Еднодневни обучителни курсове за работа с психологически тестове

Обща информация


Еднодневни обучителни курсове за работа с психологически тестове

ПРОФ. Д.ПС.Н. ПЛАМЕН КАЛЧЕВ

МНОГОМЕРНА СКАЛА ЗА ТРЕВОЖНОСТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ (МСОТ)
   

МНОГОМЕРНА СКАЛА ЗА АГРЕСИВНОСТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ (МСА)

​СУБЕКТИВНО БЛАГОПОЛУЧИЕ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С РОДИТЕЛИТЕ И ВРЪСТНИЦИТЕ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ (ССБВО)

ИНДИРЕКТНА СКАЛА ЗА УПОТРЕБА НА ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА (ИСУВ)

СКАЛА ЗА ИЗПИТНА ТРЕВОЖНОСТ, ВЪЗПРИЕМАНА УЧЕБНА КОМПЕТЕНТНОСТ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ВРЪСТНИЦИТЕ – НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ (СТКБ)

СКАЛА ЗА АГРЕСИЯ И ВИКТИМИЗАЦИЯ ОТ ВРЪСТНИЦИТЕ (САВВ)
  

СКАЛА ЗА ЕКСТЕРНАЛИЗИРАНИ ПРОБЛЕМИ НА РАЗВИТИЕТО (СЕПР)

СКАЛА ЗА ЕМПАТИЯ: ИНДЕКС НА МЕЖДУЛИЧНОСТНО РЕАГИРАНЕ (ИМР)

​ТЕСТ ЗА УЧИЛИЩНА ГОТОВНОСТ