Бакалаври

Обща информация

Всеки студент е длъжен да си проверява съобщенията, които администрацията изпраща в СУСИ.

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
»квалификационна характеристика 3.1. социология, антропология и науки за културата 4 години
(8 семестъра)
  ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  
  Бакалавър по социология  
Записването за Спорт се извършва чрез страниците на Университета и Департамента по спорт./http://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/departamenti/departament_po_sport/izbor_na_sport В зависимост от учебната програма и предпочитанията си студентите могат да избират измежду над 20 вида спорт

Учебен план и учебни програми

  УЧЕБЕН ПЛАН
 

»випуск 2019-2023
»випуск 2018-2022
»випуск 2017-2021
»випуск 2016-2020

   

Изборът на избираеми дисциплини се прави в информационната система СУСИ. В началото на всеки семестър в срок определен от системата (по време на който опцията "Избор на курсове" от менюто е активна) всеки студент от личния си акаунт посочва кои избираеми дисциплини  избира за текущия семестър. На базата на тази информация се генерират и изпитните протоколи. В случай че студент положи изпит по избираема дисциплина, която не е заявил в СУСИ, оценката се признава, след като бъде нанесена в индивидуален протокол, който се заплаща допълнително.

Набиране на кредити:

 • Курсът на обучение за придобиване на ОКС "бакалавър" е 8 семестъра. За този период студентите трябва да са положили определен брой изпити /посочени в учебния план на всеки випуск/, разпределени по групи и да са покрили 230 кредити от тях. При желание студентът може да положи повече от изискуемите изпити. Условие за разработване на дипломна работа е минималният успех от семестриалните изпити да е минимум 5,25.
 • За успешно положен държавен изпит или защита на дипломна работа се получават 10 кредита.

       За семестър натовареността на студентите трябва да бъде 30 кредита.

Задължителни      Избираеми - 1 група   Избираеми - 2 група 
Избираеми - 3 група  Избираеми - 4 група  Избираеми - 5 група
Избираеми - 6 група   Факултативни

Задължителни дисциплини

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ -   всяка дисциплина носи по 5 кредита

Логика на емпиричното социологическо изследване, 1 семестър
Логика на ЕСИ - литература
Социология на културата, 1 семестър
Въведение социологията, 1 семестър
Социология на властта, 1 семестър
Професионалните роли на социолога, 1 семестър
Работа със социологически текстове, 1 семестър

История на социологията: Генезис на националите социологически традиции, 2 семестър
Социология на идеологиите, 2 семестър
Основни категории на социологическия анализ, 2 семестър

Изследователски методи в социологията, 2 семестър

История на социологията след ІІ световна война, 3семестър
Статистически методи в социологията, 3 семестър
Качествени методи в социологията, 3 семестър
Икономическа социология: класически идеи, 3 семестър

Методология на научното познание4 семестър
Икономическа социология: съвременни идеи, 4 семестър
Статистически методи в социологията: 2-ра част, 4 семестър
Основи на SPSS, 4 семестър

Социология на социалните общности, 5 семестър
Спорт 1 5 семестър
Социология на организациите, 5 семестър
Контент анализ, 5 семестър

Социология на труда,  6 семестър
Спорт 2, 6 семестър

За записване за спорт следете сроковете през сайта на Департамента по спорт.
В зависимост от учебната програма и предпочитанията си студентите могат да избират измежду над 20 вида спорт

Избираеми - 1 група

МЕТОДИ И ТЕХНИКИ – всяка дисциплина носи по 5 кредита

Избираеми - 2 група

СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ – всяка дисциплина носи по 5 кредита

Да играем социология заедно, 2 семестър

Социология на образованието3 семестър
Социологически идеи на Макс Вебер,  3 семестър
Социологията в Централна и Източна Европа в периода 1945-1989г.: сравнителен анализ на дисциплинарните траектории3 семестър
Историческа социология на социализма,  3 семестър,

Социология на правото, 4 семестър
Социология на личността,  4 семестър
Социология на медицината и здравеопазването, 4 семестър
Социология на социалната стратификация 4 семестър
Социологически идеи на Емил Дюркейм, 4 семестър
Социологическата парадигма на Карл Маркс 4 семестър
Социология на глобализацията: космополитизация и екстернализация, 4 семестър

Социология на семейството, 5 семестър
Социология на неравенството, 5 семестър
Социология на града, 5 семестър
Норма и отклонения: сексуалност, престъпност и лудост, 5 семестър

Макросоциални общности: етническа общност и малцинство, 6 семестър
Етнометодология, 6 семестър
Социология на изкуството  и популярната култура 6 семестър
Критическата социология на Пиер Бурдийо,  6 семестър
Социология на пола,  6 семестър
Български стратификационни трансформации 6 семестър
Микросоциални общности: Аз и другият, 6 семестър
Модернизационни процеси в българското общество, 7 семестър
Социология на медиите, 8 семестър

Избираеми - 3 група

ПРАКТИЧЕСКИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ДИСЦИПИЛИНИ - всяка дисциплина носи по 5 кредита

Академично писане, 3 семестър
Познавателни възможности на статистическите инструменти за управленски цели: вторичен анализ на данни 5 и 7 семестър
Демоскопия - 5 и 7 семестър

Изследване на оценяването във висшето и средното образование6 и 8 семестър
Изследвания на социалните неравенства и стратификации,  5 и 7 или 6 и 8 семестър
Изследвания на институциите, 5 и 7 или 6 и 8 семестър
Изследвания на културата и образованието, 5 и 7 или 6 и 8 семестър
Приложна социология 1,  5 и 7 семестър
Приложна социология 2,  6 и 8 семестър
Преддипломен семинар, 8 семестър

