Магистри

Обща информация


В магистърските програми на специалност "Политология" се обучават студенти, придобили бакалавърска или магистърска степен по различни програми от български и чуждестранни университети и висши училища. Разработването им се базира на такива характеристики на образователния процес като интерактивност, гъвкавост, прагматизъм и приложение на новите информационни и комуникационни технологии и изразява стремежа на специалността да отговори по най-пълен начин на изискванията на Болонския процес. Тяхната философия се крепи на няколко основни принципа:

 • максимална изборност на дисциплини, в резултат на което студентите могат да изградят собствения си магистърски профил;
 • специализация в дадена област, в резултат на което студентите могат да надградят знанията си придобити в рамките на предходното си образование;
 • достатъчно широка подготовка, която да гарантира на завършилите висока адаптивност към динамичните изисквания на пазара на труда и успешен трансфер от един негов сектор към друг.​

Курсът на обучение завършва с разработване и публична защита на магистърска теза по тема предварително одобрена на заседание на Съвета на катедра "Политология".

Международни отношения и проблеми на сигурността

 • Учебен план
 • Текущи програми и изпити
 • Защити
 • Контакти
 •  

  » Кандидатстудентска кампания 2018/2019
  » Такси за обучение

   

  Програмата се предлага в следните форми:

  • редовна/задочна със срок на обучение 3 семестъра
  • редовна/задочна със срок на обучение 4 семестъра

  Динамиката в развитието на международните отношения е особено осезателна в годините след края на Студената война. Свидетели сме на разпад на регионалните и международни системи за сигурност, упадък на държави и успех на движения за национално самоопределение. Тези процеси протичат в контекста на нарастваща глобализация и икономически подем, но и на финансови кризи и на все по-очевидно разделение на света на "бедни" и "богати". Съпроводени са и от появата на влиятелни над-държавни и не-държавни актьори, които оказват нарастващо въздействие върху развитието на международните отношения в широкия им спектър между "глобалния хаос" и "глобалния ред".

  Магистърската програма съществува от 2002 г. Тя се разви в тясно сътрудничество с Academic Fellowship Program на Институт "Отворено общество", Будапеща. При нас са се обучавали както български, така и студенти от страни-членки на ЕС, САЩ, Турция, Иран и Израел.

  Програмата има за цел, от една страна, да запознае студентите с основите на международните отношения. За нас е важно нашите магистри да познават теоретични школи и системи на международните отношения; да разбират действащото международно право; да оценяват ролята на международните организации в създаването на нов международен ред, да насърчим интереса към политическата икономия на международните отношения. И не на последно място, за нас е важно нашите магистри да придобият представа за глобалния конфликтен потенциал, проблемите на мироопазването, тероризма и организираната престъпност, както и да развият умения за анализ и управление на общностни конфликти.

  От друга страна, програмата преследва и практически ориентирани цели. Бихме желали предлаганите от нас магистърски курсове да предоставят форум за ангажирани и професионални дискусии по конкретни теми от глобалната международна политика, като например, международни отношения и външна политика на Америка и Русия, обща външна политика и политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз. Проблемите на регионалната сигурност и интеграция са също част от нашия curriculum. Те обхващат Балканската политика, регионалните отношения на Европейския съюз, както и политиката в Близкия Изток и Кавказ. Проблемите на националната сигурност и външната политика на България са особен акцент в нашата програма.

  Разработват се и различни изследователски проекти, които предоставят на студентите възможност за развитие на изследователски и аналитични умения. Чрез тях се насърчава работата в екип и се създават устойчиви перспективи за включване в национални и международни професионални мрежи - както академични, така и политически ангажирани. С участието си в проектната изследователска дейност нашите магистри многократно умножават шансовете си за успешна бъдеща професионална реализация.


  Публикувано: м.05.2013 | Последна редакция: 30.07.2015, А.Димитрова

  Политически мениджмънт

 • Учебен план
 • Текущи програми и изпити
 • Защити
 • Контакти
 •  

  » Кандидатстудентска кампания 2018/2019
  » Такси за обучение

   

  Програмата се предлага в следните форми:

  • редовна/задочна със срок на обучение 3 семестъра
  • редовна/задочна със срок на обучение 4 семестъра

  Политическият мениджмънт е специфична интердисциплинарна програма, която дава възможност на университетското образование да се адаптира към развитието и функционирането на политическите институции в постмодерния свят. Тя съчетава знания и практически умения, които са необходими на широк кръг специалисти и политици, свързани с проблемите на управлението в политическата сфера. Магистърската програма предлага знания и умения в 4 основни направления: аналитични методи и техники, необходими за управленската политическа дейност; стратегическо планиране и управление на кампании; взимане на решения; комуникационен мениджмънт.

  По време на обучението студентите трябва да придобият: задълбочено познаване на проблемите и практиките в областта на политическото управление на ниво политически институции, политически организации и партии, граждански обединения и групи за натиск; аналититчни умения за оценяване на тенденциите и развитието на функционирането на политиката и управлението на политическите процеси; способност за самостоятелно изследване на събитията и процесите в областта на политическия мениджмънт; способност за подготовка, писане и редактиране на писмени текстове в областта на политическия мениджмънт; добри комуникативни умения, умения за устно представяне и самопредставяне; умения за анализ на данни, работа в екип и проектна динамика.

