Георги Матеев Карасимеонов

доктор по право, доктор на философските науки, доцент по философия, професор по политология

научна област и интереси: политически партии; политически институции; европейска политика

karasimeon@phls.uni-sofia.bg
ipls@dir.bg

Професионална биография

Образование и специализации

 • 1989: Защитена степен „доктор на философските науки“
 • 1987–1988: Специализация в университа на Охайо, САЩ
 • 1984: Специализация в Бон, Германия, Фондация „Фр.Еберт“
 • 1983: Специализация по американско право, Амстердам
 • 1976: Защитена степен „доктор по право“
 • 1971–1972: Специализация по конституционно право, Виена
 • 1966–1970: СУ „Св.Кл.Охридски“, специалност „Право“, магистър
 • 1964–1965: City College of New York
 • 1961–1964: Seward Park High School, New York City

Професионален опит и заемани длъжности

 • 2007–2011: СУ „Св.Кл.Охридски“, Философски факултет, катедра „Политология“, ръководител катедра
 • 1991: СУ „Св.Кл.Охридски“, Философски факултет, катедра "Политология", професор
 • 1981–1991: СУ „Св.Кл.Охридски“, Философски факултет, катедра "Политология", доцент
 • 1971–1981: СУ „Св.Кл.Охридски“, хоноруван асистент
 • 1971–1981: Сп. „Ново време“, редактор

Членство в професионални и обществени организации

 • от 2014: Сп. „Политически изследвания“, член на редакционната колегия
 • 2007–2013: Сп. „Политически изследвания“,  главен редактор
 • 2004–2011: Висша атестационна комисия, Специализиран научен съвет по политология, член
 • 2001–2003: Европейската мрежа за политически науки, Изпълнителен комитет, член
 • 1995–1998: Висша атестационна комисия, Комисия по социология, политология и философия, заместник-председател
 • 1993–1998: Сп. „Парламентарна демокрация“, главен редактор
 • 1991–1998: Българската асоциация за политически науки, председател на УС
 • 1991–1998: Международната политологическа асоциация, член на ОС
 • 1991–1997: Сп. „Политически изследвания“, член на редакционната колегия

Последна редакция: 25.11.2015, А.Димитрова

Преподавателска дейност

ОКС Бакалавър

 • Партийни фамилии и системи
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | сп. Политология | титуляр

ОКС Магистър

 • Политически партии и движения
  СУ "Св.Кл.Охридски" | Философски факултет | МП Международни отношения и проблеми на сигурността, Политически мениджмънт, Политическо консултиране | титуляр
 • Европейски партийни системи
  СУ "Св.Кл.Охридски" | Философски факултет | МП Международни отношения и проблеми на сигурността, Политически мениджмънт | титуляр

​ОНС Доктор

 • Александър Иванов Боримечков
  Партийната система на Р Молдова (2001-2014 г.)
 • Виталий Викторович Гудз
  Регионалният кливидж като фактор за структуриране на партийната система в Украйна (2000-2010 г.)
 • Галин Неделчев Дурев
  Политиката на сигурност на Руската федерация
 • Диана Петрова Донкова
  Радикално десните популистки партии и кризата на представителната демокрация в постмодерната държава. Франция и Белгия в сравнителна перспектива (2000-2015 г.)
 • Димитър Асенов Ганев
  Политическите и обществени интереси при изготвянето и приемането на българската конституция от 1991 г.
 • Момчил Стефанов Неков
  Организационно развитие и вътрешно партийна демокрация в основните политически партии в България след 1989 година
 • Петър Богоевски
  Ценностите на Европейската Народна Партия и тяхното приложение в дейността и програмите на десните партии на Балканите
 • Първан Симеонов Първанов
  Радикална популиска десница в съвременна Швейцария, Полша и България  (сравнителен анализ)
 • Славея Христова Чолакова
  Радикално десни популиски партии в централна и Източна Европа: Австрия, Унгария и България в сравнителна перспектива (2005-2015 г.)

