Магистърски тези 2010

2008 -2010
Доротея Ангелова Пекова
 
"Фирмената култура и фирмената политика като фактори за кариерно развитие на служителите" Доц.д-р Таня Чавдарова
Павлинка Генова Йончева 
62120

„Продължаващото професионално обучение в предприятията от частния сектор през 2010 г. и влияние на големината на фирмата върху него”

Доц.д-р Жельо Владимиров

Юлия Цветанова Лазарова 
62124

Оцеляването на персонала.като средство за подобряване на трудовото представяне

Доц.д-р Жельо Владимиров

Десислава Сашова Василева 
62125

Портали за търсене на работа в България като съвременна алтернатива за набиране и подбор на персонала

Доц.д-р Соня Карабельова

Еленора Стоянова Лилова
62126

„Лидерският стил и влиянието му върху социалния климат в отдел „Информационни технологии” в организация Х” Доц.д-р Жельо Владимиров

Божидара Енчева Брайкова
62128

„Управление на организационните конфликти” Доц. д-р Цветан Давидов

Гергана Пенчева Сребкова
62129

„Специфики и трудности при сформиране и менажиране на работен екип  във фирма за почистване на търговски площи“ Доц.д-р Соня Карабельова

Стела Стефанова Колева
62130

„Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит” Доц.д-р Жельо Владимиров

Таня Димитрова Кацова  
62134
 

Подбор на персонала в българските държавни институции  Доц.д-р Соня Карабельова

Владислав Валентинов Сарнацки
62135

Политика на регулиране на международната трудова миграция

Гл.ас.д-р Александър Вълков

Деяна Иванова Дорева
62137

„Психологически аспекти на кариерния избор в ранна зряла възраст (Адаптиране и стандартизиране на въпросника на Джл Чартранд, Сл Рубинс,  Морил и К.Богс за кариерното развитие) Доц.д-р Соня 
Карабельова

Мариела Кръстева Велчева
62138

Студентски стаж – средство за по-добра интеграция на пазара на труда 

Доц.д-р Жельо Владимиров

Юлия Асенова Маркова
62141

„Явлението „психично прегряване” (бърнаут) в педагогическата професия” Гл.ас.д-р Иван Бардов

Албена Кирилова Георгиева
62142

“I’m an alien, I’m a European in Mozambique (Опитът на чуждестранни мениджъри, работещи в Мозамбик: избор, мотивация, адаптация” Гл.ас.д-р Петя Славова

Анна Васева Георгиева
62143

„Взаимодействие между характеристиките на работата, мотивацията на труд и преданост към организацията в неправителствения сектор“ Проф.д.пс.н. Ирина Зиновиева

Радостинка Петрова Василева
62148

„Ефективни методи за управление на трудови конфликти в условията на икономическа криза” Ст.ас.д-р Деница Хинкова

Ива Славчева Пейчева
62151

„Изграждане на ранна трудова кариера в пост-социалистическите страни (сравнителен анализ)” Доц. Румяна Стоилова

Мария Пламенова Димитрова
62152

"Кариерно развитие в държавната администрация (по модела на Национална агенция за приходите)" Доц. д.пс.н. Соня Карабельова

Димана Божидарова Николова
62154

„Ролята на „ловенето на глави” и социалните мрежи при подбора на кадри”„Ролята на „ловенето на глави” и социалните мрежи при подбора на кадри”

Доц.д-р Соня 
Карабельова