Бакалавърска степен

Обща информация


Бакалавърската степен по психология осигурява академичната база на хората, които желаят да получат квалификация като професионален психолог. Основната цел на обучението е да осигури здрава основа във всички области на психологията, включително възприятие, учене, познание, социална, трудова и педагогическа психология, психология на развитието, психопатология, биологични основи на поведението, индивидуални различия и статистика. Учебният план е създаден така, че да подпомогне завършилите да отговорят на предварителните изисквания за продължаване на обучението на магистърско и докторско равнище. Студентите завършват четиригодишното си обучение с образователната степен „бакалавър по психология“.

Основните образователни резултати от обучението са:

1. ЗНАНИЯ

Всички основни теми, изисквани за акредитирано обучение по психология на бакалавърско равнище, а именно: биологични основи на поведението; възприятие; когниции, преработка на информацията и език; учене; мотивация и емоции; социална психология; детска психология, психология на развитието в жизнения цикъл; индивидуални различия, тестиране и психологическо измерване, личност; психопатология, трудова, организационна и педагогическа психология. Спектърът от методологии, използвани за събиране и анализиране на данни, свързани с посочените по-горе теми и дисциплини. Исторически произход на идеите в психологията. Някои от начините, по които съвременната психология се прилага към проблемите в реалния свят.

2. ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И СОЦИАЛНИ СПОСОБНОСТИ

Способност за общуване с аудитории с различни нива на познания за психологически теми. Способност за участие в рационални дебати по психологически теми. Способност за критично оценяване на валидността на твърдения, релевантни или извлечени от психологически изследвания. Разбиране на качествените и количествените методи за анализ на данни, събрани за целите на проверка на валидността на психологическото познание и отговаряне на конкретни изследователски въпроси в психологията. Способност за изготвяне на писмени текстове върху психологически проблеми и въпроси. Базисно разбиране как познанията и методите на съвременната психология могат да се прилагат за управлението и/или решаването на човешки проблеми.

3. НАГЛАСИ И ЦЕННОСТИ

Чувствителност към културни и етични въпроси и проблеми, оказващи въздействие върху начина, по който натрупваните познания в психологията се интерпретират и използват. Уважение към хората и техните фундаментални човешки права независимо от възрастта, пола, способностите, етническата или религиозната им принадлежност. Уважение към научното наследство на психологията като академична дисциплина, както и към миналите, настоящите и бъдещите приноси на психологията като професия.

С растящата сложност и богатство на психологическото познание, за професионалното практикуване на психологията от съществено значение е продължаването на обучението на магистърско и докторско ниво. Бакалавърската степен по психология не дава квалификация за професионална практика (психолог или професионален консултант). Тя обаче дава задължителната основа и е ценна за почти всеки тип работа, съсредоточена върху хората. Квалификацията за самостоятелна практика или заетост в академични и медицински институции изисква минимум магистърска степен по психология.

Бакалавърската степен по психология квалифицира завършилите да работят като помощници на психолози и други професионалисти в областта на помагащите професии, трудовата рехабилитация и превъзпитателни програми. Притежаващите бакалавърска степен могат да работят като изследователски или административни асистенти на правоспособни психолози, както и като технически сътрудници в свързани области, например маркетингови изследвания, търговско обслужване или бизнес мениджмънт. При избран модул за получаване на учителска правоспособност бакалаврите по психология могат да работят като учители по психология и дисциплините от философския цикъл в средното училище.

Специалност Психология, Философски факултет, СУ "Св. Кл. Охридски",
Ректорат, 3. етаж, Южно крило, каб. 60,
бул. Цар Освободител 15,
София 1504

Учебен план и учебни програми

 • Факултативни дисциплини
 • УЧЕБЕН ПЛАН НА БАКАЛАВЪРСКАТА СТЕПЕН ПО ПСИХОЛОГИЯ ВИПУСК 2018 г.

  УЧЕБЕН ПЛАН НА БАКАЛАВЪРСКАТА СТЕПЕН ПО ПСИХОЛОГИЯ ВИПУСК 2019 г.

  УЧЕБЕН ПЛАН НА БАКАЛАВЪРСКАТА СТЕПЕН ПО ПСИХОЛОГИЯ ВИПУСК 2020 г.

  УЧЕБЕН ПЛАН НА БАКАЛАВЪРСКАТА СТЕПЕН ПО ПСИХОЛОГИЯ ВИПУСК 2021 г.

  УЧЕБЕН ПЛАН НА БАКАЛАВЪРСКАТА СТЕПЕН ПО ПСИХОЛОГИЯ ВИПУСК 2023 г.

