Магистърски тези - архив

Обща информация


Защитени магистърски тези на 15 март 2019 г.

Име на студента

Тема

Научен ръководител

Зорница Николова Илиева
резюме

Влияние на финансови и нефинансови стимули върху формирането на положителни работни нагласи при софтуерни програмисти

проф. Ирина Зиновиева

София Валентин Вълчева
резюме

Роля на социалните мрежи в управлението на таланти от поколението „Милениум“

проф. Ирина Зиновиева

Мария Тошкова Каменарова

Влияние на гъвкавото пълно работно време върху нагласите за напускане на персонала

доц. Петя Славова

София Петрова Александрова

Факторите за ангажираност на служители  с (не) регулирани професии: изследване на случая на едно архитектурно бюро

доц. Петя Славова

Магистърски тези 2016

Дипломант
Тема на магистърската теза Научен ръководител
2014 - 2016
Румяна Тодорова Тодорова
62302
„Обвързване на системите за възнаграждение и стимулиране с компетентностните модели в организацията“ проф.д.пс.н.Ирина Зиновиева
Златина Атанасова Томова 
62298
Практики за подбор на персонал чрез социалните мрежи в сектора на информационните технологии Проф.д.пс.н. Ирина Зиновиева
Петя Василева Недялкова 
62290
КТД като инструмент за подобряване на трудовите отношения в малките и средни предприятия в България през 21 в. Гл.ас.д-р Деница Хинкова
Глория Лъчезарова Лазарова
62301
Управленски стил и ангажираност на служителите в аутсорсинг сектора Доц.д-р Таня Чавдарова
Светлана Димитрова Минчева
62298
Влияние на организационната социализация върху ефективното включване на служителите в работния процес Проф. д.с.н.Цветан Давидков
Христина Иванова Йонова, ф.№ 62304 „Управление на таланта в организацията”
»Резюме
Проф. д.с.н.Цветан Давидков

Магистърски тези 2017

2015-2017
Дипломант Тема на магистърската теза Научен ръководител

Ивета Ивова Симеонова

Сравнение между профсъюзните организации в България и Полша в годините на преход от 1989 г. до 2016 г. Оценка и анализ на въздействието им върху трудовите отношения.
Резюме
Гл. ас. Д. Хинкова

Цветинка Валентинова Гайдажиева

Организационен климат, въвлеченост в работата и баланс между професионален и личен живот в софтуерни компании.
Резюме
Проф. И. Зиновиева

 

Защитени магистърски тези на 9 март 2018 г.

Име на студента

Тема на магистърската теза

Научен ръководител

Ермиар Ангелова Кавлакова

Практики в управлението на човешките ресурси в хазартния бизнес

проф. Ирина Зиновиева

Кристиян Бориславов Ангелов

Подбор на персонал в условия на свит регионален пазар на труда.

(Пазарът на труда в Област Видин в периода 2008 – 2018 г.)

проф. Таня Чавдарова

Защитени магистърски тези на 29 юни 2018 г.

Име на студента

Тема на магистърската теза

Научен ръководител

Цветина Венциславова Стефанова

Българо-английската комуникация в бизнеса: предизвикателства и пътища за преодоляването им

проф. Таня Чавдарова

Габриела Василева Николова

Обратно включване на жените в пазара на труда след края на платеното майчинство в малкия и големия град: баланс между биографична ситуация и характеристики на географския и социално-икономически контекст

гл. ас. д-р Петя Славова

Росица Димитрова Антова

Оценка на ефективността на прилаганите процеси по управление на представянето в предприятия от пивоварния бранш

проф. Желю Владимиров

Верка Валентинова Стоилова

Мотиви за труд при Z поколение

проф. Цветан Давидков

Магистърски тези 2015

Дипломант
Тема на магистърската теза Научен ръководител
2013-2015

Цветомир Валериев Стефанов

Подбор на персонал чрез виртуалните социални мрежи: предимства и предизвикателства
»Резюме

