Разпис на занятията и график на изпитната сесия

Обща информация


Разпис на занятията през зимния семестър 01.10.2019 г. - 17.01.2020 г

График на изпитна сесия зимен семестър 20.01.2020 г. - 14.02.2020 г.

Разпис на занятията през летен семестър 17.02.2020 г. - 05.06.2020 г.

График на изпитна сесия летен семестър 08.06.2020 г. - 03.07.2020 г.

График на поправителна сесия 17.08.2020 г. - 04.09.2020 г.

Д Ъ Р Ж А В Е Н   И З П И Т: 27 януари 2020 г., 09:00 - 13:00, зала 21 / Ректорат

Д Ъ Р Ж А В Е Н   И З П И Т: юни 2020 г .