Магистърски тези 2006

Обща информация


2004-2006
Галина Тотева Чалъкова
62041
Доминиращи ценностни ориентации и културни практики при управлението на екипи  
Петър Иванов Василев
62042
"Въвеждане в организацията на системи за управление представянето чрез компетентностни модели” Доц.д-р Таня Чавдарова
Вяра Ивова Иванова
62044
Система за оценяване изпълнението на работата в дистрибуционна компания Доц. д-р Жельо Владимиров
Виолета Доминикова Карагьозова
62045
Корпоративната марка като част от комуникационната стратегия  (управление и политика на организацията) Доц.д-р Иванка Маврудиева
Антон Станков Стоянов
62046
Мотивиране на персонала чрез система на оценка на трудовото представяне Доц. д-р Жельо Владимиров
Галина Руменова Атанасова
62051
Гъвкава система на допълнителни придобивки – да дадем възможност за избор на служителите си Доц.д-р Таня Чавдарова