Избираеми - 4 група

ПРИЛОЖНИ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ОРИЕНТИРАНИ ДИСЦИПЛИНИ - всяка дисциплина носи по 2,5 кредита

Избираеми - 5 група

ВЪВЕЖДАЩИ ДИСЦИПЛИНИ ОТ ДРУГИ СОЦИАЛНИ И ХУМАНИТАРНИ НАУКИ - всяка дисциплина носи по 5 кредита

Избираеми - 6 група

ДРУГИ ДИСЦИПЛИНИ ОТ СОЦИАЛНИ НАУКИ - всяка дисциплина носи по 5 кредита

Факултативни

ГРУПА 1: ДИСЦИПЛИНИ ЗА УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ - от 16 дисциплини студентите избират 13 дисциплини, които носят 60,5 кредита

Задължителни дисциплини:

Група 1: Задължително се избират 2 от 3-те дисциплини:

Въведение в психологията, 2 семестър (дисциплина от група 5), 5 кредита
Психология на личността, 3 семестър (дисциплина от група 6), 5 кредита
Трудова и организационна психология, 6 семестър (дисциплина от група 6), 5 кредита

Група 2: Задължително се избира Философия на правото и две от 4-те дисциплини:

История на философията, 2 семестър (дисциплина от група 6), 5 кредита
Систематична философия 1 част, 2 семестър (дисциплина от група 5) 5 кредита
Систематична философия 2 част, 3 семестър (дисциплина от група 6 ) 5 кредита
Етика, 6 семестър (дисциплина от 6 група), 5 кредита
Логика, 6 семестър (дисциплина от 6 група), 5 кредита
Философия на правото, 7 семестър, 5 кредита

 

Задължителни учебни практики:

Хоспитиране, 7 семестър, 1 кредит
Текуща педагогическа практика, 7 семестър, 2 кредита
Преддипломна  педагогическа практика, 8 семестър, 3 кредита

Обучението за придобиване на професионална квалификация “учител” завършва с интегриран практико-приложен държавен изпит. Завършилите получават професионална квалификация “БАКАЛАВЪР ПО СОЦИОЛОГИЯ И УЧИТЕЛ ПО ПСИХОЛОГИЯ И ФИЛОСОФСКИТЕ ДИСЦИПЛИНИ В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА”

ГРУПА 2: ДРУГИ ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ - всяка дисциплина носи по 5 кредита

Английски език 1 част, 1 семестър
Английски език 2 част, 2 семестър
Английски език 3 част, 3 семестър
Английски език 4 част, 4 семестър

Текущи програми и изпити

ЗИМЕН семестър   ЛЕТЕН семестър   СЕСИИ

Семестърът е от 01.10.2019 г. до 17.01.2020 г.

Свободни от учебни занятия дни:

 • Патронен празник (25.11.2019 г.);
 • Студентски празник (08.12.2019 г.);
 • Коледни и Новогодишни празници (24.12.2019 - 02.01.2020 г.).
 

Семестърът е от 17.02.2020 г. до 05.06.2020 г.

Свободни от учебни занятия дни:

 • Великденски празници (от 16.04.2020 г. до 21.04.2020 г.)
 • Ден на българската просвета и славянската писменост (24.05.2020 г.)
 
 • Зимната сесия е от 21.01.2020 г. - 14.02.2020 г.
 • Лятната сесия е от 08.06.2020 г. до 03.07.2020 г.
 • Поправителната сесия е от: 17.08.2020 г. - 04.09.2020 г.

Разпис на занятията 
 

 

Разпис на занятията

   

 

 

 

Разпределение на студентите по групи за упражнения:


Последна актуализация: 30.09.2019 | А.Димитрова

Завършване на ОКС бакалавър

  • ..... г.
   Подаване на документи за изготвяне на диплома в отдел Студенти (инсп. М. Недялкова, каб. 237 (бл. 4, ет.2); приемно време: понеделник, сряда и петък от 9:00 до 12:00 ч., вторник и четвъртък - от 13:00 до 16:00 ч.; тел. 02 80 05 170). Моля, спазвайте посочения график. През останалите дни се записват новоприети бакалаври. Необходими документи...►

   

  ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ   ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

  »информация за провеждане на държавен изпит

  »задължителна литература

  »изисквания разработване на казус

  »молба образец

   

  »информация за провеждане на защита на дипломна работа

  »критерии разработване на дипломна работа

  »молба за избор на рецензент

  »молба образец

  »декларация за авторство

  »структура на анотацията

   


  ПИСМЕНИЯТ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на студенти от ОКС "бакалавър"  ще се проведе на ... г. от ... часа в ауд. ....
  Комисията е в състав: .....
  Молби за включване в протокола за държавен изпит се подават до ... г. в сектор "Студенти", при инсп. М. Недялкова, каб. 237. Приемно време: понеделник, сряда и петък от 9,00 до 12,00 ч., вторник и четвъртък - от 13,00 до 16,00 ч. Телефон: 02 80 05 170.​

  ЗАЩИТАТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ на студенти от ОКС "бакалавър" ще се проведе на .... г. от .... ч. в ауд. ....
  Комисията е в състав: Председател: проф. П. Кабакчиева, членове – доц. М. Якимова, доц. Св. Маринова.
  Молби за определяне на рецензент се подават до .... г. при инсп. А.Димитрова, каб. 402. Приемно време: всеки работен ден от 10,00 до 12,00 и от 14,00 до 16,00 ч. Тел. 02 870 62 60. Молбата трябва да е разписана от научния ръководител, с което той удостоверява, че е допуснал дипломанта до защита. Молбата може да се изпрати и сканирана по имейла: dimitrovab@phls.uni-sofia.bg
  Молби за вкючване в протокола за защити се подават до ... г. в сектор "Студенти", при инсп. М. Недялкова, каб. 237. Приемно време: понеделник, сряда и петък от 9,00 до 12,00 ч., вторник и четвъртък - от 13,00 до 16,00 ч. Телефон: 02 80 05 170.​
  До .... г. студентите трябва да депозират 2 екземпляра от дипломната си работа при инсп. А.Димитрова, каб. 402. Тогава подписват и декларация за авторство.
  2-3 дни преди защитата дипломантите получават готовите рецензии на дипломните си работи.
  Студентите се явяват на държавен изпит или защита със студентската си книжка.

  Документи за изготвяне на диплома

  Подават се в сектор „Студенти“ при инсп. М. Недялкова, каб. 237 (бл. ІV, ет. 2). Приемно време: понеделник, сряда и петък от 9,00 до 12,00 ч., вторник и четвъртък - от 13,00 до 16,00 ч. Тел. 02 80 05 170.

  Необходимо е да се представят:

  • Бележки от 3 библиотеки, с които се удостоверява, че студентът не дължи книги, с дати не по-рано от  8 юли 2019 г.: Библиотеката по Социални науки, бл. ІІ, Кампус "Изток"; Библиотеката по Философия, Ректорат, южно крило, подземен етажБиблиотека по Педагогика, Ректорат, южно крило, 3 етаж, каб. 62.
  • 1 бр. нова снимка паспортен формат. На гърба на снимката (леко, без да се натиска) се написват трите имена и факултетния номер на студента.
  • ​Студентска книжка. 
  До 15 ноември всяка учебна година студентите подават молби за одобрение на ТЕМА и НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ.  Молбата трябва да е подписана от научния ръководител на дипломанта, с което последният удостоверява, че темата и анотацияте са съгласувани с него. Сканираната молба и анотацията (в размер до 1 стр.) се изпращат по имейла на инсп. А.Димитрова - dimitrovab@phls.uni-sofia.bg. Ако някой няма възможност да сканира документите, ги депозира в каб. 402. Условие за явяване на защита на дипломна работа е студентът да има успех 5,25 от семестриалните изпити. В момента на подаване на молбата за одобрение на тема не се гледа успеха, но при подаване на молбата за явяване на защита при инсп. М. Недялкова - м. юни 2019 - студентът трябва да има успех минимум 5,25 от семестриалните изпити.
  До 15 март всяка учебна година всички дипломанти (включително и тези, които са пропуснали срока 15 ноември) предават подробна анотация. Формата на анотацията може да бъде изтеглена от тук.
   

   

  Провеждане на стаж

 • Студентски практики
 • Меморандум
 • Вътрешен правилник
 • Какво представлява стажът в специалност “Социология”?

  Стажът дава възможност за реална работа в изследователски центрове, неправителствени организации, държавни институции, маркетингови и социологически агенции и други външни организации/звена, с които Катедра Социология има подписан Меморандум за сътрудничество. В тези организации, студентите по социология имат възможност да приложат познанията си, придобити по време на обучението.

  Целта на стажа е освен натрупаните познания по време на следването си, студентите да получат и практически умения в реални условия.

  Стажът присъства в учебния план като част от дисциплината Приложна социология.

   

  Кой може да кандидатства за стажове?

  Всеки студент от трети или четвърти курс. Кандидатстването за стаж се осъществява на конкурсен принцип в два основни етапа.Има предварително събеседване в Катедрата при определяне на стажантските места, с цел по-доброто организиране на стажуването. Конкурсният принцип е въведен за случаи, в които за една позиция кандидатстват повече от един студент или когато не е възможно да се осигурят свободни стажантски позиции за всички кандидати.

   

  Студентите длъжни ли са да осигурят сами стажантското си място?

  Не, в началото на всеки семестър Стажантската комисия публикува обява на видно място в сградата на Катедрата и изпраща съобщение на курсовите електронни пощи за конкурси за свободни стажантски позиции  най-малко 7 дни преди провеждането на конкурса Катедрата обявява списък със свободни стажантски места.

  По изключение, студентите могат да полагат стаж, организиран по тяхна инициатива в организационни структури, които не са подписали Меморандум за сътрудничество с Катедра Социология. Подробна информация е достъпна във т.н. Вътрешен Правилник на Катедрата за уреждане на студентските стажове.

   

  Какви документи са необходими за кандидатстване за свободна стажантска позиция?

   

  Всеки студент, желаещ да кандидатства за обявена свободна стажантска позиция изпраща автобиография и мотивационно писмо до членовете на Стажантската комисия към Катедра Социология, в срок и при условия, посочени в мейл на електронните пощи на трети и четвърти курс, в началото на всеки семестър.

   

  Студентите или Катедрата определят конкретното място за провеждане на стажа?

  Катедрата, в лицето на Стажантската комисия, организира прозрачни публични конкурси за избор на стажанти. Студентите имат право да посочват предпочитаната от тях стажантска позиция след обявяване на местата. При наличие на повече кандидати за конкретно работно място, стажантът за него се избира на конкурентен принцип в два етапа: 1) събеседване с членовете на Стажантската комисия и 2) окончателен подбор от страна на работодателя обявил свободната стажантска позиция. При подбора на стажанти членовете на Стажантската комисия към Катедрата се съобразява с профила на стажанта, търсен от Партньора. При наличието на един единствен кандидат за дадена стажантска позиция крайното решение се взима от работодателя, обявил свободното място.

