Магистърски тези 2015

Дипломант
Тема на магистърската теза Научен ръководител
2013-2015

Цветомир Валериев Стефанов

Подбор на персонал чрез виртуалните социални мрежи: предимства и предизвикателства
»Резюме

Доц.д-р Елица Димитрова
Цветина Георгиева Андреева Влияние на иновации на работното място върху производителността, качеството на заетостта и мотивацията на служителите
»Резюме
Гл.ас. д-р Деница Хинкова
Ивелина Петрова Василева Зависимост между политиките за управление и предаността на служителите към организацията
»Резюме
Проф.д.пс.н. Ирина Зиновиева
Марина
Теодорова
Даскалова
Връзка между социалните очаквания към жените и представянето им на пазара на труда
»Резюме
Доц.д.пс.н. Соня Карабельова
Изабел Василева Владимирова Фактори, които оказват влияние върху мотивацията на служителите в държавната администрация
»Резюме
Доц.д.пс.н. Соня Карабельова
Верина Здравкова Лефтерова Практики и тенденции в прилагането на геймификация при подбора на персонал в България
»Резюме
Проф.д.пс.н. Ирина Зиновиева
Валентина Владимирова Атанасова Кариерно развитие на служителите в държавната администрация
»Резюме
Доц.д.пс.н. Соня Карабельова
Кристиян Иорданов Здравков Особености на пазара на труда за висококвалифицирани специалисти
»Резюме
Доц.д.пс.н. Соня Карабельова
Тихомира Александрова Костова Почасовото заплащане – част от проблем или решение в политиките по заплащане на труда
»Резюме

Проф. д.и.н.
Жельо Владимиров

Антония Николаева Стоянова Взаимовръзка между ценностите и културни практики в организационен контекст (по примера на международна частна компания, оперираща на българския пазар)
»Резюме
Доц.д.пс.н. Соня Карабельова