Бакалаври

Обща информация


  ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
 

Бакалавър по политология

  ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
  Редовна
  СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
  4 години (8 семестъра)

Обучението в бакалавърска степен на специалност "Политология" цели да формира способност за свободно и съзнателно осмисляне на обществото като реалност, която би следвало да бъде подреждана и управлявана от самите нас. Основава се на широко, интердисциплинарно знание за обществото, отворено към нови идеи и последните тенденции в съвременната политическа наука.

Специалността подготвя широкопрофилни кадри, които могат да се реализират в различни сфери на обществения живот, в това число политически анализатори, медийни коментатори, политически журналисти и преподватели по обществени науки в училищата. Възпитаниците на специалността са особено подходящи както за постове, изискващи познания за управление на публичния сектор, така и за постове в международни публични организации и дипломатически мисии, които изискват комбинация от владеене на чужди езици и познания за обществените процеси в други страни. Могат успешно да практикуват различни видове консултантски дейности, като заемат експертни позиции както в различни политически организации и обществени институции, така и в частния сектор. Разполагат с професионална компетентност за работа и в неправителствения сектор. Могат да участват в управлението на специфични програми и проекти с обществена полза.

Курсът на обучение завършва с писмен и устен държавен изпит, който се провежда от назначена със заповед на Ректора на СУ "Св.Кл.Охридски" изпитна комисия, в чийто състав по предложение на катедрата се включват хабилитирани преподаватели, работещи в различни области на политологията.

Учебен план

» Учебни дисциплини

 

  УЧЕБЕН ПЛАН
 

» випуск 2013
» випуск 2012
» випуск 2011
» випуск 2010

Срок на обучение: 4 години (8 семестъра)

Учебният план е разработен съобразно действащото в страната законодателство и съгласно съществуващата в европейското образователно пространство система за трансфер на кредити. Той включва 85 учебни дисциплини, от които 25 задължителни, 59 избираеми и 1 факултативна дисциплина. Съотношението между задължителните и избираемите дисциплини е различно в различните семестри, като се спазва тенденцията относителният дял на избираемите дисциплини да нараства с наближаването на края на курса на обучение. През седмия семестър студентите профилират своето обучение, като задължително избират поне един от предлаганите три модула: "Национален политически процес", "Европейска интеграция" и "Сравнителна политология". През осмия семестър студентите участват в учебна практика, която е с продължителност четири седмици и се провежда във висши държавни институции (като Праламента, Министеството на външните работи, Министерството на отбрана и др.), в политически партии, телевизии (с изключение на националната) и в неправителствени организации.

Избор на дисциплини: В началото на всеки семестър от срока на обучение студентите заявяват от личните си акаунти в информационната система СУСИ кои от активните за семестъра избираеми дисциплини избират. За целия срок на своето обучение трябва да имат минимум 26 избираеми дисциплини.

Набиране на кредити: Минималната натовареност за един семестър от задължителни и избираеми дисциплини е 30 кр. Студентите се допускат до държавен изпит, при условие че са завършили семестриално и че за целия срок от своето обучение са набрали минимум .... кр., в това число ... кр. от задължителни дисциплини + ... кр. от избираеми / факултативни дисциплини + ... кр. от учебна практика. Кредити от изпити се признават след успешно положен изпит или при акредитация на дисциплина от учебния план след представяне на академична справка. Успешното полагане на държавен изпит носи още ... кр.

» начало

Учебни програми на дисциплини

|  А  |  Б  |  В  |  Д  |  Е  |  И  |  К  |  Л  |  М  |  Н  |  О  |  П  |  Р  |  С  |  Т  |  У  |  Ф  |  Ч  |
 

А

 • Академично писане
 • Анализ на политическия риск
 • Английски език (1 част)
 • Английски език (2 част)
 • Английски език (3 част)
 • Английски език (4 част)
 • Английски език (5 част)
 • Английски език (6 част)
 • Антропология на публичното пространство

Б

 • Българо-руски отношения
 • Българска политическа система след 1989 г.
 • Български политически процес след 1989 г.
 • Българските културно-исторически европейски проекти през 19 и 20 век
 • Българският преход

В

 • Въведение в изучаването на ЕС
 • Външнополитически анализ

Д

 • Делово общуване
 • Демокрация и предизборни кампании
 • Държавни регулации за управление на икономиката

Е

 • Европейската социална държава
 • Европейско право и конституционализъм
 • Емпиричен политически анализ