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ ECTS ЧАСОВЕ СЕМЕСТЪР УЧЕБНА ПРОГРАМА
  Увод в психологията 3 30 І Програма
  Експериментална психология І 5 60 І Програма
  Психолингвистика 3 30 І Програма
  История на психологията І 5 60 І Програма
  Експериментална психология ІІ 5 60 ІІ Програма
  Физиологична психология  5 60 ІІ Програма
  История на психологията ІІ 5 60 ІІ Програма
  Когнитивна психология І 5 60 ІІ Програма
  Статистически методи в психологията  І 5 60 ІІІ Програма
  Основи на социалното познание и поведение 4 45 ІІІ Програма
  Когнитивна психология ІІ 5 60 ІІІ Програма
  Психология на личността І 5 60 ІІІ Програма
  Психология на развитието в детско-юношеската възраст І 5 60 III Програма
  Психология на личността ІІ 5 60 IV Програма
  Психология на развитието в детско-юношеската възраст ІІ 5 60 IV Програма
  Статистически методи в психологията ІІ 5 60 IV Програма
  Психология на здравето 5 60 ІV Програма
  Педагогическа психология I 5 60 ІІІ Програма
  Педагогическа психология II 5 60 ІV Програма
  Социална психология I 5 60 ІV Програма
  Социална психология II 5 60 V Програма
  Психология на развитието на възрастните I 5 60 V Програма
  Психология на развитието на възрастните ІІ  5 60 Програма
  Организационна психология 10 120 V Програма
  Трудова психология І 5 60 V Програма
  Трудова психология ІІ 5 60 Програма
  Психологическо измерване І 5 60 V Програма
  Психологическо измерване ІІ 5 60 Програма
  Психология на аномалното развитие І 4 45 Програма
  Психология на аномалното развитие ІІ 4 45 VІІ Програма
  Психопатология І 5 60 Програма
  Психопатология ІІ 5 60 VІІ Програма
  Диференциална психология 5 60 VІІ Програма
  Етнопсихология І 3 30 VІІ Програма
  Етнопсихология ІІ 3 60 VІІІ Програма
  Клинична психология І 5 60 VІІ Програма
  Клинична психология ІІ 5 60 VІІІ Програма
  Методология на социалнопсихологическото изследване 5 60 VІІ Програма
  Икономическа психология 5 60 VІІІ Програма
  Консултативна психология 7 90 VІІІ Програма
  Подготовка за държавен изпит 10 120 VІІ-VІІІ  
  Български език за чужденци 6 240 І-ІV

   

   

  ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ECTS ЧАСОВЕ СЕМЕСТЪР УЧЕБНА ПРОГРАМА
  История на философията І 3 30 І Програма
  История на философията ІІ 3 30 ІІ Програма
  Логика 5 60 І Програма
  Етика 5 60 ІІ Програма
  Антропология 3 30 І Програма
  Естетика 1 3 30 І Програма
  Естетика 2 3 30 ІІ Програма
  Социология 3 30 ІІ Програма
  Систематична философия І 4 45 І Програма
  Систематична философия ІІ 4 45 ІІ Програма
  Философия на правото 5 60 І Програма
  Психология и кино 3 30 Програма
  Семиотика за психолози 3 30 І Програма
  Невербална комуникация 5 30 ІІ Програма
  Академично писане 3 30 ІІ Програма
  Междукултурни изследвания в психологията 3 30 V Програма
  Диференциална психологическа диагностика 3 30 VІІІ Програма
  Оптимизиране на човешкото поведение 3 30 Програма
  Спортна психология 3 30 Програма
  Езикова култура 4 45 V Програма
  Теория и практика на интервюирането 3 30 Програма
  Междукултурни различия в организационното поведение 3 30 VІІ Програма
  Психология на рекламата 3 30 VІІ Програма
  Джендърна психология 3 30 Програма

  ЗАБЕЛЕЖКА: В общия брой кредити (240 ECTS) се включват 214 кредити от задължителните дисциплини, 16 кредита от свободно избираемите – І СЕМЕСТЪР – курсове, покриващи най-малко 120 ч. (8 кредита); ІІ СЕМЕСТЪР - курсове, покриващи най-малко 120 ч. (8 кредита), и 10 кредита за подготовка и явяване на държавен изпит.

  Разпис на занятията и график на изпитната сесия

  З

  Зимния семестър 03.10.2022 г. - 20.01.2023 г

  Летен семестър 20.02.2023 г. - 09.06.2023 г.

  Зимна изпитна сесия 23.01.2023 г. - 17.02.2023 г.

  Лятна изрпитна сесия 12.06.2023 г. - 07.07.2023 г.

  Поправителна сесия 21.08.2023 г. - 03.09.2023 г.