Доц.д-р Елица Димитрова
Цветина Георгиева Андреева Влияние на иновации на работното място върху производителността, качеството на заетостта и мотивацията на служителите
»Резюме
Гл.ас. д-р Деница Хинкова
Ивелина Петрова Василева Зависимост между политиките за управление и предаността на служителите към организацията
»Резюме
Проф.д.пс.н. Ирина Зиновиева
Марина
Теодорова
Даскалова
Връзка между социалните очаквания към жените и представянето им на пазара на труда
»Резюме
Доц.д.пс.н. Соня Карабельова
Изабел Василева Владимирова Фактори, които оказват влияние върху мотивацията на служителите в държавната администрация
»Резюме
Доц.д.пс.н. Соня Карабельова
Верина Здравкова Лефтерова Практики и тенденции в прилагането на геймификация при подбора на персонал в България
»Резюме
Проф.д.пс.н. Ирина Зиновиева
Валентина Владимирова Атанасова Кариерно развитие на служителите в държавната администрация
»Резюме
Доц.д.пс.н. Соня Карабельова
Кристиян Иорданов Здравков Особености на пазара на труда за висококвалифицирани специалисти
»Резюме
Доц.д.пс.н. Соня Карабельова
Тихомира Александрова Костова Почасовото заплащане – част от проблем или решение в политиките по заплащане на труда
»Резюме

Проф. д.и.н.
Жельо Владимиров

Антония Николаева Стоянова Взаимовръзка между ценностите и културни практики в организационен контекст (по примера на международна частна компания, оперираща на българския пазар)
»Резюме
Доц.д.пс.н. Соня Карабельова

 

Магистърски тези 2012

2010 - 2012
  магистрите са завършили с държавен изпит  

Магистърски тези 2013

2011 - 2013
Лъчезар Мариус Няголов
62210

Подбор и кариерно развитие на персонала в центровете за услуги
»Резюме

Доц.д-р д.с.н.Румяна Стоилова
Мартина Ботева Видолова
62218
Оптимизиране на въвеждаща обучителна програма за новопостъпилите служители в български клон на мултинационална компания
»Резюме
Проф. д.пс.н.Ирина Зиновиева
Цветомира Венциславова Любенова
62219
„Ролята на стажа в процеса на професионално развитие“
»Резюме
Доц.дсн. Таня Чавдарова
Лиляна Славчева Ангелова
62224
Организационна комуникация, въвлеченост на персонала и лидерството при преструктуриране, включващо значително съкращаване на персонала
»Резюме
Проф.д.пс.н. Ирина Зиновиева
Анна Кирилова Васева
62228
(Фал)старт на професионалната кариера: младите вишисти и държавните политики срещу безработицата
»Резюме
Доц.дсн. Таня Чавдарова
Лора Кирилова Васева
62229
Корпоративната социална отговорност като стратегия за управление на човешките ресурси в малки и средни предприятия на България
»Резюме
Проф.д.и.н.д-р Жельо Владимиров
Боряна Любенова Антова
62231
„Конфликт или съвпадение на интереси: Неформални практики при трудово договаряне“
»Резюме
Доц.дсн. Таня Чавдарова

 

Магистърски тези 2014

2012 - 2014
Диляна Георгиева Георгиева 
62239 
Мотивация на персонала в държавни и частни организации (сравнителен анализ върху примера на Национална агенция за професионално образование и обучение и Булурк)
»Резюме
Проф.д-р Иванка Маврудиева
Ема Емилова Аврамова
62256
„Сблъсъкът на поколенията“ в трудова среда: Поколенчески различия и конфликти сред българските учители
»Резюме
Гл.ас.д-р Деница Хинкова
Надежда Николова Атанасова
62257
Модели за вътрешнофирмени обучения
»Резюме
Доц. д.пс.н.Соня Карабельова
Ангелина Каменова Делчева
62249
 
Признанието, кариерното развитие и възнагражденията като фактори, влияещи върху намерението за напускане  на кадри (върху примера на малки и средни компании от ИТ сектора)
»Резюме

