Прием на докторанти

Уважаеми кандидат - докторанти, в таблицата можете да проверите мястото и датата на провеждане на кандидат-докторантските изпите:

 

 

 

№ по ред

шифър

докторска програма (съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления )

Дати за изпити

 

Катедра „История на философията“

1

2.3.

История на философията (Философия на Средновековието и Ренесанса)

6.12.2016 г. от 9.00 ч. в 52 кабинет; устният - от 14.00 ч. в 63 кабинет, Ректорат

5

2.3.

История на философията (Българска философия)

6.12.2016 г. от 9.00 ч. в 52 кабинет; устният - от 16.00 ч. в 63 кабинет, Ректорат

6

2.3.

История на философията (Нова философия – XIX век)

6.12.2016 г. от 9.00 ч. в 52 кабинет; устният - от 15.00 ч. в 63 кабинет, Ректорат

 

Катедра „Логика, етика и естетика“

 

 

13

2.3.

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия с преподаване на английски език)

10.12.2016г. от  9 часа – писмен изпит в каб. 518, блок 4, „Цариградско шосе“ 125 и от 14 часа – устен изпит в каб. 52, Ректорат.

 

Катедра „Реторика“ 

 

 

16

2.3.

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (История на реториката)

06.12.2016 г., 9.00 ч.писмен/ 15.00 ч. – устен в зала 130, блок 4, „Цариградско шосе“ 125

 

18

2.3.

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Реторика във виртуалното пространство)

06.12.2016 г., 9.00 ч.писмен/ 15.00 ч. – устен в зала 130, блок 4, „Цариградско шосе“ 125

 

20

2.3.

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Реторика в публичния процес)

06.12.2016 г., 9.00 ч.писмен/ 15.00 ч. – устен в зала 130, блок 4, „Цариградско шосе“ 125

 

 

21

2.3.

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Аргументация на политическите послания в предизборните кампании и след изборите)

06.12.2016 г., 9.00 ч.писмен/ 15.00 ч. – устен в зала 130, блок 4, „Цариградско шосе“ 125

 

22

2.3.

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Невeрбална комуникация в реториката)

06.12.2016 г., 9.00 ч.писмен/ 15.00 ч. – устен в зала 130, блок 4, „Цариградско шосе“ 125

 

Катедра „Философия“

 

25

2.3.

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философска антропология)

2.3. Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философска антропология)

 

26

2.3.

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на правото)

7.12.2016 г., писмен изпит - 9.00 ч., устен - 16 часа, каб. 63, Ректорат

 

31

2.3.

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Екзистенциална диалектика)

03.12.2015, писмен изпит - 9.00 ч., 14 часа – устен, каб. 52, Ректорат

 

32

2.3.

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на изкуството)

07.12.2016, писмен изпит - 9.00 ч., устен изпит, 16 часа – устен, каб. 63, Ректорат

 

Катедра „История и теория на културата“

 

33

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Културология. Културна антропология)

6.12.2016 г. 9,00 часа – писмен, 14,00  часа – устен, зала  504, кампус „Изток“, бл. 1, ет.4

 

36

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Културология. Смислово конституиране и феноменологична културология)

6.12.2016 г, 9,00 часа – писмен изпит и на 7.12.2016г – устен изпит от . -  12,00  часа, зала  505, кампус „Изток“, бл. 1, ет.5

 

38

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Културология. История на средновековната българска култура, ХІ - ХV век)

6.12.2016 г. 9,00 часа – писмен, 7.12.2016 г. –от 14,30  часа – устен, зала  504, кампус „Изток“, бл. 1, ет.4

 

39

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Културология. Валидиране на знания и умения в областта на културата )

6.12.2016 г., 9,00 часа – писмен , 15,00  часа – устен, зала  513 кампус „Изток“, бл. 1, ет.4

 

40

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Културология. Изкуство и религия през Средновековието)

6.12.2016 г. 9,00 часа – писмен, 7.12.2016 г. –от 13,30  часа – устен, зала  504, кампус „Изток“, бл. 1, ет.4

 

41

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Културология. История на българската култура - ХХ век)

6.12.2016 г. 9,00 часа – писмен, 14,30  часа – устен, зала  505, кампус „Изток“, бл. 1, ет.4

 

42

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Културология. История на жените и половете)

6.12.2016 г. 9,00 часа – писмен, 14,00  часа – устен, зала  504, кампус „Изток“, бл. 1, ет.4

 

Катедра „Социология“

 

 

43

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Социология - Обща социология)

5.12.2016 г., 9.30 ч. - писмен изпит и от 16.00 ч. - устен изпит в зала 411, блок 4, „Цариградско шосе“ 125

 

Катедра „Политология“

 

46

3. 3.

Политически науки (Международни отношения)

5.12.2016 г. от 9,30 часа- писмен изпит, в зала 304,  ет.3   бл. 4, и устен от 14,30 часа в зала 302, блок 4, бул. „Цариградско шосе” 125

 

47

 

3. 3.

Политически науки (Съвременна българска политика)

 5.12.2016 г. от 9,30 часа- писмен изпит, в зала 304,  ет.3   бл. 4, и устен от 14,30 часа в зала 302, блок 4, бул. „Цариградско шосе” 125

48

3. 3.

