Катедра по Обща, експериментална и генетична психология

Обща информация


Катедрата по Обща, експериментална и генетична психология е част от Философския факултет на Софийския университет. Разположена е в два кампуса на СУ: сградата на Ректората и в ІV блок на кампус Изток. В нея са работили някои от основателите на специалност Психология в България - видни учени и преподаватели: проф. Генчо Пирьов, проф. Леон Леви, проф. Георги Ангушев, доц. Иван Паспаланов, проф. Хайгануш Силгиджиян, доц. Цани Цанев, доц. Иван Нетов. Проф. Павел Александров и доц. Христина Тошева продължават да участват активно в научната и преподавателската дейност на катедрата.

Катедрата е част от специалност Психология и заедно с катедрата по Социална, трудова и педагогическа психология отразява широкия диапазон на съвременното психологическо познание. Основните области на изследователска и преподавателска дейност на нейните членове: когнитивна психология, психология на развитието, експериментална психология, психология на личността, здравна психология, диференциална психология, психологическо измерване, история на психологията и социално познание, са сред фундаменталните клонове на психологическата наука. Катедрата отговаря и за подготовката на студентите в областта на статистическите методи, тъй като съдържанието на голяма част от изучаваните курсове e тясно обвързано и се основава на математико-статистически понятия и процедури.

Дисциплините от учебния план на бакалавърско равнище, за които отговаря катедрата, предлагат широка гама от психологически познания с експериментална и приложна ориентация към множеството съдържателни области на психологията. Към катедрата има и две магистърски програми: Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране) – в два потока (за бакалаври по психология и за бакалаври с хуманитарна специалност) и Обща психология на английски език (за непсихолози). Докторантурите, предлагани от катедрата, подготвят бъдещи изследователи и преподаватели – много от защитилите докторантура вече градят успешна професионална кариера.

Преподавателите от катедрата участват в подготовката на студентите на магистърско ниво в редица специалности както от Философски, така и от други факултети на СУ. Катедрата е много силно представена и в подготовката на бъдещите преподаватели в средното училище от всички специалности на СУ „Св. К. Охридски“. Нейните преподаватели водят психологическите дисциплини, изисквани за придобиване на учителска правоспособност.​

Ръководител на катедрата

проф. д.пс.н. Пламен Калчев
Ректорат, 3. етаж, Южно крило, 49 кабинет
тел. +359 2 9308 476
pkalchev@phls.uni-sofia.bg

Секретар на катедрата

Левена Езекиева
Ректорат, 3. етаж, Южно крило, 60 кабинет
тел. +359 2 9308 476
l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg

Адрес

Специалност Психология, Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски"
Кампус "Ректорат", Южно крило, етаж 3, кабинет 60
​бул. "Цар Освободител" № 15
​София 1504
psychology_g@phls.uni-sofia.bg

Преподаватели в катедрата по Обща, експериментална и генетична психология

ЗАБЕЛЕЖКА: приемното време важи само за семестъра.

ПРЕПОДАВАТЕЛ

КУРСОВЕ

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

проф. д.пс.н. Пламен Петров Калчев - ръководител

Психология на развитието в детско-юношеска възраст ІІ, Възрастова психология, Психология, Психодиагностика на развитието в детска и юношеска възраст І и ІІ, Мотивация за учене и учебни постижения, Агресия и тормоз от връстниците

Ректорат, 49 каб.
приемно време: сряда 17-19 ч

проф. д.пс.н. Иван Тонев Димитров

Обща и възрастова психология, Възрастова психология, Етнокултурни аспекти в развитието, Суицидни рискове и кризи при деца и юноши, Кризи в развитието и проблеми в поведението, Кроскултурни характеристики на деца и юноши

Приемно време: сряда 15-17 ч в каб. 207, блок 4

проф. д.пс.н. Ирина Любенова Зиновиева

Диференциална психология, Психология, Управление на поведението в личния и професионалния живот, Организационно поведение, Управление на човешките ресурси в глобалната икономика

Ракторат, 49 каб. Приемно време: 
вторник 13-14 ч в 49 каб. и вторник – 16-17 ч в 219 каб., бл. 4

проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова

Статистически методи в психологията, Психология на здравето, Психология, Междукултурни статистически сравнения на престъпността, Професионален подбор и развитие на кариерата, Организационен мениджмънт в политиката, Пространствени модели на човешкото поведение, Групово и организационно поведение, Inferential Statistics, Cross-Cultural Psychology

​Ректорат, 61 каб.
приемно време: четвъртък – 12-13 ч

проф. д-р Емилия Борисова Алексиева

Експериментална психология, Психологическо измерване, Теория и практика на интервюирането, Проективни методи, Планиране и развитие на кариерата