 
Доц.д.с.н. Таня Чавдарова
Александра Димитрова Щетинска
62225
Мотивация за професионална мобилност сред софтуерните специалисти в България
»Резюме
Проф. д.пс.н. Ирина Зиновиева
Гергана Петрова Ставрева Стратегии за адаптация на корпоративната
култура към различна културна среда. (на примера на Starbucks
International Coffee Company)
Доц.д-р Иванка Мавродиева
Мариела Кръстева Велчева „Студентският стаж – средство за по-добра интеграция на пазара на труда” Доц.д-р Жельо Владимиров

 

Магистърски тези 2011

2009-2011

Момчил Христов Киряков
62156

„Фактори, механизми и последици от хроничното отлагане на работните задачи” Доц. д-р Ирина Зиновиева

Мария Николаева Караиванова
62159

„Предпочитания на поколението, навлизащо в пазара на труда към характеристиките на работата и организационните стимули. Сравнителен анализ” Доц. д-р Ирина Зиновиева

Гергана Пламенова Николова
62161

„Значение на възрастта за достъп до пазара на труда в България” Доц.д-р Румяна Стоилова

Десислава Георгиева Симеонова
62162

Промяната в труда – глобални тенденции и локални измерения (Върху примера на трудовата дейност в един колцентър) Гл.ас.д-р Петя Славова

Катерина Бориславова Бонева
62164

„Строителни предприемачи с различен етнически произход: трудови практики и идентичности” Проф.дсн. Мая Грекова

Ралица Красимирова Доровска
62166

„Организационната култура като основа на конфликтогенния потенциал в трудовите отношения. Сравнителен анализ между организации от публичния и частния сектор в България“ Гл.ас. д-р Деница Хинкова

Бригита Василева Сотирова
62168

„Приложение на системите за управление на качеството в управлението на човешките ресурси” Д-р Иван Нейков

Мая Ивова Блажева
62170

„Доминиращи ценностни ориентации и културни практики в български организации” Доц.д-р Соня Карабельова

Нели Емилова Милкова
62173

„Специфични особености на вътрешните комуникации в процеса на управление на организацията.(по примера на финансова институция) Доц.д-р Иванка Мавродиева

Надежда Красимирова Спасова
62176

Предизвикателствата на социалния диалог в България през периода 2009-2013 г.
»Резюме

»Магистърска теза

Гл.ас. Деница Хинкова

София Илиева Медникорова
62177

„Сравнителен анализ на методите за подбор в публичния и частния сектор” Доц.д-р Соня Карабельова

Габриела Станиславова Ванчева
62182

„Схема, „Аз мога „ и схема „Развитие” – ефективни инструменти от програмата за учение през целия живот” Доц.д-р Соня Карабельова

Гергана Петрова Ставрева
62184

Стратегии за адаптация на корпоративната
култура към различна културна среда. (на примера на Starbucks
International Coffee Company)
Доц.д-р Иванка Мавродиева

 

Магистърски тези 2009

2007-2009
магистър тема на магистърската теза научен ръководител
Силвена Неделчева Бобева
62095
Бизнес инвестиции в човешките ресурси - българск и западноевропейски практики доц.д-р Благовест Георгиев

Десислава Младенова Георгиева
62096

„Характеристики на работната среда като фактори за изпълнението на задачите, удовлетвореността от работата и текучеството ворганизацията”

доц.д-р Благовест Георгиев
 

Елена Дмитрова Вълева
62106

Минимална работна заплата(МРЗ). Задължителна социална минимална в борбата срещу бедността (сравнителен социологически анализ между Българи и Белгия (2000-2008) Доц.д-р Благовест Георгиев

 

Магистърски тези 2008

2006-2008

Цветелина Росенова Стъпова
62078 

Стратегии и политики за стимулиране на персонала върху примера на българо-американска фирма

Доц. д-р Соня Карабельова

Симона Петрова Башлиева
62091

Задържане и мотивиране на персонала

Доц. д-р Соня Карабельова
Цвета Милкова Радева 
62080
 

Сравнетелен анализ на методи за подбор на кадри

Доц. д-р Соня Карабельова
Мария Власимирова Шабалина 
62083
 

Особености на подбора на търговски представители (върху примера на фирма за дистрибуция на бързооборотни стоки)

