Ели Драганова Попова

доцент, д-р

Научна област и интереси: Библиотекознание; Организация и управление на библиотеките; Внедряване на нови информационни технологии в библиотеките; Библиотечно-информационно обслужване; Потребители на библиотеката; Ползване на библиотеките в 21 век; Стратегии за развитие на библиотеките; Комуникации в библиотеките; Библиотеките в 21 век

e_popova@phls.uni-sofia.bg

http://phls.uni-sofia.bg/documents/users/14/Popova_CV_april_2016.pdf