Места за прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за допълнителен прием за учебната 2021/2022 г.

 

Философски факултет на СУ "Св. Климент Охридски" обявява следните места за допълнителен прием на редовни и задочни докторантибългарски граждани и граждани на Европейския съюз и на ЕИП, по държавна поръчка  за учебната  2021/2022 г. - 

кандидатстване 05.02.2022 - 14.04.2022г

 

Шифър

Професионално направление

Докторска програма

Редовно

/бройки/

Задочно

/бройки/

1

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Феноменология)

1

 

2

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философска антропология)

1

 

3

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на изкуството)

1

 

4

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Метафизика)

1

 

5

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на религията)

1

 

6

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (История на религиите)

1

 

7

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия в средните училища)

1

2

8

2.3.

Философия

Философия на науката

1

 

9

2.3.

Философия

Онтология

1

 

10

2.3.

Философия

Етика

1

 

11

2.3.

Философия

Етика (Постмодерна етика)

1

 

12

2.3.

Философия

Етика (Биоетика)

1

 

13

2.3.

Философия

Логика

1

 

14

2.3.

Философия

Логика (Приложна логика)

1

 

15

2.3.

Философия

Логика (Логика в континенталната традиция)

1

 

16

2.3.

Философия

Логика (Философска логика)

1

 

17

2.3.

Философия

Естетика

2

 

18

2.3.

Философия

Философия с преподаване на английски език

6

1

19

2.3.

Философия

Реторика (История на реториката )

1

 

20

2.3.

Философия

Реторика (Съвременна реторика)

1

 

21

2.3.

Философия

Реторика (Невербална комуникация в реториката)

1

 

22

2.3.

Философия

Реторика (Политическа реторика)

2

 

23

2.3.

Философия

Реторика (Реторика във виртуалната среда)

2

 

24

3.1.

Социология, антропология и науки за културата

Социология

3

1

25

3.2.

Психология

Педагогическа психология

1

1

26

3.2.

Психология

Трудова, организационна и икономическа психология (Трудова психология)

1

 

27

3.2.

Психология

Трудова, организационна и икономическа психология (Организационна психология)

1

 

28

3.2.

Психология

Социална психология

1

 

29

3.2.

Психология

Културна и диференциална психология (обучение на български език)

1

 

30

3.2.

Психология

Културна и диференциална психология (обучение на английски език)

1

 

31

3.2.

Психология

Обща психология (Психология на личността)

2

 

32

3.3

Политически науки

Публична администрация

1

1

33

3.3.

Политически науки

Политология (Международни отношения)

2

 

34

3.3.

Политически науки

Политология (Сравнителна политология)

1

 

35

3.3.

Политически науки

Европеистика (Политика на разширяване на ЕС)

1

 

36

3.3.

Политически науки

Европеистика (Исторически изследвания на ЕС)

1

 

37

3.3.

Политически науки

Европеистика (Икономически изследвания на ЕС)

1

1

38

3.3.

Политически науки

Европеистика (Медийна политика и право на ЕС)

1

 

39

3.3.

Политически науки

Европеистика (Правни изследвания на ЕС)

1

 

40

3.3.

Политически науки

Европеистика (Политологични изследвания на ЕС)

1

1

41

3.3.

Политически науки

Европеистика (Политологични изследвания на ЕС – Eвропейска идентичност)

1

1

42

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки

Книгознание, библиотекознание и библиография (Информационни ресурси)

1

 

43

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки

Теория на научната информация (Информационно обслужване)

1

 

44

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки

Книгознание, библиотекознание и библиография (Потребители и ползване на библиотеките)

1

 

45

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки

Книгознание, библиотекознание и библиография (История на книгата и четенето - Читатели и четене през българския 19 век)

1

 

 

 

 

Общо:

57

9