И

 • Избори и избирателни системи
 • Икономическата политика в България
 • Институции и общи политики на ЕС
 • Информационни войни
 • Информационни ресурси и специализиран софтуер
 • Испански език (1 част)
 • Испански език (2 част)
 • Испански език (3 част)
 • Испански език (4 част)
 • Испански език (5 част)
 • Испански език (6 част)
 • История на българския политически живот
 • История на международните отношения
 • История на политическите идеи (1 част)
 • История на политическите идеи (2 част)
 • История на политическите идеи (3 част)
 • История на политическите идеи (4 част)
 • История на философията
 • Италиански език (1 част)
 • Италиански език (2 част)
 • Италиански език (3 част)
 • Италиански език (4 част)
 • Италиански език (5 част)
 • Италиански език (6 част)

К

 • Количествен анализ и статистика в политическите изследвания
 • Комуникативни умения: презентации и дебати
 • Конституционно право в политически контекст

Л

 • Логически анализ на политическата пропаганда

М

 • Модерна българска държавност
 • Международни организации и регионална сигурност
 • Международна политическа икономия
 • Международно публично право
 • Международни и регионални организации
 • Местна власт и управление
 • Методология на сравнителните изследвания (1 част)
 • Методология на сравнителните изследвания (2 част)
 • Методология на сравнителните изследвания (2 част)
 • Място и роля на България в Европейския съюз

Н

 • Национална сигурност
 • Немски език (1 част)
 • Немски език (2 част)
 • Немски език (3 част)
 • Немски език (4 част)
 • Немски език (5 част)
 • Немски език (6 част)
 • Непублична политика

О

 • Обща външна политика и политика за сигурност на ЕС
 • Обща теория на правото
 • Общественото мнение в България
 • Основи на политологията

П

 • Партийна система в България
 • Партийни фамилии и системи
 • Политическа география
 • Политическа етика
 • Политическа психология
 • Политически елити
 • Политически идеологии в България
 • Политически идеологии и глобализиращия се свят
 • Политически комуникации и маркетинг
 • Политическа култура
 • Политически анализ
 • Политически партии и движения
 • Политически PR
 • Политическият процес в ЕС
 • Политическо поведение
 • Политически процес и социо-културна рефлексия
 • Политически теории за европейската интеграция
 • Принципи на доброто управление
 • Проблеми на съвременната политическа теория
 • Публична администрация

Р

 • Регионални и международни отношения в ЮИ Европа
 • Развитие на българските медии

С

 • Социална политика
 • Социално-политически процес в арабския свят в хода на "Арабската пролет"
 • Сравнителна политикономия
 • Сравнителни политически системи и институции

Т

 • Теоретични основи на поведенческите модели
 • Теория и критика на политическите идеологии
 • Теория на международните отношения (1 част)
 • Теория на международните отношения (2 част)
 • Технология на политиката

У

 • Убеждаваща комуникация - европейските стандарти в медиите
 • Увод в публичната администрация
 • Увод в социологията
 • Управление на конфликти
 • Учебна практика "Политически институции"

Ф

 • Френски език (1 част)
 • Френски език (2 част)
 • Френски език (3 част)
 • Френски език (4 част)
 • Френски език (5 част)

Ч

 • Човешко развитие и демокрация
 » начало

Текущи програми и изпити

Дипломиране: процедури и срокове

 

 • 01.07.2020 г. от 10:00 ч. в з.зала 300 и 305 (4 бл. на кампус "Изток"): писмен държавен изпит (присъствен)
 • 08.07.2020 г. от 10:00 ч. в з.300 и 305 (4 бл. на кампус "Изток"): устен държавен изпит (присъствен)
   
 • 09.07.2020 г. от 10:00 ч. в з.305 (4 бл. на кампус "Изток"): защита на дипломни работи (присъствен)

до 23:00 ч. на 20.06.2020 г.: Предаване на дипломни работи
Предават се в Мудъл платформата на СУ в обявения срок. Системата автоматично се затваря в 23:00 ч. на посочената дата. Декларация за авторство върху текста се попълва в Мудъл платформата с предаването на дипломната работа. За достъп до съответното пространство в Мудъл, предаване на разпечатки и повече подробности се обръщайте към инспектор Бека Натан (natan@phls.uni-sofia.bg). 

 ВНИМАНИЕ:  Студентите, които имат регистрация в Мудъл, трябва да проверят и, ако се налага, да актуализират имейл адреса, с който са регистрирани. Тези, които нямат регистрация в Мудъл,трябва да направят такава, като следват инструкциите на линка по-долу. Акаунтът и паролата за достъп до Мудъл са същите като за СУСИ. При проблем с акаунта и паролата се свържете със системен администратор на СУСИ: Зорница Ангелова (zangelova@phls.uni-sofia.bg); Ваня Йосифова (v_yosifova@phls.uni-sofia.bg). Виж още: Инструкции за регистрация в Мудъл►


Архив:

 • Теми за писмен държавен изпит, лятна сесия 2014