   

  Заплаща ли се стажът?

  По преценка на работодателя, обявил свободна позиция, стажът може да бъде заплатен или не, както и стажът да бъде регламентиран или не с договор (временен трудов или граждански). И в двата случая, на платен и неплатен стаж, Студентите получават кредити и оценка на края на курса, както е във всяка подобна дисциплина, обявена от Катедрата.

   

  Колко време продължава стажът?

  По време на стажантската програма, студентите са заети на непълен работен ден при гъвкаво работно време. Продължителността на стажа трябва да бъде не по-малко от 120 и не повече от 240 часа за целия период на стажуване, който е около 3 месеца.  Горната граница от 240 часа може да бъде увеличена с изричното съгласие на студента-стажант.

  Часовете се изработват в предварително уговорен график с работодателя

   

   

  Освен присъствие и изпълняване на задачите, поставени от работодателя, какви са задълженията на студентите?

  След като са покрили горепосочените изисквания за зачитане на стажа, студентите се явяват на изпит, който включва представяне на анализ на данни, с които студентът е работил/получил достъп на работното място. Подробна информация за правата и задълженията на студента-стажант може да бъде открита във Вътрешен Правилника на Катедрата за уреждане на студентските стажове.

   

   

  Могат ли студентите да се отпишат от стажа?

  Студентите могат да се отпишат от избираемата дисциплина на стажантската програма, по реда, по който е отписването от останалите избираеми дисциплини, но не и след като е преминал етапът на събеседването. След преминаване на етапа на събеседването студентите са задължени да спазят условията на поетото споразумение, т.е. да изкарат стажа си в съответствие с предварително уговорените условия с работодателя.

   

  Към кого да се обръщат студентите, ако имат допълнителни въпроси относно стажовете?

  Към членовете на Стажантската комисия.

  Дипломни работи 2011-2015

  2011/2015

  Елена Константинова Костадинова Сексуална култура и семейно планиране при младите роми в кв. Факултета
  »Резюме
  Доц.д-р Алексей Пампоров
  Кристина – Паулина Джоунс Благотворителността в България – медийни образи и нагласи Доц.д-р Петя Кабакчиева
  Фани Мирославова Младенова

  Образът на сирийския бежанец: стереотипи и етническа омраза
  (изследване в рамките на кв. Овча купел – гр.София)
  »Резюме

  Поф.д.с.н. Майя Грекова
  Цветелина Валентинова Янкова
  11565

   
  Социални нагласи на употребата на синтетични наркотици сред младежите в София
  Резюме»

   
  Доц.д-р Алексей Пампоров
  Биляна Асенова Иванова
   
  Как се формира, поддържа и предава етническата идентичност.“Случаят“ Западни покрайнини
  Резюме»

   
  Проф.д.с.н. Майя Грекова
  Кристина Климентова Чавдарова
   
  Социално конструиране на всекидневието на българските деца
  Резюме»

   
  Гл.ас. д-р Елена Стойкова
  Денислав Ненков Хаджиев
   
  Как практикуващият мюсюлманин изгражда представата си за исляма в съвременния български контекст
  Резюме»

   
  Проф.д.с.н. Майя Грекова

  Симона Борисова   Борисова 

  Как се конструира и поддържа културната идентичност в България? (през примера на народните танци)
  Резюме»

   
  ас. Мила Минева
  Катрин Бориславова Николова
   
  Парите в българското семейство: модели на контрол и власт
  Резюме»

   
  Доц.д.с.н. Таня Чавдарова
  Николай Владиславов Колев
   
  Негативните социализиращи влияния на социалните мрежи в Интернет
  Резюме»

   
  Ас. Виржиния Вергова
  Любомира Валентин Стоянова
   

  Практически структури на учителския авторитет във всекидневното взаимодействие на едно училище(върху примера на 22 СОУ „Г.С.Раковски“)
  Резюме»

  Доц.д-р Милена Якивома
  Мадлен Николаева Колева
   
  Междуполови и междупоколенчески различия в нагласите по отношение на брак и семейство
  Резюме»

   
  Доц.д-р Калоян Харалампиев
  Йолита Павлова Павлова
  11524

   
  Институционализацията на позицията на лекарите в България, разгледана чрез индивидуалната практика
  Резюме»

   
  Гл.ас.д-р Вероника Димитрова
  Богомила Василева Вучкова
  11552

   
  Промени в нивата на раждаемост в България – поведенченски и ценностни измерения
  Резюме»

   
  Доц.д-р Калоян Харалампиев

   

  Дипломни работи 2010-2014

  Дипломни работи на студенти специалност

  "Социология"

  2014/2015

  Елена Константинова Костадинова Сексуална култура и семейно планиране при младите роми в кв. Факултета
  »Резюме
  Доц.д-р Алексей Пампоров
  Кристина – Паулина Джоунс Благотворителността в България – медийни образи и нагласи Доц.д-р Петя Кабакчиева
  Фани Мирославова Младенова

  Образът на сирийския бежанец: стереотипи и етническа омраза
  (изследване в рамките на кв. Овча купел – гр.София)
  »Резюме