Последна редакция: 25.11.2015, А.Димитрова

Публикации

Монографии, студии и книги (подбрани)

 1. Karasimeonov, G. Bulgaria, 2013. In: Berglund, E., Еckman, J., Deegan-Krause, Knutsen  (eds). Handbook of Political Change in Eastern Europe, third edition. Edward Elgar. рр. 407-422
 2. Карасимеонов, Г. 2012. Предиизвикателства пред консолидацията на демокрацията в България. Фондация „Фридрих Еберт“, София
 3. Карасимеонов, Г. 2006, 2010. Партийната система в България. Горекспрес. София
 4. Карасимеонов, Г. 2005. Политика и  политически институции. Университетско издателство “Св. Климент   Охридски”. София
 5. Karasimeonov, G. 2004. The Party System in Bulgaria. In: Political Parties and the Consolidation of Democracy in South Eastern Europe. Ed. Karasimeonov, G. GorexPress. Sofia. pp.39-58
 6. Karasimeonov, G. 2004. From Anarchical Competition to Institutionalization – Emergence and Evolution of Party Systems in Post-Communist Europe. Center for European Integration Studies. Bonn. Reader series N.7
 7. Карасимеонов, Г. 2003. Новата партийна система в България. ГорексПрес. София          
 8. Karasimeonov, G. 2001. Challenges to Democracy, Eastern Europe Ten Years after the Collapse of Communism. Co-author  with S. Berglund, Fr.Aarebrot, H.Vogt, Elgar
 9. Карасимеонов, Г. 2000. Политическите партии.  ГорексПрес. София
 10. Karasimeonov, G. 1999. Cleavages, Parties and Voters. Co-editor with Kay Lawson and Andrea Roemelle. Praeger
 11. Karasimeonov, G. 1998. Weitere Neuordnungen in der Parteienlandschaft. In:Bulgarien-Ein Jahr nach dem  Regierungswechsel,  Suedosteuropa-Gesellschaft, Muenchen, S.91-103
 12. Карасимеонов, Г. 1998. Политическата сигурност в България. В: „Човешката сигурност в България“. Годишен доклад за България на UNDP, София
 13. Karasimeonov, G. Bulgaria,1998. In: Handbook on Political Change in Eastern Europe. Ed. Sten Berglund and Frank Arebrot. Elgar
 14. Karasimeonov, G. 1998. Conceptions and Misconceptions on Political Change in Eastern Europe. In: Reform of the Socialist System in Central and Eastern Europe. Ed. M. Bull and M.Ingham. Macmillan. pp.60-77
 15. Карасимеонов, Г. 1997. Политика и политически институции. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”. София
 16. Karasimeonov, G. 1997. La nueva Constitution y las nuevas institutiones politicas de la Bulgaria post-comunista. In: Carlos F. Juberias (Dir.) Las nuevas institutiones politicas de la Europa Oriental. CEC-IVEL. Madrid-Valencia,  pp.243-273
 17. Karasimeonov, G. 1997. The Development of Political Science in Bulgaria: A Discipline in Transition. European Journal of Political Research. Annual Review. pp.519-532
 18. Karasimeonov, G. 1997. Тhe Transition to Democracy in Bulgaria. In: The 1990 elections. Sigma. Berlin, pp.10-23
 19. Karasimeonov, G. 1997. The 1990 Election to the Grand National Assembly and the 1991 Election to the National Assembly. Analysis, Data and Documents. Sigma. Berlin
 20. Karasimeonov, G. 1996. Party Organization in Post-Communist Bulgaria. With Michael Waller. In: Party Structure and Organization in East-Central Europe. Ed. Paul Lewis. Edward Edgar. pp.134-163
 21. Karasimeonov, G. 1996. The legislature in Post-Communist Bulgaria. The New Parliaments of Central and Eastern Europe. Ed. Olson and Р. Norton. Cass
 22. Karasimeonov, G. 1994. The 1994 Parliamentary Elections and the  Development of the Bulgarian Party System. Party Politics. Vol.1/4
 23. Karasimeonov, G. 1995. Differentiation postponed: Party Pluralism in Bulgaria. In: Party  Formation in East-Central Europe. Ed. G.Whightman. Elgar
 24. Karasimeonov, G. 1993. Bulgarien. In Gesamteuropa, Bundeszentrale fuer Politishe Bildung, Bonn
 25. Карасимеонов, Г. 1993. Политически партии – част 1, Обща теория. Военно издтелство. София
 26. Карасимеонов, Г. 1990. САЩ: Партии и политика. Христо Ботев. София
 27. Карасимеонов, Г. 1986. Социалреформистките партии – обществено влияние и политическа роля. Народна Култура. София
 28. Карасимеонов, Г. 1984. Работническото движение и профсъюзите в Западна Европа. Партиздат. София
 29. Карасимеонов, Г. 1981. Революцията в Португалия. Народна култура. София
 30. Карасимеонов, Г. 1979. Социална демокрация или реформиран капитализъм. Партиздат. София
 31. Карасимеонов, Г. 1972. Избори и демокрация. Партиздат. София 

Последна редакция: 25.11.2015, А.Димитрова