Студентски научен форум

Факултетен студентски съвет при Философски Факултет

организира първия студентски научен форум

на тема

„ИГРАТА“

От тук можете да изтеглите докладите, които бяха представени от Вашите колеги: 

/documents/articles/1493/ForumStudentsFF.pdf

ПРОГРАМА:

ПЕТЪК, 20 март 2015 година
9:00 – 9:05 – Откриване на конференцията и регистрация на участниците.
9:05 – 9:30 – Милена Иванова, докторант към специалност „Публична администрация“, „Игрите на глада“
9:30 – 9:55 – Вихрен Митев, докторант към специалност „Философия“, „Играта на свободния избор в биографията на Бодлер“
9:55 – 10:10 – Кафе пауза
10:10 – 10:35 – Мария Янакиева, студент в специалност „Философия“, „Ритуал и сцена“
10:35 – 11:00 – Росица Янчева, студент в специалност „Европеистика“
11:00 – 11:25 – Даниел Троев, студент в специалност „Психология“ „Играта като начин за проявяване на възможностите на личността“
11:25 – 11:50 – Христо Вълчев, докторант към специалност „Философия“ – „Игра на философия“
11:50 – 13:30 – Обяд
13:30 – 13:55 – Николета Николова, докторант към специалност „Философия“, „Играта като средство за овладяване и развитие на езика“
13:55 – 14:20 – Деница Георгиева, студент в специалност „Психология“, „Играта на Тюринг“
14:20 – 14:45 – Надежда Маркова, студент в специалност „Психология“, „Игрите, които нашето (не)съзнавано ни играе: сляпото петно на предубежденията“
14:45 – 15:00 – Кафе пауза
15:00 – 15:30 – Време за допълнителни въпроси към участниците и свободна дискусия по темата. Закриване на първия ден на конференцията
СЪБОТА, 21 март 2015 година
9:00 – 9:05 – Откриване на конференцията и регистрация на участниците.
9:05 – 9:30 – Магдалена Каснакова, докторант към специалност „Политология“, „Политическата игра с леви инициативи в социалната сфера (2001/2003)“
9:30 – 9:55 – Христо Стратиев, студент в специалност „Европеистика“, „Играта на терор, осъществявана от Щатите преди и сега“
9:55 – 10:10 – Кафе пауза
10:10 – 10:35 – Валентин Спасов, студент в специалност „Философия“, „Поезията – игра на същност и функция“
10:35 – 11:00 – Евгени Иванов, докторант към специалност „Библиотечно-информационни науки“, „Сериозните игри – начин да се учим, докато играем“
11:00 – 11:25 – Мадлен Ангелова, студент в специалност „Философия“, „Екстатика на срещането“
11:25 – 11:50 – Валентин Калинов, студент в специалност „Философия“, МП „История на философията“, „Игра на ерос“
11:50 – 13:30 – Обяд
13:30 – 13:55 – Димитър Кацарски, докторант към специалност „Социология“, „Онлайн покерът: хазарт, игра за забавление или метод за генериране на постоянни доходи“
13:55 – 14:20 – Боян Василев, докторант при специалност „Философия“, „Академичните философски езикови игри“
14:20 – 14:45 – Константин Евгениев, студент в специалност „Философия“
14:45 – 15:00 – Кафе пауза
15:00 – 15:25 – Рая Раева, студент в специалност „Философия“
15:25 – 16:00 – Време за допълнителни въпроси към участниците и свободна дискусия по темата. Закриване на първия ден на конференцията

 

            За да можете да участвате трябва да сте бакалавър, магистър или докторант в редовна или задочна форма на обучение в една от осемте специалности към Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Краен срок за заявяване на участие: 16 февруари 2015 година

Краен срок за предаване на резюме: 9 март 2015 година

Краен срок за предаване на научния доклад: 16 март 2015 година

Форумът ще се проведе на 20 – 21 март 2015 година в Зала 1, Южно крило на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“. Всеки от участниците ще получи програма и час, в който ще представи своя доклад пред присъстващите.

            Заявлението за участие се попълва онлайн на адрес:

 http://tinyurl.com/http-phlsconferenceapply-com

Изисквания към резюмето:

 • участникът следва да е формулирал тема за своя доклад, която да е обвързана с темата на форума
 • текстът на резюмето не трябва да надвишава 300 думи
 • в него следва да бъдат посочени предметът на изследване и целите на доклада, който впоследствие ще бъде представен в рамките на форума
 • към него следва да бъде приложен списък на библиографията, която ще бъде използвана при написването на доклада

 

            Изисквания към доклада:

 • заглавието на доклада да съответства на съдържанието в текста
 • да бъдат очертани границите на предмета на изследване, обект, цели и задачи
 • извеждане и аргументация за използването на конкретния понятиен апарат
 • поставяне на акцент върху аналитичността
 • пълно цитиране на използвани източници, независимо от характера им
 • цитирането или представянето на определен автор да се използва не самоцелно, а в контекст на аргумент
 • чуждите приноси да бъдат ясно разграничени от собствените тези и твърдения
 • придържане към стандарта за цитиране
 • подреждане на библиографията в края на текста по азбучен ред според приетия стандарт

Пример: Хайдегер, М. (2005), Битие и време; Превод: Димитър Зашев; София; Академично издателство „Марин Дринов“

            Оформление на доклада:

 • докладът не трябва да надвишава обем от петнадесет стандартни страници:

Times New Roman, шрифт 12, междуредие 1,5 (около 2 000 знака на страница)

 • докладът трябва да има титулна страница според определения стандарт (примерна титулна страница е предоставена на последната страница)
 • бележките под линия следва да се дават в края на страницата

 

Приложения:

 • при използване на таблици тяхното заглавие следва да е преди, а не след таблицата.
 • заглавието не трябва да е във въпросителна форма
 • таблиците следва да бъдат номерирани
 • първият ред на таблицата следва да съдържа указание за съдържанието на съответните колони
 • заглавният ред е задължителен
 • процентните дялове следва да бъдат представени в низходяща градация, като това съответно означава и пренареждане на отговорите
 • процентният дял следва да бъде закръглен до един знак след запетаята
 • участникът следва да провери общия сбор на процентите (100%)

 

            Изисквания към представянето:

 • всеки от участниците разполага с 25 минути за изнасяне на своя доклад
 • в това време е включено и времето за отправяне на въпроси към участника и даването на отговор 

Докладите на участниците ще бъдат оценени и от преподаватели към Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и най – добрите трудове ще бъдат публикувани от издателството на университета.

За допълнителни въпроси: students-ff@phls.uni-sofia.bg