МЕЖДУНАРОДНО ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ ПО БИОЕТИКА

 

„БИОЕТИКАТА КАТО НАУЧЕН И ОБЩЕСТВЕН ПРОЕКТ:

ИДЕЯТА ЗА ИНТЕГРАТИВНА БИОЕТИКА”

 

От 20 до 26 юни 2016 г. в Академията за политическо образование в Тутцинг, Германия, ще се проведе международно лятно училище по биоетика. Лятното училище е в рамките на проект, в който участват изследователи от университетите на Хаген, София, Крит, Загреб и Солун. То е организирано от екипа на проф. Томас С. Хофман от Университета за дистанционно обучение в Хаген, Германия.

Обява и предварителна програма ще намерите на сайта:

https://www.fernuni-hagen.de/bioethik/2016/

В лятното училище ще вземат участие общо 30 студенти и докторанти от университетите - партньори по проекта. За участие в лятното училище могат да кандидатстват студенти от магистърска програма "Интегративна биоетика" и докторанти по философия от Философски факултет на СУ "Св. Климент Охридски", които работят по биоетически проблеми.

От участниците се очаква да представят предварително подготвен реферат по текст или собствен проект в областта на биоетиката в рамките на 20 минути.

Подборът на кандидатите ще бъде по документи. 

Документи за кандидатстване:

  • кратка автобиография (на български език);
  • мотивационно писмо (1 стр.), в което да бъде посочено по какъв начин участието в лятното училище ще подпомогне реализиране на изследователски проект, придобиването на желана квалификация, професионална реализация, и др.;
  • дипломи за завършена бакалавърска и/или магистърска степен (копия);
  • сертификат за владеене на немски език (копие).

Срокът за кандидатстване е до 15 януари 2016 г.

Разходите за настаняване на участниците с дневен пансион ще бъдат поети от организаторите в рамките на проекта.  

За допълнителна информация и подаване на документи:

доц. д-р Валентина Кънева

(ел. поща: v.kaneva@abv.bg; приемно време: сряда, 12-13 часа, каб. 516, блок 4)