Катедра Социална, организационна, клинична и педагогическа психология

Обща информация


Адрес:

Кампус "Ректорат", Южно крило, етаж 3, кабинет 60,
​бул. "Цар Освободител" № 15,
София, 1504

сл. тел.: +359 2 9308 476

Катедрен имейл: psychology_e@phls.uni-sofia.bg

 

Ръководител Катедра

проф. д. пс. н. Людмил Георгиев

lgeorgiev@phls.uni-sofia.bg

 

Научен секретар и администратор на сайта на Катедрата

доц. д-р Николай Димитров

n_dimitrov@phls.uni-sofia.bg

 

Инспектор

Левена Езекиева

l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg

 

Преподаватели в Катедрата

ПРЕПОДАВАТЕЛ ДИСЦИПЛИНИ ЗА КОНТАКТИ

Проф. д.пс.н.  Йоана Янкулова

Автобиография

Педагогическа психология; Управление на екипи и групова ефективност 

jankulova@phls.uni-sofia.bg
 

Проф. д.пс.н. Людмил Георгиев

Автобиография

Етнопсихология; Социална психология; Екзистенциална психология; Политическа психология; Психология на религиите 

lgeorgiev@phls.uni-sofia.bg

+35929308246

Проф. д.пс.н Румяна Крумова-Пешева

Автобиография

Клинична психология 

rutsi@abv.bg

+35929308246

Проф. д.пс.н. Снежана Илиева

Автобиография

Организационно развитие и управление на промяната; Организационна култура; Трудова психология; Организационно консултиране

seilieva@phls.uni-sofia.bg

+35929308246

Проф. д.пс.н. Теодора Стоева

Автобиография

Консултативна психология; Неформално образованиие на деца с поведенчески отклонения; Умения и стратегии за психологическо консултиране; Комуникативна култура

stoeva@phls.uni-sofia.bg

+35929308246

Доц. д-р Албена Крумова

Автобиография

Психология; Педагогическа психология

a_krumova@phls.uni-sofia.bg

+35929308246

Доц. д-р Вихра Найденова  Трудова и организационна психология; Управление на човешките ресурси; Стрес, здраве и безопасност на работното място

vihranaydenova@yahoo.com

+35929308246

Доц. д-р Николай Димитров

 

Социална психология; Методология на социалнопсихологическото изследване, Медийна психология; Джендърна психология; Психология на маргинализирани общности; Социална компетентност в общуването, Virtual Work and Organization

n_dimitrov@phls.uni-sofia.bg

+35929308246

Гл. ас. д-р Валерия Витанова

Трудова и организационна психология

v_vitanova@phls.uni-sofia.bg

Гл. ас. д-р Дамяна Иванова 

Автобиография

Икономическа психология; Психология на пазара, Потребителско поведение; Бранд и социална отговорност; Управление на впечатленията и бизнес етикет

damyana_ivanova@phls.uni-sofia.bg

Гл. ас. д-р Надежда Цонева

Клинична психология

nhconeva@phls.uni-sofia.bg

+35929308246

Гл. ас. д-р Найден Николов

Автобиография

Социална психология; Работа в групи; Социално-психологически тренинг; Тренинг на комуникативните умения

ncnikolov@phls.uni-sofia.bg

+35929308246

Гл. ас. д-р Плама Христова

Автобиография

Организационно поведение; Организационна психология; Мениджърът като организационен лидер; Организационна култура и поведение; Актуални проблеми на бизнеса и управление на човешките ресурси; Управление на кризи /на английски език/

plama@phls.uni-sofia.bg

+35928005111 /290/

Ас. д-р Георги Кирилов Клинична психология

kirilovster@gmail.com

+35929308246

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, КИТЕН, 2016

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

INVITATION

APPLICATION FORM

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЕ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД СЪВРЕМЕННАТА ПСИХОЛОГИЯ София, България, 2-4 юни 2017 г.

ПОКАНА

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

INVITATION

TECHNICAL REQUIREMENTS FOR PAPERS

APPLICATION FORM

Нова публикация

Content