. Димитър Михалчев и др. През богатата й история в нея са работили  учени от световна величина. В момента сред представителите на катедрата има отлични специалисти с признато международно участие във философски проекти и инициативи с педагогическо-образователна и изследователска насоченост. Към днешна дата катедра Философия е единствената катедра в Софийския университет, която се занимава със систематична философия и прилага съвременни изследователски методи в тази област. Сред студентите, завършили под ръководството на преподаватели от катедрата, има професори в престижни американски и европейски университети, успели предприемачи, влиятелни управници (включително първия демократично избран президент на България), признати културни дейци и др.

      Катедрата има значителен принос за развитието на философията на образованието в средното и висшето училище. С нейно активно участие беше разработена концепция за философско образование в средното училище и беше въведено задължително обучение по философските дисциплини, а също така бяха разработени стандарти за гражданско образование. Членовете на катедрата активно участват в създаването на нормативни документи, учебници и учебни помагала за училищното философско образование. Преподаватели от катедрата поставиха основите на националната ученическа олимпиада по философия, която се разви в международна олимпиада под егидата на Световната философска асоциация. През последните години катедрата представлява официално в България и световнопризнатия метод за философско изследване и обучение Сократически диалог.

Научноизследователско направление на катедра Философия

В изследователски аспект катедрата се занимава с целия спектър от философски проблеми и дисциплини, характерни за съвременната философия, без в същото време да неглижира подходите, специфични за класическата западноевропейска философия. По-конкретно, научноизследователското направление на катедрата може да се представи по следния начин:

- онтология - митологични форми на осмисляне на света, категориална структура на онтологичното изследване, онтологията на предметната и субектната реалност, природа на мисленето и творчеството;

- философска антропология - специфика на човека в хоризонта на културата, природата, Бога, екзистенцията;

- теория на познанието - анализ на познанието, теории за истината и обосноваването, натурализирана епистемология, философска методология;

- философия на науката - теории на научната структура и развитие, наблюдение и експеримент, описание и обяснение, ключови научни теории;

- философия на езика - теории за значението, език и свят, език и съзнание, езиково поведение, метафилософия;

- философия на историята - историческо съзнание, теории за историята, методи на историческото познание;

- социална философия - теории за социалното, социални изследвания на пола, социални феномени, справедливост;

- философия за деца - методология, практика, екофилософия за деца;

- философия на политиката; философия на природата, философия на образованието;

- философия на религията; философия на правото

Преподавателски състав на катедра Философия

Магистърски програми на катедра Философия

Катедра Философия предлага няколко магистърски програми с акцент върху интердисциплинарната ориентация:

  • профилираната редовна програма „Философия“, включваща набор от съвременни и класически философски дисциплини и даваща възможност за фокус върху специфично философско направление.
  • задочната програма „Философия на съзнанието и езика“, акцентираща върху постиженията на свъременната аналитична философия.
  • редовната програма „Глобалистика“, концентрирана върху широкоспектърна, интердисциплинна подготовка в сферата на съвременните глобални процеси на културен, политически, социален и икономически обмен, както и върху дисциплини, фасилитиращи философското осмисляне на глобалния свят.
  • редовната програма „Виртуална култура“, насочена към интердисциплинна подготовка в областта на съвременните информационни технологии, медии, комуникации, техники за графичен дизайн, както и на тяхното по-широко разбиране в контекста на класически философски дисциплини.
  • редовната програма "Философска антропология", първа и засега единствена магистърска програма по тематиката на философската антропология в академичния свят не само в България, но и в чужбина.