Учебен план и учебни програми

Обща информация


УЧЕБЕН ПЛАН НА БАКАЛАВЪРСКАТА СТЕПЕН ПО ПСИХОЛОГИЯ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ ECTS ЧАСОВЕ СЕМЕСТЪР УЧЕБНА ПРОГРАМА
Увод в психологията 3 30 І Програма
Експериментална психология І 5 60 І Програма
Психолингвистика 3 30 І Програма
История на психологията І 5 60 І Програма
Експериментална психология ІІ 5 60 ІІ Програма
Физиологична психология  5 60 ІІ Програма
История на психологията ІІ 5 60 ІІ Програма
Когнитивна психология І 5 60 ІІ Програма
Статистически методи в психологията  І 5 60 ІІІ Програма
Основи на социалното познание и поведение 4 45 ІІІ Програма
Когнитивна психология ІІ 5 60 ІІІ Програма
Психология на личността І 5 60 ІІІ Програма
Психология на развитието в детско-юношеската възраст І 5 60 III Програма
Психология на личността ІІ 5 60 IV Програма
Психология на развитието в детско-юношеската възраст ІІ 5 60 IV Програма
Статистически методи в психологията ІІ 5 60 IV Програма
Психология на здравето 5 60 ІV Програма
Педагогическа психология I 5 60 ІІІ Програма
Педагогическа психология II 5 60 ІV Програма
Социална психология I 5 60 ІV Програма
Социална психология II 5 60 V Програма
Психология на развитието на възрастните I 5 60 V Програма
Психология на развитието на възрастните ІІ  5 60 Програма
Организационна психология 10 120 V Програма
Трудова психология І 5 60 V Програма
Трудова психология ІІ 5 60 Програма
Психологическо измерване І 5 60 V Програма
Психологическо измерване ІІ 5 60 Програма
Психология на аномалното развитие І 4 45 Програма
Психология на аномалното развитие ІІ 4 45 VІІ Програма
Психопатология І 5 60 Програма
Психопатология ІІ 5 60 VІІ Програма
Диференциална психология 5 60 VІІ Програма
Етнопсихология І 3 30 VІІ Програма
Етнопсихология ІІ 3 60 VІІІ Програма
Клинична психология І 5 60 VІІ Програма
Клинична психология ІІ 5 60 VІІІ Програма
Методология на социалнопсихологическото изследване 5 60 VІІ Програма
Икономическа психология 5 60 VІІІ Програма
Консултативна психология 7 90 VІІІ Програма
Подготовка за държавен изпит 10 120 VІІ-VІІІ  
Български език за чужденци 6 240 І-ІV

 

 

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ECTS ЧАСОВЕ СЕМЕСТЪР УЧЕБНА ПРОГРАМА
История на философията І 3 30 І Програма
История на философията ІІ 3 30 ІІ Програма
Логика 5 60 І Програма
Етика 5 60 ІІ Програма
Антропология 3 30 І Програма
Естетика 1 3 30 І Програма
Естетика 2 3 30 ІІ Програма
Социология 3 30 ІІ Програма
Систематична философия І 4 45 І Програма
Систематична философия ІІ 4 45 ІІ Програма
Философия на правото 5 60 І Програма
Психология и кино 3 30 Програма
Семиотика за психолози 3 30 І Програма
Невербална комуникация 5 30 ІІ Програма
Академично писане 3 30 ІІ Програма
Междукултурни изследвания в психологията 3 30 V Програма
Диференциална психологическа диагностика 3 30 VІІІ Програма
Оптимизиране на човешкото поведение 3 30 Програма
Спортна психология 3 30 Програма
Езикова култура 4 45 V Програма
Теория и практика на интервюирането 3 30 Програма
Междукултурни различия в организационното поведение 3 30 VІІ Програма
Психология на рекламата 3 30 VІІ Програма
Джендърна психология 3 30 Програма

ЗАБЕЛЕЖКА: В общия брой кредити (240 ECTS) се включват 214 кредити от задължителните дисциплини, 16 кредита от свободно избираемите – І СЕМЕСТЪР – курсове, покриващи най-малко 120 ч. (8 кредита); ІІ СЕМЕСТЪР - курсове, покриващи най-малко 120 ч. (8 кредита), и 10 кредита за подготовка и явяване на държавен изпит.

Факултативни дисциплини

Учебен план на бакалавърската програма по психология

Психологическа практика; Учителска правоспособност

ДИСЦИПЛИНИ

ECTS

ЧАСОВЕ

СЕМЕСТЪР

УЧЕБНА ПРОГРАМА

Педагогика*

5

60

VІІ

Програма

Методика на обучението по психология, философия, логика и етика с хоспитиране*

7

90

VІІ

Програма

Текуща педагогическа практика*

4

45

VІІ

 

Преддипломна педагогическа практика*

6

75

VІІІ

 

Аудио-визуални и информационни технологии в обучението (АВИТО)*

1.5

15

VІІІ

Програма

Приобщаващо образование 2 15   Програма

Чужд език 1–3 курс

21

270

І-VІ

 

Спорт – 1–2 курс

15

180

І-ІV

 

Психологическа практика – теренна** 

10

120

ІІІ-VІ

 

Забележки

* Студентите, избрали да получат и учителска правоспособност, получават професионалната квалификация: БАКАЛАВЪР ПО ПСИХОЛОГИЯ И УЧИТЕЛ ПО ПСИХОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ, ЛОГИКА И ЕТИКА.

** Психологическа практика (теренна) е факултативен курс, в чиито рамки може ad hoc да се обявяват практики по различни дисциплини в учебния план в зависимост от появяващите се възможности за включване на определен брой студенти в научна и изследователска дейност.