Учебен план и учебни програми

Обща информация


УЧЕБЕН ПЛАН НА БАКАЛАВЪРСКАТА СТЕПЕН ПО ПСИХОЛОГИЯ ВИПУСК 2018 г.

УЧЕБЕН ПЛАН НА БАКАЛАВЪРСКАТА СТЕПЕН ПО ПСИХОЛОГИЯ ВИПУСК 2019 г.

УЧЕБЕН ПЛАН НА БАКАЛАВЪРСКАТА СТЕПЕН ПО ПСИХОЛОГИЯ ВИПУСК 2020 г.

УЧЕБЕН ПЛАН НА БАКАЛАВЪРСКАТА СТЕПЕН ПО ПСИХОЛОГИЯ ВИПУСК 2021 г.

УЧЕБЕН ПЛАН НА БАКАЛАВЪРСКАТА СТЕПЕН ПО ПСИХОЛОГИЯ ВИПУСК 2023 г.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ ECTS ЧАСОВЕ СЕМЕСТЪР УЧЕБНА ПРОГРАМА
Увод в психологията 3 30 І Програма
Експериментална психология І 5 60 І Програма
Психолингвистика 3 30 І Програма
История на психологията І 5 60 І Програма
Експериментална психология ІІ 5 60 ІІ Програма
Физиологична психология  5 60 ІІ Програма
История на психологията ІІ 5 60 ІІ Програма
Когнитивна психология І 5 60 ІІ Програма
Статистически методи в психологията  І 5 60 ІІІ Програма
Основи на социалното познание и поведение 4 45 ІІІ Програма
Когнитивна психология ІІ 5 60 ІІІ Програма
Психология на личността І 5 60 ІІІ Програма
Психология на развитието в детско-юношеската възраст І 5 60 III Програма
Психология на личността ІІ 5 60 IV Програма
Психология на развитието в детско-юношеската възраст ІІ 5 60 IV Програма
Статистически методи в психологията ІІ 5 60 IV Програма
Психология на здравето 5 60 ІV Програма
Педагогическа психология I 5 60 ІІІ Програма
Педагогическа психология II 5 60 ІV Програма
Социална психология I 5 60 ІV Програма
Социална психология II 5 60 V Програма
Психология на развитието на възрастните I 5 60 V Програма
Психология на развитието на възрастните ІІ  5 60 Програма
Организационна психология 10 120 V Програма
Трудова психология І 5 60 V Програма
Трудова психология ІІ 5 60 Програма
Психологическо измерване І 5 60 V Програма
Психологическо измерване ІІ 5 60 Програма
Психология на аномалното развитие І 4 45 Програма
Психология на аномалното развитие ІІ 4 45 VІІ Програма
Психопатология І 5 60 Програма
Психопатология ІІ 5 60 VІІ Програма
Диференциална психология 5 60 VІІ Програма
Етнопсихология І 3 30 VІІ Програма
Етнопсихология ІІ 3 60 VІІІ Програма
Клинична психология І 5 60 VІІ Програма
Клинична психология ІІ 5 60 VІІІ Програма
Методология на социалнопсихологическото изследване 5 60 VІІ Програма
Икономическа психология 5 60 VІІІ Програма
Консултативна психология 7 90 VІІІ Програма
Подготовка за държавен изпит 10 120 VІІ-VІІІ  
Български език за чужденци 6 240 І-ІV

 

 

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ECTS ЧАСОВЕ СЕМЕСТЪР УЧЕБНА ПРОГРАМА
История на философията І 3 30 І Програма
История на философията ІІ 3 30 ІІ Програма
Логика 5 60 І Програма
Етика 5 60 ІІ Програма
Антропология 3 30 І Програма
Естетика 1 3 30 І Програма
Естетика 2 3 30 ІІ Програма
Социология 3 30 ІІ Програма
Систематична философия І 4 45 І Програма
Систематична философия ІІ 4 45 ІІ Програма
Философия на правото 5 60 І Програма
Психология и кино 3 30 Програма
Семиотика за психолози 3 30 І Програма
Невербална комуникация 5 30 ІІ Програма
Академично писане 3 30 ІІ Програма
Междукултурни изследвания в психологията 3 30 V Програма
Диференциална психологическа диагностика 3 30 VІІІ Програма
Оптимизиране на човешкото поведение 3 30 Програма
Спортна психология 3 30 Програма
Езикова култура 4 45 V Програма
Теория и практика на интервюирането 3 30 Програма
Междукултурни различия в организационното поведение 3 30 VІІ Програма
Психология на рекламата 3 30 VІІ Програма
Джендърна психология 3 30 Програма

ЗАБЕЛЕЖКА: В общия брой кредити (240 ECTS) се включват 214 кредити от задължителните дисциплини, 16 кредита от свободно избираемите – І СЕМЕСТЪР – курсове, покриващи най-малко 120 ч. (8 кредита); ІІ СЕМЕСТЪР - курсове, покриващи най-малко 120 ч. (8 кредита), и 10 кредита за подготовка и явяване на държавен изпит.

Факултативни дисциплини

Учебен план на бакалавърската програма по психология

Психологическа практика; Учителска правоспособност

ДИСЦИПЛИНИ

ECTS

ЧАСОВЕ

СЕМЕСТЪР

УЧЕБНА ПРОГРАМА

Педагогика*

5

60

VІІ

Програма

Методика на обучението по психология, философия, логика и етика с хоспитиране*

7

90

VІІ

Програма

Текуща педагогическа практика*

4

45

VІІ

 

Преддипломна педагогическа практика*

6

75

VІІІ

 

Аудио-визуални и информационни технологии в обучението (АВИТО)*

1.5

15

VІІІ

Програма

Приобщаващо образование 2 15   Програма

Чужд език 1–3 курс

21

270

І-VІ

 

Спорт – 1–2 курс

15

180

І-ІV

 

Психологическа практика – теренна** 

10

120

ІІІ-VІ

 

Забележки

* Студентите, избрали да получат и учителска правоспособност, получават професионалната квалификация: БАКАЛАВЪР ПО ПСИХОЛОГИЯ И УЧИТЕЛ ПО ПСИХОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ, ЛОГИКА И ЕТИКА.

** Психологическа практика (теренна) е факултативен курс, в чиито рамки може ad hoc да се обявяват практики по различни дисциплини в учебния план в зависимост от появяващите се възможности за включване на определен брой студенти в научна и изследователска дейност.