Магистърски тези 2013

2011 - 2013
Лъчезар Мариус Няголов
62210

Подбор и кариерно развитие на персонала в центровете за услуги
»Резюме

Доц.д-р д.с.н.Румяна Стоилова
Мартина Ботева Видолова
62218
Оптимизиране на въвеждаща обучителна програма за новопостъпилите служители в български клон на мултинационална компания
»Резюме
Проф. д.пс.н.Ирина Зиновиева
Цветомира Венциславова Любенова
62219
„Ролята на стажа в процеса на професионално развитие“
»Резюме
Доц.дсн. Таня Чавдарова
Лиляна Славчева Ангелова
62224
Организационна комуникация, въвлеченост на персонала и лидерството при преструктуриране, включващо значително съкращаване на персонала
»Резюме
Проф.д.пс.н. Ирина Зиновиева
Анна Кирилова Васева
62228
(Фал)старт на професионалната кариера: младите вишисти и държавните политики срещу безработицата
»Резюме
Доц.дсн. Таня Чавдарова
Лора Кирилова Васева
62229
Корпоративната социална отговорност като стратегия за управление на човешките ресурси в малки и средни предприятия на България
»Резюме
Проф.д.и.н.д-р Жельо Владимиров
Боряна Любенова Антова
62231
„Конфликт или съвпадение на интереси: Неформални практики при трудово договаряне“
»Резюме
Доц.дсн. Таня Чавдарова