Доц. д-р Соня Карабельова

Таня Иванова Велинова

62089

Формални и неформални методи за подбор на кадри

Доц. д-р Соня Карабельова
     

 

 
Галина Тотева Чалъкова
62041
Доминиращи ценностни ориентации и културни практики при управлението на екипи  
Петър Иванов Василев
62042
Въвеждане в организация на системи за управление представено чрез компетентната медия Доц. Благовест Георгиев
Вяра Ивова Иваножва
62044
Система за оценяване изпълнението на работата в дистрибуционна компания Доц. д-р Жельо Владимиро
 

 

Магистърски тези 2010

2008 -2010
Доротея Ангелова Пекова
 
"Фирмената култура и фирмената политика като фактори за кариерно развитие на служителите" Доц.д-р Таня Чавдарова
Павлинка Генова Йончева 
62120

„Продължаващото професионално обучение в предприятията от частния сектор през 2010 г. и влияние на големината на фирмата върху него”

Доц.д-р Жельо Владимиров

Юлия Цветанова Лазарова 
62124

Оцеляването на персонала.като средство за подобряване на трудовото представяне

Доц.д-р Жельо Владимиров

Десислава Сашова Василева 
62125

Портали за търсене на работа в България като съвременна алтернатива за набиране и подбор на персонала

Доц.д-р Соня Карабельова

Еленора Стоянова Лилова
62126

„Лидерският стил и влиянието му върху социалния климат в отдел „Информационни технологии” в организация Х” Доц.д-р Жельо Владимиров

Божидара Енчева Брайкова
62128

„Управление на организационните конфликти” Доц. д-р Цветан Давидов

Гергана Пенчева Сребкова
62129

„Специфики и трудности при сформиране и менажиране на работен екип  във фирма за почистване на търговски площи“ Доц.д-р Соня Карабельова

Стела Стефанова Колева
62130

„Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит” Доц.д-р Жельо Владимиров

Таня Димитрова Кацова  
62134
 

Подбор на персонала в българските държавни институции  Доц.д-р Соня Карабельова

Владислав Валентинов Сарнацки
62135

Политика на регулиране на международната трудова миграция

Гл.ас.д-р Александър Вълков

Деяна Иванова Дорева
62137

„Психологически аспекти на кариерния избор в ранна зряла възраст (Адаптиране и стандартизиране на въпросника на Джл Чартранд, Сл Рубинс,  Морил и К.Богс за кариерното развитие) Доц.д-р Соня 
Карабельова

Мариела Кръстева Велчева
62138

Студентски стаж – средство за по-добра интеграция на пазара на труда 

Доц.д-р Жельо Владимиров

Юлия Асенова Маркова
62141

„Явлението „психично прегряване” (бърнаут) в педагогическата професия” Гл.ас.д-р Иван Бардов

Албена Кирилова Георгиева
62142

“I’m an alien, I’m a European in Mozambique (Опитът на чуждестранни мениджъри, работещи в Мозамбик: избор, мотивация, адаптация” Гл.ас.д-р Петя Славова

Анна Васева Георгиева
62143

„Взаимодействие между характеристиките на работата, мотивацията на труд и преданост към организацията в неправителствения сектор“ Проф.д.пс.н. Ирина Зиновиева

Радостинка Петрова Василева
62148

„Ефективни методи за управление на трудови конфликти в условията на икономическа криза” Ст.ас.д-р Деница Хинкова

Ива Славчева Пейчева
62151

„Изграждане на ранна трудова кариера в пост-социалистическите страни (сравнителен анализ)” Доц. Румяна Стоилова

Мария Пламенова Димитрова
62152

"Кариерно развитие в държавната администрация (по модела на Национална агенция за приходите)" Доц. д.пс.н. Соня Карабельова

