Магистърски тези 2009

2007-2009
магистър тема на магистърската теза научен ръководител
Силвена Неделчева Бобева
62095
Бизнес инвестиции в човешките ресурси - българск и западноевропейски практики доц.д-р Благовест Георгиев

Десислава Младенова Георгиева
62096

„Характеристики на работната среда като фактори за изпълнението на задачите, удовлетвореността от работата и текучеството ворганизацията”

доц.д-р Благовест Георгиев
 

Елена Дмитрова Вълева
62106

Минимална работна заплата(МРЗ). Задължителна социална минимална в борбата срещу бедността (сравнителен социологически анализ между Българи и Белгия (2000-2008) Доц.д-р Благовест Георгиев