  Разписи и графици

  ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ: 26.06.2023 г., от 09:00 ч. до 13:00 ч., Moodle

  ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ: 03.07.2023 г., от 09:00 ч., зала 63 / Ректорат

  Молба

   

  Държавен изпит

  ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ: 26.06.2023 г., от 09:00 ч. до 13:00 ч., Moodle

  Молба

   

   

  КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

  Тестът за държавен изпит изисква знания и разсъждения по теми от основните психологически дисциплини. Въпросите са от затворен тип, с няколко алтернативни варианта за отговор. Количественият бал се трансформира в шестобална система за оценка на база процент верни отговори. Тестът периодично се обновява въз основа на психометричните характеристики на въпросите.

  ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ

  Иван е много дружелюбен, отзивчив, спокоен и добре приспособен. Той вероятно ще бъде оценен като ________ по личностния въпросник на Х. Айзенк.

  а. интровертиран и невротичен
  б. екстравертиран и стабилен
  в. пасивен и тревожен
  ​г. екстравертиран и невротичен

  Кога човек е по-вероятно да прояви конформизъм?

  а. когато групата е единодушна
  б. когато самият човек се чувства некомпетентен
  в. когато групата не може да види какъв е изборът на поведение на човека
  ​г. когато харесва групата

  Според коя от теориите за личността поведението и ученето се извършват чрез наблюдение и подражание?

  а. хуманистичната теория
  б. психоаналитичната теория
  в. когнитивната теория
  г. теорията за социалното учене.

  Когато 4-годишно дете вижда как слънцето се показва бавно зад облаците и казва „Това слънце е много мързеливо“, според теорията на Ж. Пиаже това е проява на:

  а. егоцентризъм
  б. трансдуктивно мислене
  в. анимизъм
  г. центрация
  д. артифициализъм

  Според А. Бек депресираните хора имат отрицателни убеждения за себе си и демонстрират кое от следните когнитивни изкривявания?

  а. персонализация
  б. свръхгенерализация
  в. произволни заключения
  г. всичко посочено

  Кое от следните е пример на заучена безпомощност?

  а. Мария се обажда на сервиз, когато високотехнологичният й тостер се разваля, защото не знае как да го поправи.
  б. Тодор се оплаква на мениджъра на магазина заради лошо обслужване и става участник в такъв скандал, че решава в бъдеще никога повече да не стъпва в този магазин.
  в. Иван прекратява спор с началника си, макар да знае, че е прав.
  г. Елена не се оплаква на мениджъра на фирмата, когато получава много лошо обслужване, защото знае, че "в това никога няма смисъл".

