Места за прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за допълнителен летен прием за учебната 2018/2019 г.

 

Философски факултет на СУ "Св. Климент Охридски" обявява следните места за допълнителен летен прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка  за учебната  2018/2019г.

 

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

шифър

професионално направление

докторска програма

образователна и научна степен "доктор"

 

 

 

 

редовно

задочно

1

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката - Философска антропология

1

0

2

Философия на културата, политиката, правото и икономиката -Философия на изкуството 

1

0

3

Философия на културата, политиката, правото и икономиката -История на религиите 

1

0

4

Онтология

2

0

5

Философия на историята 

1

0

6

2.3.

Философия

История на философията - Съвременна философия

1

0

7

2.3.

Философия

Етика - Биоетика

1

0

8

Етика

1

0

9

Логика

1

0

10

Логика - Приложна логика

1

0

11

Естетика

1

0

12

Философия с преподаване на ангилйски език

1

1

13

2.3.

Философия

Реторика - История на реториката

1

0

14

Реторика - Невербална комуникация в реториката

1

0

15

Реторика - Публична реч

1

0

16

3.1.

Социология, антропология и науки за културата

Социология - Обща социология

0

1

17

Социология - Трансформации в труда

1

0

18

Социология - Социология на неравенствата

1

0

19

Социология - Социология на културата и изкуството

1

0

20

3.1.

Социология, антропология и науки за културата

Културология (Теория на национализмите. Национални култури)

1

0

21

Културология - Културна антропология

1

0

22

3.2.

Психология

Педагогическа психология

1

0

23

3.2.

Психология

Културна и диференциална психология (с обучение на английски език)

1

0

24

Културна и диференциална психология (с обучение на български език)

1

0

25

3.3

Политически науки

Публична администрация

0

1

26

3.3.

Политически науки

Eвропеистика – Политологични иследвания на ЕС

1

0

27

Eвропеистика – Политологични иследвания на ЕС – европейска идентичност

1

0

28

Eвропеистика – История на европейската интеграция – източно разширяване на ЕС

1

0

29

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки

Книгознание, библиотекознание и библиография - История на книгата и четенето (Книгоиздаването в България след Втората световна война, 1944-1989)

1

0

30

Книгознание, библиотекознание и библиография - История на книгата и четенето (Светската цензура в България, 1878-1944 )

1

0

31

Теория на научната информация (Информационно осигуряване)

1

0

 

 

 

 

30

3