Елиза Иванова

Гл. асистент, доктор по психология

Автобиография

Главен асистент в катедра Реторика, Философски факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски” от 01.08.2014 г.

 

Образование

Доктор по психология (2014), специалност Психология на здравето, Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Дисертационния труд: „Взаимовръзки между Интернет зависимост, киберхондрия и благополучие”. Защитен на 16.04.2014 г.

Магистър по трудова и организационна психология (2010), Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Магистърска теза: „Изкуството в рекламата”

Бакалавър по психология (2008), Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Дипломна работа: „Динамика на възрастовите и полови различия при възприемане на рекламните послания”

 

Изследователски умения

Количествени методи

Медиаторен анализ

Работа с SPSS

Контент анализ

Фокус групи

 

Членства в организации

Дружество на психолозите в България (от 2011г.)

Европейско дружество по психология на здравето (EHPS) (от 2011 г.)

Международно дружество за изследване на поведенческото развитие ISSBD (от 2013 г.)

 

Участия на научни конференции

  • International Academic Conference “Education Culture and Society” 15-18.09.2014, Вроцлавски университет, Полша
  • The 28th Conference of the European Health Psychology Society – Beyond Prevention and Intervention: Increasing Well-Being” 26 – 30.08.2014, Инсбрук, Австрия
  • The 23rd Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioral Development 8-12.07.2014 Шанхай, Китай
  • Second Symposium of Social Sciences and Humanities PhD Students “Education Culture and Society – Nowadays Challenges” 14-17.10.2013 г., Вроцлавски университет, Полша
  • ISSBD Regional Workshop – “Social Development and Interpersonal Dynamics in Childhood and Adolescence”, 12-14.09.2013 г., Будапеща, Унгария
  • Първа докторантска конференция, спонсорирана от „Интегрираната програма за обучение и подкрепа на докторантите в социалните и хуманитарни науки в СУ”, 22-23.02.2013, София
  • Първи национален конгрес по клинична и консултативна психология, 29.06 – 01.07.2012 г., София
  • Шести национален конгрес по психология, 18 – 20.10.2011 г., София

 

Научни интереси

Интернет зависимост; ролята на информационните технологии в съвременния живот; киберхондрия; комуникационни умения; позитивно здраве; психология на здравето

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикации

Публикации

Ivanova, E., & Karabeliova, S. (2014) Elaborating on Internet Addiction and Cyberchondria – Relationships, Direct and Mediated Effects, Journal of Education Culture and Society, no. 1, p. 127-144

Ivanova, E. (2013) Internet addiction and cyberchondria - their relationship with well-being. Journal of Education Culture and Society, no. 1, p. 57-70

Ivanova, E. (2013) Internet as a social instrument – relationships with personality traits and well-being of adolescents (abstract). Abstract Book of the 2013 ISSBD Regional Workshop – “Social Development and Interpersonal Dynamics in Childhood and Adolescence”

Иванова, Е. (2013) Психологически особености на взаимовръзката интернет зависимост, киберхондрия и благополучие. Сборник с доклади от първата докторантската конференция към Интегрирана програма за обучение и подкрепа на докторантите по социални и хуманитарни науки в СУ (под печат)

Karabeliova, S., Petrov, D., Milanov, M., Ivanova, E. (2012) Personality traits and risky health behavior. Annual Journal of Psychology, Sofia University (in press)

Иванова, Е. (2012) Психологически особености на Интернет зависимостите и връзката им с равнището на киберхондрията и здравната тревожност. Годишник на Софийския университет, кн. Психология, том 104 (под печат)

Иванова, Е., Карабельова, С. (2012) Киберхондрия и психологическо благополучие. Сборник по клинична и консултативна психология - Първи национален конгрес по клинична и консултативна психология 29.06 – 01.07.2012, София: Стено, с. 196-205

Иванова, Е. (2011) Взаимовръзка между Интернет зависимости и благополучие. Българско списание по психология – сборник научни доклади от VI-ти национален конгрес по психология, 3-4, София: Изд. на ДПБ, с. 793-800