Магистърски тези 2011

2009-2011

Момчил Христов Киряков
62156

„Фактори, механизми и последици от хроничното отлагане на работните задачи” Доц. д-р Ирина Зиновиева

Мария Николаева Караиванова
62159

„Предпочитания на поколението, навлизащо в пазара на труда към характеристиките на работата и организационните стимули. Сравнителен анализ” Доц. д-р Ирина Зиновиева

Гергана Пламенова Николова
62161

„Значение на възрастта за достъп до пазара на труда в България” Доц.д-р Румяна Стоилова

Десислава Георгиева Симеонова
62162

Промяната в труда – глобални тенденции и локални измерения (Върху примера на трудовата дейност в един колцентър) Гл.ас.д-р Петя Славова

Катерина Бориславова Бонева
62164

„Строителни предприемачи с различен етнически произход: трудови практики и идентичности” Проф.дсн. Мая Грекова

Ралица Красимирова Доровска
62166

„Организационната култура като основа на конфликтогенния потенциал в трудовите отношения. Сравнителен анализ между организации от публичния и частния сектор в България“ Гл.ас. д-р Деница Хинкова

Бригита Василева Сотирова
62168

„Приложение на системите за управление на качеството в управлението на човешките ресурси” Д-р Иван Нейков

Мая Ивова Блажева
62170

„Доминиращи ценностни ориентации и културни практики в български организации” Доц.д-р Соня Карабельова

Нели Емилова Милкова
62173

„Специфични особености на вътрешните комуникации в процеса на управление на организацията.(по примера на финансова институция) Доц.д-р Иванка Мавродиева

Надежда Красимирова Спасова
62176

Предизвикателствата на социалния диалог в България през периода 2009-2013 г.
»Резюме

»Магистърска теза

Гл.ас. Деница Хинкова

София Илиева Медникорова
62177

„Сравнителен анализ на методите за подбор в публичния и частния сектор” Доц.д-р Соня Карабельова

Габриела Станиславова Ванчева
62182

„Схема, „Аз мога „ и схема „Развитие” – ефективни инструменти от програмата за учение през целия живот” Доц.д-р Соня Карабельова

Гергана Петрова Ставрева
62184

Стратегии за адаптация на корпоративната
култура към различна културна среда. (на примера на Starbucks
International Coffee Company)
Доц.д-р Иванка Мавродиева