  Поф.д.с.н. Майя Грекова
  2013/2014
  трите имена тема на дипломната работа научен ръководител
  Марина Атанасова Атанасова Интегрирана градска среда – възможности и проблеми, свързани с нейното постигане
  »Резюме
  Проф. дсн. Майя Грекова
  Николай Пламенов Петров Трудната реалност на геомедиите през примера на употребата Foursqoure в България Гл.ас.д-р Елена Стойкова-Догонова
  Светломир Георгиев Здравков Обосноваване и критика на реиндустриализацията в България през периода 2013-2014.
  Опит за описване на нормативните предпоставки на всекидневните действия и аргументация през погледа на прагматичната социология на критиката
  Проф.д-р Лиляна Деянова
  Ивелина Кристиян Лазарова Влиянието на социалните мрежи и социалната среда върху употребата на наркотици сред младите хора в България Доц.д-р Калоян Харалампиев
  Диляна Александрова Караджова

  Влиянието на културния, социалния и икономическия капитал върху успеваемостта и отпадането от училище на ромските деца
  »Резюме

  Гл.ас.д-р Алексей Пампоров
  Даниела Николаева Ангелкова

  Негативното отношение на лекарите към качеството на здравеопазването и необходимостта от реформа в България

  »Резюме

  Доц.д-р Милена Якимова
  Иво Красимиров Босев Социално конструиране на детството през примера на детските играчки Гл.ас.д-р Елена Стойкова-Догонова
  Петър Тодоров Николов

  Медийния образ на темата бежанци

  »Резюме

  Гл.ас.д-р Елена Стойкова- Доганова
  Божена Панталеева Панделиева

  Детската мода като средство за конструиране на идентичност

  »Резюме

  Проф.д-р Лиляна Деянова
  Лора Детелинова Йончева

  Ценностни нагласи на децата от пети до единайсети клас в България
  »Резюме

  Доц.д-р Петя Кабакчиева
  Светослава Валери Найденова Мотиви за завръщане в България на завършилите в чужбина студенти (2010-2014) Доц.д-р Петя Кабакчиева
  Илияна Йорданова Серафимова Здравните политики към младежите в България - сравнителен дискурсивен анализ на списание "Здраве" (1956-2005) Проф.д-р Лиляна Димитрова Деянова
  Мария Захариева "Сините фенове: между национализъм и "неонацизъм" Проф.д-р Лиляна Димитрова Деянова
  2012/2013
  Дивил Кулев „Ползването на интернет като фактор за промяна на потребителското поведение“ Доц.д-р Калоян Харалампиев

  Красимира Щерева Кърчовска

  „Нагласи и представи на българската имигрантска общност в Чикаго“(качествено изследване) Доц.д-р Петя Кабакчиева
  Мирела Красимирова Иванова  „Зеленият, подреден и охраняван рай. Мястото на затворените жилищни комплекси във физическото и социалното пространство на град София“ Гл.ас.д-р Светла Маринова
  Ралица Николаева Николава „Нещо социално се случва в МОЛА?“ (Изследване на пазарните пространства и потребителските модели в два столични търговски центъра) Гл.ас.д-р Светла Стоева
  Анна Богомилова Стоянова Семейната жена в града – съчетаване на трудовия ден на работещата жена с трудовия ден на майката и домакинята“ Доц.д-р Алексей Пампоров
  Марияна Венелинова Ганева „Проектното откриване на балканска принадлежност. Анализ на случай - проектът „Балкани, станете!“ на ВLGU, 2012 Гл.ас. Мила Минева
  Ирина Божкова Лилова „Университетът на пазара на труда или пазарът на труда в университета? Преходът от висше образование към заетост през призмата на капиталовите ресурси“ Доц.д-р Таня Чавдарова

  Кристиян Огнянов Тодоров

  „Реформата на наказателното правораздаване в България през 2005-2012 г.“ Проф. д-р Маргарита Чинова
  Бояна Стоянова Килиджийска „Социологически анализ на публичните дебати за „справяне“ с проституцията в България (1993-2013)“ Гл.ас.д-р Елена Стойкова-Доганова
  Кета Руменова Велинова

  „Модели за посещаване на заведения за хранене (случаят на младите хора в България)“

  Гл.ас. Димитър Благоев

  Иван Николаев Черноземски „Процеси на регулация и трансформация на културата през периода 1945-1947 г.“ Д-р Теодора Карамелска
  Мая Славчева Василева Управлението на човешките ресурси- управленска дейност или специфична професия? „/Избезване на случаи от българската практика след 1989 г./ Доц. д-р Калоян Харалампиев
  Мая Николаева Петрова „Аутсорсингът на информационни услуги на пазара на труда в България“ Доц.д-р Таня Чавдарова
  Антония Руменова Каменичка Сравнителен анализ на социологическите канони в три български университета: изследване на дипломни работи Гл.ас.д-р Светла Маринова
  Милица Николаева Керемидчиева „Функции на музея в съвременния свят през погледа на ученици, учители и музейни специалисти“ Доц.д-р Петя Кабакчиева
  Росена Георгиева Иванова „Ролята на Програма „Еразъм“ за формиране на европейска идентичност на студентите – участници. Заложени цели за постигане на ефекти“ Доц.д-р Петя Кабакчиева
  Цветомила Тонева Добчева Връзката между институционалните форми на контрол и формиране на насилие в училище /Хасковското училище ПГ по транспорт „Н.Й.Вапцаров“ – изследване на случай/ Доц.д-р Милена Якимова
  2011/2012
       