Ректорат, 61 каб.
приемно време: сряда 13-15 ч

доц. д-р Людмила Маринова Андреева 

Увод в психологията, Въведение в социалното познание и поведение, Психология, Увод в психологията, Abnormal Behavior, Communication Skills, Social Cognition

Ректорат, 61 каб.
приемно време: вторник 11-13 ч

доц. д-р Иван Николов Бардов

Експериментална психология ІІ, Психология на личността, Когнитивна психология, Спортна психология, Изследване на ценностите (теоретичен подход и експериментални техники)

Кампус Изток, ІV блок, 230 каб. 
понеделник – 13:15-14:15 ч
сряда – 13:30 – 14:30 ч 

 

понеделник – 13.15-14.15 ч.
 
сряда – 13.30 – 14.30 ч.,к.230,бл.4

доц. д-р Евдокия Кънчева Христова-Славчева

Когнитивна психология І и ІІ, Обща психология, Арт-техники в детска и юношеска възраст, Развитие на идеите в когнитивната психология, Cognitive Psychology, Sleep and Health

Ректорат, 49 каб.
приемно време: понеделник 14-16 ч

доц. д-р Даниел Людмилов Петров 

Психология на личността, Психология на здравето, Въведение в психологията, Personality Psychology, Psychology of Gender, Personality Disorders

Приемно време: 
вторник 12-14ч
петък 18-20ч.

к. 233, бл.ІV

гл. ас. д-р Анета Петрова Атанасова 

Експериментална психология - І и ІІ, Академично писане, Интеграция на деца със специални нужди, Аутизъм – психологическа оценка и терапевтична програма, Психологическо измерване

Ректорат, 61 каб.
приемно време:
понеделник 13-15 ч
вторник 9-11 ч

гл. ас. д-р Жорж Александров Балев

Психология на личността, Родителски модели на поведение, Подходи в измерването и скриниг на тревожно-депресивна симптоматика в училище

Ректорат, 51 каб.
приемно време: понед. 15-17 ч вторник-13-14 ч.

гл. ас. д-р Людмил Денчев Денев

История на психологията І и ІІ, Психология

Ректорат, 61 каб.
Приемно време: вторник 17-19 ч и четвъртък 17-19 ч

гл. ас. д-р Милен Тошев Миланов

Статистически методи в психологията

Кампус Изток, ІV блок, 412 каб.
приемно време: вторник 14-16 ч, сряда 14-16 ч, 412 каб., блок 4

гл. ас. д-р Николай Руменов Рачев

Когнитивна психология І и ІІ, Психолингвистика, Психология

ІV блок, каб. 235,
приемно време: сряда 14-18 ч., каб. 235, 4 блок

гл. ас. д-р Диана Асенова Христова

Психология на развитието на възрастните, Психология на здравето, Психология на третата възраст, Психология, Времева перспектива и саморегулация в юношеска възраст, Културна психология, Child Development, Psychology of Adolescence

Ректорат, 61 каб.
приемно време: понеделник 19-21 ч; събота 12-14 ч 

гл. ас. д-р Камелия Дончева Ханчева

Психология на развитието в детско-юношеска възраст, Обща и възрастова психология, Възрастова психология, Обща психология, Семейно консултиране, Child Development, Psychology of Adolescence

Ректорат, 49 каб.
приемно време: вторник 13-15 ч, събота 10-12 ч

гл. ас. д-р Весела Кръстева

Обща психология, Психология на развитието

Приемно време: петък 12- 13 ч., петък 16-19 ч, каб. 208, бл.ІV 

ас. д-р Светослав Евгениев Близнашки

Експериментална психология І част; Психологическо измерване І и ІІ част (бакалавърска степен), Психологическо измерване І и ІІ част (МП Детско-юношеска и училищна психология за бакалаври, завършили хуманитарни специалности)

Кампус Изток, ІV блок, каб. 211, приемно време: сряда – 15-19 ч

ас. Светлина Колева

Психология на развитието в детско-юношеска възраст I и II част, Работа с групи II, Психология

Кампус Изток, ІV блок, 209 каб.
приемно време: вторник;петък – 14-16 ч, сряда 14-16 ч, 212 каб. в блок 4

     

Администратор на сайта на катедрата

доц. д-р Людмила Андреева (andreeva@phls.uni-sofia.bg)

The Science of Well-Being: Evidence-Based Interventions for Children, Adolescents, and Families Workshop

The Science of Well-Being: Evidence-Based Interventions for Children, Adolescents,
and Families Workshop

A 3-day workshop in English with distinguished American clinical psychologists

Co-sponsored by the Center for Consciousness and Transformation and the Office of the Provost, ​George Mason University.