Политически науки (Сравнителна политология)

 5.12.2016 г. от 9,30 часа- писмен изпит, в зала 304,  ет.3   бл. 4, и устен от 14,30 часа в зала 302, блок 4, бул. „Цариградско шосе” 125

 

Катедра „Публична администрация“

49

3.3.

Политически науки /Публична администрация/

05.12.2016г. от 10 часа – писмен изпит и от 15,00 часа – устен изпит в каб. 113, блок 4, „Цариградско шосе“ 125

 

Катедра „Европеистика“

50

3.3.

Политически науки (Европеистика - Право на ЕС)

07.12.2015 г. от 9.00 часа - писмен и от 14.00 часа–  устен, зала 402, бул. “Цариградско шосе” 125, бл. 2.

51

3.3.

Политически науки (Европеистика - Икономически изследвания на ЕС)

07.12.2016 г. от 9.00 часа - писмен и от 14.00 часа–  устен, зала 402, бул. “Цариградско шосе” 125, бл. 2.

53

3.3.

Политически науки (Европеистика - Политологични изследвания на ЕС)

05.12.2016 г. от 9.00 часа - писмен и от 15.30 часа–  устен, зала 402, бул. “Цариградско шосе” 125, бл. 2.

54

3.3.

Политически науки (Европеистика - Политологични изследвания на ЕС - европейска идентичност)

09.12.2016 г. от 9.00 часа - писмен и от 15.30 часа–  устен, зала 402, бул. “Цариградско шосе” 125, бл. 2.

55

3.3.

Политически науки (Европеистика - История на европейската интеграция - източно разширяване на ЕС)

06.12.2016 г. от 10.00 часа - писмен и от 16.,00 часа–  устен, зала 402, бул. “Цариградско шосе” 125, бл. 2.

 

 

56

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Информационно - търсещи системи)

01.12.2016 г., писмен изпит – 9,00 часа; устен – 14,00 часа в блок 1, бул. „Цариградско шосе” № 125 , ет. ІV, ауд. 423

 

 

57

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание, библиография (междусекторни ресурси: библиотеки, музеи, архиви)

07.12.2016 г., писмен изпит – 9,00 часа; устен – 14,00 часа в блок 1,бул. „Цариградско шосе” № 125 , ет. ІV, ауд. 423

 

 

58

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание,библиография (обработка на информационни ресурси)

07.12.2016 г., писмен изпит – 9,00 часа; устен – 14,00 часа в блок 1,бул. „Цариградско шосе” № 125 , ет. ІV, ауд. 423

 

62

3.5.

Обществени комуникации и информационни ресурни (Книгознание, библиотекознание, библиография - дигитализация на културното наследство)

07.12.2016 г., писмен изпит – 9,00 часа; устен – 14,00 часа в блок 1,бул. „Цариградско шосе” № 125 , ет. ІV, ауд. 423

 

63

3.5.

Обществени комуникации и информационни ресурси (Книгознание, библиотекознание, библиография-специални библиотечни колекции)

05.12.2016 г., писмен изпит – 9,00 часа; устен – 14,00 часа в блок 1,бул. „Цариградско шосе” № 125 , ет. ІV, ауд. 423

 

Катедра „Социална, трудова и педагогическа психология“ 

 

64

3.2.

Психология (Възрастова и педагогическа психология - Педагогическа психология)

07.12. 2016 г. от 9.00 ч. , устен изпит в каб. № 55, Ректорат

 

69

3.2.

Психология (Клинична психология)

02.12. 2016 г., от 9.00 ч., в каб. 55, Ректорат

 

70

3.2.

Психология (Консултативна психология)

07.12. 2016 г. от 9.00 ч. , устен изпит в каб. № 55, Ректорат

 

Катедра „Обща, експериментална и генетична психология

 

71

3.2.

Психология (Психология на здравето)

06.12.2016г. от 10 ч. – писмен изпит в зала 211, блок 4 и от 15 ч. – устен изпит в каб. 213, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125.

 

73

3.2.

Психология (Културна и диференциална психология с обучение на български език)

06.12.2016г. от 10 ч. – писмен изпит и от 15 ч. – устен изпит в каб. 213, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125.

 

75

3.2.

Психология (Психологическо измерване и оценяване (психодиагностика)

07.12.2016г. от 09,30 ч. – писмен изпит и от 13,30 ч. – устен изпит в каб. 61, Ректорат.

 

Датите на изпитите по западен език можете да видите тук.

 

След провеждането на конкурсните изпити следва гласуването на успешно представилите се кандидати на Факултетен съвет на Философски факултет през м. януари 2017г. Зачисляването става чрез изготвяне на Ректорска заповед, която Ректорската администрация предоставя на факултетите – обикновено това става около 1 февруари 2017г. Моля следете информацията на сайта на Философски факултет – към средата на месец януари ще бъде качена информация на предложените за зачисляване докторанти, както и информация, че ректорските заповеди са пристигнали във Философски факултет. Междувременно можете да прочетете информацията, качена тук.