Отчислени докторанти

Обща информация

На заседание на Факултетния съвет на Философски факултет, проведено на 3 февруари 2015 г. беше взето решение докторантите да бъдат отчислявани с право на защита само след представяне и обсъждане на текст в Катедрата, поне 2 глави и план конспект за останалите. Ако не бъде представен такъв текст, те ще бъдат отчислявани без право на защита.

 

Отчислени докторанти:

Деян Иванов Паскалев

(5.02.2013 г.- 5.02.2016 г.)
d_paskalev@phls.uni-sofia.bg
Тема – Геймърски общности онлайн и офлайн: Трансфер на социални отношения, нормативни и ролеви модели или паралелни всекидневни реалности
Научен ръководител – доц.д-р Милена Якимова Якимова

Любомир Райчев Пожарлиев

(5.02.2013 г.- 5.02.2016 г.)
l_pojarliev@phls.uni-sofia.bg
Тема – Идеологически и реални ефекти на автотранспортната инфраструктура за националната хомогенизация или фрагментаризация на НРБ и СФРЮ
Научен ръководител – доц.д-р Иван Чалъков

Мария Петьова Мартинова

(5.02.2013 г.- 5.02.2016 г.)
m_martinova@phls.uni-sofia.bg
Тема – Новите конфигурации на (де)медикализацията и алтернативните интерпретационни модели на употреба на здравето (анализ на случаи)
Научен ръководител – доц.д-р Лиляна Димитрова Деянова

Стефан Димитров Кръстев

(5.02.2013 г.- 5.02.2016 г.)
s_krastev@phls.uni-sofia.bg
Тема – Развитие на "бързите" кредити в България: нови типове на рационалност и форми на доверие

Научен ръководител – доц.д-р Лиляна Димитрова Деянова

Боряна Андреева Бунджулова

(5.02.2013 г.- 5.02.2016 г.)
b_bundjulova@phls.uni-sofia.bg
Тема - Тяло и всекидневен свят. Преосмисляне на понятието “увреждане
Научен ръководител – проф.д.с.н. Майя Димитрова Грекова

Емил Димитров Георгиев

(20.07.2012 г.-01.07.2015 г.)
e_georgiev@phls.uni-sofia.bg
Тема: „Усвояване или опитомяване: Институционалният трансфер на международни управленски стандарти в българския бизнес, 2007-2012 г.(Върху примера на сертифицирането съгласно бизнес стандарта за управление на качеството ISO9001).“
Научен ръководител - доц.д.с.н. Таня Бойчева Чавдарова
 

Кристина Гошева Илиева

(1.02.2015 - 1.02.2019)
Тема: ,,Ние и те в градско пространство: конструиране на бежански лагер в България.’’
Научен ръководител - проф.д.с.н. Майя Грекова.
Отчислена без право на защита - юни 2015.

 

Ивелина Юриева Мончева

1.02.2011 - 1.02.2015
i_moncheva@phls.ini-sofia.bg
Тема: „Репрезентации на градовете в българските туристически маршрути”.
Научен ръководител - проф. д.с.н. Ивайло Стефанов Дичев

 

Иванка Петкова Иванова
(1.02.2011 г.-1.02.2015 г.)

iivanova@osi.bg
Тема – „Прокуратура и полиция: сътрудничество и/или конфликт? (Динамика на взаимоотношенията 1989-2011 г.).“ 
Научен ръководител – проф. д.с.н. Майя Димитрова Грекова

 

Никола Атанасов Атанасов

1.02.2012 - 1.02.2015
nikola_atanasov@hotmail.com
Тема: "Делиберативната демокрация и предизвикателствата на глобализацията
Научен ръководител - доц д-р Боян Ивайлов Знеполски

 

Гергана Господинова Ганчева

(1.07.2011 г.-1.07.2014 г.)
g_gancheva@phls.uni-sofia.bg
Тема: "Ангажираност на служителите: особености, движещи сили и основни тенденции в България, 2006-2010 г."
Научен ръководител - доц.д.с.н. Таня Бойчева Чавдарова

 

Георги Иванов Мандичев

(1.07.2011 г.-1.07.2014 г.)
g_mandichev@phls.uni-sofia.bg
Тема: "Употреба на медиите за легитимиране на частни интереси: сравнителен анализ на английската и българската постсоциалистическа медийна публичност."
Научен ръководител - доц. д-р Боян Ивайлов Знеполски

 

Вероника Симеонова Димитрова

защитила 

(15.06.2010 г.-15.06.2013 г.)
v_dimitrova@phls.uni-sofia.bg
Тема: "Здравето, болестта и хигиената в София, към социалното конструиране тялото на гражданина през междувоенния период."
Научен консултант – доц.д-р Милена Якимова Якимова
Защитена докторска дисертация на 14 юли 2014 г.


Милена Радославова Васева-Мечкова

(15.06.2010 г.-15.06.2013 г.)
m_mechkova@phls.uni-sofia.bg
Тема: "Градски зелени площи: социални функции и значение. Оптимизация на софийските паркове и градини 2010-2011 г."
Научен ръководител – доц.д-р Петя Любомирова Кабакчиева

 

Боян Венциславов Захариев

защитил

(15.06.2010 г.-15.06.2013 г.)
bzahariev@osi.bg
Тема: "География и социална дезорганизация – локални социални мрежи в няколко български града."
Научен консултант – проф.д.с.н. Майя Димитрова Грекова
Защитена докторска дисертация декември 2013 г

 

Бойка Николаева Огнянова

(15.06.2010 г.-15.06.2013 г.)
b_ognianova@phls.uni-sofia.bg
Тема: "Търговските пространства в градския център: към доминация на частната форма на публичната функция (София, 1989-2010)."