Социално познание

Обща информация


Социално познание 

ДОЦ. Д-Р ЛЮДМИЛА АНДРЕЕВА 

Дистанционен курс 

Една от дефиниращите характеристики, които отграничават хората от другите животни, е не само способността ни да мислим, но и да осъзнаваме това, което мислим. Втора характеристика, макар и обща с някои други животински видове, е социабилността ни и централното значение, което придаваме на взаимоотношенията си с другите хора. Тези характеристики са в ядрото на социалното познание: начина, по който интерпретираме, анализираме и запаметяваме информация за социалния свят. Курсът представя трите основни познавателни процеса, които прилагаме в социалния си свят: (1) информацията, която получаваме за другите хора (и за себе си), се интерпретира, т.е. придава ѝ се значение често както чрез социалния контекст, така и чрез миналия ни опит, културните ценности и т.н., (2) социалната информация се анализира, т.е. първоначалната интерпретация може да се приспособи, да се промени или дори да се отхвърли, (3) социалната информация се съхранява в паметта, от която по-късно може да се извлече. Възстановяването на информацията от паметта може да изисква значителни усилия, които невинаги сме готови да вложим. Тъй като "социален свят" се отнася както за другите, така и за себе си, представените теории и изследвания в курса са в еднаква степен за другите хора, за нас самите и за нас във взаимодействие с околните.

Курсът има за цел да очертае основните аспекти на социалното познание: как възприемащите социалния свят подхождат към постигането на разбиране за себе си и за другите, придвижвайки се отвъд техните „наивни”, лаически теории за начина, по който функционират хората. Курсът се концентрира върху използваните методи, провежданите изследвания и приложението на емпиричните резултати, т.е. тяхната стойност за всекидневния живот на хората.