  Завършилите магистърска програма по политически мениджмънт могат да се реализират професионално в сферата на публичната политика: политически кабинети в Министерския съвет и висшата администрация. Те са подготвени за работа с политическия елит и за участие в него. В зависимост от собствените им предпочитания и чрез избора на отделни дисциплини те могат да формират съответните акценти в своето бъдещо професионално развитие: анализатори и есперти; организационни дейности и дейности насочени към публичното представяне на политическата активност.


  Публикувано: м.05.2013 | Последна редакция: 30.07.2015, А.Димитрова

  България, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125, бл.4, Кампус "Изток"
  ​(+359 2) 870 11 93, p_science@phls.uni-sofia.bg


  Политическо консултиране

 • Учебен план
 • Текущи програми и изпити
 • Защити
 • Контакти
 •  

   

  » Кандидатстудентска кампания 2018/2019
  » Такси за обучение

   

  Програмата се предлага в следните форми:

  • редовна, със срок на обучение 3 семестъра
  • редовна, със срок на обучение 4 семестъра

  МП Политическо консултиране цели да представи по прагматичен начин естеството на експертната, съветническата и консултантска дейност чрез инструментариума на политологията. Създаването й е следствие от необходимостта от практико-приложна магистърска програма, която да даде отоговор на въпросите за функционирането на политическите технологии в институциите и партиите преди всичко в България и Европейския съюз, а така също и в САЩ и Русия. Програмата интегрира дисциплини, чрез които студентите придобиват необходимите знания и умения за успешна реализация в консултантска и съветническа дейност в политиката. Чрез обучението в тази програма завършилите имат готовност за ръководство и дейност в неправителствения сектор. Политическото консултиране дава широка платформа за консултантска, експертна и съветническа дейност на високи управленски нива и в частния сектор. Особено внимание се обръща на уменията за комуникация между бизнеса и политиката.

  Обучението е свързано с практиката на българските институции и организации. В лекционните курсове и практическите занимания се изследват и традиционните практики в българския политически живот, проследява се влиянието на външните фактори в българската национална политика.

  Политическото консултиране в България естествено се свързва с практиките в ЕС. Студентите се запознават с практиките на лобиране в различните нива на европейската политика – местната власт, регионалните отношения, националната политика и наднационалните институции и политики на ЕС.

  Конкретните умения, които трябва да придобият студентите, са свързани с решаване на казуси по лобиране за различни законопроекти и граждански каузи. Студентите получават възможност да навлязат в детайлите на функционирането на политическата система и институции, което им дава възможност да работят като политически консултанти, експерти и съветници в политически кабинети, в Министерски съвет, Народно събрание, политически партии и неправителствени организации. Могат да се реализират също на различни постове като служители в държавни институции и местната власт. Широката подготовка и високата квалификация правят магистрите по политическо консултиране желани специалисти в международни институции.


  Публикувано: м.05.2013 | Последна редакция: 30.07.2015, А.Димитрова

  Защити

  Защити на магистърски тези се провеждат 2 пъти в рамките на една учебна година - през м.март (т.нар. зимна сесия на защита) и през м.юли (т.нар. лятна сесия на защита). Студентите се явяват на защита на магистърска теза, при условие че:

  • темата и избраният от студента научен ръководител на магистърската теза са одобрени от катедра "Политология";
  • допуснати са до защита от съответния инспектор от отдел "Студенти" на Философски факултет (моля, потвърдете предварително намерението си за явяване на предстоящи защити в обявения срок);
  • разработката е предадена в рамките на обявения срок и отговаря на съответните изисквания.

  до 20.11.2018 г. (вторник) вкл.

   

  Подаване на молба за одобряване на тема и научен ръководител (зимна сесия на защита).

  Молбата трябва да е подписана от студента и от научния ръководител. Подава се в оригинал и сканирана в PDF-формат по ел.поща на администратора на програма:
  - за МП Международни отношения и проблеми на сигурността при г-жа Б.Натан (natan@phls.uni-sofia.bg, 324 к., 4 бл.)
  - за МП Политически мениджмънт и Политическо консултиране при г-жа А.Димитрова (dimitrovab@phls.uni-sofia.bg, 323 к., 4 бл.)
  Не е необходимо да сте завършили семестриално. Вижте още...

   » Бланка на молба | » Теми за избор предложени от преподаватели

  до 15.01.2019 г. (вторник) вкл.

  Потвърждаване явяване на защита (зимна сесия на защита)

  Студентите се допускат до защита от отдел Студенти, при условие че са завършили семестриално. С цел изготвянето по служебен път на справка за налични оценки и набрани кредити, моля, потвърдете в обявения срок.

  » Потвърждавам

  .....2019 г. (...) вкл.

  Предаване на магистърски тези (зимна сесия на защита).

  Магистърската теза се изготвя според публикуваните изисквания и се предава в обявения срок разпечатана в 2 екземпляра подвързани със спирала и на електронен носител в Word Dokument формат на координатора/администратора на програмата (електронният вариант може да бъде изпратен и по ел.поща). Към нея студентите предават отделно и декларация за авторство върху текста (оригинал).

  » Декларация» Изисквания за магистърска теза

  ....2019 г. (...)

  Защити на магистърски тези (зимна сесия на защита)

  » Изисквания за магистърска теза | » Разпределение по комисии

  .....2019 г. вкл.
  отдел Студенти (237 к., 4 бл.)

  Подаване на документи за изготвяне на диплома

   

  Публикувано: м.05.2013 | Последна редакция: 14.11.2018, А.Димитрова