Димана Божидарова Николова
62154

„Ролята на „ловенето на глави” и социалните мрежи при подбора на кадри”„Ролята на „ловенето на глави” и социалните мрежи при подбора на кадри”

Доц.д-р Соня 
Карабельова

 

Магистърски тези 2007

2005-2007

Деян Неделчев Петров
62053

Управление на човешките ресурси в транснационална компания: глобални принципи в локален социален контекст

Доц.д-р Таня Чавдарова

Полина Иванова Пенчева
62056
Управление на промяната – интеграция на Булбанк, Хеброс и Ейч Ви Би Банк Биохим Гл.ас.д-р Соня Карабельова
Десислава Атанасова Драгова
62057
 
Политика на управление на човешките ресурси в публичната администрация на България Доц. д-р Милена Стефанова
Гергана Господинова Ганчева
62058
 
Смяна на мениджъра – промяна в организационната култура (изследване на случай)  
Боряна Иванова Стойчева
62059
 
Развитие на индустриалните отношения в България след 2001 г. и влиянието им върху управлението на човешките ресурси Проф.д.с.н. Елка Тодорова
Доротея Ангелова Митрева-Пекова
62060
 
Фирмената култура и фирмената политика като фактори на кариерното развитие на служителите Доц.д-р Таня Чавдарова
Елица Димитрова Нинова
62061
 
Съгласуваност между длъжностни изисквания и психологически особености на служителите Гл.ас.д-р Соня Карабельова
Антония Вачева Йорданова
62062
 
Полова дискриминация на работното място Гл.ас.д-р Соня Карабельова
Асен Стефанов Николов
62064
 
Неформалните отношения на пазара на труда в България (влиянието на „връзките“ за постъпване на работа) Гл.ас.д-р Румяна Гладичева
Красимира Стефанова Коцева
62065
 
Работа в екипи или работни групи? Изследване на случаи в сферата на частния бизнес в България.  
Капка Спасова Мирчева
62066
 
"Разработване и утвърждаване на положителен работодателски имидж в България – сравнение със световните практики" Д-р Васил Киров
Христина Тодорова Дамянкина
62069
 
Социално отговорната корпорация. Европейските измерения и българската практика. Проф.д-р Кръстьо Петков
Анна Иванова Борисова
62070
 
Психологически особености на стреса и ефекта от него – бърнат (професионално прегряване) Гл.ас.д-р Соня Карабельова
     

 

 
Галина Тотева Чалъкова
62041
Доминиращи ценностни ориентации и културни практики при управлението на екипи  
Петър Иванов Василев
62042
Въвеждане в организация на системи за управление представено чрез компетентната медия Доц. Благовест Георгиев
Вяра Ивова Иваножва
62044
Система за оценяване изпълнението на работата в дистрибуционна компания Доц. д-р Жельо Владимиро

 

Магистърски тези 2006

2004-2006
Галина Тотева Чалъкова
62041
Доминиращи ценностни ориентации и културни практики при управлението на екипи  
Петър Иванов Василев
62042
"Въвеждане в организацията на системи за управление представянето чрез компетентностни модели” Доц.д-р Таня Чавдарова
Вяра Ивова Иванова
62044
Система за оценяване изпълнението на работата в дистрибуционна компания Доц. д-р Жельо Владимиров
Виолета Доминикова Карагьозова
62045
Корпоративната марка като част от комуникационната стратегия  (управление и политика на организацията) Доц.д-р Иванка Маврудиева
Антон Станков Стоянов
62046
Мотивиране на персонала чрез система на оценка на трудовото представяне Доц. д-р Жельо Владимиров
Галина Руменова Атанасова
62051
Гъвкава система на допълнителни придобивки – да дадем възможност за избор на служителите си Доц.д-р Таня Чавдарова
     

Магистърски тези 2004

2002-2004

Диана Живкова Георгиева
62026

“Диагностика, проблеми и средства за адаптация на новоназначените кадри при изпълнението на длъжвостта” Проф.д.пс.н. Сава Джонев