  КОНСПЕКТ
  ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ПСИХОЛОГИЯ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН
  1. Категорията „психика“ и психологическата наука. Основни гледни точки за психичното. Гносеология и онтология на психичното. Място на психологията в системата на научното знание.
  2. Културноисторически подход към същността и анализа на съзнанието. Проблемът за трансформацията на натуралните психични функции във висши психични функции. Знакова природа на психиката у човека.
  3. Категорията „съзнание“ в психологията. Отношение между психика и съзнание. Основни структури и функции на съзнанието.
  4. Категорията „безсъзнателно“ в психологията: понятие, типове и основни функции на безсъзнателното.
  5. Психологическото изследване. Планиране и реализация на експерименталното изследване. Видове експериментални планове. Класификация на психологическите методи.
  6. Тестове в психологията: същност, типология, конструиране и приложения.
  7. Сензорно-перцептивен опит. Форми на сетивно познание. Закони на перцептивна организация. Влияние на културата върху сетивния опит.
  8. Памет: паметови процеси; трикомпонентен модел на паметта и равнища на преработка на информацията; репрезентация на знанията в паметта.
  9. Мисленето като решаване на проблеми; формиране на понятия; разсъждения; вземане на решения.
  10. Теории за вниманието: видове и свойства на вниманието; контролирани и автоматизирани процеси.
  11. Език, реч и познание. Лингвистична относителност и детерминизъм. Езикови универсалии.
  12. Проблемът за интелигентността в психологията: дефиниции; психологически модели на интелигентността. Проблемът за тестирането на интелигентността.
  13. Подходи към изучаването на индивидуалните различия и фактори, които ги пораждат и поддържат.
  14. Развитие на познавателната сфера. Стадии в развитието на познавателните процеси в детска и юношеска възраст
  15. Същност и развитие на самосъзнанието: теории за произхода и развитието на самосъзнанието в детска и юношеска възраст; структура, етапи и закономерности.
  16. Кризи на развитието в детска и юношеска възраст. Фактори и механизми на влияние. Симптоматика. Принципи, форми и средства за психологическа помощ.
  17. Модели за личността: подходи, школи и теории.
  18. Личност и поведение: диспозиционен, ситуационистки и интеракционистки подход.
  19. Психологически подходи към развитието на личността в детска и юношеска възраст: психодинамичен, етологичен и културно-исторически подход.
  20. Социално развитие и поведение в детска и юношеска възраст. Морално развитие.
  21. Психология на развитието в младостта, в ранната, средната и късната зрялост. Теоретични предпоставки и основни понятия в перспективата на жизнения път. Интердисциплинарен подход. Кризи на развитието. Модели и детерминанти на развитийните промени.
  22. Теории за адаптацията към пенсионирането и стареенето. Типология на остаряването. Социални роли и междуличностни отношения. Личностни промени и удовлетвореност от живота.
  23. Норма и патология на психичните функции. Принципи на класификация на психичните разстройства; основни групи психични разстройства.
  24. Норма и патология на психичното развитие. Основни психични разстройства в детска и юношеска възраст.
  2
  25. Социализация. Дефиниция за социализацията в социалната психология. Фактори и механизми на социализацията и ресоциализацията. Културен и етнически контекст на социализацията.
  26. Социални нагласи: дефиниция, възникване, структура, функции и промяна. Измерване на социалните нагласи. Социални нагласи и поведение.
  27. Социална власт и влияние: видове власт, малцинство и мнозинство; ефективни стратегии за влияние
  28. Агресия: определение, видове, теоретични подходи за обяснение. Стратегии за намаляване на агресивното поведение.
  29. Организации: възникване, компоненти, строеж, видове организационна структура, детерминанти, проектиране.
  30. Власт, властови отношения и властова структура на организацията. Авторитет, власт и влияние в организациите. Вземане на управленски решения. Фактори на организационната политика. Поведенчески тактики в организациите.
  31. Организационна ефективност (подходи и критерии) и комуникационен процес (взаимодействие, информация и деформирането ѝ, ефективна комуникация).
  32. Мотивация. Теории за мотивацията. Мотивация в процеса на учене: подходи към изследването ѝ, теории за съдържанието на мотивите за учене. Мотивация в трудовата дейност: подходи към изследването ѝ, теории за съдържанието на мотивите за труд. Мотивация и поставяне на цели. Каузални атрибуции.
  33. Ценности и нагласи към труда: теории и схващания за ценностите. Ценности в труда. Индивидуализъм/колективизъм: същност и културни различия. Подходи за изследване на нагласите към труда. Включеност в трудовата дейност. Привързаност към организацията.
  34. Стрес и справяне. Теории за стреса. Стресът в трудовата дейност. Модели на професионалния стрес. Стресори в трудовата среда. Личностни детерминанти, прояви и последствия от стреса. Стратегии за справяне. Управление на стреса в трудовата среда.
  35. Здраве и оптималното психично функциониране. Подходи и методи за изследване на субективното и психологическото благополучие.
