Катедра Социална, трудова и педагогическа психология

Обща информация


Адрес:

Кампус "Ректорат", Южно крило, етаж 3, кабинет 60,
​бул. "Цар Освободител" № 15,
София, 1504

сл. тел.: +359 2 9308 476

Катедрен имейл: psychology_e@phls.uni-sofia.bg

 

Ръководител Катедра

проф. д. пс. н. Людмил Георгиев

lgeorgiev@phls.uni-sofia.bg

 

Научен секретар и администратор на сайта на Катедрата

гл. ас. д-р Николай Димитров

n_dimitrov@phls.uni-sofia.bg

 

Инспектор

Захаринка Маринова

zmarinova@phls.uni-sofia.bg

 

Преподаватели в Катедрата

ПРЕПОДАВАТЕЛ ДИСЦИПЛИНИ ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА КОНТАКТИ

Проф. д.пс.н.  Йоана Янкулова

Автобиография

Педагогическа психология; Управление на екипи и групова ефективност 

 

 

jankulova@phls.uni-sofia.bg

 

Проф. д.пс.н. Ваня Лукова Матанова

Автобиография

Клинична психология; Психология на аномалното развитие

 

matanova@phls.uni-sofia.bg

+35929308246
 

Проф. д.пс.н. Людмил Дочев Георгиев

Автобиография

Етнопсихология; Социална психология; Екзистенциална психология; Политическа психология; Психология на религиите 

 

lgeorgiev@phls.uni-sofia.bg

+35929308246

Проф. д.пс.н. Снежана Евлогиева Илиева

Автобиография

Организационно развитие и управление на промяната; Организационна култура; Трудова психология; Организационно консултиране

 

 

seilieva@phls.uni-sofia.bg

+35929308246

Проф. д.п.н. Стойко Иванов

Автобиография

Педагогическа психология

 

s_ivanov@phls.uni-sofia.bg

+35929308246

Доц. д.пс.н. Теодора Стойчева Стоева

Автобиография

Консултативна психология; Неформално образованиие на деца с поведенчески отклонения; Умения и стратегии за психологическо консултиране; Комуникативна култура

 

 

stoeva@phls.uni-sofia.bg

+35929308246

Доц. д-р Румяна Крумова-Пешева

Автобиография

Клинична психология 

 

rutsi@abv.bg

+35929308246

 

Гл. ас. д-р Василка Златкова Баничанска

Автобиография

Педагогическа психология

 

 

vasilka.banichanska@abv.bg

+35929308246

Гл. ас. д-р Албена Крумова Крумова

Автобиография

Психология; Педагогическа психология

 

a_krumova@phls.uni-sofia.bg

+35929308246

 

Гл. ас. д-р Дамяна Иванова Цветанова

Автобиография

Икономическа психология; Потребителско поведение; Психология на рекламата; Трудова психология; Бизнес етикет

 

damyana_ivanova@phls.uni-sofia.bg

+35928005111 /225/

Гл. ас. д-р Плама Сергеева Христова

Автобиография

Организационно поведение; Организационна психология; Мениджърът като организационен лидер; Организационна култура и поведение; Актуални проблеми на бизнеса и управление на човешките ресурси; Управление на кризи /на английски език/  

plama@phls.uni-sofia.bg

+35928005111 /290/

Гл. ас. д-р Вихра Георгиева Найденова 

Автобиография

Трудова и организационна психология; Управление на човешките ресурси; Стрес, здраве и безопасност на работното място

 

vihranaydenova@yahoo.com

+35929308246

Гл. ас. д-р Николай Георгиев Димитров

Автобиография

Социална психология; Медийна психология; Джендърна психология; Психология на маргинализирани общности; Социална компетентност в общуването

 

n_dimitrov@phls.uni-sofia.bg

+35929308246

Ас. д-р Найден Цеков Николов

Автобиография

Социална психология; Работа в групи; Социално-психологически тренинг; Тренинг на комуникативните умения

 

ncnikolov@phls.uni-sofia.bg

+35929308246

Гл. ас. д-р Надежда Христова Цонева

Клинична психология

 

nhconeva@phls.uni-sofia.bg

+35929308246

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, КИТЕН, 2016

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

INVITATION

APPLICATION FORM

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЕ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД СЪВРЕМЕННАТА ПСИХОЛОГИЯ София, България, 2-4 юни 2017 г.

ПОКАНА

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

INVITATION

TECHNICAL REQUIREMENTS FOR PAPERS

APPLICATION FORM