  2010/2011
  Стела Павлова Атанасова „Комбинация от иновативни модели като стратегия за оцеляване – изследване на едно българско приватизирано предприятие в условията на пост-социалистически трасформации” Гл.ас.д-р Петя Славова
  Мария Николаева Гложенска „Гражданското образование в България – между „ефективната реалност и желаните модели” Доц. д-р Петя Кабакчиева
  2009/2010
  Нели Илчева Динева „Компютър и мобилен телефон – практикуване и потребяване на идентичности (Употреби на компютъра и мобилния телефон от младите хора в София)” Гл.ас.д-р Милена Якимова
  Здравка Георгиева Димитрова „Родените през 90-те: бунтарска идентичност или копнеж по ред? (Дефинициите на учениците за „власт” и „ред”) Гл.ас.д-р Милена Якимова
  Ивелина Върбанова „(Не)участието на гражданите в управлението(нормативни механизми и реални практики за участие в процеса на вземане на решения на местно ниво – случаят Габрово)” Гл.ас.д-р Венелин Стойчев
  Милица Любомирова Георгиева „Дисциплиниращата матрица на социализма в България през един пример: нормална и девиантна идентичност на младите през 70-80-те години (дневници и характеристики)” Гл.ас.д-р Милена Якимова
  Ваня Павлинова Георгиева

  Между социалния статус и статуквото на оцеляването – „предприемачът” в малкия български град”

  Гл.ас. Димитър Благоев/ д-р Тодор Галев
  Светломир Здравков „Социално-технологични аспекти и скрити механизми в иновационните процеси през социализма (върху примера на ДСО „ИЗОТ”) Н.с.д-р Тодор Галев
  Нина Розинова Денисова „Националният референдум – между политическата воля, гражданския интерес и законовата рамка (Анализ на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и дебатите при приемането му през юни 2009)” Ас. Петя Лазарова
  Диана Бойкова Велчева

  „Как филмът „Андалуското куче” се превърна от „високо изкуство” в популярна култура?”

  Ст.ас. Мила Минева
  Ния Добринова Константинова  "Обществена ли е обществената телевизия в България” Гл.ас. д-р Елена Стойкова
  Стела Павлова Атанасова „Комбинация от иновативни модели като стратегия за оцеляване – изследване на едно българско приватизирано предприятие в условията на пост-социалистически трасформации” Гл.ас.д-р Петя Славова
  Цветомира Руменова Данова „ Дипломирането по Социология от Софийския университет  за социологията: образи и идентификации” Гл.ас.д-р Петя Славова
  Ралица Миткова Михова „Различно трудово възнаграждение за мъжете и жените в България към 2007 г. – причини и перспективи” Доц. Румяна Гладичева
  Слав Бойков Оков „Новите автобиографични „стандарти” и институционализирането на неравенства в идеологията на човешките ресурси” Доц. д-р Лиляна Деянова
  Мария Неделчева Манева „Риалити шоуто и логиката на медийния успех (Анализ на предаването „Биг Брадър”) Ст.ас. Мила Минева
  Десислава Ив. Микулашева „Методи за анализ, планиране и оценка на дадена рекламна кампания” Гл.ас. Живко Георгиев
  Ганчо Живков Русев „Новите форми на комуникация в телевизията: раждането на нов тип медия или опит за запазване на влиянието” Гл.ас.д-р Елена Стойкова 
       
   

  Дипломни работи 2012-2016

  2012/2016
  Маргарита Петрова Троанска

  „Суеверни нагласи и практики в организацията“

  »Резюме

  Доц.д.с.н. Таня Чавдарова
  Ралица Миткова Димитров „Социално конструиране на ЛГБТИ идентичности“ Гл.ас.д-р Елена Стойкова
  Рая Стоянова Михайлова

  „Социално-икономически фактори за образователни неравенства в средните училища (Сравнителен анализ на България и Холандия)“

  »Резюме

  Ас. Димитър Благоев
  Григор Иванов Иванов „Взаимодействие между глобално и локално в един български на дигиталното предприемачество“ Ас. Димитър Благоев

   

  Дипломни работи 2005-2009

   
  2008/2009
  Любомир Райчев Пожарлиев Социални неравенства и контрасти в един постсоциалистически софийски квартал – изследване на транспорта и инфраструктурата” доц..д-р Светла Маринова
  Невена Христова Германова София през социализма в спомените на „тогавашните млади” – образи на пространства” доц.д-р Милена Якимова
  Георги Димов Адамов „Данъчен морал и социални неравенства” Доц.д-р Таня Чавдарова
  Александър Любомиров Василев „Проектът „Без мишка” . Нова социална среда за незрящите в България” Доц.д-р Петя Кабакчиева
  Атанас Емилов Гроздев Религия и политика в съвременна България: религиозни и политически нагласи през 2008 г.” Доц.д-р Петя Кабакчиева
  Гергана Пламенова Николова „Профилирането в българското средно училище през призмата на оценяването – между диференцирането и унифицирането.(Сравнителен анализ на оценяването в трите профила на 119 СОУ „Акад. Михаил Арнаудов”) Гл.ас.д-р Калоян Харалампиев
  Емилия Стоянова Братанова Маршрутните таксита в София като рисков и типичен градски феномен” Проф.дсн. Майя Грекова
  Катерина Бориславова Бонева „Зелените” – потребителски практики и антипотребителска идентичност” Гл.ас.д-р Милена Якимова
       
  2007/2008
  Юлия Цветанова Лазарова „Социални и културни идентичности, видени през модели на потребление(„младите хора” в София: стратегии на идентичност)” доц.д-р Милена Якимова
  Ирина Василева Вълева „Българската модернизация видяна през фотообектива (раждането на гражданска субектност през втората половина на XІX и началото на XX век)” гл.ас.д-р Венелин Стойчев
       
  2006/2007
  Татяна Христова Христова „Ромите кат обект на държавна политика – образователната интеграция преди и след 1989 г.”

