Магистърски тези 2008

Обща информация


2006-2008

Цветелина Росенова Стъпова
62078 

Стратегии и политики за стимулиране на персонала върху примера на българо-американска фирма

Доц. д-р Соня Карабельова

Симона Петрова Башлиева
62091

Задържане и мотивиране на персонала

Доц. д-р Соня Карабельова
Цвета Милкова Радева 
62080
 

Сравнетелен анализ на методи за подбор на кадри

Доц. д-р Соня Карабельова
Мария Власимирова Шабалина 
62083
 

Особености на подбора на търговски представители (върху примера на фирма за дистрибуция на бързооборотни стоки)

Доц. д-р Соня Карабельова

Таня Иванова Велинова

62089

Формални и неформални методи за подбор на кадри

Доц. д-р Соня Карабельова
     

 

 
Галина Тотева Чалъкова
62041
Доминиращи ценностни ориентации и културни практики при управлението на екипи  
Петър Иванов Василев
62042
Въвеждане в организация на системи за управление представено чрез компетентната медия Доц. Благовест Георгиев
Вяра Ивова Иваножва
62044
Система за оценяване изпълнението на работата в дистрибуционна компания Доц. д-р Жельо Владимиро