Магистърски тези 2007

2005-2007

Деян Неделчев Петров
62053

Управление на човешките ресурси в транснационална компания: глобални принципи в локален социален контекст

Доц.д-р Таня Чавдарова

Полина Иванова Пенчева
62056
Управление на промяната – интеграция на Булбанк, Хеброс и Ейч Ви Би Банк Биохим Гл.ас.д-р Соня Карабельова
Десислава Атанасова Драгова
62057
 
Политика на управление на човешките ресурси в публичната администрация на България Доц. д-р Милена Стефанова
Гергана Господинова Ганчева
62058
 
Смяна на мениджъра – промяна в организационната култура (изследване на случай)  
Боряна Иванова Стойчева
62059
 
Развитие на индустриалните отношения в България след 2001 г. и влиянието им върху управлението на човешките ресурси Проф.д.с.н. Елка Тодорова
Доротея Ангелова Митрева-Пекова
62060
 
Фирмената култура и фирмената политика като фактори на кариерното развитие на служителите Доц.д-р Таня Чавдарова
Елица Димитрова Нинова
62061
 
Съгласуваност между длъжностни изисквания и психологически особености на служителите Гл.ас.д-р Соня Карабельова
Антония Вачева Йорданова
62062
 
Полова дискриминация на работното място Гл.ас.д-р Соня Карабельова
Асен Стефанов Николов
62064
 
Неформалните отношения на пазара на труда в България (влиянието на „връзките“ за постъпване на работа) Гл.ас.д-р Румяна Гладичева
Красимира Стефанова Коцева
62065
 
Работа в екипи или работни групи? Изследване на случаи в сферата на частния бизнес в България.  
Капка Спасова Мирчева
62066
 
"Разработване и утвърждаване на положителен работодателски имидж в България – сравнение със световните практики" Д-р Васил Киров
Христина Тодорова Дамянкина
62069
 
Социално отговорната корпорация. Европейските измерения и българската практика. Проф.д-р Кръстьо Петков
Анна Иванова Борисова
62070
 
Психологически особености на стреса и ефекта от него – бърнат (професионално прегряване) Гл.ас.д-р Соня Карабельова
     

 

 
Галина Тотева Чалъкова
62041
Доминиращи ценностни ориентации и културни практики при управлението на екипи  
Петър Иванов Василев
62042
Въвеждане в организация на системи за управление представено чрез компетентната медия Доц. Благовест Георгиев
Вяра Ивова Иваножва
62044
Система за оценяване изпълнението на работата в дистрибуционна компания Доц. д-р Жельо Владимиро