  проф.дсн. Майя Грекова

  Деян Иванов Паскалев „Превъплащения на нео-популизма в България (публични образи на НДСВ, Атака и Герб 2001-2007”

  гл.ас.д-р Венелин Стойчев

  Елена Любомирова Стоева „Германия – предпочитана страна за следване и/или мигриране сред българските студенти”(Микро-социологическо изследване сред българските студенти в Германия) доц.д-р Таня Чавдарова
  Боряна Боянова Боянова „Социален маркетинг – аспекти и влияние върху обществените нагласи и поведение”

  Доц.д-р Таня Буруджиева

  2005/2006
  Сия Емилова Карамфилова “Репрезентации на детството в приказния свят на Джоан Роулинг”  гл.ас. Вирджиния Вергова 
  Елена Тодорова Терзиева -“Модели на модернизация в сферата на жилищното строителство у нас (2001-2005)  гл.ас. Венелин Стойчев
  Гергана Иванова Николова “ Управление на екипи”  гл.ас.д-р Румяна Гладичева
  Весела Пламенова Генкова ” Чии интереси представлява “следосвобожденската представителна демокрация” у нас” (анализ на съдържанието на документи и устави на политически партии за периода 1879-1894 г.) гл.ас. Венелин Стойчев
  Милена Михайлова Петева “Глобализация и тероризъм – новият световен ред (Изследване на макро-структурните условия за терористични атаки на територията на България)”  гл.ас. Венелин Стойчев
  Теодора Йорданова Филипова  “Корпоративната благотворителност в България” доц.д-р Таня Чавдарова
  Милена Руменова Йотова Диагностика на равнопоставеността  по пол в сферата на труда в България (1990-2005) гл.ас.д-р Р.Гладичева
  Ивайло Димитров Йоргов Българските възпоменателни монети като символен регулатор доц.д-р Петя Кабакчиева
  Здравко Сталев Ангелов Норма и отклонение в българското традиционно общество. Примерът с „Грамадата” доц.д-р Петя Кабакчиева
  Силвия Любомирова Иванова Самоубийствата сред младите хора в България в периода 2001-2004 г. проф.Валентина Златанова
  Виргиния Дисанска Социалната продуктивност  на продуктовата реклама в България(ролята на телевизионната реклама у нас като комуникационен посредник между разнородни всекидневни „светове” 2001-2006 гл.ас.Венелин Стойчев
  Любомир Чавдаров Тодораков „Българският предприемач на прага на Европейския съюз. Проблеми и рационални избори” доц. д-р Таня Чавдарова
       
   

  Дипломни работи 2000-2004

  2004/2005
  Ася Павлова Георгиева “Възможности и ограничения на рекламното въздействие. Социални аспекти на забраната на директна реклама на спиртни напитки” Гл.ас.Живко Георгиев
  Екатерина Николаева Василева “Ефекти на новата индустриализация в гр.Севлиево върху социалната структура” Гл.ас.Д. Благоев
  Нели Димитрова Парнарева “Профили на общността на алианите в България (опит за социологическо обглеждане)” Ст.н.с.д-р В. Босаков
  Гергана Господинова Ганчева “Ролята на социално-икономическия статус на семейството за образователните възможности на децата-ученици" Проф.дсн. Н. Тилкиджиев
  Деян Неделчев Петров “Администрацията в Студентски град: социологически измерения на “скрития” административен ред” Доц.д-р Таня Чавдарова
  Малина Сашкова Сиракова “Състояние и проблеми на информационното общество в България (Опит за диагностика към 2004-2005 г.)” Гл.ас.д-р Р. Гладичева
  Красимира Стефанова Коцева “Бързото хранене в големия град : индустрия и социални потребности” Доц.д-р Т. Чавдарова
  Дарина Николаева Пейчева “Проблеми на презентацията на резултати от емипирични социологшически изследвания пред обществеността” Чл.кор. проф. А.Атанасов
  Любомира Савова Николова “Законодателство и социална практика (Медийно отразяване на Наредбата за ограничаване на тютюнопушенето на обществени места на страниците на в.“24 часа “ и “Труд”) Н.с.І ст. Антоний Гълъбов
  Христина Тодорова Герговска “Масмедии, обществено мнение, политически теми и комуникация. Критичен анализ на теориите на Никлас Луман” Доц. Т. Буруджиева
  Любомира Господинова Янева “Корпоративната социална отговорност при екологизиране на бизнеса” Доц.д-р Т. Ракаджийска
  2003/2004
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  2002/2003
  Владимир Стоименов Георгиев “Тристранното сътрудничество в България след 1989 г. и неговата роля за запазване на социалния мир” Гл.ас. Румяна Гладичева
  Петя Петкова Томова “Към изследване на мотивите за емиграция сред студентите” Ас. Милена Якимова
  Елена Павлова Терзиева Защита на детския труд – проблеми и начини за тяхното разрешаване”  
  Ирина Симеонова Янакиева “Мястото на електронната търговия в живота на съвременния българин” Гл.ас. Живко Георгиев
  Габриела Детелинова Маринова “Възможности за гражданско участие в законодателния процес” Доц.д-р Петя Кабакчиева
  Елена Николова Методиева “Генерационни различия в потребителската философия. Промени в стила на живот през призмата на маркетинговите изследвания” Гл.ас. Живко Георгиев
  Светослав Ботев “Театралните организации като част от “третия” сектор в България (1999-2002) Доц.д-р Петя Кабакчиева
  Соня Людмилова Блажева “Особености и употреба на понятието за инвалидност в българското законодателство от 80-те на 19-ти в. До началото на 40-те на 20 в.” Доц.д-р Петя Кабакчиева
  Мариана Кънчева Панайотова НПО в Банско - граждански структури или бизнес организации” Доц.д-р Петя Кабакчиева
  Ружа Костова Богацевска “Полезност, приложение, противоречия в българското законодателство. Ефективна ли е правната регулация в България?” Хон.преп. Иво Христов
  Десислава Тодорова Иванова “Брак и алтернативни модели за формиране на семейство в България” Ст.н.с. Марта Сугарева
  Вера Добринова Малевска “Маркетинговите изследвания като източник на социологическа информация” Гл.ас. Живко Георгиев
  Ирина Павлова Радева “Образът на “другия” при самоидентификацията на власите във Видинския регион” Ас. Милена Якимова
  Явор Георгиев Желев “Променят ли се ценностните структури на младото поколение в България в края на ХХ век?” Гл.ас.д-р Светла Маринова
  Антоанета Георгиева Гетова “Модели на управление на човешките ресурси в приватизираните предприятия” Доц. д-р Цветан Давидков
  Светлина Колева Колева “Биографични траектории на бедността” Доц.д-р Таня Чавдарова
  Галина Николаева Колева “Пространство и статус: употребите на пространството на дома като указващи социално позициониране” Гл.ас д-р. Светла Маринова
  Ани Илиянова Тихомирова “Промяна на отношението към брака като институция в модерността” Ст.н.с. Марта Сугарева
  Ива Атанасова Колева “Ценностни противоречия в програмите на младежките организации към парламентарно представените политически партии (анализ на инициативата за пререгистрация на Национален Младежки съвет от 2002 г.)” Ас. Венелин Стойчев
  Лилия Георгиева Георгиева “Социални проблеми на лицата заразени от СПИН” Доц. Цветан Давидков
  Никола Димитров Димитров “Гражданите,протестът и градът – особености на градската архитектурна среда и заявяването на социално-политическа позиция” Доц. Таня Буруджиева
  2001/2002
  Милкана Димитрова Николова