  36. Психология на потребителското поведение: подходи при изучаване на потребителското поведение; модели за вземане на решение за покупка; мотивация, потребителски нагласи и стратегии за промяна на потребителското поведение. Социални детерминанти на потребителското поведение.
  37. Пазарна комуникация и потребителско поведение. Канали на пазарна информация и информационно поведение на потребителите. Стратегии за справяне с когнитивния дисонанс на потребителите. Взаимодействието „купувач–продавач“. Вербално и невербално поведение в процеса на покупко-продажба.
  ЛИТЕРАТУРА
  ЗАБЕЛЕЖКА: Предлаганата литература е примерна. Могат да се ползват всички съвременни (препоръчително след 2000 г.) учебници по дисциплините от учебния план.
  Айзенк, Х., Айзенк, М. (2005). Наблюдение на психиката: защо се държим по начина, по който го правим? София: Лик.
  Александров, П. (2005) История на психологията І част. Варна: ВСУ.
  Андреева, Л. (2007). Социално познание и междуличностно взаимодействие. София: Университетско издателство СУ.
  Арънсън, Е. (1996). Човекът – социалното животно. София: Наука и изкуство.
  Бърк, Л. (2012). Изследване на развитието през жизнения цикъл. София: Дилок. Виготски, Л.С. (1983). Мислене и реч. София: Наука и изкуство.
  Гецфелд, А. (2011). Анормална психология: сборник случаи. София: Изток-Запад.
  Гилович, Т. и Рос, Л. (2017). Най-мъдрият в стаята: как можете да извлечете полза от най-силните прозрения на социалната психология. София: Изток-Запад.
  Градев, Д. (1987). Събитията в жизнения път на личността. София: Наука и изкуство. Джонев, С. (2000). Социална организация – теория, диагностика, консултация. София. Димитров, И. (2001). Увод в ортодоксалната психоанализа на развитието. София.
  3
  Доус, Р. (2010). Кула от карти. София: Изток-Запад.
  Еленберг, А. (2006) Откриване на несъзнаваното – история и развитие на динамичната психотерапия. София: Легеартис
  Ериксън, Е. (2013). Идентичност: младост и криза. София: Рива.
  Ериксън, Е. (2013). Идентичност: младост и криза. София: Рива. Зиновиева, И. (1997). Диференциална психология. София: Албатрос.
  История на психологическата мисъл. Христоматия (2000). (съставителство и предговор П. Александров). София: Лик.
  Кайл Р. (2002). Тайны психики ребенка. СПб..
  Каплан, Р. и Сакъзо, Д. (2012). Психологическо тестиране. София: Изток-Запад.
  Качопо, Дж. Т. и Фребърг, Л. А. (2015). Откриване на психологията: науката за психиката (кратко издание). София: Изток-Запад.
  Кентауиц, Б. Х., Родигър ІІІ, Хенри Л., Елмс, Д. Дж. (2011). Експериментална психология. София: Изток-Запад.
  Клайнке, К. (1999) Справяне с предизвикателствата на живота. София: Наука и изкуство. Корсини, Р. Дж. (1998) Енциклопедия по психология. София: Наука и изкуство.
  Крейг, Г. (2000). Психология развития. Санкт-Петербург.
  Морисън, В. и Бенет, П. (2012). Въведение в здравната психология. София: Изток-Запад.
  Нелсън, Д. Л. и Куик, Дж. К. (2017). Организационно поведение (осмо издание). София: Изток-Запад.
  Николкова, С., Маринов, П. (съст.) (2007). Психиатрия, психология и психотерапия за общопрактивуащи лекари. София: УИ Медицина.
  Ригио, Е. Р. (2006). Въведение в индустриалната/организационната психология. София: Дилок. Славин, Р. (2004). Педагогическа психология. София: Наука и изкуство.
  Соломон, М. (2011). Потребителското поведение: да купуваш, да имаш, да бъдеш. София: Изток-Запад.
  Социална психология, том 1 и 2 (1998). (под редакцията на С. Московичи). София: ИК Жениферхикс.
  Социална психология. Христоматия (2001). (съставител и превод Людмила Андреева), София: Дилок.
  Станович, К. (2010). Нека мислим правилно за психологията. София: Изток-Запад. Стърнбърг, Р. и Уилямс, У. М. (2014). Педагогическа психология. София: Изток-Запад.
  Стърнбърг, Р. Дж. и Мио, Дж. (2012). Когнитивна психология. София: Изток-Запад.
  Стърнбърг, Р. и Уилямс, У. (2014). Педагогическа психология, София: Изток-Запад.
  Тръл, Т. и Принстейн, М. (2016). Клинична психология (8-мо издание). София: Изток-Запад.
  Фройд, З. (1989). Въведение в психоанализата. София: Наука и изкуство. Фройд, З. (1993). Детската душа. София.
  Христоматия по психология на познанието (1999). (съставител Л. Андреева). София: Лик.
  Христоматия по социална психология (2002). (съставител и студия проф. Градев, Д.). София: Софи-Р.
  Чаморо-Премусик, Т. (2015). Диференциална психология. София: Изток-Запад.
  Шулц, Д. (2004). Психология на растежа. Модели на здравата личност. София: Наука и изкуство.
  Шулц, Д. (2006). История на модерната психология. София: Наука и изкуство. Aronson, Е., Wilson, T. D., & Akert, R. M. (2009). Social Psychology. Prentice Hall.
  Beidel, D.C., Bulik, C.M., & Stanley, M.A. (2012). Abnormal Psychology (2nd ed.). Boston, MA: Pearson. Berk, L. (2012). Child development, 9th ed., Boston: Pearson.
  Durand, V. M. & Barlow, D. H. (2013). Essentials of Abnormal Psychology, 6th ed. Wadsworth: Cengage Learning.
  Felldman, R. (2011). Development across the life span. 6th ed., New Jersey: Pearson. Hampson, S. E. (2000). (Ed.). Advances in Personality Psychology. Psychology Press. Kail, R. (2012). Children and their development, 6th Ed., Boston: Pearson.
  Larsen, R. L. & Buss, D. M. (2010). Personality Psychology: Domains of Knowledge about Human Nature, 4th ed. New York: McGraw Hill.КОНСПЕКТ
  ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ПСИХОЛОГИЯ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН
  1. Категорията „психика“ и психологическата наука. Основни гледни точки за психичното. Гносеология и онтология на психичното. Място на психологията в системата на научното знание.
  2. Културноисторически подход към същността и анализа на съзнанието. Проблемът за трансформацията на натуралните психични функции във висши психични функции. Знакова природа на психиката у човека.
  3. Категорията „съзнание“ в психологията. Отношение между психика и съзнание. Основни структури и функции на съзнанието.
  4. Категорията „безсъзнателно“ в психологията: понятие, типове и основни функции на безсъзнателното.
  5. Психологическото изследване. Планиране и реализация на експерименталното изследване. Видове експериментални планове. Класификация на психологическите методи.
  6. Тестове в психологията: същност, типология, конструиране и приложения.
  7. Сензорно-перцептивен опит. Форми на сетивно познание. Закони на перцептивна организация. Влияние на културата върху сетивния опит.
  8. Памет: паметови процеси; трикомпонентен модел на паметта и равнища на преработка на информацията; репрезентация на знанията в паметта.
  9. Мисленето като решаване на проблеми; формиране на понятия; разсъждения; вземане на решения.
  10. Теории за вниманието: видове и свойства на вниманието; контролирани и автоматизирани процеси.
  11. Език, реч и познание. Лингвистична относителност и детерминизъм. Езикови универсалии.
  12. Проблемът за интелигентността в психологията: дефиниции; психологически модели на интелигентността. Проблемът за тестирането на интелигентността.
  13. Подходи към изучаването на индивидуалните различия и фактори, които ги пораждат и поддържат.
  14. Развитие на познавателната сфера. Стадии в развитието на познавателните процеси в детска и юношеска възраст
  15. Същност и развитие на самосъзнанието: теории за произхода и развитието на самосъзнанието в детска и юношеска възраст; структура, етапи и закономерности.
  16. Кризи на развитието в детска и юношеска възраст. Фактори и механизми на влияние. Симптоматика. Принципи, форми и средства за психологическа помощ.
  17. Модели за личността: подходи, школи и теории.
  18. Личност и поведение: диспозиционен, ситуационистки и интеракционистки подход.
  19. Психологически подходи към развитието на личността в детска и юношеска възраст: психодинамичен, етологичен и културно-исторически подход.
  20. Социално развитие и поведение в детска и юношеска възраст. Морално развитие.
  21. Психология на развитието в младостта, в ранната, средната и късната зрялост. Теоретични предпоставки и основни понятия в перспективата на жизнения път. Интердисциплинарен подход. Кризи на развитието. Модели и детерминанти на развитийните промени.
  22. Теории за адаптацията към пенсионирането и стареенето. Типология на остаряването. Социални роли и междуличностни отношения. Личностни промени и удовлетвореност от живота.
  23. Норма и патология на психичните функции. Принципи на класификация на психичните разстройства; основни групи психични разстройства.
  24. Норма и патология на психичното развитие. Основни психични разстройства в детска и юношеска възраст.
  2
  25. Социализация. Дефиниция за социализацията в социалната психология. Фактори и механизми на социализацията и ресоциализацията. Културен и етнически контекст на социализацията.
  26. Социални нагласи: дефиниция, възникване, структура, функции и промяна. Измерване на социалните нагласи. Социални нагласи и поведение.
  27. Социална власт и влияние: видове власт, малцинство и мнозинство; ефективни стратегии за влияние
  28. Агресия: определение, видове, теоретични подходи за обяснение. Стратегии за намаляване на агресивното поведение.
  29. Организации: възникване, компоненти, строеж, видове организационна структура, детерминанти, проектиране.
  30. Власт, властови отношения и властова структура на организацията. Авторитет, власт и влияние в организациите. Вземане на управленски решения. Фактори на организационната политика. Поведенчески тактики в организациите.
  31. Организационна ефективност (подходи и критерии) и комуникационен процес (взаимодействие, информация и деформирането ѝ, ефективна комуникация).
  32. Мотивация. Теории за мотивацията. Мотивация в процеса на учене: подходи към изследването ѝ, теории за съдържанието на мотивите за учене. Мотивация в трудовата дейност: подходи към изследването ѝ, теории за съдържанието на мотивите за труд. Мотивация и поставяне на цели. Каузални атрибуции.
  33. Ценности и нагласи към труда: теории и схващания за ценностите. Ценности в труда. Индивидуализъм/колективизъм: същност и културни различия. Подходи за изследване на нагласите към труда. Включеност в трудовата дейност. Привързаност към организацията.
  34. Стрес и справяне. Теории за стреса. Стресът в трудовата дейност. Модели на професионалния стрес. Стресори в трудовата среда. Личностни детерминанти, прояви и последствия от стреса. Стратегии за справяне. Управление на стреса в трудовата среда.
  35. Здраве и оптималното психично функциониране. Подходи и методи за изследване на субективното и психологическото благополучие.