July 11-13, 2013, Conference Hall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Научен семинар Китен 2015

 

За студенти от бакалавърската, магистърската и докторската степен по психология

Технически изисквания към докладите

Кандидати за участие в студентския научен семинар

Одобрени доклади за участие в студентския научен семинар Китен 2015

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА

ДОКЛАДИ

 Диляна Беева: Евристики срещу формули: съществува ли връзка между математическата подготовка и вземането на правилно решение? 

Анна Беличева: Междуполови различия в разбирането на слабоограничаващи метафори

......................

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

„Интернет зависимост: предпоставки и последствия“

„Изследване на нагласите към Фейсбук в контекста на личностните характеристики“

 „Влиянието, което оказва семейният статус върху времето, прекарвано във Фейсбук“

 „Ефектът на пола върху нагласите към социалните мрежи“

„Взаимодействието и помощта в отговор на отношението към различните: интерактивен подход“

 „Сляпо петно на предубежденията“

„Връзка между работна памет и творчество“

„Полови различия в разбирането на слабо ограничаващи метафори“

„Евристики срещу формули: съществува ли връзка между математическата подготовка и вземането на правилно решение?“

 „Взаимовръзки между нагласите към социалните мрежи и личностните характеристики по модела на Големите пет“

„Ориентации към щастието и взаимоотношения между половете в трудовия контекст“

 „Изследване на влиянието на пространственото мислене върху успешното решаване на инсайт проблеми“

 „Влияние на логичната последователност и свързаност в художествен текст върху изчерпателността на изградения умствен модел“ 

„Възпроизвеждане на метафори при слушане и при четене“

„Психологически теории и методи за измерване на романтичната любов“

 „Вземане на решения в хипотетични конфликтни ситуации в зависимост от прякото или косвеното включване на лицето в действието“

В СВОБОДНОТО ОТ ДОКЛАДИ ВРЕМЕ

Професионални изпълнители на народни хора

Заедно с други ентусиасти

И с още повече странични ентусиасти

Научен семинар Китен 2016

 

 

За студенти от бакалавърската, магистърската и докторската степен по психология

Технически изисквания към докладите

Кандидати за участие в студентския научен семинар

Програма на семинара с одобрените за участие кандидати 

ДОКЛАДИ

Джулия Камбуридис: "Превод и валидиране на скалата за срамежливост на Хендерсън и Зимбардо в българска социокултурна среда"

Станислава Кисьова и Виктория Попова: "Как да добавим стойност за клиента" 

Жаклина Андонова, докторант към катедрата по Обща, експериментална и генетична психология: "Интервюто като подход в качествените изследвания"

Джулия Камбуридис: "Връзка между депресивни нагласи, тревожност, стрес и зависимост от Интернет"

Гергана Кацарова и Николай Кунчев: "Балерини срещу плувци, или кой е шампионът по тревожност"

Калин Кръстев и Константин Бешков: "Пренасяне на ритъм от звукова във визуална модалност"

Николай Кунчев: "Аналитично или холистично мислене: спортът ще реши"

Светлина Колева, докторант към катедрата по Обща, експериментална и генетична психология: "Оценка на психопатната личност в юношеска възраст: триархичен модел на К. Патрик"

Калин Кръстев: "Ролята на предупреждението при преодоляването на фиксацията върху ортографично подобни стимули"

Георги Иванов и Виктор Ванков: "Причини за употребата на Фейсбук и интернет зависимост"

Емилия Минкова и Велислава Николова, студенти в МП Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране): "Емоционални признаци в изобразителната дейност на деца в предучилищна възраст (5-6-годишни) от пълни и непълни семейства" и поради технически затруднения също тук

Преслава Иванова, студентка в МП "Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране)": "Кинетична рисунка на семейство и начинът на изразяване на взаимоотношенията между децата в семейството при деца на 4-годишна възраст"

Десислава Консулова и Габриела Поборникова: "Взаимовръзка между кариерните предпочитания и личностните черти"

Светослав Карабельов, докторант към катедрата по Социална, трудова и педагогическа психология: "Защитни механизми и идентифицирането им в художествената литература"

Станислав Илиев и Екатерина Пейчева: "Изследване на взаимовръзките между стилове на привързаност и удовлетвореност от живота"

Анна Беличева и Лора Томова: "Отношения на екстраверсията и съвестността с демографските данни, DASS-конструктите и употребата на интернет"