Практически семинар по психологическо оценяване в юношеска възраст: психично благополучие

Обща информация


Практически семинар по психологическо оценяване в юношеска възраст: психично благополучие

ПРОФ. Д.ПС.Н. ПЛАМЕН КАЛЧЕВ

Практическият семинар включва:

  1. Преглед на основните конструкти и подходи за оценка: субективно, психично, социално благополучие; интегративен модел. Категории психично здраве.
  2. Запознаване и работа с две международно утвърдени скали за оценка:
  • Скàла за психично благополучие (Ryff, 1989);
  • Скàла за „процъфтяванe“ (Diener et al., 2010).

Анализът на К. Риф от позицията на евдемоничния подход разграничава шест компонента на психично благополучие: приемане на себе си, положителни отношения с другите, автономия, овладяване на средата, цел в живота и личностен растеж. Конструираният въз основа на модела инструмент – Скàла за психично благополучие – бързо придобива популярност, но изходният 120-айтемен вариант е използван по-рядко. На практика усилията се съсредоточават върху съкращаване на оригиналната версия и водят до появата на голям брой варианти: от 84 до 18 айтема.

Скàлата за „процъфтяване“ е кратък скринингов инструмент (8 айтема), конструиран също на базата на хуманистичните теории, но част от айтемите са формулирани и от други теоретични позиции. Първоначално скàлата е означена като Психично благополучие, но впоследствие името е променено на Скàла за „процъфтяване“, тъй като съдържанието има по-широк смисъл.