  Изследване на медийни аудитории-методологически проблеми и перспективи при въвеждане на нови изследователски практики                  

  Гл.ас. Живко Георгиев         
  Калина Иванова Илиева Комерсиалната сексуална експлоатация на деца в България – мит или реалност Д-р В.Тодорова
  Петя Маринова Радоева Социални практики на нормализиране на българския език - 30те години на 19 в.  хон.ас.Милена Якимова
  Петя Георгиева Петкова Динамиката в развитието на дребния и средния бизнес в България през периода 1996-2001 г. доц.д-р Т.Чавдарова
  Елица Куздова Димитрова Социология на проблематичния българин или за социалните проекции на литературния код “Бай Ганьо” в българското следосвобожденско настояще. доц.д-р Лиляна Деянова
  Тонка Руменова Добринска Пазар на труда на възрастни работници (политика за разрешаване на проблема и стимулиране на заетостта). доц.д-р Цв.Давидков
  Милена Иванова Тонева Фактори за икономически (не)успех на едноличния търговец в България. доц.д-р Т.Чавдарова
  Вера Павлова Стаевска Нагласите към всекидневието и приключенските практики в свободното време. гл.ас.д-р Св.Маринова
  Милена Николаева Ценова Хипермакетът: въздействие върху моделите на потребление в българското общество. Доц.д-р Т.Чавдарова
  Райна Иванова Стойкова Модел на социална мобилност на работещите в медиите (възпроизводство на фактори и нагласи по отношение на социалната мобилност) ст.ас. Д. Благоев
  Магдалина Бориславова Джамджиева Ролята на българските печатни медии в картографирането на българското социално пространство преди 1989 и днес. Доц.д-р Л.Деянова
  Савина Петрова Шаркова Възможности за отстояване на частен интерес в публичното пространство, мислено през случая с “Федерация на дървопреработвателите” в гр. Банско. Доц.д-р Петя Кабакчиева
  Галин Огнянов Лазаров

  Кризата в българския празник. Проблемният кръстопът: между инерцията и конституирането на нов тип градска празнична култура.

  Проф.дсн И.Стефанов
  Ана Томова Томова Студентите по социология - между очакванията и реалността. Проф.дсн Й.Венедиков
  Галина Николаева Колева Идеологически измерения на употребата на Европа Проф.дсн. Г.Димитров
  Ирина Симеонова Янакиева Мястото на електронната търговия в живота на съвременния българин Гл.ас. Ж. Георгиев
  Тонислава Ангелова Сотирова Възможности за професионализация на политическото “поле” в България в периода след 1989 г. проф.дсн Г.Димитров
  Мила Емилова Попова Изкуството като гражданска позиция? (Изследване на театралното поле). Доц.д-р Петя Кабакчиева
  Аделина Бориславова Йотова Свое-чуждо в рекламата Гл.ас. Живко Георгиев
  Ива Атанасова Колева Младежките политически организации в България - ценностни противоречия и ценностна съвместимост. Ас. Иван Начев
  Светлана Иванова Георгиева Употребата на “Европа” в предизборните програми на политическите партии, участвали в парламентарните избори през юни 2001 г. в България Проф.дсн Г.Димитров
  Нели Здравкова Вълчева Образът на вожда в социалистическата пропаганда. Доц.Л.Деянова
  Весела Димитрова Димитрова Перспективите на евроинтеграция на регионално ниво Доц.д-р П.Кабакчиева
  Емилия Владимирова Дамянова Дерегулация на икономическия живот в процес на глобализация Ст.н.с. Д.Минев