  36. Психология на потребителското поведение: подходи при изучаване на потребителското поведение; модели за вземане на решение за покупка; мотивация, потребителски нагласи и стратегии за промяна на потребителското поведение. Социални детерминанти на потребителското поведение.
  37. Пазарна комуникация и потребителско поведение. Канали на пазарна информация и информационно поведение на потребителите. Стратегии за справяне с когнитивния дисонанс на потребителите. Взаимодействието „купувач–продавач“. Вербално и невербално поведение в процеса на покупко-продажба.
  ЛИТЕРАТУРА
  ЗАБЕЛЕЖКА: Предлаганата литература е примерна. Могат да се ползват всички съвременни (препоръчително след 2000 г.) учебници по дисциплините от учебния план.
  Айзенк, Х., Айзенк, М. (2005). Наблюдение на психиката: защо се държим по начина, по който го правим? София: Лик.
  Александров, П. (2005) История на психологията І част. Варна: ВСУ.
  Андреева, Л. (2007). Социално познание и междуличностно взаимодействие. София: Университетско издателство СУ.
  Арънсън, Е. (1996). Човекът – социалното животно. София: Наука и изкуство.
  Бърк, Л. (2012). Изследване на развитието през жизнения цикъл. София: Дилок. Виготски, Л.С. (1983). Мислене и реч. София: Наука и изкуство.
  Гецфелд, А. (2011). Анормална психология: сборник случаи. София: Изток-Запад.
  Гилович, Т. и Рос, Л. (2017). Най-мъдрият в стаята: как можете да извлечете полза от най-силните прозрения на социалната психология. София: Изток-Запад.
  Градев, Д. (1987). Събитията в жизнения път на личността. София: Наука и изкуство. Джонев, С. (2000). Социална организация – теория, диагностика, консултация. София. Димитров, И. (2001). Увод в ортодоксалната психоанализа на развитието. София.
  3
  Доус, Р. (2010). Кула от карти. София: Изток-Запад.
  Еленберг, А. (2006) Откриване на несъзнаваното – история и развитие на динамичната психотерапия. София: Легеартис
  Ериксън, Е. (2013). Идентичност: младост и криза. София: Рива.
  Ериксън, Е. (2013). Идентичност: младост и криза. София: Рива. Зиновиева, И. (1997). Диференциална психология. София: Албатрос.
  История на психологическата мисъл. Христоматия (2000). (съставителство и предговор П. Александров). София: Лик.
  Кайл Р. (2002). Тайны психики ребенка. СПб..
  Каплан, Р. и Сакъзо, Д. (2012). Психологическо тестиране. София: Изток-Запад.
  Качопо, Дж. Т. и Фребърг, Л. А. (2015). Откриване на психологията: науката за психиката (кратко издание). София: Изток-Запад.
  Кентауиц, Б. Х., Родигър ІІІ, Хенри Л., Елмс, Д. Дж. (2011). Експериментална психология. София: Изток-Запад.
  Клайнке, К. (1999) Справяне с предизвикателствата на живота. София: Наука и изкуство. Корсини, Р. Дж. (1998) Енциклопедия по психология. София: Наука и изкуство.
  Крейг, Г. (2000). Психология развития. Санкт-Петербург.
  Морисън, В. и Бенет, П. (2012). Въведение в здравната психология. София: Изток-Запад.
  Нелсън, Д. Л. и Куик, Дж. К. (2017). Организационно поведение (осмо издание). София: Изток-Запад.
  Николкова, С., Маринов, П. (съст.) (2007). Психиатрия, психология и психотерапия за общопрактивуащи лекари. София: УИ Медицина.
  Ригио, Е. Р. (2006). Въведение в индустриалната/организационната психология. София: Дилок. Славин, Р. (2004). Педагогическа психология. София: Наука и изкуство.
  Соломон, М. (2011). Потребителското поведение: да купуваш, да имаш, да бъдеш. София: Изток-Запад.
  Социална психология, том 1 и 2 (1998). (под редакцията на С. Московичи). София: ИК Жениферхикс.
  Социална психология. Христоматия (2001). (съставител и превод Людмила Андреева), София: Дилок.
  Станович, К. (2010). Нека мислим правилно за психологията. София: Изток-Запад. Стърнбърг, Р. и Уилямс, У. М. (2014). Педагогическа психология. София: Изток-Запад.
  Стърнбърг, Р. Дж. и Мио, Дж. (2012). Когнитивна психология. София: Изток-Запад.
  Стърнбърг, Р. и Уилямс, У. (2014). Педагогическа психология, София: Изток-Запад.
  Тръл, Т. и Принстейн, М. (2016). Клинична психология (8-мо издание). София: Изток-Запад.
  Фройд, З. (1989). Въведение в психоанализата. София: Наука и изкуство. Фройд, З. (1993). Детската душа. София.
  Христоматия по психология на познанието (1999). (съставител Л. Андреева). София: Лик.
  Христоматия по социална психология (2002). (съставител и студия проф. Градев, Д.). София: Софи-Р.
  Чаморо-Премусик, Т. (2015). Диференциална психология. София: Изток-Запад.
  Шулц, Д. (2004). Психология на растежа. Модели на здравата личност. София: Наука и изкуство.
  Шулц, Д. (2006). История на модерната психология. София: Наука и изкуство. Aronson, Е., Wilson, T. D., & Akert, R. M. (2009). Social Psychology. Prentice Hall.
  Beidel, D.C., Bulik, C.M., & Stanley, M.A. (2012). Abnormal Psychology (2nd ed.). Boston, MA: Pearson. Berk, L. (2012). Child development, 9th ed., Boston: Pearson.
  Durand, V. M. & Barlow, D. H. (2013). Essentials of Abnormal Psychology, 6th ed. Wadsworth: Cengage Learning.
  Felldman, R. (2011). Development across the life span. 6th ed., New Jersey: Pearson. Hampson, S. E. (2000). (Ed.). Advances in Personality Psychology. Psychology Press. Kail, R. (2012). Children and their development, 6th Ed., Boston: Pearson.
  Larsen, R. L. & Buss, D. M. (2010). Personality Psychology: Domains of Knowledge about Human Nature, 4th ed. New York: McGraw Hill.

