Катедра "Социална, трудова и педагогическа психология"

Обща информация


Адрес

Кампус "Ректорат", Южно крило, етаж 3, кабинет 60,
​бул. "Цар Освободител" № 15,
София, 1504

сл. тел.: +359 2 9308 476

Катедрен имейл:

psychology_e@phls.uni-sofia.bg

Ръководител Катедра

 

 

 

Научен секретар и администратор на сайта на Катедрата

Гл. ас. д-р Василка Баничанска
vasilka.banichanska@abv.bg

 

Инспектор Катедра

Захаринка Маринова

zmarinova@phls.uni-sofia.bg

 

Преподаватели в Катедрата

 • Нова публикация
 • ПРЕПОДАВАТЕЛ ДИСЦИПЛИНИ ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА КОНТАКТИ

  Проф. д.пс.н.  Йоана Янкулова

  Автобиография

  Педагогическа психология; Управление на екипи и групова ефективност 

   

   

  jankulova@phls.uni-sofia.bg

   

  Проф. д.пс.н. Ваня Лукова Матанова

  Автобиография

   

   

   

  matanova@phls.uni-sofia.bg

  +35929308246
   

  Проф. д.пс.н. Людмил Дочев Георгиев

  Автобиография

  Етнопсихология; Социална психология; Екзистенциална психология; Политическа психология; Психология на религиите 

   

  lgeorgiev@phls.uni-sofia.bg

  +35929308246

  Проф. д.пс.н. Снежана Евлогиева Илиева

  Автобиография

  Организационно развитие и управление на промяната; Организационна култура; Трудова психология; Организационно консултиране

   

   

  seilieva@phls.uni-sofia.bg

  +35929308246

  Проф. д.п.н. Стойко Иванов

  Автобиография

  Педагогическа психология

   

  s_ivanov@phls.uni-sofia.bg

  +35929308246

   

       

  Доц. д.пс.н. Теодора Стойчева Стоева

  Автобиография

  Консултативна психология; Неформално образованиие на деца с поведенчески отклонения; Умения и стратегии за психологическо консултиране; Комуникативна култура

   

   

  stoeva@phls.uni-sofia.bg

  +35929308246

  Доц. д-р Румяна Крумова-Пешева

  Автобиография

   

  Клинична психология 

   

   

   

   

  rutsi@abv.bg

  +35929308246

   

  Гл. ас. д-р Василка Златкова Баничанска

  Автобиография

  Педагогическа психология

   

   

  vasilka.banichanska@abv.bg

  +35929308246

  Гл. ас. д-р Албена Крумова Крумова

  Автобиография

  Психология; Педагогическа психология

   

  a_krumova@phls.uni-sofia.bg

  +35929308246

   

  Гл. ас. д-р Дамяна Иванова Цветанова

   

  Автобиография

  Икономическа психология; Потребителско поведение; Психология на рекламата; Трудова психология; Бизнес етикет

   

  damyana_ivanova@phls.uni-sofia.bg

  +35928005111 /225/

  Гл. ас. д-р Плама Сергеева Христова

  Автобиография

  Организационно поведение; Организационна психология; Мениджърът като организационен лидер; Организационна култура и поведение; Актуални проблеми на бизнеса и управление на човешките ресурси; Управление на кризи /на английски език/  

  plama@phls.uni-sofia.bg

  +35928005111 /290/

  Гл. ас. д-р Вихра Георгиева Найденова 

  Автобиография

  Трудова и организационна психология; Управление на човешките ресурси; Стрес, здраве и безопасност на работното място

   

  vihranaydenova@yahoo.com

  +35929308246

  Гл. ас. д-р Николай Димитров

  Автобиография

  Социална психология

   

  n.dimitrov@dir.bg

  +35929308246

  Ас. д-р Найден Цеков Николов

  Автобиография

  Социална психология; Работа в групи; Социално-психологически тренинг; Тренинг на комуникативните умения

   

  ncnikolov@phls.uni-sofia.bg

  +35929308246

  Гл. ас. д-р Надежда Христова Цонева

   

   

  nhconeva@phls.uni-sofia.bg

  +35929308246

  ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, КИТЕН, 2016

  ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

  ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

  INVITATION

  APPLICATION FORM

  ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЕ

  ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД СЪВРЕМЕННАТА ПСИХОЛОГИЯ София, България, 2-4 юни 2017 г.

  ПОКАНА

  ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ

  ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

  INVITATION

  TECHNICAL REQUIREMENTS FOR PAPERS

  APPLICATION FORM

  Нова публикация

  Content