Магистърски тези 2014

2012 - 2014
Диляна Георгиева Георгиева 
62239 
Мотивация на персонала в държавни и частни организации (сравнителен анализ върху примера на Национална агенция за професионално образование и обучение и Булурк)
»Резюме
Проф.д-р Иванка Маврудиева
Ема Емилова Аврамова
62256
„Сблъсъкът на поколенията“ в трудова среда: Поколенчески различия и конфликти сред българските учители
»Резюме
Гл.ас.д-р Деница Хинкова
Надежда Николова Атанасова
62257
Модели за вътрешнофирмени обучения
»Резюме
Доц. д.пс.н.Соня Карабельова
Ангелина Каменова Делчева
62249
 
Признанието, кариерното развитие и възнагражденията като фактори, влияещи върху намерението за напускане  на кадри (върху примера на малки и средни компании от ИТ сектора)
»Резюме

 
Доц.д.с.н. Таня Чавдарова
Александра Димитрова Щетинска
62225
Мотивация за професионална мобилност сред софтуерните специалисти в България
»Резюме
Проф. д.пс.н. Ирина Зиновиева
Гергана Петрова Ставрева Стратегии за адаптация на корпоративната
култура към различна културна среда. (на примера на Starbucks
International Coffee Company)
Доц.д-р Иванка Мавродиева
Мариела Кръстева Велчева „Студентският стаж – средство за по-добра интеграция на пазара на труда” Доц.д-р Жельо Владимиров