   

  ERASMUS

  CORE COURSES

  ECTS

  LECTURES AND SEMINARS

  TERM

  SYLLABUSES

  Introduction to Psychology

  3

  30

  Fall

  Syllabus

  Experimental Psychology І

  5

  60

  Fall

  Syllabus

  Psycholinguistics

  3

  30

  Fall

  Syllabus

  History of Psychology І

  5

  60

  Fall

  Syllabus

  Experimental Psychology ІІ

  5

  60

  Spring

  Syllabus

  Physiological Psychology 

  5

  60

  Spring

  Syllabus

  History of Psychology ІІ

  5

  60

  Spring

  Syllabus

  Cognitive Psychology І

  5

  60

  Spring

  Syllabus

  Statistics for the Behavioral Sciences  І

  5

  60

  Fall

  Syllabus

  Introduction to Social Cognition and Behavior

  5

  45

  Fall

  Syllabus

  Cognitive Psychology ІІ

  5

  60

  Fall

  Syllabus

  Personality Psychology І

  5

  60

  Fall

  Syllabus

  Child and Adolescent Psychology І

  5

  60

  Fall

  Syllabus

  Personality Psychology ІІ

  5

  60

  Spring

  Syllabus

  Child and Adolescent Psychology ІІ

  5

  60

  Spring

  Syllabus

  Statistics for the Behavioral Sciences ІІ

  5

  60

  Spring

  Syllabus

  Health Psychology

  5

  60

  Spring

  Syllabus

  Educational Psychology І

  5

  60

  Fall

  Syllabus

  Educational Psychology ІІ

  5

  60

  Spring

  Syllabus

  Social Psychology I

  5

  60

  Spring

  Syllabus

  Social Psychology II

  5

  60

  Fall

  Syllabus

  Adult Development I

  5

  60

  Fall

  Syllabus

  Adult Development II

  5

  60

  Spring

  Syllabus

  Organizational Psychology

  10

  120

  Fall

  Syllabus

  Work Psychology I

  5

  60

  Fall

  Syllabus

  Work Psychology II

  5

  60

  Spring

  Syllabus

  Psychological Measurement I

  5

  60

  Fall

  Syllabus

  Psychological Measurement II

  5

  60

  Spring

  Syllabus

  Abnormal Psychology I

  4

  45

  Spring

  Syllabus

  Abnormal Psychology II

  4

  45

  Fall

  Syllabus

  Psychopathology I

  5

  60

  Spring

  Syllabus

  Psychopathology II

  5

  60

  Fall

  Syllabus

  Differential Psychology

  5

  60

  Fall

  Syllabus

  Ethnopsychology I

  3

  30

  Fall

  Syllabus

  Ethnopsychology II

  3

  60

  Spring

  Syllabus

  Clinical Psychology I

  5

  60

  Fall

  Syllabus

  Clinical Psychology II

  5

  60

  Spring

  Syllabus

  Social Psychological Research Methods

  5

  60

  Fall

  Syllabus

  Economic Psychology

  5

  60

  Spring

  Syllabus

  Counseling Psychology

  7

  90

  Spring

  Syllabus

   

  ELECTIVES

  ECTS

  LECTURES AND SEMINARS

  TERM

  SYLLABUSES

  Academic Writing

  3

  30

  Spring

  Syllabus

  Cross-cultural Research in Psychology

  3

  30

  Fall

  Syllabus

  Differential Psychological Diagnostics

  3

  30

  Spring

  Syllabus

  Human Behavior Optimization

  3

  30

  Spring

  Syllabus

  Sports Psychology

  3

  30

  Spring

  Syllabus

  Theory and Practice of Interviewing

  3

  30

  Spring

  Syllabus

  Cross-cultural Differences in Organizational Behavior

  3

  30

  Fall

  Syllabus

  Psychology of Advertising

  3

  30

  Fall

  Syllabus