Мария Андонова Пиргова

доктор по политология, доцент по политология (сравнителни политически системи и институции)

научна област и интереси: институции; български политически процес; глобализация

mpirgovape@phls.uni-sofia.bg 
pirgovam@gmail.com

Професионална биография

Образование и специализации

 • 1996: Университет „Саарбрюкен“, Германия, лектор по дисциплината „Българската политическа система в преход“ и изследователска работа на тема „Политологията в социалните науки“
 • 1992–1993: Тюбингенски университет, Германия, специализация „Социална държава“
 • 1985–1986: Лайпцигски университет „Карл Маркс“, Германия специализация „Съвременни политически системи – структурно-функционален подход“, научноизследователска и преподавателска дейност
 • 1977: МГУ „М.В. Ломоносов“, Философски факултет, специалност „Политически науки“, профил „Конкретни социални изследвания“, висше образование
 • 1972: СОУ „Васил Коларов“, Пловдив, средно образование

Професионален опит и заемани длъжности

 • от 2011: Институт за стратегическо управление и комуникации, председател на УС
 • от 2007: СУ „Св.Кл.Охридски“, Философски факултет, МП Политическо консултиране, ръководител
 • 2006–2009: Народно събрание на Р България, Отдел за парламентарни изследвания, ръководител
 • 2001–2007: БЕА „Балкан“ – собственост на БЕА–Германия, управител
 • от 1998: СУ „Св.Кл.Охридски“, Философски факултет, доцент
 • от 1994: Фирма за политически анализи и консултиране „Контекст“ ООД, управител
 • 1993–1994: Министерски съвет на Р България, парламентарен секретар и директор на Център за връзки на Министерски съвет на Р България с Народното събрание
 • 1990–1991: Съветник на Президента на Р България по конституционни въпроси
 • 1980–1998: СУ „Св.Кл.Охридски“, Философски факултет, асистент
 • 1977–1980: СУ „Св.Кл.Охридски“, Философски факултет, специалист

Членство в професионални и обществени организации

 • Българската асоциация по политически науки, член

Последна редакция: 03.12.2015, А.Димитрова

Преподавателска дейност

ОКС Бакалавър

 • Основи на политологията
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | сп. Политология | Исторически факултет | сп. Минало и съвремие на Югоизточна Европа | титуляр
 • Модерни политически системи
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | сп. Политология | титуляр
 • Българската политическа система след 1989 г.
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | сп. Политология | титуляр

ОКС Магистър

 • Теория на политиката
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | МП Международни отношения и проблеми на сигурността, Политически мениджмънт, Политическо консултиране | титуляр
 • Технологии на политическите решения
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | МП Политически мениджмънт, Политическо консултиране | титуляр
 • Лобизъм и групи за натиск
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | МП Политически мениджмънт, Политическо консултиране | титуляр
 • Политическо консултиране
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | МП Политическо консултиране | титуляр

ОНС Доктор

 • Атанас Стефанов Стефанов
  Отношения между Парламент и Правителство в периода 2001-2013 г. (сравнителен анализ)
 • Борис Петров Попиванов
  Европейското гражданство като политическа категория
 • Борислав Ангелов
  Особености на коалиционната политика на българските правителства (2001-2009 г.)
 • Боян Валериев Балев
  Новите пътища на социалдемокрацията – сравнителен анализ между „Третия път” на Британската лейбъристка партия и „Новия център” на Германската социалдемократическа партия
 • Виолета Петрова Събева
  Полтически цели и резултати от промяната в изборното законодателство 2001-2011 г.
 • Светослава Емилова Кръстева
  Неустойчивост на електоралното поведение на местни избори
 • Симеон Асенов
  Взаимодействието между партиите и изпълната власт в българската политическа система

Последна редаакция: 03.12.2015, А.Димитрова

Публикации

Учебници, енциклопедии

 1. Пиргова, М. 2013. Основи на политологията. Изд.: УИ „Св. Кл. Охридски“, София, 216 страници

Монографии

 1. Пиргова, М. 2009. Българският парламентаризъм в условията на глобалния преход. Изд.: Парадигма, София, 338 страници
 2. Пиргова, М. 1998. Парламентарната система в България – институционални проблеми на прехода. Изд.: ИПК Рацио, София, 223 страници

Статии и обзори

 1. Пиргова, М. 2013. Социалната държава като теоретичен проблем за БСП в годините на прехода и днес.  В: Канева, Л., М.Мизов, Е.Кандиларов (съст.). Изследвания по историята на социализма в България, т.4  Преходът 2.  Изд.: Фондация „Фридрих Еберт“ и ЦИПИ, София, с.43-61.
 2. Пиргова, М., Б. Попиванов. 2012. Ролята на комисията по външна политика в Народното събрание във външната политика на Република България. В: Сб. Актуални проблеми на българската външна политика. Изд.: Университет за национално и световно стопанство, с.64-82.
 3. Пиргова, М. 2011. Две тези по проблема за редуцираната демокрация в България. В: Политическите науки в УНСС – с лице към бизнеса, Изд.: Сиела софт, София, с.109-121.
 4. Пиргова, М. 2011. За проблемите на правовата държава в България. В: Политически  изследвания, бр.1.
 5. Пиргова, М. 2011. Парламентаризмът и левицата в българския преход. В: Канева, Л., М.Мизов, Е.Кандиларов (съст.) Изследвания по историята на социализма в България, т.3 Преходът. Изд.: Фондация „Фридрих Еберт“ и ЦИПИ,  София, с.128-146.
 6. Пиргова, М. 2010. Националният интерес в българската политика, сборник авторски студии и статии. Изд.: Парадигма, София.
 7. Пиргова, М. 2008. Политическият подход към глобализацията. В: Сп. Философски форум, кн.2/2008.
 8. Пиргова, М. 2005. За формирането на политологичен подход към глобалните процеси. В: Сп. Ново време, бр. 12/2005, с.77-98

Автор на над 200 научни и публицистични публикации в периодичния печат.


Последна редакция: 03.12.2015, А.Димитрова