Тормозът от връстниците в училище: метод за оценка

Обща информация


ПРОФ. Д.ПС.Н. ПЛАМЕН КАЛЧЕВ

Тормозът от връстниците в училище е особена форма на: (1) враждебна, злонамерена агресия, (2) осъществявана многократно, (3) от позицията на злоупотреба със сила.

Именно повтарящият се характер и очакването на жертвата, че тормозът ще продължава отново и отново, усилва травмиращия характер на действията на агресора и крие сериозен риск за благополучието на жертвата.

Ранната идентификация на взаимоотношенията на тормоз е предпоставка за превенция и справяне с проблема.

Тази разработка представя метод за оценка на тормоза от връстниците в училище – описание на инструментариума и детайлни насоки за провеждане на изследването, обработката и анализа на резултатите.

Методът е предназначен за масово изследване в училище (с обхващане на голям брой ученици) като информацията се събира от:

  • два източника: учениците и учителите;
  • с помощта на два вида инструменти: рейтингови скали и самоописателен въпросник;
  • на два етапа: първоначално се идентифицират проблемните класове, в които на втория етап се извършва по-детайлно проучване.

Целта на изследването е да се идентифицират основните характеристики на тормоза в дадено училище: честота, форми, „горещи“ точки, основни канали за комуникация и тяхната ефективност, статуси на потенциалните участници, реакции на тревожност и безпокойство по повод на тормоза, както и възможни действия при случай на тормоз. Резултатите позволяват не само да се уточни спецификата на явлението в дадено училище, но да се идентифицират и ресурси за справяне с проблема, в частност възможности да се ангажират и „неутрални наблюдатели“ – учениците, които не участват директно, но без чиято активна роля (и оказването на групов натиск за прекратяване на тормоза) не е възможно да се постигне дългосрочно решение.

Обработката на резултатите е максимално опростена и не изисква сложни статистически процедури.

Пл. Калчев (2015). Тормозът от връстниците в училище: метод за оценка. София: Изток-Запад. 

Пл. Калчев. Тормозът от връстниците в училище. Метод
за оценка. С., 2015

Пл. Калчев (2015). Въпросници за оценка на тормоза от връстниците в училище