Марин Лъчезаров Стойче
62028

Социалната адаптация на кадровите военнослужещи на пазара на труда (случай върху периода след 1989 г.) ас. Иван Войнов
Наталия Пламенова Георгиева
62029
Особенсоти на успешното развитие на професионалиста гл.ас.д-р Соня Карабельова
Десислава Лъчезарова Генова
62030
Оценка на трудовото представяне на Космо-България гл.ас.д-р Соня Карабельова

Калина Георгиева Симидчийска
62031

“Лидерски стилове в съвременни български организации” Гл.ас.д-р Соня Карабельова
Гергана Христова Савчева
62032
Комуникацията в организацията Гл.ас.д-р Соня Карабельова
Иван Красимиров Попов
62034
“Мотивация и удовлетвореност от труда на работещи в държавни и частни организации” Гл.ас.д-р Соня Карабельова
Калина Петрова Чеканьова
62036 
“Социална отговорност на съвременната корпорация” доц. д-р Теменуга Ракаджийска
Ирина Иванова Пилева
62037 
“Безработицата в България като източник на несигуроност и социална изолация” доц.д-р  Боян Славенков
Румен Иванов Боте
62038
“Ценности и нагласи на работещите в български държавни и частни организации” Гл.ас.д-р Соня Карабельова
     

Магистърски тези 2002

2001-2002

Елена Георгиева Глутникова
62002

Удоволетвореност от труда - обективна оценка на трудовата дейност при учителите доц.д-р Теменуга Ракаджийска
Стоян Иванов Бъчваров
62004
Политика на заетостта и наемите в българска и чуждестранна "компания" оперираща у нас доц.д-р Цветан Давидков
Ася Йорданова Великжова
62005
Трудова реализация на хората с увреждания - проблеми и възможности доц.д-р Петя Кабакчиева
Виктория Веселинова Маевска
62006
“Безличното доверие в посредниците на пазара на труда” Доц.д-р Таня Чавдарова
Елена Иванова Николова
62007

“Участие в черния пазар на труда – причини и последици”

Доц.д-р Таня Чавдарова
Мая Стефанова Стойкова
62008
“Скритата приватизация” Доц. д-р Таня Чавдарова
Адриян Адриянов Иванов
62011
“Корпоративна Социална Отговорност по отношение на труда” Доц. д-р Теменуга Ракаджийска
Илина Християнова Зафирова
62012
“Организационни проблеми и конфликти на бързоразвиващите се фирми и тяхното разрешаване”(Case-study Автокъща “София” Доц.д-р Сава Джонев
Eкатерина Илиева Харизанова
62013
Проблми за подбора на човешките ресурси в социологическите и маркетинговите изследвания доц.д-р Таня Чавдарова
Венцеслав Крумов Иванов
62017
“Трудовата култура в средното образование” Доц. д-р Теменуга Ракаджийска
Мая Димитрова Петрова
62018
Състояние и тенденции на организационната култура в болничните заведения в процеса на здравната реформа доц.д-р Сава Джонев
Офелия Иванова Кънева
62019
“Социалното предприемачество – икономически и социални мисии в обществото” Доц. д-р Боян Славенков
Мая Ценкова Цанкова
62020
“Управление на представянето на персонала. Казуси от практиката” Доц.д-р Цветан Давидков
Лиляна Веселинова Вълчева
62021
“Програми и мерки за насърчаване на заетостта” Доц.д-р Цветан Давидков
Велислава Славчева Ивановска
62022
“Усъвършенстване на комуникациите в държавната администрация за повишаване мотивираността на служителите” Доц.д-р Цветан Давидков
Светлана Георгиева Костадинова
62023
“Атестирането на персонала – как да се засилят положителните ефекти и да се преодолеят отрицателните последици” Доц.д-р Цветан Давидков
Надка Пламенова Иванова
62024
“Оценка на системата за обучение и квалификация на персонала в Държавно предприятие “Ръководство на въздушно движене” Доц. д-р Цветан Давидков
 
Наталия Колева Влахова
62025
Анализ на мотивите за труд при работещи в държавни и частни организации доц.д-р Соня Карабельова