Места за прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за редовен прием за учебната 2018/2019 г.

 

Философски факултет на СУ "Св. Климент Охридски" обявява следните места за прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за редовен прием за учебната  2018/2019г.

 

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

шифър

професионално направление

докторска програма

образователна и научна степен "доктор"

 

 

 

 

редовно

задочно

1

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката - Социална философия 

1

0

2

Философия на културата, политиката, правото и икономиката - Екзистенциална диалектика 

1

0

3

Философия на културата, политиката, правото и икономиката - Философия на езика 

1

0

4

Философия на културата, политиката, правото и икономиката - Феноменология 

1

0

5

Философия на културата, политиката, правото и икономиката - Философска антропология

2

0

6

Философия на културата, политиката, правото и икономиката -Философия на изкуството 

1

0

7

Философия на културата, политиката, правото и икономиката -Метафизика

1

0

8

Философия на културата, политиката, правото и икономиката -Философия на образованието 

2

0

9

Философия на културата, политиката, правото и икономиката -Философия на религията 

1

0

10

Философия на културата, политиката, правото и икономиката -История на религиите 

1

0

11

Философия на науката 

1

0

12

Теория на познанието 

1

0

13

Онтология

4

0

14

Философия на историята 

1

0

15

2.3.

Философия

История на философията - Съвременна философия

2

0

16

История на философията - Антична философия

1

0

17

История на философията - Философия на Средновековието и Ренесанса

1

0

18

История на философията - Философия на Новото време

1

0

19

История на философията - Нова философия – XIX век

1

0

20

История на философията - Немска класическа философия

1

0

21

2.3.

Философия

Етика - Биоетика

1

0

22

Етика

1

0

23

Логика

1

0

24

Логика - Приложна логика

1

0

25

Естетика

1

0

26

Философия с преподаване на ангилйски език

7

1

27

2.3.

Философия

Реторика - История на реториката

2

0

28

Реторика - Невербална комуникация в реториката

2

0

29

Реторика - Политическа реторика

1

0

30

Реторика - Публична реч

1

0

31

3.1.

Социология, антропология и науки за културата

Социология - Обща социология

1

1

32

Социология - Трансформации в труда

1

0

33

Социология - Социология на неравенствата

1

0

34

Социология - Социология на културата и изкуството

1

0

35

3.1.

Социология, антропология и науки за културата

Културология (Теория на национализмите. Национални култури)

1

0

36

Културология -Теория и история на културата. Ренесанс и барок

1

0

37

Културология -Културни връзки между науката и изкуствата. Научният театър като пресечна точка на наука, изкуство и образование

1

0

38

Културология -Медийният образ на Васил Левски

1

0

39

Културология - Културно наследство и местна идентичност

1

0

40

Културология - Културна антропология

1

0

41

3.2.

Психология

Педагогическа психология

1

0

42

Клинична психология

1

1

43

3.2.

Психология

Културна и диференциална психология (с обучение на английски език)

1

0

44

Културна и диференциална психология (с обучение на български език)

1

0

45

Психология на здравето

2

0

46

3.3

Политически науки

Публична администрация

2

2

47

3.3.

Политически науки

Политология - Международни отношения

2

0

48

Политология - Сравнителна българска политика

2

0

49

Политология - Сравнителна политология

2

0

50

3.3.

Политически науки

Eвропеистика – право на ЕС

1

0

51

Eвропеистика – Икономически изследвания на ЕС

1

1

52

Eвропеистика – Медийна политика и право на ЕС

2

0

53

Eвропеистика – Политологични иследвания на ЕС

1

1

54

Eвропеистика – Политологични иследвания на ЕС – европейска идентичност

1

1

55

Eвропеистика – История на европейската интеграция – източно разширяване на ЕС

1

0

56

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки

Книгознание, библиотекознание и библиография - История на книгата и четенето (Книгоиздаването в България след Втората световна война, 1944-1989)

1

0

57

Книгознание, библиотекознание и библиография - История на книгата и четенето (Светската цензура в България, 1878-1944 )

1

0

58

Книгознание, библиотекознание и библиография ( Дигитализация на културното наследство)

1

0

59

Информационно-търсещи системи

1

0

60

Теория на научната информация (Информационно осигуряване)

1

0

 

 

 

 

80

8